Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1671

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1671 af 4. oktober 2019 om udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

ST/12029/2019/INIT

OJ L 256, 7.10.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1671/oj

7.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/8


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1671

af 4. oktober 2019

om udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 26, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 15. oktober 2013 forordning (EU) nr. 1024/2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank (ECB) i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter.

(2)

Planlægning og udførelse af de opgaver, som overdrages til ECB, bør fuldt ud foretages af dets tilsynsråd, som består af formanden, næstformanden og fire repræsentanter for ECB samt en repræsentant for den nationale kompetente myndighed i hver deltagende medlemsstat.

(3)

Tilsynsrådet er et essentielt organ i ECB's udførelse af tilsynsopgaver. Forordning (EU) nr. 1024/2013 gav derfor Rådet beføjelsen til at udnævne formanden og næstformanden for tilsynsrådet.

(4)

Den 11. februar 2014 udnævnte Rådet den første næstformand for tilsynsrådet ved gennemførelsesafgørelse 2014/77/EU (2). Embedsperioden for den første næstformand for tilsynsrådet udløb den 11. februar 2019.

(5)

I overensstemmelse med artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal ECB, efter høring af tilsynsrådet, forelægge Europa-Parlamentet en indstilling til udnævnelse af tilsynsrådets næstformand, som skal vælges blandt medlemmerne af ECB's direktion. ECB forelagde en sådan indstilling den 9. april 2019, og Europa-Parlamentet godkendte indstillingen den 17. september 2019 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Yves MERSCH udnævnes herved til næstformand for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd fra den 7. oktober 2019 indtil den 14. december 2020.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 4. oktober 2019.

På Rådets vegne

Formand

K. MIKKONEN


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/77/EU af 11. februar 2014 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 1024/2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 41 af 12.2.2014, s. 19).


Top