EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019H0794

Kommissionens henstilling (EU) 2019/794 af 15. maj 2019 om en koordineret kontrolplan med henblik på bestemmelse af prævalensen af visse stoffer, der migrerer fra materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (meddelt under nummer C(2019) 3519) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3519

OJ L 129, 17.5.2019, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2019/794/oj

17.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/37


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2019/794

af 15. maj 2019

om en koordineret kontrolplan med henblik på bestemmelse af prævalensen af visse stoffer, der migrerer fra materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

(meddelt under nummer C(2019) 3519)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 53,

efter høring af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 882/2004 kan Kommissionen om fornødent anbefale koordinerede kontrolplaner, der tilrettelægges på ad hoc-basis, med henblik på at bestemme prævalensen af farer i foderstoffer, fødevarer og dyr.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 (2) er der fastsat generelle krav til sikkerheden ved materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (i det følgende benævnt »materialer i kontakt med fødevarer«), navnlig vedrørende afgivelse til fødevarer af bestanddele af materialer i kontakt med fødevarer. Der er desuden fastsat særforanstaltninger for grupper af materialer i kontakt med fødevarer i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 5, stk. 1. Især er der for plastmaterialer i kontakt med fødevarer udarbejdet en liste over godkendte stoffer i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 (3). Nogle af disse godkendte stoffer er også underlagt restriktioner, herunder specifikke migrationsgrænser (SMG), som begrænser migrationen af disse stoffer over i eller over på fødevarer.

(3)

Oplysninger fra det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), indberettet i henhold til artikel 50 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4), viser flere tilfælde af manglende overholdelse for så vidt angår migration af visse stoffer fra materialer i kontakt med fødevarer. Der foreligger imidlertid på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelige oplysninger til at kunne bestemme prævalensen i fødevarer af disse stoffer, der migrerer fra materialer i kontakt med fødevarer.

(4)

Primære aromatiske aminer (PAA) er en familie af forbindelser, hvoraf nogle er kræftfremkaldende, mens andre mistænkes for at være det. PAA kan dannes i materialer i kontakt med fødevarer fra godkendte stoffer, fra forekommende urenheder eller fra nedbrydningsprodukter samt fra brug af azofarvestoffer til farvning af materialer. Det er i bilag II til forordning (EU) nr. 10/2011 fastsat, at sådanne PAA ikke må migrere fra plastmaterialer og -genstande til fødevarer eller fødevaresimulatorer. I forbindelse med det arbejde, der er udført af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC), har man også fastslået, at PAA forekommer i farvede papirservietter i koncentrationer, der gør overvågning relevant.

(5)

Stoffet formaldehyd (MKF-stof nr. 98) er godkendt på EU-plan til brug ved fremstilling af plastmaterialer i kontakt med fødevarer. Det er dog underlagt en SMG på 15 mg/kg (udtrykt som total formaldehyd og hexamethylentetramin).

(6)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 284/2011 (5) er der fastsat særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og Hongkong, herunder en bestemmelse om obligatorisk fysisk kontrol af 10 % af sendingerne. Forordningen blev vedtaget på baggrund af et stort antal tilfælde af manglende overholdelse forårsaget af afgivelse af høje koncentrationer af PAA fra polyamidplastmaterialer i kontakt med fødevarer og formaldehyd fra melaminplastmaterialer i kontakt med fødevarer.

(7)

En dataanalyse af nyere dato baseret på den kontrol, der foretages ved import til Den Europæiske Union og rapporteret i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 284/2011, viser et fald i omfanget af manglende overholdelse for disse produkter. Ikke desto mindre fremgår det af RASFF-data, baseret på resultaterne af analyser af prøver udtaget på markedet, at nogle af disse produkter stadig ikke overholder gældende krav. De foreliggende oplysninger viser også, at produkterne ikke kun kommer fra Kina og Hongkong. Der bør derfor, ud over den kontrol, der foretages i henhold til forordning (EU) nr. 284/2011, også føres kontrol med indholdet af PAA og formaldehyd.

(8)

Stoffet melamin (MKF-stof nr. 239) er også godkendt til brug ved fremstilling af plastmaterialer i kontakt med fødevarer og er underkastet en SMG på 2,5 mg/kg. Ud over formaldehyd er der også rapporteret om migration af melamin fra plastkøkkenredskaber af melamin. Der bør derfor føres kontrol med koncentrationerne af migrerende melamin fra de samme prøver.

