Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0864

Rådets afgørelse (EU) 2019/864 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Organisationen til Bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten (NASCO), og om ophævelse af afgørelsen af 26. maj 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i NASCO

ST/8325/2019/INIT

OJ L 140, 28.5.2019, p. 54–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/864/oj

28.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/54


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/864

af 14. maj 2019

om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Organisationen til Bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten (NASCO), og om ophævelse af afgørelsen af 26. maj 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i NASCO

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 82/886/EØF (1) indgik Unionen konventionen om bevarelse af laksebestanden i Nordatlanten (2) (»NASCO-konventionen«), hvorved Organisationen til Bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten (NASCO) blev oprettet.

(2)

NASCO's Råd er et organ, der er oprettet ved NASCO-konventionen for at bevare, genoprette, øge og på rationel vis forvalte laksebestanden i Nordatlanten med støtte fra de tre kommissioner (kommissionen for Nordamerika, kommissionen for det nordøstlige Atlanterhav og kommissionen for Vestgrønland). Det vedtager bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger for det fiskeri, der hører under dets kompetenceområde. Sådanne foranstaltninger kan blive bindende for Unionen.

(3)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (3) skal Unionen sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteter er miljømæssigt bæredygtige på lang sigt og forvaltes på en måde, der er i overensstemmelse med målene om at opnå økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige fordele, og som bidrager til fødevareforsyningssikkerheden. Det er ligeledes fastsat i nævnte forordning, at Unionen skal forvalte fiskeriet efter en forsigtighedstilgang og bestræbe sig på at sikre, at udnyttelsen af havets biologiske ressourcer genopretter og opretholder bestandene af befiskede arter på niveauer, der kan give det maksimale bæredygtige udbytte. Endvidere er det i nævnte forordning fastsat, at Unionen skal træffe forvaltnings- og bevarelsesforanstaltninger på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, støtte udbygningen af videnskabelig viden og rådgivning, gradvis eliminere udsmid og fremme fangstmetoder, der bidrager til et mere selektivt fiskeri, til undgåelse og størst mulig begrænsning af uønskede fangster og til fiskeri med begrænset indvirkning på det marine økosystem og fiskeressourcerne. Derudover er det i forordning (EU) nr. 1380/2013 udtrykkeligt fastsat, at Unionen skal anvende disse mål og principper i forbindelse med varetagelsen af sine eksterne fiskeriforbindelser.

(4)

Som det fremgår af den fælles meddelelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen »International havforvaltning: En dagsorden for havenes fremtid« og Rådets konklusioner om denne fælles meddelelse er fremme af foranstaltninger til støtte og forbedring af effektiviteten af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er) og, hvor det er relevant, forbedring af deres forvaltning et centralt element i Unionens indsats i disse fora.

(5)

I Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi« henvises der til specifikke foranstaltninger til reducering af plast og havforurening og til forebyggelse af, at fiskeredskaber mistes eller efterlades til søs.

(6)

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages på møderne i NASCO'S Råd bør fastlægges, eftersom NASCO's bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger vil være bindende for Unionen og vil kunne få afgørende indflydelse på indholdet af EU-retten, nemlig Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 (4) og (EF) nr. 1224/2009 (5) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 (6).

(7)

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages på møderne i NASCO's Råd, er på nuværende tidspunkt fastlagt ved Rådets afgørelse af 26. maj 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i NASCO. Nævnte afgørelse bør ophæves og erstattes med en ny afgørelse, som omfatter perioden 2019-2023.

(8)

I betragtning af udviklingen i fiskeressourcerne i NASCO-konventionsområdet og det deraf følgende behov for, at der i Unionens holdning tages hensyn til den nye udvikling, herunder nye videnskabelige og andre oplysninger, der forelægges forud for eller på møderne i NASCO, bør der i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde mellem EU-institutionerne som fastsat i artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union fastlægges procedurer for præciseringen fra år til år af Unionens holdning for perioden 2019-2023 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages på møderne i Organisationen til Bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten (NASCO), er fastlagt i bilag I.

