EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0310

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/310 af 18. februar 2019 om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

ST/5849/2019/INIT

OJ L 51, 22.2.2019, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/310/oj

22.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/19


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/310

af 18. februar 2019

om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev registreret hos Kommissionen den 15. maj 2018 anmodede Polen om tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF for at anvende en ordning for opdelte betalinger (»den særlige foranstaltning«). Den særlige foranstaltning bør kræve medtagelse af en særlig erklæring om, at moms skal indbetales til en lukket momskonto hos leverandøren på fakturaer, der udstedes ved levering af varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig og generelt er omfattet af omvendt betalingspligt og solidarisk hæftelse i Polen. Polen anmodede om den særlige foranstaltning for et tidsrum på tre år fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2021.

(2)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF fremsendte Kommissionen ved breve af 3. september 2018 Polens anmodning til de øvrige medlemsstater. Ved brev af 4. september 2018 meddelte Kommissionen Polen, at den rådede over alle de oplysninger, den fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

(3)

Polen har allerede truffet en lang række foranstaltninger til bekæmpelse af svig. Det har indført bl.a. den omvendte betalingspligt og solidarisk hæftelse for leverandøren og kunden, »Standard Audit File«, strammere regler for registrering og afregistrering af momspligtige personer, et øget antal revisioner. Imidlertid finder Polen alligevel, at disse foranstaltninger er utilstrækkelige til at udelukke momssvig.

(4)

Polen er af den opfattelse, at anvendelsen af den særlige foranstaltning vil fjerne momssvig. Da ordningen for opdelte betalinger betyder, at moms, der indsættes på en særskilt momskonto hos leverandøren (den afgiftspligtige person), kun kan anvendes til begrænsede formål, nemlig til betaling af moms til skattemyndighederne eller til betaling af moms på fakturaer, der er modtaget fra leverandører, sikres det bedre, at skattemyndighederne får hele det momsbeløb, som bør overføres af den afgiftspligtige person til den polske statskasse.

(5)

Polen indførte den frivillige ordning for opdelte betalinger den 1. juli 2018. Polen finder, at den særlige foranstaltning bør indføres på områder, der er særligt udsat for momssvig. Disse områder er økonomiske sektorer såsom stål, skrot, elektronik, guld, ikkejernholdige metaller, brændstoffer og plast. Disse områder er generelt omfattet af omvendt betalingspligt og solidarisk hæftelse for leverandøren og kunden i Polen.

(6)

Den særlige foranstaltning vil gælde for leveringer mellem afgiftspligtige personer af varer og tjenesteydelser, der er anført i bilaget, i forbindelse med B2B-leveringer og kun dække elektroniske bankoverførsler.

(7)

I tilfælde af overskydende indgående moms i forhold til udgående moms indberettet af leverandøren i momsangivelsen som et refusionsberettiget beløb sker tilbagebetalingen normalt inden for 60 dage til leverandørens almindelige konto. Polen har imidlertid oplyst Kommissionen, at betalingen for de transaktioner, der er omfattet af den særlige foranstaltning, på anmodning af en leverandør, der råder over en lukket momskonto, skal finde sted inden for 25 dage.

(8)

Leverandører skal ikke afholde omkostninger ved åbning og brug af momskontoen, da momskontoen skal være fri for eventuelle provisioner og gebyrer fra bankens side.

(9)

Den særlige foranstaltning skal gælde for alle leverandører, herunder leverandører, som ikke er etableret i Polen, idet de skal have en bankkonto, som føres i henhold til polsk lov. I denne henseende bekræftede Polen, at leverandørerne ikke vil pådrage sig yderligere omkostninger i forbindelse med forpligtelsen til at åbne en bankkonto i Polen, da det vil være gratis for disse leverandører at åbne og bruge bankkontoen til momsbetalinger i Polen.

(10)

Den planlagte særlige foranstaltning i Polen vil medføre væsentlige ændringer for leverandører. Systemet har allerede været anvendt på frivillig basis siden den 1. juli 2018, og afgiftspligtige personer har haft mulighed for at gøre sig bekendt med det.