(9)

Stoffet phenol (MKF-stof nr. 241) er godkendt til anvendelse som monomer til fremstilling af plastmaterialer i kontakt med fødevarer og kan også anvendes til fremstilling af andre typer materialer, der kommer i kontakt med fødevarer, herunder epoxyharpikser, der anvendes i lakker og overfladebehandlingsmidler. Plastmaterialer i kontakt med fødevarer er underkastet en SMG på 3 mg/kg, som blev indført ved Kommissionens forordning (EU) 2015/174 (6) på grundlag af en genevaluering foretaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«). Autoriteten nedsatte i sin udtalelse det tolerable daglige indtag (TDI) fra 1,5 mg/kg legemsvægt til 0,5 mg/kg legemsvægt, idet autoriteten bemærkede, at der er mange kilder til eksponering for phenol ud over materialer i kontakt med fødevarer, som kan bidrage til eksponeringsniveauer ved eller over TDI. Der bør derfor føres kontrol med indholdet af phenol i lyset af potentielle overskridelser af TDI.

(10)

Stoffet 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propan (MKF-stof nr. 151), der er almindeligt kendt som bisphenol A (BPA), er godkendt til anvendelse som monomer til fremstilling af plastmaterialer i kontakt med fødevarer, men anvendes også til fremstilling af andre materialer og genstande, der kommer i kontakt med fødevarer, herunder epoxyharpikser, der anvendes i lakker og overfladebehandlingsmidler. Der blev for nylig, ved Kommissionens forordning (EU) 2018/213 (7), indført en ny SMG på 0,05 mg/kg for plastmaterialer i kontakt med fødevarer — og denne SMG finder tillige anvendelse på lakker og overfladebehandlingsmidler — på grundlag af en genevaluering foretaget af autoriteten, som nåede frem til en konklusion om et lavere midlertidigt tolerabelt dagligt indtag (tTDI) sammenlignet med den tidligere TDI. Der bør derfor føres kontrol med disse materialer i kontakt med fødevarer med henblik på at fastslå, om migrationen af BPA opfylder gældende krav på baggrund af den nye SMG.

(11)

Der er andre bisphenoler end BPA, der kan anvendes i eller migrere fra materialer i kontakt med fødevarer. Især anvendes 4,4'-dihydroxydiphenylsulfon, almindeligt kendt som bisphenol S (BPS, MKF-stof nr. 154) som en monomer til fremstilling af polyethersulfonplast og er godkendt til fremstilling af plastmaterialer i kontakt med fødevarer i Unionen med en SMG på 0,05 mg/kg. Der foreligger ikke oplysninger af nyere dato om stoffets mulige migration til fødevarer, og de oplysninger, der foreligger om dets mulige anvendelse eller migration fra lakerede eller overfladebehandlede materialer i kontakt med fødevarer er ufuldstændige. Det er derfor hensigtsmæssigt at kontrollere materialer, hvorfra BPS potentielt kan migrere, med henblik på at kontrollere prævalensen af BPS, der migrerer til fødevarer.

(12)

Phthalatestere (phthalater) er en gruppe af stoffer, der er almindeligt anvendt som blødgørere og tekniske hjælpestoffer. Fem phthalater er godkendt til anvendelse i plastmaterialer i kontakt med fødevarer, nemlig dibutylphthalat (DBP, MKF-stof nr. 157), butylbenzylphthalat (BBP, MKF-stof nr. 159), di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP, MKF-stof nr. 283), diisononylphthalat (DINP, MKF-stof nr. 728) og diisodecylphthalat (DIDP, MKF-stof nr. 729). Disse phthalater er, sammen med en række andre stoffer, omfattet af grupperestriktionen SMG (T) på 60 mg/kg. Der gælder desuden individuelle SMG'er for DBP, BBP og DEHP, mens DINP og DIDP er underkastet en grupperestriktion på 9 mg/kg. Der er også, i bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (8), fastsat begrænsninger for koncentrationen af disse fem phthalater i småbørnsartikler til at spise med. Ud over resultaterne fra RASFF, som viser manglende overholdelse af SMG'erne, kan phthalater, som ikke er godkendt til anvendelse i plastmaterialer i kontakt med fødevarer, stadig forekomme i sådanne materialer og migrere til fødevarer. Der bør derfor føres kontrol med indholdet af phthalater i lyset af potentiel manglende overholdelse.

