EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1345

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1345 af 2. august 2019 om ændring af beslutning 2006/771/EF med henblik på ajourføring af harmoniserede tekniske vilkår inden for anvendelsen af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (meddelt under nummer C(2019) 5660) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/5660

OJ L 212, 13.8.2019, p. 53–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1345/oj

13.8.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 212/53


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1345

af 2. august 2019

om ændring af beslutning 2006/771/EF med henblik på ajourføring af harmoniserede tekniske vilkår inden for anvendelsen af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr

(meddelt under nummer C(2019) 5660)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kortdistanceudstyr er typisk masseforhandlet eller bærbart radioudstyr eller begge dele, der let kan transporteres og anvendes på tværs af grænserne. Forskelle i vilkårene for anvendelse af frekvenser risikerer at skabe skadelig interferens med andre radiofrekvensanvendelser og -tjenester, forhindre deres fri bevægelighed og øge produktionsomkostningerne.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2006/771/EF (2) harmoniseres de tekniske vilkår for anvendelsen af frekvensressourcer til et stort udvalg af kortdistanceudstyr, der anvendes til f.eks. alarmer, lokal kommunikation, fjernbetjening, medicinske implantater og indsamling af medicinske data, intelligente transportsystemer og »tingenes internet«, herunder radiofrekvensidentifikation (»RFID«). Som følge heraf er kortdistanceudstyr, der opfylder de harmoniserede tekniske vilkår, kun omfattet af en generel tilladelse i henhold til national lovgivning.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538 (3) harmoniseres endvidere de tekniske vilkår for anvendelse af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr i frekvensbåndene 874-874,4 MHz og 915-919,4 MHz. Inden for disse frekvensbånd er frekvensdelingen anderledes, og der er derfor behov for en specifik reguleringsordning herfor. Afgørelsen giver mulighed for teknisk avancerede RFID-løsninger samt anvendelser inden for »tingenes internet« baseret på netforbundet kortdistanceudstyr i datanet.

(4)

Beslutning 2006/771/EF og gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538 udgør regelsættet for kortdistanceudstyr, og det understøtter innovation inden for en bred vifte af anvendelsesområder på det digitale indre marked.

(5)

Nye anvendelser af kortdistanceudstyr vokser frem på grund af, at denne type udstyr bliver stadig vigtigere for økonomien, og på grund af de hurtige ændringer inden for teknologien og de samfundsmæssige krav. Disse anvendelser kræver jævnlige ajourføringer af de harmoniserede tekniske vilkår for frekvensanvendelse.

(6)

På grundlag af det permanente mandat, som i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF blev udstedt i juli 2006 til Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) vedrørende ajourføring af bilaget til afgørelse 2006/771/EF i takt med den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for kortdistanceudstyr, er bilaget blevet ajourført seks gange. Det arbejde, der er gennemført på grundlag af det permanente mandat, dannede også grundlag for gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538, som fastsætter yderligere frekvenser til brug for kortdistanceudstyr i frekvensbåndene 874-874,4 og 915-919,4.

(7)

Den 20. oktober 2017 offentliggjorde Kommissionen sit orienteringsbrev vedrørende den syvende opdateringscyklus (RSCOM17-24rev1). Som følge heraf indgav CEPT sin 70. rapport til Kommissionen den 8. marts 2019. Ud over forenkling og forbedring af de eksisterende oplysninger foreslår CEPT at tilføje nye oplysninger i bilaget til beslutning 2006/771/EF. Med de nye oplysninger muliggøres nye medicinske og sikkerhedsrelaterede anvendelser, og frekvensbåndene til ikkesikkerhedsrelateret anvendelse af intelligente transportsystemer og håndhævelse af færdselsreglerne harmoniseres. Rapporten bør derfor udgøre det tekniske grundlag for denne afgørelse.

(8)

Kortdistanceudstyr, der anvendes på de vilkår, der er fastsat i denne afgørelse, bør også være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (4).

(9)

Beslutning 2006/771/EF bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2006/771/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 1) og 2), affattes således:

»1.   »kortdistanceudstyr«: en radiosender til enten envejs- eller tovejskommunikation, som modtager og/eller sender over en kort afstand med lav effekt«

2.   »ikkeinterferensskabende og ikkebeskyttet grundlag«: at der ikke må skabes skadelig interferens for nogen radiokommunikationstjeneste, og at der ikke kan kræves nogen beskyttelse af udstyret mod interferens fra radiokommunikationstjenester«.

(2)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Medlemsstaterne aflægger rapport til Kommissionen om gennemførelsen af denne afgørelse senest den 5. maj 2020.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 2019.

