EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1894

Rådets Afgørelse (FUSP) 2019/1894 af 11. november 2019 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Tyrkiets ikketilladte boreaktiviteter i det østlige Middelhav

ST/13262/2019/INIT

EUT L 291 af 12.11.2019, p. 47–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1894/oj

12.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/47


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/1894

af 11. november 2019

om restriktive foranstaltninger på baggrund af Tyrkiets ikketilladte boreaktiviteter i det østlige Middelhav

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. juni 2019 mindede Rådet om og bekræftede de tidligere rådskonklusioner og konklusioner fra Det Europæiske Råd, herunder Det Europæiske Råds konklusioner af 22. marts 2018, som på det kraftigste fordømmer Tyrkiets fortsatte ulovlige handlinger i det østlige Middelhavsområde og Det Ægæiske Hav. Rådet udtrykte alvorlige betænkeligheder ved Tyrkiets ulovlige boreaktiviteter i det østlige Middelhav og beklagede, at Tyrkiet endnu ikke havde reageret på Unionens gentagne opfordringer til at indstille disse aktiviteter. Det opfordrede også Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til straks at forelægge muligheder for passende foranstaltninger.

(2)

Den 20. juni 2019 mindede Det Europæiske Råd om og bekræftede de tidligere rådskonklusioner og konklusioner fra Det Europæiske Råd, som på det kraftigste fordømmer Tyrkiets fortsatte ulovlige handlinger i det østlige Middelhav og Det Ægæiske Hav. Desuden tilsluttede Det Europæiske Råd sig opfordringen til Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om straks at forelægge muligheder for passende foranstaltninger, herunder målrettede foranstaltninger.

(3)

Den 15. juli 2019 vedtog Rådet konklusioner, hvori det beklagede, at Tyrkiet trods Den Europæiske Unions gentagne opfordringer til at bringe de ulovlige aktiviteter i det østlige Middelhav til ophør havde fortsat sine boreaktiviteter vest for Cypern og havde iværksat en anden boreoperation nordøst for Cypern i cypriotisk territorialfarvand. Det gentog den alvorlige, umiddelbare, negative virkning, som sådanne ulovlige handlinger har for samtlige forbindelser mellem EU og Tyrkiet, og opfordrede igen Tyrkiet til at afstå fra sådanne handlinger, optræde i en ånd af godt naboskab og respektere Cyperns suverænitet og suveræne rettigheder i overensstemmelse med folkeretten. Rådet så med tilfredshed på den cypriotiske regerings opfordring til at forhandle med Tyrkiet og noterede sig, at afgrænsningen af eksklusive økonomiske zoner og af kontinentalsoklen bør ske gennem dialog og forhandling i god tro under fuld respekt for folkeretten og i overensstemmelse med princippet om godt naboskab.

(4)

I lyset af Tyrkiets fortsatte og nye ulovlige boreaktiviteter besluttede Rådet desuden at suspendere forhandlingerne om den omfattende lufttransportaftale og nåede til enighed om ikke at afholde møder i associeringsrådet eller yderligere møder som led i dialogen på højt plan mellem EU og Tyrkiet indtil videre. Desuden støttede Rådet Kommissionens forslag om at reducere førtiltrædelsesstøtten til Tyrkiet for 2020 og opfordrede Den Europæiske Investeringsbank til at revidere sine låneaktiviteter i Tyrkiet, navnlig med hensyn til lån med statspapirer som sikkerhed.

(5)

Desuden blev det understreget i de nævnte konklusioner, at Rådet fortsat drøftede spørgsmålet og opfordrede Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") og Kommissionen til at fortsætte arbejdet med mulighederne for målrettede foranstaltninger i lyset af Tyrkiets fortsatte boreaktiviteter i det østlige Middelhav.

(6)

Den 14. oktober 2019 bekræftede Rådet i lyset af Tyrkiets fortsatte ulovlige boreaktiviteter i det østlige Middelhav på ny sin fulde solidaritet med Cypern med hensyn til respekten for dets suverænitet og suveræne rettigheder i overensstemmelse med folkeretten. Det mindede om sine konklusioner af 15. juli 2019, navnlig at afgrænsningen af eksklusive økonomiske zoner og af kontinentalsoklen bør ske gennem dialog og forhandling i god tro under fuld respekt for folkeretten og i overensstemmelse med princippet om godt naboskab.

(7)

Desuden blev Rådet enigt om at indføre en ramme for restriktive foranstaltninger over for fysiske og juridiske personer, der er ansvarlige for eller involveret i de ulovlige boreaktiviteter efter kulbrinter i det østlige Middelhav, og opfordrede den højtstående repræsentant og Kommissionen til hurtigt at fremlægge forslag med henblik herpå.

