EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0612(01)

Kommissionens afgørelse af 11. juni 2019 om nedsættelse af Frekvenspolitikgruppen og ophævelse af afgørelse 2002/622/EF (EØS-relevant tekst.)

C/2019/4147

OJ C 196, 12.6.2019, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 196/16


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 11. juni 2019

om nedsættelse af Frekvenspolitikgruppen og ophævelse af afgørelse 2002/622/EF

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 196/08)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (1) fastlægger en retlig ramme for frekvenspolitik i Unionen. Den sikrer, at de politiske tilgange koordineres og om nødvendigt, at der er harmoniserede betingelser for tilgængeligheden og den effektive anvendelse af radiofrekvenser, hvilket er nødvendigt for det indre markeds oprettelse og funktion i Unionens politikområder såsom elektronisk kommunikation, transport og forskning samt udvikling.

(2)

I beslutning nr. 676/2002/EF fastlægges, at Kommissionen kan afholde høringer med henblik på at tage hensyn til holdninger hos medlemsstaterne, EU-institutionerne og branchen samt hos alle berørte brugere, både kommercielle og ikke-kommercielle, samt hos andre parter med en interesse i den teknologiske, markeds- og reguleringsmæssige udvikling inden for radiofrekvensanvendelse.

(3)

En rådgivende gruppe kaldet Frekvenspolitikgruppen (»Gruppen«) er blevet nedsat ved Kommissionens afgørelse 2002/622/EF (2) med henblik på at bistå Kommissionen og rådgive den om frekvenspolitiske spørgsmål. Dette omfatter adgang til, harmonisering og tildeling af radiofrekvenser, tilvejebringelse af oplysninger vedrørende tildeling af, adgang til og anvendelse af radiofrekvenser, metoder for tildeling af rettigheder til at anvende frekvenser, genopdyrkning, flytning, værdiansættelse og effektiv udnyttelse af radiofrekvenser og beskyttelsen af menneskers sundhed.

(4)

I december 2018 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet direktiv (EU) 2018/1972 (3), hvorved EU's rammebestemmelser for elektronisk kommunikation omarbejdes og revideres, bl.a. ved at overdrage nye opgaver til gruppen.

(5)

Gruppen bør bidrage yderligere til udviklingen af en frekvenspolitik i Unionen, som ikke udelukkende baseres på tekniske parametre, men også tager hensyn til økonomiske, politiske, kulturelle, strategiske, sundhedsmæssige og sociale aspekter samt frekvensbrugeres forskellige og eventuelt modstridende behov med henblik på at sikre, at der sker en rimelig, ikke-diskriminerende og forholdsmæssig afvejning heraf.

(6)

Gruppen bør omfatte højtstående regeringseksperter fra medlemsstaterne. Gruppen kan også omfatte observatører og invitere andre til at deltage i møderne efter behov, herunder tilsynsmyndigheder, konkurrencemyndigheder, markedsdeltagere samt bruger- og forbrugergrupper.

(7)

Gruppen bør som udgangspunkt for sit arbejde med frekvenspolitiske spørgsmål set i sammenhæng med alle berørte EU-politikker have nære arbejdsmæssige forbindelser med bestemte grupper og udvalg, der er nedsat med det formål at gennemføre sektorspecifikke EU-politikker for bl.a. transportområdet, det indre marked for radioudstyr, det audiovisuelle område, rumsektoren og kommunikationssektoren.

(8)

Samtidig med at forskellige dele af frekvensressourcerne er underlagt forskellige nationale myndigheder med henblik på at sikre en nyttig debat, bør hver af Gruppens nationale delegationer have et solidt og koordineret overblik over alle nationale politikker, som har konsekvenser for anvendelsen af frekvensressourcer i den pågældende medlemsstat, set både i forhold til det indre marked og politikker vedrørende den offentlige orden, sikkerhed, civilbeskyttelse og forsvar, idet anvendelse af frekvensressourcer til disse formål har indflydelse på fordelingen af frekvenser generelt.