(13)

Ud over phthalater anvendes der også andre stoffer, der ikke er phthalater, som blødgørere i materialer i kontakt med fødevarer. Epoxideret sojaolie (ESBO, MKF-stof nr. 532) samt 1,2-cyclohexandicarboxylatdiisononylester (DINCH, MKF-stof nr. 775) og terephthalsyre-bis(2-ethylhexyl)ester (DEHTP eller DOTP, MKF-stof nr. 798) er godkendt til brug ved fremstilling af plastmaterialer i kontakt med fødevarer og indgår i gruppe-SMG'en (T) på 60 mg/kg. Derudover er både DEHTP og ESBO omfattet af individuelle SMG'er på 60 mg/kg, undtagen når der er tale om tætningsmateriale af PVC, der anvendes til forsegling af glas med mad til spædbørn og småbørn, hvor SMG'en for ESBO er på 30 mg/kg. Medlemsstaterne og Schweiz har i deres arbejde tidligere identificeret problemer med overholdelsen af gældende krav for så vidt angår migration af ESBO fra låg til glas. Da der også er noget, der tyder på, at DINCH og DEHTP kan anvendes som erstatning for phthalater, og der kun foreligger få eller ingen oplysninger om migration af dem til fødevarer, bør der føres kontrol med prævalensen af disse stoffer, der migrerer til fødevarer.

(14)

Per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) er en gruppe forbindelser, der omfatter perfluoroctansyre (PFOA) og perfluoroctansulfonat (PFOS). Disse fluorforbindelser anvendes, på grund af deres amfifile egenskaber, ved fremstilling af vand- og fedtafvisende overfladebehandlingsmidler såsom dem, der anvendes på papir- og papbaserede fødevareemballagematerialer. Oplysninger fra nogle medlemsstater tyder på potentielle problemer med koncentrationerne af disse stoffer i overfladebehandlede papir- og papbaserede emballagematerialer. Desuden fastsættes der, ved Kommissionens forordning (EU) 2017/1000 (9), fra den 4. juli 2020 begrænsninger for anvendelsen af PFOA til fremstilling og markedsføring af artikler, herunder materialer og genstande i kontakt med fødevarer. Prævalensen af disse stoffer i materialer i kontakt med fødevarer bør derfor undersøges nærmere.

(15)

Metaller og legeringer anvendes i materialer og genstande i kontakt med fødevarer, herunder køkkenredskaber og bordservice samt fødevareforarbejdningsudstyr. Der er fastsat en række SMG'er på EU-plan for metaller, der migrerer fra plastmaterialer i kontakt med fødevarer; oplysninger fra RASFF viser imidlertid, på grundlag af risikovurderinger eller national lovgivning, en række tilfælde af manglende overholdelse for køkkenartikler og bordservice af metal. Eftersom farerne ved visse metaller såsom bly og cadmium er veldefinerede, bør der foretages kontrol med migration af metaller til fødevarer, ligesom der bør sikres en bedre forståelse af prævalensen af migration af metaller, især fra importerede materialer og genstande i kontakt med fødevarer samt traditionelle produkter og kunsthåndværk.

(16)

For at sikre, at plastmaterialer i kontakt med fødevarer generelt er inerte og sikre, er der fastsat en samlet migrationsgrænse med det formål at begrænse afgivelsen af ikke-flygtige bestanddele til fødevarer, herunder partikler såsom mikrofibre. Da der på grund af miljøproblemer presses på for at få udskiftet konventionelle plastmaterialer og -genstande, anvendes additiver fra naturlige kilder som fyldstoffer i kombination med plast for at reducere miljøpåvirkningerne. Med henblik på at verificere, at der er fulgt god fremstillingspraksis, og at de pågældende plastmaterialer og genstande i kontakt med fødevarer er tilstrækkeligt inerte, bør der foretages kontrol af den samlede migration.

(17)

For at sikre en ensartet anvendelse af denne henstilling og for at opnå pålidelige og sammenlignelige resultater af kontrollen bør EU-referencelaboratoriet for materialer i kontakt med fødevarer bistå medlemsstaterne med at implementere denne henstilling som fornødent.