På Kommissionens vegne

Mariya GABRIEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2006/771/EF af 9. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (EUT L 312 af 11.11.2006, s. 66).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538 af 11. oktober 2018 om harmonisering af radiofrekvenser til brug for kortdistanceudstyr i frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz (EUT L 257 af 15.10.2018, s. 57).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62).


BILAG

»BILAG

Frekvensbånd og tilhørende harmoniserede tekniske vilkår og gennemførelsesfrister for kortdistanceudstyr

I tabel 1 fastsættes anvendelsesområdet for de forskellige kategorier af kortdistanceudstyr (som defineret i artikel 2, nr. 3), hvorpå denne afgørelse finder anvendelse. I tabel 2 specificeres de forskellige kombinationer af frekvensbånd og kategorier af kortdistanceudstyr samt de harmoniserede tekniske vilkår for adgang til frekvenserne og gennemførelsesfristerne herfor.

Generelle tekniske vilkår, der gælder for alle frekvensbånd og alt kortdistanceudstyr, som er omfattet af denne afgørelse:

Medlemsstaterne skal tillade, at nabofrekvensbånd, der er fastsat i tabel 2, kan bruges som et samlet frekvensbånd, forudsat at de specifikke vilkår for hvert af frekvensbåndene er opfyldt.

Medlemsstaterne skal tillade anvendelse af frekvenser op til den effekt, feltstyrke eller effekttæthed, der er anført i tabel 2. Medlemsstaterne kan i henhold til artikel 3, stk. 3, i denne afgørelse vælge at pålægge mindre strenge vilkår, dvs. at de kan tillade brugen af frekvenser med større effekt, feltstyrke eller effekttæthed, forudsat at dette ikke mindsker eller bringer en hensigtsmæssig sameksistens mellem kortdistanceudstyr i frekvensbånd, der harmoniseres ved denne afgørelse, i fare.

Medlemsstaterne må kun indføre de yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning), der fremgår af tabel 2, og må ikke indføre andre parametre og krav vedrørende adgang til frekvensressourcer eller krav vedrørende afhjælpningsteknikker. Mindre strenge betingelser, jf. artikel 3, stk. 3, betyder at medlemsstaterne helt kan undlade at anvende disse yderligere parametre i en bestemt celle eller tillade større værdier, forudsat at de relevante frekvensdelingsmiljøer i det harmoniserede frekvensbånd ikke bringes i fare.

Medlemsstaterne må ikke indføre andre brugsrestriktioner end dem, der fremgår af tabel 2, eller tilføje flere. Eftersom der kan anvendes mindre strenge vilkår, jf. artikel 3, stk. 3, kan medlemsstaterne undlade at anvende en eller flere af disse restriktioner, forudsat at de relevante frekvensdelingsmiljøer i det harmoniserede frekvensbånd ikke bringes i fare.

Der skal gælde mindre strenge betingelser, jf. artikel 3, stk. 3, uden at dette berører direktiv 2014/53/EU.

I dette bilag gælder følgende definition af arbejdscyklus:

»Arbejdscyklus«: forholdet, udtrykt i procent, mellem Σ(Ton)/(Tobs), hvor Ton er et enkelt senderudstyrs »aktive« tid og Tobs er observationsperioden. Ton måles i et observationsfrekvensbånd (Fobs). Medmindre andet er angivet i dette tekniske bilag, er Tobs en kontinuerlig periode på 1 time, og Fobs er de relevante frekvensbånd i dette tekniske bilag. Mindre strenge vilkår i henhold til artikel 3, stk. 3, betyder, at medlemsstaterne kan tillade en større værdi for »arbejdscyklus«.

Tabel 1

Kategorier af kortdistanceudstyr jf. artikel 2, stk. 3, og deres anvendelsesområde

Kategori af kortdistanceudstyr

Anvendelsesområde

Kortdistanceudstyr generelt

omfatter alle former for radiobølgeudstyr uanset anvendelse eller formål, som overholder de tekniske vilkår, der er fastlagt for et givet frekvensbånd. Typiske anvendelser er bl.a. telemetri, fjernbetjeninger, alarmer, datatransmission generelt og andre anvendelser.

Aktive medicinske implantater

omfatter radiodelen af aktive medicinske implantater, som helt eller delvist ad kirurgisk eller medicinsk vej introduceres i et menneskes krop eller et dyr, og i givet fald disse implantaters perifere enheder. Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr omfattet af Rådets direktiv 90/385/EØF (1).

Høretekniske hjælpemidler

omfatter radiokommunikationssystemer, der gør det muligt for personer med nedsat hørelse at øge deres høreevne. Typiske systemer omfatter en eller flere radiosendere og en eller flere radiomodtagere.