(8)

Det Europæiske Råd tilsluttede sig den 18. oktober 2019 Rådets konklusioner af 14. oktober 2019 om Tyrkiets ulovlige boreaktiviteter i Cyperns eksklusive økonomiske zone og bekræftede på ny sin solidaritet med Republikken Cypern og erklærede, at det fortsat vil følge sagen tæt.

(9)

Ovennævnte boreaktiviteter krænker Republikken Cyperns suverænitet eller suveræne rettigheder og jurisdiktion inden for dens søterritorium og eksklusive økonomiske zone og på dens kontinentalsokkel, og når sådanne aktiviteter gennemføres i områder, hvor den eksklusive økonomiske zone og kontinentalsoklen ikke er afgrænset i overensstemmelse med folkeretten i forhold til en stat med en overfor liggende kyst, er de til fare for eller hindrer opnåelsen af en aftale om afgrænsning. Disse handlinger er i modstrid med principperne i De Forenede Nationers pagt, herunder den fredelige bilæggelse af tvister, og udgør en trussel mod Unionens interesser og sikkerhed.

(10)

I den forbindelse bør der indføres målrettede restriktive foranstaltninger over for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er ansvarlige for eller involveret i, herunder gennem planlægning, forberedelse, f.eks. i form af seismiske undersøgelser, deltagelse, ledelse eller medvirken, boreaktiviteter i forbindelse med kulbrinteefterforskning og -produktion eller kulbrinteudvinding som følge af sådanne aktiviteter, eller som yder økonomisk, teknisk eller materiel bistand til sådanne aktiviteter, hvilket Republikken Cypern ikke har givet tilladelse til, inden for dens søterritorium eller eksklusive økonomiske zone eller på dens kontinentalsokkel. I tilfælde hvor den eksklusive økonomiske zone eller kontinentalsoklen ikke er afgrænset i overensstemmelse med folkeretten i forhold til en stat med en overfor liggende kyst, omfatter dette aktiviteter, der kan være til fare for eller hindre opnåelsen af en aftale om afgrænsning.

(11)

Denne afgørelse bør ikke hindre levering af eller lettelse af levering af humanitær bistand. Denne afgørelse bør ændres for at indføre en undtagelse, hvor det er relevant, hvis det viser sig, at anvendelsen af restriktive foranstaltninger over for en på listen opført person eller enhed kan hindre levering af humanitær bistand.

(12)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område af:

a)

fysiske personer, der er ansvarlige for eller involveret i, herunder gennem planlægning, forberedelse, deltagelse, ledelse eller medvirken, boreaktiviteter i forbindelse med kulbrinteefterforskning og -produktion eller kulbrinteudvinding som følge af sådanne aktiviteter, hvilket Republikken Cypern ikke har givet tilladelse til, inden for dens søterritorium eller eksklusive økonomiske zone eller på dens kontinentalsokkel.

I tilfælde hvor den eksklusive økonomiske zone eller kontinentalsoklen ikke er afgrænset i overensstemmelse med folkeretten i forhold til en stat med en overfor liggende kyst, omfatter dette aktiviteter, der kan være til fare for eller hindre opnåelsen af en aftale om afgrænsning

b)

fysiske personer, der yder økonomisk, teknisk eller materiel bistand til boreaktiviteter i forbindelse med kulbrinteefterforskning og -produktion eller kulbrinteudvinding som resultat af sådanne aktiviteter, der er omhandlet i litra a)

c)

fysiske personer med tilknytning til de fysiske personer, der er omhandlet i litra a) og b),

jf. listen i bilaget.

2.   Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på sit område.

3.   Stk. 1 berører ikke tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, nemlig:

a)

som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b)

som værtsland for en international konference, som er indkaldt af eller afholdes i De Forenede Nationers regi

c)

i medfør af en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter, eller

d)

i medfør af Lateranforliget fra 1929 mellem Den Hellige Stol (Vatikanstaten) og Italien.

4.   Stk. 3 anses for også at finde anvendelse i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

5.   Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en fritagelse i henhold til stk. 3 eller 4.

6.   Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra foranstaltninger indført i henhold til stk. 1, hvis en rejse er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af hensyn til deltagelse i mellemstatslige møder og møder, som Unionen tager initiativ til eller er vært for, eller møder, som en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært for, og hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer restriktive foranstaltningers politikmål.

7.   Medlemsstaterne kan også indrømme fritagelser fra foranstaltninger indført i henhold til stk. 1, hvis indrejse eller transit er nødvendig med henblik på gennemførelsen af en retslig procedure.

8.   En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelse, jf. stk. 6 eller 7, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer gør skriftlig indsigelse inden for to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelse om den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere rådsmedlemmer gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede fritagelse.