(9)

Gruppen bør konsultere relevante frekvensbrugere, både kommercielle og ikke-kommercielle, foruden alle andre interesserede parter om den teknologiske udvikling samt udviklingen inden for markeds- og reguleringsmæssige spørgsmål vedrørende brug af frekvensressourcer. Gruppen bør sikre, at disse konsultationer er omfattende og fremadrettede.

(10)

Da anvendelsen af radiofrekvenser ikke standser ved grænserne, bør tiltrædende stater og EØS-lande kunne deltage som observatører i Gruppen.

(11)

Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) bør indbydes som observatør af Gruppens arbejde i betragtning af, at Gruppens aktiviteter har en betydelig virkning på radiofrekvenser på paneuropæisk plan, og at CEPT og dens affilerede organer har omfattende teknisk ekspertise inden for forvaltning af radiofrekvenser. Det er også passende at trække på CEPT's ekspertise på grundlag af de dertil tildelte mandater i henhold til frekvenspolitikbeslutningen med henblik på at udvikle tekniske gennemførelsesforanstaltninger på området for frekvensallokering og adgang til oplysninger. I betragtning af, hvor vigtig europæisk standardisering er for udviklingen af udstyr, som anvender frekvensressourcer, er det ligeledes vigtigt at tilknytte Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI) som observatør.

(12)

Efter at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1971 (4) er trådt i kraft, bør Gruppens opgaves tilpasses det nye regelsæt, og Gruppens rolle bør tilsvarende styrkes. Dette bør lette udformningen af Unionens frekvenspolitik på mange områder af det europæiske elektroniske kommunikationsmarked, især for trådløst bredbånd, yderligere forbedre den strategiske retning og gennemsigtighed ved frekvenspolitikken og støtte den strategiske planlægning og koordinering af politiske tiltag vedrørende radiofrekvenser på EU-plan.

(13)

I overensstemmelse med de nye opgaver, som er blevet overdraget til Gruppen ved direktiv (EU) 2018/1972, bør den rådgive Europa-Parlamentet og Rådet på disses anmodning om spørgsmål vedrørende radiofrekvenser. Endvidere bør denne afgørelse danne grundlag for, at Gruppen bliver et forum for koordinering af medlemsstaternes gennemførelse af deres forpligtelser vedrørende radiofrekvenser i henhold til nævnte direktiv, herunder igennem peerevaluering, og den bør spille en central rolle på områder af afgørende betydning for det indre marked, f.eks. koordinering og standardisering af radiofrekvenser på tværs af grænserne.

(14)

I betragtning af antallet af nødvendige ændringer som følge af direktiv (EU) 2018/1972's ikrafttræden bør afgørelse 2002/622/EF af hensyn til klarheden ophæves og erstattes.

(15)

Der bør fastsættes regler for gruppemedlemmernes videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (5), og personoplysninger bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (6).

(16)

Denne afgørelse skal være i overensstemmelse med de horisontale bestemmelser fastlagt af Kommissionen om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion (7), især med hensyn til medlemskab af gruppen, observatører, deltagelse af indbudte eksperter og mødeudgifter —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Emne

Herved nedsættes en rådgivende gruppe for frekvenspolitik kaldet Frekvenspolitikgruppen (»Gruppen«).

Artikel 2

Opgaver

1.   Gruppen bistår Kommissionen og rådgiver den:

a)

om strategiske frekvenspolitiske spørgsmål i Unionen

b)

om koordinering af frekvenspolitiske tiltag i Unionen

c)

ved at afgive udtalelser vedrørende lovforslag om flerårige radiofrekvenspolitikprogrammer og med henblik på at frigive harmoniserede frekvenser til delt anvendelse eller til anvendelse, der ikke er underlagt individuelle brugerrettigheder

d)

ved at afgive udtalelser i forbindelse med Kommissionens henstillinger vedrørende harmoniseret anvendelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation på området for radiofrekvenser med forbehold af den rolle, som Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (»BEREC«) spiller

e)

om koordinering og samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne og relevante kompetente myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af eksisterende radiofrekvenslovgivning, -programmer og -politikker i Unionen

f)

hvor det er relevant, om harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af de frekvensressourcer, der er nødvendige for det indre markeds oprettelse og funktion.