(11)

Kommissionen er af den opfattelse, at den særlige foranstaltning for leveringer af varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, sandsynligvis vil give effektive resultater i kampen mod momssvig. Fravigelser indrømmes normalt for en begrænset periode. Den særlige foranstaltning bør derfor tillades fra den 1. marts 2019 til den 28. februar 2022.

(12)

På grund af den særlige foranstaltnings nyhedsværdi og brede anvendelsesområde er det vigtigt at sikre den nødvendige opfølgning. Navnlig må sådanne opfølgninger fokusere på den særlige foranstaltnings virkning på omfanget af momssvig samt på afgiftspligtige personer, bl.a. med hensyn til refusionen af moms, den administrative byrde, omkostningerne for afgiftspligtige personer. Polen bør derfor fremlægge en rapport om virkningen af den særlige foranstaltning 18 måneder efter den særlige foranstaltnings ikrafttræden i Polen.

(13)

Den særlige foranstaltning påvirker ikke de samlede indtægter fra moms, der opkræves i det endelige forbrugsled, negativt, og den har ingen negativ indvirkning på Unionens egne indtægter fra moms —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset artikel 226 i direktiv 2006/112/EF tillades Polen at indføre en særlig erklæring om, at moms skal indbetales på leverandørens særskilte og lukkede momskonto åbnet i Polen for fakturaer udstedt i forbindelse med leveringer mellem afgiftspligtige personer af varer og tjenesteydelser, der er opført i bilaget til denne afgørelse, hvis betalingerne for transaktionerne sker ved elektroniske bankoverførsler.

Artikel 2

Polen underretter Kommissionen om den i artikel 1 omhandlede nationale foranstaltning.

Senest 18 måneder efter den i artikel 1 omhandlede foranstaltnings ikrafttræden i Polen sender Polen Kommissionen en rapport om dens samlede indvirkning på omfanget af momssvig og de berørte afgiftspligtige personer.

Artikel 3

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Denne afgørelse finder anvendelse fra den 1. marts 2019 til den 28. februar 2022.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2019.

På Rådets vegne

N. BĂDĂLĂU

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.


BILAG

Liste over leveringer af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af artikel 1

Artikel 1 finder anvendelse på følgende leveringer af varer og tjenesteydelser beskrevet i henhold til den polske klassificering af varer og tjenesteydelser (PKWiU):

Nr.

PKWiU

Betegnelse for varer (gruppe af varer)/tjenesteydelser (gruppe af tjenesteydelser)

1

24.10.12.0

Ferrolegeringer

2

24.10.14.0

Piller og pulver af råjern, spejljern eller stål

3

24.10.31.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde >= 600 mm

4

24.10.32.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm

5

24.10.35.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde >= 600 mm, undtagen produkter af silicium-elektrisk stål

6

24.10.36.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm, undtagen produkter af silicium-elektrisk stål

7

24.10.41.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun koldtvalsede, af bredde >= 600 mm

8

24.10.43.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun koldtvalsede, af bredde >= 600 mm, undtagen produkter af silicium-elektrisk stål

9

24.10.51.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne

10

24.10.52.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde >= 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne

11

24.10.61.0

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af ulegeret stål

12

24.10.62.0

Andre stænger af stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

13

24.10.65.0

Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål

14

24.10.66.0

Andre stænger af andet legeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

15

24.10.71.0

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af ulegeret stål

16

24.10.73.0

Åbne profiler, kun varmvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af andet legeret stål

17

24.31.10.0

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål

18

24.31.20.0

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål, undtagen rustfrit stål

19

24.32.10.0

Flade koldtvalsede stålprodukter, ikke overtrukne, af bredde < 600 mm

20

24.32.20.0

Flade koldtvalsede stålprodukter, pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde < 600 mm

21

24.33.11.0

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede, af ulegeret stål

22

24.33.20.0

Profilplader, af ulegeret stål

23

24.34.11.0

Koldtrukket tråd, af ulegeret stål

24

24.41.10.0

Ubearbejdet sølv eller i form af halvfabrikata eller som pulver

25

ex 24.41.20.0

Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver, med undtagelse af investeringsguld som defineret i lovens artikel 121 med forbehold af nr. 27