9.   Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 6, 7 eller 8 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for personer, der er opført på listen i bilaget, gælder tilladelsen udelukkende for det formål, til hvilket den er givet, og for de personer, der er direkte berørt heraf.

Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af:

a)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er ansvarlige for eller involveret i, herunder gennem planlægning, forberedelse, deltagelse, ledelse eller medvirken, boreaktiviteter i forbindelse med kulbrinteefterforskning og -produktion eller kulbrinteudvinding som følge af sådanne aktiviteter, hvilket Republikken Cypern ikke har givet tilladelse til, inden for dens søterritorium eller eksklusive økonomiske zone eller på dens kontinentalsokkel.

I tilfælde hvor den eksklusive økonomiske zone eller kontinentalsoklen ikke er afgrænset i overensstemmelse med folkeretten i forhold til en stat med en overfor liggende kyst, omfatter dette aktiviteter, der kan være til fare for eller hindre opnåelsen af en aftale om afgrænsning

b)

fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der yder økonomisk, teknisk eller materiel bistand til boreaktiviteter i forbindelse med kulbrinteefterforskning og -produktion eller kulbrinteudvinding som følge af sådanne aktiviteter, der er omhandlet i litra a)

c)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i litra a) og b),

jf. listen i bilaget, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget.

3.   Uanset stk. 1 og 2 kan en medlemsstats kompetente myndighed på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige for at opfylde de basale behov for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget, og familiemedlemmer, som disse fysiske personer har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer for rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed mindst to uger før tilladelsen har meddelt de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, eller

e)

skal betales til eller fra en konto, der indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende betalinger skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller internationale organisations officielle formål.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

4.   Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor den fysiske eller juridiske person eller den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1, blev opført på listen i bilaget, eller af en judiciel eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen, eller en judiciel afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, før eller efter nævnte dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, og

d)

anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med den offentlige orden i den pågældende medlemsstat.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

5.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, foretager en betaling i henhold til en kontrakt, som er indgået før den dato, hvor en sådan fysisk eller juridisk person, en sådan enhed eller et sådant organ blev opført herpå, forudsat at den pågældende medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i stk. 1.

6.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af foranstaltningerne i stk. 1 og 2, eller

c)

forfaldne beløb i henhold til judicielle, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller som kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at alle sådanne renter, andre afkast og betalinger forbliver omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1.

Artikel 3

1.   Rådet, der med enstemmighed træffer afgørelse på forslag af en medlemsstat eller den højtstående repræsentant, udarbejder og ændrer listen i bilaget.

2.   Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ om de afgørelser, der er omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelse på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en meddelelse, og giver den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

3.   Fremsættes der bemærkninger, eller forelægges der væsentlig ny dokumentation, tager Rådet den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ herom.

Artikel 4

1.   Bilaget skal indeholde en begrundelse for at opføre de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 1 og 2, på listen.

2.   Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne og aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer samt enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 5

Fordringer i forbindelse med en kontrakt eller transaktion, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet berørt helt eller delvis af foranstaltninger, der er indført i medfør af denne afgørelse, herunder krav om godtgørelse og andre tilsvarende fordringer, såsom erstatningskrav og krav som følge af en kautions- eller garantiforpligtelse, navnlig krav om forlængelse eller indfrielse af kautioner, garantier eller godtgørelser, navnlig finansielle garantier og økonomisk godtgørelse, må uanset form ikke indfries, hvis fordringerne gøres gældende af:

a)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget

b)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de personer eller enheder eller et af de organer, der er omhandlet i litra a).

Artikel 6

1.   Rådet og den højtstående repræsentant kan behandle personoplysninger med henblik på at udføre deres opgaver i henhold til denne afgørelse, navnlig:

a)

for så vidt angår Rådet med henblik på udarbejdelse og foretagelse af ændringer af bilaget

b)

for så vidt angår den højtstående repræsentant med henblik på udarbejdelse af ændringer i bilaget.

2.   Rådet og den højtstående repræsentant må i givet fald kun behandle relevante oplysninger om strafbare handlinger begået af fysiske personer på listen, om sådanne personers straffedomme eller om sikkerhedsforanstaltninger, der vedrører sådanne personer, i det omfang en sådan behandling er nødvendig for udarbejdelsen af bilaget.

3.   Med henblik på denne afgørelse udpeges Rådet og den højtstående repræsentant som "dataansvarlige", jf. artikel 3, nr. 8), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1), for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Artikel 7

For at give foranstaltningerne i denne afgørelse størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til dem, der er indeholdt i denne afgørelse.

Artikel 8

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 12. november 2020 og tages løbende op til fornyet overvejelse. Den forlænges eller ændres alt efter hvad der er relevant, hvis Rådet skønner, at dens målikke er nået.

Artikel 9

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2019.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 1 og 2

[…]


Top