Artikel 2

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages på møderne i NASCO's Råd, præciseres fra år til år i overensstemmelse med bilag II.

Artikel 3

Unionens holdning, som er fastlagt i bilag I, vurderes og revideres i givet fald af Rådet på forslag af Kommissionen senest med henblik på det årlige møde i NASCO's Råd i 2024.

Artikel 4

Rådets afgørelse af 26. maj 2014 om den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Organisationen til Bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten (NASCO) ophæves herved.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2019

På Rådets vegne

P. DAEA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 82/886/EØF af 13. december 1982 om indgåelse af konventionen om bevarelse af laksebestanden i Nordatlanten (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 24).

(2)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 25.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 af 12. december 2017 om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 81).


BILAG I

Den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Organisationen til Bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten (NASCO)

1.   PRINCIPPER

Inden for rammerne af NASCO skal Unionen:

a)

handle i overensstemmelse med de mål og principper, som Unionen sigter mod inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik, og som navnlig går ud på ved hjælp af forsigtighedstilgangen og målene vedrørende bæredygtig udnyttelse, jf. artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, at fremme gennemførelsen af en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning og begrænse fiskeriets indvirkning på miljøet, undgå og begrænse uønskede fangster mest muligt og gradvis eliminere udsmid, reducere fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem og habitaterne, samt fremme et økonomisk levedygtigt og konkurrencedygtigt EU-fiskeri, hvor de, der er afhængige af fiskeriet, sikres en rimelig levestandard, samtidig med at der tages hensyn til forbrugernes interesser

b)

sikre, at de foranstaltninger, der vedtages inden for rammerne af NASCO, er i overensstemmelse med målene for NASCO-konventionen

c)

sikre, at de foranstaltninger, der vedtages inden for rammerne af NASCO, er forenelige med folkeretten, især FN's havretskonvention og dennes artikel 66, aftalen om fremme af fiskerfartøjers overholdelse af internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på åbent hav, og Fødevare- og Landbrugsorganisationens aftale af 2009 om havnestatsforanstaltninger

d)

fremme holdninger, der er i overensstemmelse med bedste praksis som anvendt af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer i samme område

e)

søge sammenhæng og synergi med den politik, som Unionen følger som led i sine bilaterale fiskeriforbindelser med tredjelande, og sikre sammenhæng med sine øvrige politikker, navnlig på området for eksterne forbindelser, beskæftigelse, miljø, handel, udvikling, forskning og innovation

f)

sikre, at Unionens internationale forpligtelser overholdes

g)

følge Rådets konklusioner af 19. marts 2012 om Kommissionens meddelelse om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension (1)

h)

sigte mod at skabe lige vilkår for EU-fiskerflåden inden for konventionsområdet på grundlag af de samme principper og standarder som dem, der gælder i henhold til EU-lovgivningen, og mod at fremme en ensartet gennemførelse af disse principper og standarder

i)

sikre overensstemmelse med Rådets konklusioner (2) om den fælles meddelelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen om international havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid (3) og fremme foranstaltninger til støtte og forbedring af NASCO og, hvor det er relevant, forbedre NASCO's forvaltning og resultater (f.eks. med hensyn til videnskab, overholdelse, gennemsigtighed og beslutningstagning) med henblik på at bidrage til alle de forskellige dimensioner af bæredygtig havforvaltning

j)

fremme koordineringen mellem RFFO'erne og de regionale havkonventioner og samarbejdet med globale organisationer, alt efter hvad der er relevant, inden for deres respektive mandat, og navnlig fremme koordineringen med OSPAR, som Unionen også er kontraherende part i

k)

blandt RFFO'er med ansvar for andre arter end tun fremme samarbejdsmekanismer i tråd med den såkaldte Kobeprocedure for RFFO'er med ansvar for tun.