26

24.41.30.0

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

27

Uanset PKWiU-symbol

Investeringsguld som defineret i lovens artikel 121

28

ex 24.41.40.0

Uædle metaller eller sølv, guldbelagt, i form af halvfabrikata — udelukkende sølv, guldbelagt, i form af halvfabrikata

29

ex 24.41.50.0

Uædle metaller belagt med sølv og uædle metaller, sølv eller guld, belagt med platin, i form af halvfabrikata — udelukkende guld- og sølvbelagt, i form af halvfabrikata

30

24.42.11.0

Ubearbejdet aluminium

31

24.43.11.0

Ubearbejdet bly

32

24.43.12.0

Ubearbejdet zink

33

24.43.13.0

Ubearbejdet tin

34

24.44.12.0

Uraffineret kobber, kobberanoder til elektrolytisk raffinering

35

24.44.13.0

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form, kobberforlegeringer

36

24.44.21.0

Pulver og flager, af kobber

37

24.44.22.0

Stænger og profiler, af kobber

38

24.44.23.0

Tråd af kobber

39

24.45.11.0

Ubearbejdet nikkel

40

ex 24.45.30.0

Andre ikkejernholdige metaller og varer af samme, sintrede keramiske metaller (cermets); aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser — udelukkende ikkeædelt metalaffald og skrot

41

ex 26.11.30.0

Elektroniske integrerede kredsløb — udelukkende processorer

42

ex 26.20.11.0

Bærbare databehandlingsmaskiner, af vægt <= 10 kg, som f.eks. laptops og notebooks, håndholdte computere (f.eks. notebooks) og lignende — udelukkende bærbare computere såsom tablets, notebooks, laptops

43

ex 26.30.22.0

Telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net — kun mobiltelefoner, herunder smartphones

44

ex 26.40.60.0

Videospilkonsoller (som anvendes sammen med en fjernsynsmodtager eller en selvstændig skærm) og andre spilleanordninger med en elektronisk skærm — uden dele og tilbehør

45

ex 32.12.13.0

Smykker og dele deraf samt andre smykker og dele deraf, af guld og sølv eller belagt med ædelmetal — udelukkende dele af smykker og dele af andre guld-, sølv- og platinsmykker, dvs. ufærdige eller ufuldstændige smykker og særskilte dele af smykker, herunder smykker og dele deraf belagt med ædelt metal

46

38.11.49.0

Vrag, som ikke er fartøjer og flydende materiel, til demontering

47

38.11.51.0

Glasaffald

48

38.11.52.0

Papir- og papaffald

49

38.11.54.0

Andet gummiaffald

50

38.11.55.0

Plastaffald

51

38.11.58.0

Metalholdigt affald, bortset fra farligt affald

52

38.12.26.0

Farligt metalaffald

53

38.12.27

Affald og defekte elektriske felter og akkumulatorer, brugte galvaniske celler og batterier og elektriske akkumulatorer

54

38.32.2

Sekundære metalråmaterialer

55

38.32.31.0

Sekundære råmaterialer af glas

56

38.32.32.0

Sekundære råmaterialer af papir og pap

57

38.32.33.0

Sekundære råmaterialer af plast

58

38.32.34.0

Sekundære råmaterialer af gummi

59

24.20.11.0

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af stål

60

24.20.12.0

Foringsrør, produktionsrør og borerør af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, sømløse, af stål

61

24.20.13.0

Andre rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af stål

62

24.20.31.0

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, med udvendig diameter <= 406,4 mm, af stål

63

24.20.33.0

Andre rør, med cirkulært tværsnit, svejsede, med udvendig diameter <= 406,4 mm, af stål

64

24.20.34.0

Rør, med ikke-cirkulært tværsnit, svejsede, med en udvendig diameter <= 406,4 mm, af stål

65

24.20.40.0

Rørfittings af stål, ikke støbte

66

ex 25.11.23.0

Andre konstruktioner og dele af konstruktioner, plader, stænger, profiler o.l., af jern, stål og aluminium — kun af stål