2.   Gruppen bistår medlemsstaterne i deres samarbejde med hinanden og med Kommissionen og — på deres anmodning — med Rådet og Europa-Parlamentet for at støtte den strategiske planlægning og koordinering af politiske tiltag vedrørende radiofrekvenser i Unionen ved at:

a)

udvikle bedste praksis i spørgsmål vedrørende radiofrekvenser med henblik på gennemførelsen af EU-lovgivningen

b)

lette koordineringen mellem medlemsstaterne med henblik på at gennemføre EU-lovgivningen og at bidrage til udviklingen af det indre marked

c)

koordinere medlemsstaternes tilgange til tildeling af og tilladelse til brug af radiofrekvenser og offentliggøre rapporter eller udtalelser om spørgsmål vedrørende radiofrekvenser.

3.   Gruppen bistår medlemsstaterne i den græseoverskridende koordinering af brugen af radiofrekvenser med henblik på at sikre, at brugen af radiofrekvenser på deres territorium organiseres på en måde, som sikrer, at ingen anden medlemsstat hindres i at tillade brugen af radiofrekvenser på sit territorium, især harmoniserede radiofrekvenser, i overensstemmelse med EU-lovgivningen, især pga. grænseoverskridende skadelig interferens mellem medlemsstaterne.

Til dette formål er Gruppen rede til at mægle på anmodning af enhver berørt medlemsstat for at løse ethvert problem eller enhver tvist mellem medlemsstater såvel som med tredjelande i forbindelse med grænseoverskridende koordinering eller grænseoverskridende skadelig interferens, der hindrer medlemsstaterne i at bruge radiofrekvenser på deres territorium.

For så vidt angår harmoniserede radiofrekvenser kan Gruppen afgive en udtalelse med henblik på at foreslå en koordineret løsning på problemet eller tvisten mellem medlemsstaterne.

4.   Gruppen bistår Kommissionen i dens forberedende arbejde med forslag til Rådet til vedtagelse af afgørelser i overensstemmelse med artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde om fastlæggelse af, hvilke holdninger der skal indtages på Unionens vegne i internationale organisationer med ansvar for spørgsmål vedrørende radiofrekvenser.

5.   Gruppen kan organisere møder for at give de nationale tilsynsmyndigheder eller andre kompetente myndigheder tilladelse til efter anmodning at drøfte og udveksle meninger og erfaringer vedrørende procedurer og betingelser for tilladelse for brug af radiofrekvenser.

6.   Med forbehold af artikel 5 indkalder Gruppen med henblik på artikel 35 i direktiv (EU) 2018/1972 fra den 21. december 2020 til peer review-forumsmøder i forbindelse med radiofrekvenser, for hvilke der er fastsat harmoniserede betingelser ved tekniske gennemførelsesforanstaltninger i overensstemmelse med afgørelse 676/2002/EF med henblik på at muliggøre brugen af radiofrekvenser til trådløse bredbåndsnetværk og -tjenester efter anmodning fra den nationale tilsynsmyndighed eller en anden kompetent myndighed i den berørte medlemsstat eller i særlige tilfælde på initiativ fra Gruppen, jf. artikel 35, stk. 2, i kodeksen.

Artikel 3

Medlemmer

Gruppens medlemmer er medlemsstaternes myndigheder.

Hver medlemsstat udpeger en højtstående repræsentant med det overordnede ansvar for strategisk radiofrekvenspolitik.

Kommissionen deltager i alle Gruppens møder på passende niveau og varetager sekretariatsfunktionen for Gruppen.

Artikel 4

Arbejdsgang

1.   Efter anmodning fra Kommissionen eller på eget initiativ vedtager Gruppen udtalelser og rapporter, der er rettet til Kommissionen. Udtalelserne og rapporterne skal være konsensusbaserede eller, hvis dette ikke er muligt, baseret på simpelt flertal, idet hvert medlem har én stemme. Medlemmer, der har stemt imod, har ret til at få knyttet en erklæring, der sammenfatter begrundelserne for deres holdning, som bilag til udtalelser og rapporter.