Udstyr med hurtig arbejdscyklus/kontinuerlig transmission

omfatter radiobølgeudstyr, der benytter transmissioner med lav latenstid og hurtig arbejdscyklus. Dette udstyr anvendes typisk til personlige trådløse audiosystemer og multimediestreaming-systemer, der anvendes til kombineret audio/video-transmission og audio/video sync-signaler, mobiltelefoner, underholdningssystemer i hjemmet eller bilen, trådløse mikrofoner, trådløse højttalere, trådløse hovedtelefoner, radiobølgeudstyr, som bæres på personen, høretekniske hjælpemidler, »øresnegle«, trådløse mikrofoner til brug i forbindelse med koncerter eller andre sceneproduktioner og analoge FM-sendere med lav effekt.

Induktive applikationer

omfatter radiobølgeudstyr, som anvender magnetisk induktion (loop-systemer) til nærfeltkommunikation. Disse omfatter typisk startspærrer til biler, identifikation af dyr, alarmsystemer, kabeldetektering, affaldshåndtering, personidentifikation, trådløse taleforbindelser, adgangskontrol, afstandssensorer, tyverisikring samt radiofrekvensinduktionssystemer til tyverisikring, dataoverførsel til håndholdte apparater, automatisk vareidentifikation, trådløse styringssystemer og automatisk opkrævning af vejafgifter.

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed

omfatter radiobølgeudstyr, som har en lav samlet frekvensudnyttelse og adgangsregler for lille arbejdscyklus for at sikre stor pålidelighed af frekvensadgang og transmissioner i delte frekvensbånd. Typiske anvendelser er alarmsystemer, som bruger radiobølger for at angive en alarmsituation på et fjerntliggende sted, og tryghedsalarmer, som pålideligt videresender kommunikationer fra nødstedte personer.

Udstyr til indsamling af medicinske data

omfatter overførsel af data (ikke tale) til og fra ikke-implantabelt medicinsk udstyr med henblik på overvågning, diagnosticering og behandling af patienter i sundhedsfaciliteter eller i eget hjem som ordineret af behørigt autoriseret sundhedspersonale.

PMR 446-udstyr

omfatter håndholdt bærbart udstyr (uden basisstation eller repeaterbrug), der bæres på en person eller betjenes manuelt, og som kun anvender integrerede antenner med henblik på at maksimere deling og minimere interferens. PMR 446-udstyr fungerer i peer-to-peer-modus over korte distancer og må ikke anvendes som del af et infrastrukturnet eller som repeater.

Radiobestemmelsesapplikationer

omfatter radiobølgeapplikationer til bestemmelse af objekters position, hastighed og/eller andre egenskaber eller til at indsamle informationer vedrørende disse parametre. Radiostedbestemmelsesudstyr udfører typisk målinger for at indsamle oplysninger om sådanne egenskaber. Radiobestemmelsesapplikationer udelukker enhver form for punkt-til-punkt- eller punkt-til-multipunkt-radiokommunikation.

Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID)

omfatter tag-/interrogatorbaserede kommunikationssystemer, som består af i) radiobølgeanordninger (tags), som er fastgjort i eller på biologisk levende enheder eller på genstande, og ii) sende/modtageenheder (interrogators), som aktiverer et tag og modtager data fra denne. Typiske anvendelser er bl.a. sporing og identifikation af genstande, f.eks. med henblik på varesikring (EAS), og indsamling og transmission af data vedrørende de genstande, som har tags, der enten ikke kører på batterier eller som helt eller delvis kører på batterier. Data modtaget fra et tag valideres af interrogatoren og videresendes til det overordnede system.

Transport- og trafiktelematikudstyr

omfatter radiobølgeudstyr, som bruges inden for transport (vej-, jernbane-, sø- eller lufttransport, alt efter de relevante tekniske restriktioner), trafikstyring, navigation, mobilitetsstyring og intelligente transportsystemer (ITS). Typiske anvendelser omfatter grænseflader mellem forskellige transportformer, kommunikation mellem køretøjer (f.eks. bil til bil), mellem køretøjer og stationære anlæg (f.eks. bil til infrastruktur) og kommunikation til og fra brugere.

Udstyr til bredbåndsdatatransmission

omfatter radiobølgeudstyr, som anvender bredbåndsmodulationsteknikker for at få adgang til frekvenserne. Typiske anvendelser er trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLAN) eller bredbånds-SRD i datanet.


Tabel 2

Frekvensbånd og tilhørende harmoniserede tekniske vilkår og gennemførelsesfrister for kortdistanceudstyr

Bånd nr.

