EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0110

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/110 af 24. januar 2019 om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af olie af Allanblackia-frø som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/292

OJ L 23, 25.1.2019, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/110/oj

25.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/110

af 24. januar 2019

om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af olie af Allanblackia-frø som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001, særlig artikel 12 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2) om EU-listen over nye fødevarer blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3)

I henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen forelægge et udkast til gennemførelsesretsakt, som godkender markedsføring i Unionen af en ny fødevare og ajourføring af EU-listen.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2008/559/EF (3) blev der i overensstemmelse med fEuropa-Parlamentets og Rådets orordning (EF) nr. 258/97 (4) og efter udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) (5) givet tilladelse til markedsføring af olie af Allanblackia-frø som en ny fødevare til anvendelse i smørbare gule fedtstoffer og smørbare produkter baseret på fløde.

(5)

Den 22. september 2014 indgav virksomheden Unilever NV/Unilever PLC en ansøgning til Nederlandenes kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 om udvidelse af anvendelsen af og anvendelsesniveauerne for olie af Allanblackia-frø. I ansøgningen blev der anmodet om at udvide anvendelsen af olie af Allanblackia-frø til at omfatte yderligere én fødevarekategori, nemlig blandinger af vegetabilske olier og mælk, og om at hæve maksimumsindholdet af olie af Allanblackia-frø i visse fødevarekategorier, hvortil der allerede blev givet tilladelse ved beslutning 2008/559/EF. I ansøgningen blev der ligeledes anmodet om en ændring af specifikationen for olie af Allanblackia-frø, navnlig for så vidt angår: forenklingen af angivelsen af små mængder af følgende mættede fedtsyrer: laurin-, myristin- og palmitinsyre til ét kombineret parameter (C12:0 — C14:0 — C16:0); udeladelsen af angivelsen af små mængder (hver på under 1 %) palmitolein- og arachinsyre og inddragelsen af flerumættede fedtsyrer; udeladelsen af angivelsen af iodtallet; at hæve maksimumsindholdet af transfedtsyrer (fra ≤ 0,5 % til ≤ 1 %); at hæve grænseværdierne for peroxidtallet (fra ≤ 0,8 til ≤ 1,0 meq/kg); at hæve maksimumsindholdet af uforsæbelige stoffer (fra ≤ 0,1 % til ≤ 1 %). Autoriteten har ingen sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved de foreslåede ændringer af specifikationsparametrene.

(6)

Den 13. december 2017 udsendte Nederlandenes kompetente myndighed sin første vurderingsrapport. Den konkluderede i denne rapport, at udvidelsen af anvendelserne af og anvendelsesniveauerne for olie af Allanblackia-frø og ændringen af specifikationen for olie af Allanblackia-frø opfylder kriterierne for nye fødevarer, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(7)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 skal en ansøgning om markedsføring af en ny fødevare i Unionen, der er indgivet til en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som der ikke er truffet endelig beslutning om inden den 1. januar 2018, behandles som en ansøgning i henhold til forordning (EU) 2015/2283.

(8)

Ansøgningen om udvidelse af anvendelsen af olie af Allanblackia-frø blev indgivet til en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og ansøgningen opfylder ligeledes kravene i forordning (EU) 2015/2283.

(9)

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283 rådførte Kommissionen sig den 25. april 2018 med autoriteten og anmodede den om at afgive en videnskabelig udtalelse ved at foretage en vurdering af olie af Allanblackia-frø som en ny fødevare.

(10)

Den 27. juni 2018 vedtog autoriteten den videnskabelige udtalelse om sikkerheden vedrørende olie af Allanblackia-frø med henblik på udvidede anvendelser heraf i blandinger af vegetabilske olier og mælk og i smørbare gule fedtstoffer og smørbare produkter baseret på fløde med op til 30 % (w/w) (6) som ønsket af ansøgeren. Denne udtalelse opfylder kravene i artikel 11 i forordning (EU) 2015/2283. Blandinger af vegetabilske olier og mælk henhører under følgende fødevarekategori: Mejeriprodukt-analoger, herunder »beverage whiteners«.

(11)

Autoritetens udtalelse giver et tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at olie af Allanblackia-frø med den ændrede specifikation ved de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer er i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De oplysninger i EU-listen over godkendte nye fødevarer, jf. artikel 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470, der vedrører stoffet olie af Allanblackia-frø, ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger i EU-listen skal omfatte de anvendelsesbetingelser og mærkningskrav, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens beslutning 2008/559/EF af 27. juni 2008 om tilladelse til markedsføring af olie af Allanblackia-frø som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 180 af 9.7.2008, s. 20).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).

(5)  EFSA's NDA-panel (Ekspertpanelet for Ernæring, Nye Fødevarer og Fødevareallergener), 2007. Safety of Allanblackia seed oil for use in yellow fat and cream based spreads, EFSA Journal (2007) 580, 1-10.

(6)  EFSA Journal 2018 16(8):5362.


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne vedrørende »olie af Allanblackia-frø« i tabel 1 (Godkendte nye fødevarer) affattes således:

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

»Olie af Allanblackia -frø

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »olie af Allanblackia-frø« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den«

 

Smørbare gule fedtstoffer og smørbare produkter baseret på fløde

30 g/100 g

Blandinger af vegetabilske olier (*) og mælk (der henhører under følgende fødevarekategori: Mejeriprodukt-analoger, herunder »beverage whiteners«)

30 g/100 g

(*)

Undtagen olivenolie og olie af olivenpresserester som defineret i del VIII i bilag VII forordning (EU) nr. 1308/2013

2)

Oplysningerne vedrørende »olie af Allanblackia-frø« i tabel 2 (Specifikationer) affattes således:

Godkendt ny fødevare

Specifikationer

»Olie af Allanblackia -frø

Beskrivelse/definition:

Olie af Allanblackia-frø udvindes af frøene af Allanblackia-arterne: A. floribunda (synonym med A. parviflora) og A. stuhlmannii.

Fedtsyresammensætning (udtrykt i % af det samlede fedtsyreindhold):

Laurinsyre — Myristinsyre — Palmitinsyre (C12:0 — C14:0 — C16:0): samlet indhold af disse syrer < 4.0 %

Stearinsyre (C18:0): 45-58 %

Oliesyre (C18:1): 40-51 %

Flerumættede fedtsyrer: < 2 %

Karakteristik:

Frie fedtsyrer: højst 0,1 % af det samlede fedtsyreindhold

Transfedtsyrer: højst 1,0 % af det samlede fedtsyreindhold

Peroxidtal: højst 1,0 meq/kg

Uforsæbelige bestanddele: højst 1,0 % (w/w) af olien

Forsæbningstal: 185-198 mg KOH/g«


Top