67

ex 25.93.13.0

Trådvæv, trådnet, tråddug og trådgitter, af jern- og kobbertråd, strækmetal af jern, stål og kobber — kun af stål

68

 

Benzin, dieselolie, gas — i henhold til bestemmelserne om punktafgift

69

 

Fyringsolie og smøreolie — i henhold til bestemmelserne om punktafgift

70

ex 10.4

Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer — udelukkende rapsolie

71

ex 20.59.12.0

Emulsioner til sensibilisering til brug ved fotografering, kemiske præparater til brug ved fotografering, ikke andetsteds nævnt (i.a.n.) — udelukkende tonere uden et printerhoved til automatiske databehandlingsmaskiner

72

ex 20.59.30.0

Skrivemaskinebånd, trykfarver og lignende farver — udelukkende blækpatroner uden et printerhoved til automatiske databehandlingsmaskiner

73

ex 22.21.30.0

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler af plast, ikke forstærket, lamineret eller i forbindelse med andre materialer

74

ex 26.20.21.0

Hukommelsesenheder — udelukkende harddiske (HDD'er)

75

ex 26.20.22.0

Enheder til solid state storage — udelukkende SSD'er

76

ex 26.70.13.0

Digitalkameraer og videokameraer — udelukkende digitalkameraer

77

ex 28.23.26.0

Dele og tilbehør til fotokopieringsmaskiner — udelukkende blækpatroner og printerhoveder til printere til automatiske databehandlingsmaskiner, tonere med printerhoved til printere til automatiske databehandlingsmaskiner

78

ex 58.29.11.0

Operativsystemsoftwarepakker — udelukkende SSD

79

ex 58.29.29.0

Andre softwarepakker — udelukkende SSD'er

80

ex 59.11.23.0

Andre videoer og videooptagelser på disketter, magnetbånd og lignende medier — udelukkende SSD'er

81

uanset PKWiU-symbol

Overførselstjenester vedrørende drivhusgasemissionskvoter som omhandlet i lov af 12. juni 2015 om ordningen for handel med drivhusgasemissioner (lovtidende 2017, punkt 568)

82

41.00.30.0

Bygge- og anlægsarbejde på beboelsesejendomme (arbejde med opførelse af nye bygninger, ombygning eller renovering af eksisterende bygninger)

83

41.00.40.0

Bygge- og anlægsarbejde på bygninger, som ikke er beboelsesejendomme (arbejde med opførelse af nye bygninger, ombygning eller renovering af eksisterende bygninger)

84

42.11.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter anlæg af motorveje, veje, gader og andre veje til køretøjer og fodgængere og anlæg af start- og landingsbaner

85

42.12.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

86

42.13.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter anlæg af broer og tunneller

87

42.21.21.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af transmissionsrørledninger

88

42.21.22.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af distributionsnet, herunder hjælpearbejder

89

42.21.23.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af kunstvandingssystemer (kloakker), gennemgående ledninger og vandledninger, udstyr til vandrensning og spildevandsbehandling og pumpestationer

90

42.21.24.0

Bygge- og anlægsarbejde, der omfatter boring af brønde og vandindtag samt anlæg af septiktanke

91

42.22.21.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af telekommunikations- og eltransmissionsledninger

92

42.22.22.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af telekommunikations- og eldistributionsledninger

93

42.22.23.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af kraftværker

94

42.91.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af kajer, havne, dæmninger, sluser og hydrotekniske anlæg

95

42.99.21.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af produktions- og minefaciliteter

96

42.99.22.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af stadioner og sportspladser

97

42.99.29.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af andre anlægsarbejder

98

43.11.10.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter nedrivning af bygninger

99

43.12.11.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter forberedelse af stedet til bygge- og anlægsarbejdet, undtagen jordkonstruktioner

100

43.12.12.0

Jordarbejder: gravning, grøftegravning og jordarbejder

101

43.13.10.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udgravning og geologiske boringer

102

43.21.10.1

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af elektriske sikkerhedsanlæg

103

43.21.10.2

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter gennemførelse af andre elektriske installationer

104

43.22.11.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af rør- og dræningsarbejder

105

43.22.12.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af varme-, ventilations- og klimaanlæg

106

43.22.20.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af gasanlæg

107

43.29.11.0

Isoleringsarbejde

108

43.29.12.0

Opsætning af hegn

109

43.29.19.0

Udførelse af andre installationer i.a.n.