Frekvensbånd

Kategori af kortdistanceudstyr

Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgrænse

Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)

Andre brugsrestriktioner

Frist for gennemførelsen

1

9-59,750 kHz

Induktive applikationer

72 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

2

9-315 kHz

Aktive medicinske implantater

30 dΒμΑ/m ved 10 m

Arbejdscyklus: 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for aktive medicinske implantater

1. juli 2014

3

59,750-60,250 kHz

Induktive applikationer

42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

4

60,250-74,750 kHz

Induktive applikationer

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

5

74,750-75,250 kHz

Induktive applikationer

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

6

75,250-77,250 kHz

Induktive applikationer

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

7

77,250-77,750 kHz

Induktive applikationer

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

8

77,750-90 kHz

Induktive applikationer

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

9

90-119 kHz

Induktive applikationer

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

10

119-128,6 kHz

Induktive applikationer

66 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

11

128,6-129,6 kHz

Induktive applikationer

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

12

129,6-135 kHz

Induktive applikationer

66 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

13

135-140 kHz

Induktive applikationer

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

14

140-148,5 kHz

Induktive applikationer

37,7 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

15

148,5-5 000 kHz (1)

Induktive applikationer

– 15 dΒμΑ/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz.

Desuden er den totale feltstyrke – 5 dΒμΑ/m ved 10 m for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz

 

 

1. juli 2014

17

400-600 kHz

Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID)

– 8 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

85

442,2-450,0 kHz

Kortdistanceudstyr generelt

7 dBμA/m ved 10 m

Kanalafstand ≥ 150 Hz

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for persondetekterings- og antikollissionsudstyr.

1. januar 2020

18

456,9-457,1 kHz

Kortdistanceudstyr generelt

7 dBμA/m ved 10 m

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for udstyr til lokalisering af ofre i sammenstyrtede bygninger og lokalisering af værdifulde genstande.

1. juli 2014

19

984-7 484 kHz

Transport- og trafiktelematikudstyr

9 dΒμΑ/m ved 10 m

Arbejdscyklus: 1 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for Eurobalise-transmissioner, når der er tog i nærheden og ved brug af 27 MHz-båndet til telepowering.

1. juli 2014

20

3 155 -3 400 kHz

Induktive applikationer

13,5 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

21

5 000 -30 000 kHz (2)

Induktive applikationer

– 20 dΒμΑ/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz. Desuden er den totale feltstyrke – 5 dΒμΑ/m ved 10 m for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz

 

 

1. juli 2014

22

6 765 -6 795 kHz

Induktive applikationer

42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

23

7 300 -23 000 kHz

Transport- og trafiktelematikudstyr

– 7 dΒμΑ/m ved 10 m

Antennekravene finder anvendelse 8).

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for Euroloop-transmissioner, når der er tog i nærheden, og ved brug af 27 MHz-båndet til telepowering.

1. juli 2014

24

7 400 -8 800 kHz

Induktive applikationer

9 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

25

10 200 -11 000 kHz

Induktive applikationer

9 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

27a

13 553 -13 567 kHz

Induktive applikationer

42 dΒμΑ/m ved 10 m

Frekvensmaske- og antennekrav gælder for alle kombinerede frekvenssegmenter 8), 9).

 

1. januar 2020

27b

13 553 -13 567 kHz

Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID)

60 dΒμΑ/m ved 10 m

Frekvensmaske- og antennekrav gælder for alle kombinerede frekvenssegmenter 8), 9).

 

1. juli 2014

27c

13 553 -13 567 kHz

Kortdistanceudstyr generelt

10 mW e.r.p.

 

 

1. juli 2014

28

26 957 -27 283 kHz

Kortdistanceudstyr generelt

10 mW e.r.p.

 

 

1. juli 2014

29

26 990 -27 000 kHz

Kortdistanceudstyr generelt

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus: 0,1 %.

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (d)

 

1. juli 2014

30

27 040 -27 050 kHz

Kortdistanceudstyr generelt

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus: 0,1 %.

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (d)

 

1. juli 2014

31

27 090 -27 100 kHz

Kortdistanceudstyr generelt

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus: 0,1 %.

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (d)

 

1. juli 2014

32

27 140 -27 150 kHz

Kortdistanceudstyr generelt

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus: 0,1 %.

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (d)

 

1. juli 2014

33

27 190 -27 200 kHz

Kortdistanceudstyr generelt

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus: 0,1 %.

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (d)

 

1. juli 2014

34

30-37,5 MHz

Aktive medicinske implantater

1 mW e.r.p.

Arbejdscyklus: 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for medicinske membranimplantater med ultralav sendeeffekt, som benyttes til blodtryksmåling, jf. definitionen af aktivt implantabelt medicinsk udstyr.

1. juli 2014

35

40,66-40,7 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

10 mW e.r.p.

 

 

1. januar 2018

36

87,5-108 MHz

Udstyr med hurtig arbejdscyklus/kontinuerlig transmission

50 nW e.r.p.

Kanalafstand op til 200 kHz.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for trådløs audio- og multimediestreaming-sendere med analog frekvensmodulering (FM).