(18)

Med henblik på at tilvejebringe den størst mulige mængde oplysninger om prævalensen af stoffer, der migrerer fra materialer i kontakt med fødevarer, bør medlemsstaterne også tilskyndes til at indsende relevante data af nyere dato, der er fremkommet inden anvendelsen af denne henstilling. For at sikre, at disse resultater er pålidelige og i overensstemmelse med dem, der genereres som led i dette kontrolprogram, bør kun resultater, der er opnået ved at følge de relevante regler vedrørende prøveudtagning og analyse af materialer i kontakt med fødevarer samt lovbestemmelser om offentlig kontrol, rapporteres.

(19)

Hovedformålet med denne henstilling er at bestemme prævalensen af stoffer, der migrerer til fødevarer fra materialer og genstande i kontakt med fødevarer, eller prævalensen af stofferne i de pågældende materialer eller genstande; det er ikke hensigten at bidrage til forståelsen af eksponeringsniveauerne. Dataene bør derfor indsendes i et fælles format for at sikre, at de koordineres og samles på en ensartet måde.

(20)

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør, i det omfang det er hensigtsmæssigt, overveje håndhævelsesforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og procedurer.

(21)

De oplysninger, der fremkommer om prævalensen af disse stoffer som et resultat af denne henstilling, bør anvendes til at afgøre, om der er behov for en eventuel fremtidig indsats, navnlig for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og forbrugernes interesser. En sådan fremtidig indsats vil kunne omfatte yderligere kontrolforanstaltninger for stoffer fra plastmaterialer, der allerede er omfattet af særlige EU-foranstaltninger. Resultaterne vil desuden kunne bidrage til at opnå et informationsgrundlag for overvejelser om fremtidige prioriteter i forbindelse med evalueringen af lovgivningen om materialer i kontakt med fødevarer, navnlig for materialer, der ikke er omfattet af særlige EU-foranstaltninger.

(22)

Denne koordinerede kontrolplan implementeres, uden at det berører anden offentlig kontrol, der gennemføres af medlemsstaterne som led i deres nationale kontrolprogrammer, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 882/2004 —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Medlemsstaterne bør gennemføre den koordinerede kontrolplan for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer som angivet i bilaget til denne henstilling. Det samlede minimumsantal prøver, der anbefales i bilaget, bør så vidt muligt overholdes.

2.

Medlemsstaterne bør offentliggøre resultaterne af den offentlige kontrol, der gennemføres i overensstemmelse med bilaget.

3.

Medlemsstaterne bør også indberette resultater, der er fremkommet som led i tidligere kontrol gennemført inden for fem år før den 1. januar 2019. Denne kontrol bør være relevant for de stoffer, der forekommer i eller migrerer fra materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer omfattet af denne henstilling, og udføres i overensstemmelse med den relevante lovgivning om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer samt offentlig kontrol. Resultaterne bør indberettes i overensstemmelse med bilaget.

4.

I tilfælde af manglende overholdelse bør medlemsstaterne overveje yderligere håndhævelsesforanstaltninger, jf. artikel 54 i forordning (EF) nr. 882/2004. Med forbehold af andre rapporteringskrav bør sådanne håndhævelsesforanstaltninger ikke rapporteres til Kommissionen inden for rammerne af denne henstilling.

5.

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina (EUT L 77 af 23.3.2011, s. 25).

(6)  Kommissionens forordning (EU) 2015/174 af 5. februar 2015 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 30 af 6.2.2015, s. 2).

(7)  Kommissionens forordning (EU) 2018/213 af 12. februar 2018 om anvendelsen af bisphenol A i lakker og overfladebehandlingsmidler bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 for så vidt angår anvendelsen af dette stof i plastmaterialer i kontakt med fødevarer (EUT L 41 af 14.2.2018, s. 6).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(9)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1000 af 13. juni 2017 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede stoffer (EUT L 150 af 14.6.2017, s. 14).


BILAG

DEN KOORDINEREDE KONTROLPLANS FORANSTALTNINGER OG OMFANG

1.   Formål

Den overordnede målsætning med denne kontrolplan er at bestemme prævalensen af stoffer, der migrerer til fødevarer fra materialer i kontakt med fødevarer, eller forekomsten af stoffer i de pågældende materialer. Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør derfor foretage offentlig kontrol med henblik på at bestemme prævalensen på EU's marked for så vidt angår

migration af målstoffer fra materialer i kontakt med fødevarer

målstoffer i materialer i kontakt med fødevarer

samlet migration fra plastmaterialer i kontakt med fødevarer.