2.   Efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller Rådet om en udtalelse eller en rapport fra Gruppen i spørgsmål vedrørende radiofrekvenspolitikken inden for elektronisk kommunikation vedtager Gruppen en udtalelse eller en rapport i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1. Gruppen fremlægger sin udtalelse og rapport for den institution, der har anmodet herom, og for Kommissionen. Hvis det er relevant, kan udtalelsen eller rapporten have form af en mundtlig præsentation til Europa-Parlamentet eller Rådet ved Gruppens formand eller et medlem, der er udpeget af Gruppen.

3.   Gruppen vælger en formand blandt sine medlemmer. Kommissionen kan nedsætte undergrupper, der har til opgave at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et mandat, som Kommissionen opstiller. Undergrupper fungerer i overensstemmelse med de horisontale regler, der er foreskrevet af Kommissionen om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion (8), og aflægger rapport til Gruppen. Disse undergrupper opløses, når deres mandat er opfyldt.

4.   Kommissionen kan via sekretariatet og efter aftale med formanden indkalde til Gruppens møder om ethvert emne, der hører ind under dens kompetence. Kommissionen skal om nødvendigt gøre dette for gennemførelsen af nærværende afgørelses artikel 2, stk. 2.

5.   Gruppen vedtager sin forretningsorden efter forslag fra Kommissionen, enten ved konsensus eller, hvis der ikke er enighed, ved simpelt flertal, idet hver medlemsstat har én stemme. Forretningsordenen godkendes af Kommissionen.

6.   Gruppen kan indbyde observatører, herunder fra EØS-stater og EU-tiltrædelseskandidatlande samt fra CEPT og ETSI, til at deltage i møderne. Den kan også høre eksperter og interessegrupper. Observatørerne udpeger deres repræsentanter. Observatørerne og deres repræsentanter kan få tilladelse af formanden til at deltage i drøftelserne i gruppen og bidrage med ekspertise. Observatørerne har dog ikke stemmeret og må ikke deltage i udformningen af Gruppens anbefalinger eller udtalelser. Hvis Gruppen finder det passende at indsamle dokumentation ved udarbejdelse af en udtalelse eller en rapport, kan den indbyde relevante repræsentanter fra branchen til at fremlægge deres holdninger på Gruppens møder.

7.   Hvis Gruppen finder det passende, kan den indbyde eksperter fra nationale tilsynsmyndigheder eller andre kompetente myndigheder og fra BEREC til at deltage i dens møder.

Med henblik på artikel 35 i direktiv (EU) 2018/1972 skal Gruppen tillade deltagelse af eksperter fra nationale tilsynsmyndigheder eller andre kompetente myndigheder som omhandlet i direktiv (EU) 2018/1972 og fra BEREC.

Med forbehold for detaljerede bestemmelser, der skal aftales med BEREC og med Kommissionen, tillader Gruppen BEREC at deltage i Gruppens aktiviteter vedrørende markedsregulering og konkurrence i forbindelse med radiofrekvenser, der falder inden for BEREC's kompetence.

Artikel 5

Forbindelser med Europa-Parlamentet

Med forbehold af artikel 2 og 4 for så vidt angår de oplysninger, der skal sendes til Europa-Parlamentet og Europa-Parlamentets eksperters deltagelse i Gruppens møder, finder punkt 15, bilag I og II i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (9) anvendelse.

Artikel 6

Høring

Gruppen hører i vid udstrækning og tidligst muligt markedsdeltagere, forbrugere og slutbrugere på en åben og gennemsigtig måde.