1. juli 2014

37a

169,4-169,475 MHz

Høretekniske hjælpemidler

500 mW e.r.p.

Kanalafstand: maks. 50 kHz.

 

1. juli 2014

37c

169,4-169,475 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

500 mW e.r.p.

Kanalafstand: maks. 50 kHz.

Arbejdscyklus: 1,0 %.

For måleudstyr (a) er arbejdscyklussen på 10,0 %

 

1. juli 2014

38

169,4-169,4875 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus: 0,1 %.

 

1. januar 2020

39a

169,4875-169,5875 MHz

Høretekniske hjælpemidler

500 mW e.r.p.

Kanalafstand: maks. 50 kHz.

 

1. juli 2014

39b

169,4875-169,5875 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus: 0,001 %.

Mellem kl. 00.00 og 06.00 lokal tid kan der anvendes en arbejdscyklus på 0,1 %.

 

1. januar 2020

40

169,5875-169,8125 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus: 0,1 %.

 

1. januar 2020

82

173,965-216 MHz

Høretekniske hjælpemidler

10 mW e.r.p.

På grundlag af afstemningområde (5). Kanalafstand: maks. 50 kHz. Der kræves en tærskel på 35 dBμV/m for at sikre beskyttelsen af DAB-modtagere placeret inden for en afstand af 1,5 m fra høretekniske hjælpemidler, afhængigt af en måling af DAB-signalstyrken foretaget rundt om de høretekniske hjælpemidlers anvendelsesområde. Høretekniske hjælpemidler bør under alle omstændigheder være mindst 300 kHz væk fra kanalkanten af en optaget DAB-kanal.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

 

1. januar 2018

41

401-402 MHz

Aktive medicinske implantater

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz.

Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 100 kHz.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus på 0,1 %.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer, som er specielt udformet til digital kommunikation (ikke tale) mellem aktive medicinske implantater og/eller anordninger, som bæres på/i kroppen eller i nærheden af kroppen, og som bruges til at overføre ikketidskritiske fysiologiske data for den enkelte patient.

1. juli 2014

42

402-405 MHz

Aktive medicinske implantater

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz.

Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 300 kHz.

Der kan benyttes andre teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, herunder båndbredder på mere end 300 kHz, for at sikre driftskompatibilitet med andre brugere, herunder navnlig meteorologiske radiosonder 7).

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for aktive medicinske implantater

1. juli 2014

43

405-406 MHz

Aktive medicinske implantater

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 100 kHz.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus på 0,1 %.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer, som er specielt udformet til digital kommunikation (ikke tale) mellem aktive medicinske implantater og/eller anordninger, som bæres på/i kroppen eller i nærheden af kroppen, og som bruges til at overføre ikketidskritiske fysiologiske data for den enkelte patient.

1. juli 2014

86

430-440 MHz

Udstyr til indsamling af medicinske data

– 50 dBm/100 kHz e.r.p. effekttæthed, men ikke over en samlet effekt på – 40 dBm/10 MHz (begge grænser måles uden for patientens krop)

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for anvendelse af trådløs medicinsk kapselendoskopi med ultralav sendeeffekt (ULP-WMCE) (h).

1. januar 2020

44 a

433,05-434,79 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

1 mW e.r.p. og – 13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz

 

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker. Ingen andre audio- og videoapplikationer.

1. juli 2014

44b

433,05-434,79 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus: 10 %

 

1. januar 2020

45c

434,04-434,79 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus: 100 % ved kanalafstand op til 25 kHz.

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker. Ingen andre audio- og videoapplikationer.

1. januar 2020

83

446,0-446,2 MHz

PMR446

500 mW e.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

 

1. januar 2018

87

862-863 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

25 mW e.r.p.

Arbejdscyklus: 0,1 %.

Båndbredde: ≤ 350 kHz.

 

1. januar 2020

46a

863-865 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

25 mW e.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus på 0,1 %.

 

1. januar 2018

46b

863-865 MHz

Udstyr med hurtig arbejdscyklus/kontinuerlig transmission

10 mW e.r.p.

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for trådløst audio- og multimediastreaming-udstyr.

1. juli 2014

84

863-868 MHz

Udstyr til bredbåndsdatatransmission

25 mW e.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Båndbredde: > 600 kHz og ≤ 1 MHz.

Arbejdscyklus: ≤ 10 % for netadgangspunkter g)

Arbejdscyklus: ≤ 2,8 % i andre tilfælde

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for bredbånds-SRD i datanet g).

1. januar 2018

47

865-868 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

25 mW e.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus på 1 %.