110

43.31.10.0

Stukkatør- og pudsearbejde

111

43.32.10.0

Opsætning af snedkerarbejde

112

43.33.10.0

Arbejde, der omfatter gulvlægning og vægge

113

43.33.21.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter nedlægning af terrazzo, marmor, granit eller skifer på gulve og vægge

114

43.33.29.0

Andre bygge- og anlægsarbejder, der omfatter lægning af gulve og vægge (herunder tapetsering), i.a.n.

115

43.34.10.0

Malerarbejde

116

43.34.20.0

Glasproduktionsarbejde

117

43.39.11.0

Arbejde med dekoration

118

43.39.19.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af andre afsluttende arbejder, i.a.n.

119

43.91.11.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opførelse af tagkonstruktioner

120

43.91.19.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter andet tagarbejde

121

43.99.10.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opsætning af fugtighedshæmmende og vandtæt isolering

122

43.99.20.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opsætning og nedtagning af stilladser

123

43.99.30.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af fundamenter, herunder nedramning af pæle

124

43.99.40.0

Betonarbejder

125

43.99.50.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opstilling af stålprofiler

126

43.99.60.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opførelse af murstens- og stenstrukturer

127

43.99.70.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter samling og opførelse af præfabrikerede strukturer

128

43.99.90.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter andre specialiserede bygge- og anlægsarbejder i.a.n.

129

05.10.10.0

Stenkul

130

05.20.10.0

Brunkul

131

19.10.10.0

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, retortkul

132

19.20.11.0

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

133

19.20.12.0

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af brunkul

134

ex 26.70.13.0

Digitale kameraer til fotografi og digitalkameraer — udelukkende digitalkameraer

135

26.40.20.0

Fjernsynsmodtagere, også med indbygget radiofonimodtager, lydoptager eller lydgengiver eller videooptager eller videogengiver

136

26.20.1

Computere og andre automatiske databehandlingsmaskiner

137

30.91.20.0

Dele og tilbehør til motorcykler og sidevogne

138

27.20.2

Elektriske akkumulatorer og dele dertil

139

28.11.41.0

Dele til forbrændingsmotorer med gnisttænding, undtagen dele til flyvemaskinemotorer

140

ex 29.31.10.0

Tændkabelsæt og andre kabelsæt af den art, der anvendes i køretøjer, fly eller fartøjer — udelukkende tændkabelsæt og andre kabelsæt af den art, der anvendes i køretøjer

141

29.31.21.0

Tændrør, tændmagneter, tændmagneter, svinghjulsmagneter, strømfordelere og tændspoler

142

29.31.22.0

Startmotorer, også med generatorfunktion, andre generatorer og andet udstyr til forbrændingsmotorer

143

29.31.23.0

Elektrisk signaludstyr, vindspejl, defrostere og dugfjernere til motorkøretøjer

144

29.31.30.0

Dele til andet elektrisk udstyr til motorkøretøjer

145

29.32.20.0

Sikkerhedsseler, airbags og dele og tilbehør til karrosserier

146

29.32.30.0

Dele og tilbehør til motorkøretøjer i.a.n., undtagen motorcykler

147

45.31.1

Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, undtagen motorcykler

148

45.32.1

Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, undtagen motorcykler

149

45.32.2

Anden detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, undtagen motorcykler

150

ex 45.40.10.0

Engroshandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil — udelukkende salg af reservedele og tilbehør til motorcykler

151

ex 45.40.20.0

Detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil — udelukkende salg af reservedele og tilbehør til motorcykler

152

ex 45.40.30.0

Anden detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil — udelukkende detailsalg af reservedele og tilbehør til motorcykler


Top