Artikel 7

Fortrolighed

Hvis Kommissionen fremfører, at den udbedte udtalelse eller et behandlet spørgsmål er fortroligt, er medlemmer af Gruppen, observatører og alle andre deltagere i Gruppens møder forpligtet til ikke at videregive oplysninger, som de har fået kendskab til gennem arbejdet i Gruppen, dennes undergrupper og ekspertarbejdsgrupper. I sådanne tilfælde kan Kommissionen beslutte, at kun medlemmer af Gruppen kan deltage i møderne.

Artikel 8

Tavshedspligt og håndtering af klassificerede informationer

Gruppens medlemmer og deres repræsentanter samt de indbudte eksperter og observatører er pålagt tavshedspligt, som i medfør af traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil finder anvendelse på alle medlemmer af institutionerne og deres personale, og er omfattet af Kommissionens sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede informationer som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 (10) og (EU, Euratom) 2015/444 (11). Hvis de tilsidesætter disse forpligtelser, kan Kommissionen træffe alle relevante foranstaltninger.

Artikel 9

Gennemsigtighed

1.   Gruppen og undergrupperne registreres i registret over ekspertgrupper.

2.   For så vidt angår gruppens sammensætning offentliggøres følgende data i registret over ekspertgrupper:

a)

navnene på observatørerne

b)

navnene på medlemsstaternes myndigheder

c)

navnene på tredjelandenes myndigheder.

3.   Alle relevante dokumenter, herunder dagsordener, referater og deltagernes bidrag, stilles til rådighed enten i registret over ekspertgrupper eller via et link fra registret til et særligt websted, hvor disse oplysninger kan findes. Adgangen til de særlige websteder må ikke være betinget af brugerregistrering eller underlagt andre begrænsninger. Navnlig skal dagsordenen og andre relevante baggrundsdokumenter offentliggøres i god tid før mødet efterfulgt af rettidig offentliggørelse af referater. Der må være mulighed for at undlade offentliggørelse i tilfælde, hvor det skønnes, at et dokuments udbredelse ville være til skade for beskyttelsen af en offentlig eller privat interesse, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001.

4.   Gruppen kan efter aftale med Kommissionen ved simpelt flertal blandt sine medlemmer beslutte, at forhandlinger skal være offentlige.

Artikel 10

Mødeudgifter

1.   Der ydes ikke vederlag for det arbejde, der ydes af deltagerne i forbindelse med Gruppens og undergruppernes aktiviteter.

2.   I forbindelse med møder i Gruppen refunderer Kommissionen kun rejseudgifter for én person pr. medlemsstats delegation. Rejseudgifter for observatører, eksperter eller andre interesserede parter som omhandlet i artikel 4, stk. 6, refunderes ikke af Kommissionen, heller ikke udgifter i forbindelse med møder mellem Gruppen, dens formand eller dens repræsentanter og interesserede parter.

3.   Udgifter til organisering af Gruppens møder dækkes af Kommissionen, for så vidt at disse møder finder sted i Bruxelles. I forbindelse med de af Gruppens møder, der afholdes i Den Europæiske Union, men uden for Bruxelles, dækker Kommissionen kun rejseudgifter.

4.   Kommissionen kan bestille eksterne undersøgelser til støtte for Gruppens arbejde. I det tilfælde har Kommissionen ret til at beslutte behovet for sådan en undersøgelse, ligesom den dækker udgifterne og er ansvarlig for forvaltningen af sådanne undersøgelser.

5.   Udgifter til oprettelse og vedligeholdelse af Gruppens websted dækkes af Kommissionen.

Artikel 11

Ophævelse

Afgørelse 2002/622/EF ophæves.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Mariya GABRIEL

Medlem af Kommissionen


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 108 af 24.4.2002 s. 1).

(2)  Kommissionens afgørelse 2002/622/EF af 26. juli 2002 om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (EUT L 321 af 17.12.2018, s. 36).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1971 af 11. december 2018 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om ændring af forordning (EU) 2015/2120 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1211/2009 (EUT L 321 af 17.12.2018, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(7)  Kommissionens afgørelse af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion (C(2016) 3301 final).

(8)  Kommissionens afgørelse af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion (C(2016) 3301 final).

(9)  EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.

(10)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(11)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).


Top