Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0847

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/847 af 15. maj 2019 om forslaget til borgerinitiativ »Red bierne! Beskyttelse af biodiversitet og forbedring af levesteder for insekter i Europa« (meddelt under nummer C(2019) 3800)

C/2019/3800

OJ L 138, 24.5.2019, p. 90–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/847/oj

24.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/90


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2019/847

af 15. maj 2019

om forslaget til borgerinitiativ »Red bierne! Beskyttelse af biodiversitet og forbedring af levesteder for insekter i Europa«

(meddelt under nummer C(2019) 3800)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Emnet for forslaget til borgerinitiativ »Red bierne! Beskyttelse af biodiversitet og forbedring af levesteder for insekter i Europa« er følgende: »Vi har brug for insekter af hensyn til vores økosystemer og for at garantere fødevaresikkerheden. Kommissionen er nødt til at vedtage lovgivning for at bevare og forbedre levestederne for insekter som indikatorer for et ubeskadiget miljø«.

(2)

Målene for forslaget til borgerinitiativ er følgende: »For at kunne påvise en forbedring af det naturlige grundlag for liv opfordrer vi til opstilling af obligatoriske mål: at gøre fremme af biodiversitet til et overordnet mål for den fælles landbrugspolitik, at skære markant ned på brugen af pesticider, forbyde skadelige pesticider uden undtagelse og revidere kriterierne for støtteberettigelse, at fremme den strukturelle mangfoldighed i landbrugslandskabet, at sikre en reel nedbringelse af næringsstoftilførslen (f.eks. Natura 2000), at sikre en reel oprettelse af bevaringsområder (f.eks. vandrammedirektivet) samt at intensivere forskning og overvågning og forbedre uddannelse.«

(3)

Traktaten om Den Europæiske Union styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, hvorpå Unionen fungerer, ved bl.a. at sikre, at alle borgere får ret til at deltage i det demokratiske liv i Unionen via et europæisk borgerinitiativ.

(4)

Derfor bør de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ, være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art for at fremme borgernes deltagelse og gøre Unionen mere tilgængelig.

(5)

Der kan vedtages EU-retsakter til gennemførelse af traktaterne:

med henblik på fastsættelsen af den fælles ordning for markederne for landbrugsvarer og andre bestemmelser, der er nødvendige for at virkeliggøre målsætningerne for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik, på grundlag af artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion, på grundlag af artikel 114 i TEUF

med henblik på foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der direkte har til formål at beskytte folkesundheden, på grundlag af artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF

med henblik på vedtagelsen af et flerårigt rammeprogram, som omfatter samtlige Unionens aktioner inden for forskning og teknologisk udvikling, på grundlag af artikel 182, stk. 1, i TEUF

med henblik på aktioner, der skal iværksættes for at gennemføre målene om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og om en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, på grundlag af artikel 192, stk. 1, i TEUF, sammenholdt med artikel 191, stk. 1, første og tredje led, i TEUF.

(6)

Af disse grunde er det åbenbart, at forslaget til borgerinitiativ ikke falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne, jf. forordningens artikel 4, stk. 2, litra b).

(7)

Derudover er der i overensstemmelse med forordningens artikel 3, stk. 2, blevet dannet en borgerkomité og udpeget kontaktpersoner, og forslaget til borgerinitiativ er ikke utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter og heller ikke åbenbart i strid med Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.

(8)

Forslaget til borgerinitiativ »Red bierne! Beskyttelse af biodiversitet og forbedring af levesteder for insekter i Europa« bør derfor registreres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forslaget til borgerinitiativ »Red bierne! Beskyttelse af biodiversitet og forbedring af levesteder for insekter i Europa« registreres.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 27. maj 2019.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til initiativtagerne (medlemmerne af borgerkomitéen) til forslaget til borgerinitiativ »Red bierne! Beskyttelse af biodiversitet og forbedring af levesteder for insekter i Europa«, som repræsenteres ved Manuela Ripa og Clara Borasio, der fungerer som kontaktpersoner.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Frans TIMMERMANS

Førstenæstformand


(1)  EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.


Top