 

1. januar 2020

47a

865-868 MHz (6)

Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID)

2 W e.r.p.

Interrogatortransmissioner med 2 W e.r.p. er kun tilladt inden for de fire kanaler, der er centreret om 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz og 867,5 MHz

RFID-interrogatorudstyr, som er markedsført inden ophævelsesdatoen for beslutning 2006/804/EF er »hævdvundne«, dvs. de har en vedvarende tilladelse til at blive anvendt i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2006/804/EF (2) før dens ophævelsesdato.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Båndbredde: ≤ 200 kHz

 

1. januar 2018

47b

865-868 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

500 mW e.r.p.

Transmission er kun tilladt inden for frekvensbåndene 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz og 867,4-867,6 MHz.

Der kræves adaptiv effektregulering (APC). Alternativt kan der anvendes andre afhjælpningsteknikker med mindst samme grad af frekvenskompabilitet

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Båndbredde: ≤ 200 kHz

Arbejdscyklus: ≤ 10 % for netadgangspunkter g)

Arbejdscyklus: ≤ 2,5 % i andre tilfælde

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for datanet g).

1. januar 2018

48

868-868,6 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

25 mW e.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus på 1 %.

 

1. januar 2020

49

868,6-868,7 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz. Hele båndet kan også bruges som en samlet kanal til højhastighedstransmission af data.

Arbejdscyklus: 1,0 %

Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer e).

1. juli 2014

50

868,7-869,2 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

25 mW e.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus på 0,1 %.

 

1. januar 2020

51

869,2-869,25 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz. Arbejdscyklus: 0,1 %

Disse brugsvilkår gælder kun for tryghedsalarmer (b).

1. juli 2014

52

869,25-869,3 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz. Arbejdscyklus: 0,1 %

Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer e).

1. juli 2014

53

869,3-869,4 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz. Arbejdscyklus: 1,0 %

Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer e).

1. juli 2014

54

869,4-869,65 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

500 mW e.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus på 10 %.

 

1. januar 2020

55

869,65-869,7 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed

25 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz Arbejdscyklus: 10 %

Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer e).

1. juli 2014

56a

869,7-870 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

5 mW e.r.p.

 

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker. Ingen andre audio- og videoapplikationer.

1. juli 2014

56b

869,7-870 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

25 mW e.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus på 1 %.

 

1. januar 2020

57 a

2 400 -2 483,5 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

10 mW ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.)

 

 

1. juli 2014

57b

2 400 -2 483,5 MHz

Radiobestemmelsesapplikationer

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

57c

2 400 -2 483,5 MHz

Udstyr til bredbåndsdatatransmission

100 mW e.i.r.p. og 100 mW/100 kHz e.i.r.p.-tæthed, når der anvendes frekvensspringmodulation, og 10 mW/MHz e.i.r.p.-tæthed, når der anvendes andre typer modulation.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

 

1. juli 2014

58

2 446 -2 454 MHz

Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID)

500 mW e.i.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

 

1. juli 2014

59

2 483,5 -2 500 MHz

Aktive medicinske implantater

10 mW e.i.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Kanalafstand: 1 MHz. Hele båndet kan også bruges dynamisk som en samlet kanal til højhastighedstransmission af data.

Derudover skal der anvendes en arbejdscyklus på 10 %.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for aktive medicinske implantater

Perifere hovedenheder er kun til indendørs brug.

1. juli 2014

59 a

2 483,5 -2 500 MHz

Udstyr til indsamling af medicinske data

1 mW e.i.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Modulationsbåndbredde: ≤ 3 MHz.

Derudover skal der anvendes en arbejdscyklus på: ≤ 10 %.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for sundhedsorganers områdenet (MBANS) (f) til indendørs brug inden for sundhedsvæsenet.

1. januar 2018

59b

2 483,5 -2 500 MHz

Udstyr til indsamling af medicinske data

10 mW e.i.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Modulationsbåndbredde: ≤ 3 MHz.

Derudover skal der anvendes en arbejdscyklus på: ≤ 2 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for sundhedsorganers områdenet (MBANS) (f) til indendørs brug på patienters bopæl.

1. januar 2018

60

4 500 -7 000 MHz

Radiobestemmelsesapplikationer

24 dBm e.i.r.p. (3)

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (c).

1. juli 2014

61

5 725 -5 875 MHz

Kortdistanceudstyr generelt

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

62

5 795 -5 815 MHz

Transport- og trafiktelematikudstyr

2 W e.i.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for applikationer til opkrævning af vejafgifter og intelligente takografer, vægt og dimensioner (i).

1. januar 2020

88

5 855 -5 865 MHz

Transport- og trafiktelematikudstyr

33 dBm e.i.r.p., 23 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed og en sendeeffektregulering (Transmit power control — TPC) på 30 dB

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer til kommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur

1. januar 2020

89

5 865 -5 875 MHz

Transport- og trafiktelematikudstyr

33 dBm e.i.r.p., 23 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed og en sendeeffektregulering (Transmit power control — TPC) på 30 dB

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer til kommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur

1. januar 2020

63

6 000 -8 500 MHz

Radiobestemmelsesapplikationer

7 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 33 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.