2.   RETNINGSLINJER

Unionen skal i relevant omfang stræbe efter at støtte vedtagelsen af følgende tiltag inden for rammerne af NASCO:

a)

foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne i konventionsområdet baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, herunder samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og kvoter eller fiskeriindsatsregulering for havets levende biologiske ressourcer reguleret af NASCO, som senest inden udgangen af 2020 resulterer i et fiskeri eller opretholder fiskeriet på et niveau, der giver det maksimale bæredygtige udbytte. Hvor det er nødvendigt, skal det overvejes at indføre særlige foranstaltninger for bestande, der lider under overfiskning, således at fiskeriindsatsen holdes på et niveau, der er i overensstemmelse med fiskerimulighederne

b)

foranstaltninger, der skal forebygge, afværge eller standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) i konventionsområdet, herunder opførelse af fartøjer på IUU-lister

c)

foranstaltninger til at styrke fiskerividenskabelig dataindsamling og fremme bedre samarbejde mellem industrien og videnskabskredse

d)

foranstaltninger til overvågning, kontrol og tilsyn i NASCO-konventionsområdet for at sikre en effektiv kontrol og overholdelse af foranstaltninger vedtaget inden for rammerne af NASCO

e)

foranstaltninger, der skal reducere fiskeriets og akvakulturens negative indvirkning på havets biodiversitet og det marine økosystem mest muligt, herunder foranstaltninger til at reducere havforurening og forebygge udtømning af plast til havs og mindske indvirkningen af plast i havene på den marine biodiversitet og de marine økosystemer, foranstaltninger til at beskytte sårbare marine økosystemer i NASCO-konventionsområdet i tråd med FAO's internationale retningslinjer for forvaltning af dybhavsfiskeri på åbent hav, samt foranstaltninger, der tager sigte på at undgå og i videst muligt omfang reducere uønskede fangster, særligt af sårbare marine arter, og på gradvis at eliminere udsmid

f)

foranstaltninger til at mindske virkningen af efterladte, tabte eller på anden måde kasserede fiskeredskaber (ALDFG) i havet og til at lette identificering og bjærgning af sådanne redskaber

g)

foranstaltninger, der tager sigte på at forbyde fiskeri, som kun har til formål at høste hajfinner, og hvorved det kræves, at alle hajer landes med finnerne på

h)

fælles tilgange med andre regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, hvor det er relevant, især dem, der deltager i fiskeriforvaltningen i det samme område

i)

henstillinger, der tilskynder til gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren, hvor det er relevant og i det omfang, det er tilladt efter de relevante stiftelsesdokumenter

j)

supplerende tekniske foranstaltninger baseret på rådgivning fra NASCO's underorganer og arbejdsgrupper.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 af 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final af 10.11.2016.


BILAG II

Præcisering fra år til år af den holdning, som Unionen skal indtage på møderne i Organisationen til Bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten

Forud for hvert møde i NASCO, når dette organ skal vedtage afgørelser, der kan blive bindene for Unionen, træffes de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den holdning, der skal indtages på Unionens vegne, tager hensyn til de seneste videnskabelige og andre relevante oplysninger, der er fremsendt til Europa-Kommissionen, i overensstemmelse med principperne og retningslinjerne i bilag I.

Med henblik herpå og på baggrund af de fremsendte oplysninger forelægger Europa-Kommissionen i tilstrækkelig god tid inden hvert møde i NASCO's Råd et skriftligt dokument for Rådet, hvori er fastlagt enkelthederne i den foreslåede præcisering af Unionens holdning med henblik på drøftelse og godkendelse af detaljerne i den holdning, som Unionen skal give udtryk for.

Hvis det i løbet af et møde i NASCO's Råd, herunder på stedet, er umuligt at nå til enighed, således at Unionens holdning tager hensyn til nye elementer, henvises sagen til Rådet eller dets forberedende organer.


Top