2.   Prøvebeskrivelse og metode

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke typer materialer i kontakt med fødevarer der bør udtages prøver af, samt for hvilke stoffer migration fra de pågældende materialer i kontakt med fødevarer bør analyseres, undtagen for fluorforbindelser, for hvilke mængden i materialet bør analyseres.

Prøveudtagningen bør omfatte importstedet for materialer i kontakt med fødevarer fra tredjelande, idet medlemsstaterne dog bør tage hensyn til kontrol, der allerede gennemføres i henhold til forordning (EU) nr. 284/2011. Medlemsstaterne bør også gennemføre markedskontrol, herunder prøveudtagning i engros- og distributionsleddet, for at give adgang til en tilstrækkelig stikprøvestørrelse for et givet parti/batch og om nødvendigt lette eventuelle opfølgningsforanstaltninger.

De laboratorier, der anvendes til analyse af prøver, bør være laboratorier udpeget i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004, bistået af de nationale referencelaboratorier i overensstemmelse med samme forordnings artikel 33, stk. 2, litra e). EU-referencelaboratoriet bør understøtte denne henstilling i overensstemmelse med artikel 94, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (1), i den udstrækning de nationale referencelaboratorier har behov for det.

Hvis det ikke er praktisk muligt at bestemme migration ved hjælp af en fødevare eller en fødevaresimulator, bør prævalensen bestemmes i materialet, idet der foretages et estimat af den maksimale migration til fødevaren ved hjælp af beregninger eller modeller.

Stoffer, der skal testes for

Materiale i kontakt med fødevarer, der skal udtages prøver af

Primære aromatiske aminer (PAA)

Bordservice og køkkenartikler af plast samt materialer i kontakt med fødevarer med påtryk, herunder papir og pap

Formaldehyd og melamin

Bordservice og køkkenartikler af plast, herunder ikke-konventionelle køkkenartikler og bordservice af plast, såsom genanvendelige kaffekopper, hvori der i plasten er anvendt additiver fra naturlige kilder, f.eks. bambus

Phenol

Køkkenartikler og bordservice af plast, lakerede eller overfladebehandlede materialer samt emballagematerialer af plast/papir og pap med påtryk

Bisphenoler, herunder BPA og BPS

Polycarbonatplast (BPA) og polyethersulfonplast (BPS); overfladebehandlet metalemballage (f.eks. dåser og låg)

Phthalater og ikke-phthalatholdige blødgørere

Plastmaterialer og -genstande, navnlig materialer og genstande fremstillet under anvendelse af polyvinylchlorid (PVC), som f.eks. termoformede plader, fleksibel emballage og slanger; pakninger og låg

Fluorforbindelser

Papir- og papbaserede materialer og genstande, herunder materialer og genstande, der anvendes til indpakning af fastfood, takeaway-mad og bageriprodukter samt poser til mikrobølgepopcorn

Metaller

Køkkenartikler og bordservice af keramisk, emaljeret eller glasagtigt materiale eller metal, herunder kunsthåndværk og traditionelt fremstillede materialer og genstande

Samlet migration

Ikke-konventionelle køkkenartikler og bordservice af plast, såsom genanvendelige kaffekopper, hvori der i plasten er anvendt additiver fra naturlige kilder, f.eks. bambus

3.   Antal prøver

Nedenstående tabel viser det vejledende samlede antal prøver, som det anbefales at teste i hver af de deltagende medlemsstater til implementering af denne koordinerede kontrolplan.

Medlemsstat

Anbefalet samlet minimumsantal prøver

Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige

100

Tjekkiet, Cypern, Ungarn, Nederlandene, Polen og Rumænien

75

Danmark, Irland, Grækenland, Kroatien, Litauen, Østrig, Portugal og Sverige

50

Bulgarien, Estland, Letland, Luxembourg, Malta, Slovenien, Slovakiet og Finland

25

4.   Tidsramme for kontrollen

Kontrollen bør finde sted fra den 1. juni 2019 til den 31. december 2019.

5.   Rapportering

Resultaterne bør rapporteres til Kommissionen i et fælles format senest den 29. februar 2020.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).


Top