Automatisk effektregulering og antennekrav samt krav til teknikker for adgang til frekvenser og modvirkning af interferens finder anvendelse 7), 8), 10).

Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.

Udpegede lukkede områder omkring radioastronomistationer skal respekteres.

1. juli 2014

64

8 500 -10 600 MHz

Radiobestemmelsesapplikationer

30 dBm e.i.r.p. (3)

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (c).

1. juli 2014

65

17,1-17,3 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer

26 dBm e.i.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Disse brugsvilkår gælder kun for jordbaserede systemer.

1. juli 2014

66

24,05-24,075 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

67

24,05-26,5 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer

26 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 14 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.

Automatisk effektregulering og antennekrav samt krav til teknikker for adgang til frekvenser og modvirkning af interferens finder anvendelse 7). 8), 10)

Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.

Udpegede lukkede områder omkring radioastronomistationer skal respekteres.

1. juli 2014

68

24,05-27 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer

43 dBm e.i.r.p. (3)

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (c).

1. juli 2014

69 a

24,075-24,15 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr

100 mW e.i.r.p.

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaseret køretøjsradar.

1. juli 2014

69b

24,075-24,15 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

70a

24,15-24,25 GHz

Kortdistanceudstyr generelt

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

70b

24,15-24,25 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

74a

57-64 GHz

Kortdistanceudstyr generelt

100 mW e.i.r.p. og en maksimal sendeeffekt på 10 dBm

 

 

1. januar 2020

74b

57-64 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer

43 dBm e.i.r.p. (3)

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (c).

1. juli 2014

74c

57-64 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer

35 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 2 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.

Automatisk effektregulering og antennekrav samt krav til teknikker for adgang til frekvenser og modvirkning af interferens finder anvendelse 7), 8), 10).

Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.

1. juli 2014

75

57-71 GHz

Udstyr til bredbåndsdatatransmission

40 dBm e.i.r.p. og 23 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Ingen stationære udendørs installationer.

1. januar 2020

75a

57-71 GHz

Udstyr til bredbåndsdatatransmission

40 dBm e.i.r.p., 23 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed og maksimal sendeeffekt på 27 dBm ved antenneporten eller -portene

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

 

1. januar 2020

75b

57-71 GHz

Udstyr til bredbåndsdatatransmission

55 dBm e.i.r.p., 38 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed og en sendeantenneforstærkning på ≥ 30 dBi

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Disse brugsvilkår gælder kun for stationære udendørs installationer.

1. januar 2020

76

61-61,5 GHz

Kortdistanceudstyr generelt

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

77

63,72-65,88 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr

40 dBm e.i.r.p.

Transport- og trafiktelematikudstyr, der er bragt i omsætning før den 1. januar 2020, er »hævdvundne«, dvs. de har tilladelse til at anvende det foregående frekvensinterval 63-64 GHz, og ellers gælder de samme vilkår.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer til kommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur

1. januar 2020

78 a

75-85 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer

34 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 3 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.

Automatisk effektregulering og antennekrav samt krav til teknikker for adgang til frekvenser og modvirkning af interferens finder anvendelse 7), 8), 10).

Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.

Udpegede lukkede områder omkring radioastronomistationer skal respekteres.

1. juli 2014

78b

75-85 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer

43 dBm e.i.r.p. (3)

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (c).

1. juli 2014

79 a

76-77 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr

Højst 55 dBm e.i.r.p. og højst 50 dBm e.i.r.p. gennemsnitligt og 23,5 dBm gennemsnitlig e.i.r.p. for impulsradar

Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).

Stationære transportinfrastrukturradarer skal være af typen, der scanner, for at begrænse belysningstiden og sikre, at der er et minimum af stilhedsperiode, således at der kan opnås sameksistens med bilradarsystemer.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaserede køretøjs- og infrastruktursystemer.

1. juni 2020

79b

76-77 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr

Højst 30 dBm e.i.r.p. og

3 dBm/MHz gennemsnitlig effektspektraltæthed

Arbejdscyklus: ≤ 56 %/s

Disse brugsvilkår gælder kun for systemer til rotorluftfartøjer (4) til detektion af hindringer.

1. januar 2018

80 a

122-122,25 GHz

Kortdistanceudstyr generelt

10 dBm e.i.r.p/250 MHz og

– 48 dBm/MHz ved 30° elevation

 

 

1. januar 2018

80b

122,25-123 GHz

Kortdistanceudstyr generelt

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. januar 2018

81

244-246 GHz

Kortdistanceudstyr generelt

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

Anvendelser og udstyr, der er henvist til i tabel 2, og deres betydning:

a)

»måleudstyr«: radiobølgeudstyr, som udgør en del af tovejsradiokommunikationssystemer til fjernovervågning og -måling og transmission af data i intelligent infrastruktur, f.eks. til el, gas og vand.

b)

»tryghedsalarmer«: radiokommunikationssystemer til pålidelig kommunikation, hvormed en nødstedt person i et begrænset område kan tilkalde hjælp. Tryghedsalarmer anvendes først og fremmest for at hjælpe ældre eller handicappede personer.

c)

»radar til tankniveaumåling«: en særlig type radiobestemmelsesapplikation, som bruges til niveaumåling i tanke og monteres i metaltanke, tanke af jernbeton eller lignende konstruktioner af materialer med tilsvarende dæmpningsegenskaber. Tanken bruges som beholder.

d)

»Styreanordninger til modeller«: en særlig type fjernstyrings- og telemetriudstyr, som bruges til radiostyring af modeller (først og fremmest miniatureudgaver af køretøjer) i luften, på jorden samt på og under vandoverfladen.

e)

Et alarmsystem er udstyr, der som hovedfunktion, ved hjælp af radiobølger, melder en alarmsituation til et system eller en person, på et fjerntliggende sted, når der opstår et problem eller en specifik situation. Radioalarmer omfatter tryghedsalarmer og sikkerheds- og sikringsalarmer.

f)

Sundhedsorganers områdenet (MBANS) anvendes til indsamling af medicinske data og har til formål at skabe et trådløst netværk med lav effekt for flere kropsbårne sensorer og/eller aktuatorer samt fungere som en hub på/nær menneskekroppen.

g)

Et netadgangspunkt i et datanet er fast jordbaseret kortdistanceudstyr, der fungerer som et forbindelsesled for det andet kortdistanceudstyr i datanettet til tjenesteplatforme uden for det pågældende datanet. Begrebet datanet henviser netkomponenter i form af en række kortdistanceudstyrsenheder, herunder netadgangspunktet, og til de trådløse forbindelser mellem dem.

h)

Trådløs medicinsk kapselendoskopi anvendes til at indsamle medicinske data, der anvendes i kommunikationen mellem læge og patient for at få billeder af fordøjelseskanalen.

i)

Applikationer til intelligente takografer, vægt og dimensioner defineres som fjernkontrol af takografen i tillæg 14 til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 (EUT L 139 af 26.5.2016, s. 1) og for kontrol af vægte og dimensioner i artikel 10d i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719 (EUT L 115 af 6.5.2015, s. 1).

Andre tekniske krav og præciseringer omhandlet i tabel 2:

1)

I bånd 20 gælder større feltstyrker og yderligere brugsrestriktioner for induktive applikationer.

2)

I bånd 22, 24, 25, 27a og 28 gælder større feltstyrker og yderligere brugsrestriktioner for induktive applikationer.

3)

Effektbegrænsningen gælder indvendig i en lukket tank og svarer til en effektspektraltæthed på – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. uden for en 500 l prøvetank.

4)

Medlemsstaterne kan udpege lukkede områder eller tilsvarende foranstaltninger, hvor detektionen af hindringer for rotorluftfartøjer ikke må bruges af hensyn til beskyttelse af radioastronomitjenester eller anden national anvendelse. Rotorluftfartøjer er defineret som EASA CS-27 og CS-29 (hhv. JAR-27 og JAR-29 for tidligere certificeringer).

5)

Udstyr skal bruge hele frekvensområdet på grundlag af afstemningsområdet.

6)

RFID-tags sender signaler tilbage med meget lav effekt (– 20 dBm e.r.p.) i et frekvensområde omkring RFID-interrogatorkanalerne og skal overholde de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU.

7)

Der skal benyttes teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens med et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes. Hvis relevante teknikker er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der sikres mindst samme præstationsniveau, som disse teknikker giver.

8)

Antennekrav, der giver et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes, finder anvendelse. Hvis relevante begrænsninger er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der sikres mindst samme præstationsniveau, som disse begrænsninger giver.

9)

Frekvensmaske, der giver et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes, finder anvendelse. Hvis relevante begrænsninger er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der sikres mindst samme præstationsniveau, som disse begrænsninger giver.

10)

Automatisk effektregulering, der giver et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes, finder anvendelse. Hvis relevante begrænsninger er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der sikres mindst samme præstationsniveau, som disse begrænsninger giver.

«

(1)  Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr (EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17).

(2)  Kommissionens beslutning 2006/804/EF af 23. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til RFID-udstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet (EUT L 329 af 25.11.2006, s. 64).


Top