EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Den Europæiske Centralbanks Afgørelse (EU) 2019/1743 af 15. oktober 2019 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån (omarbejdning) (ECB/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/12


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/1743

af 15. oktober 2019

om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån (omarbejdning) (ECB/2019/31)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1 første led, og artikel 17-19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afgørelse ECB/2014/23 (1) har undergået betydelige ændringer (2). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør afgørelsen omarbejdes af hensyn til klarhed.

(2)

Styrelsesrådet kan tilpasse forrentningen af alle eller en del af institutternes beholdninger af overskydende reserver. Styrelsesrådet besluttede den 12. september 2019 at indføre et todelt system til godtgørelse af overskydende reserver, som fritager en del af institutternes overskydende likviditetsbeholdninger, dvs. reservebeholdninger, der overstiger de krævede reserver, fra negativ godtgørelse til den rente, der gælder for indlånsfaciliteten. Styrelsesrådet besluttede navnlig at fritage flere af bankernes krævede reserver. Styrelsesrådet besluttede at fastsætte den første multiplikator »m« for institutternes krævede reserver, som anvendes til at beregne den fritagne del af institutternes beholdning af overskydende reserver til seks for alle godkendte institutter, og den oprindelige rentesats, der gælder for de fritagne beholdninger af overskydende reserver til nul procent. Denne multiplikator »m« og den rentesats, der anvendes på de fritagne beholdninger af overskydende reserver, kan over tid ændres af Styrelsesrådet.

(3)

Beslutningen om at indføre et system med to niveauer for overskydende reserver har til formål at støtte den bankbaserede transmission af pengepolitikken og samtidig bevare det positive bidrag fra negative rentesatser til den lempelige pengepolitik og til den fortsatte konvergens hen imod en inflation til Den Europæiske Centralbanks (ECB) mål. Det todelte system sikrer således, at omkostningerne ved negative rentesatser til institutterne ikke griber forstyrrende ind i den gnidningsløse, overvejende bankbaserede transmission af pengepolitikken i hele euroområdet.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forrentning af beholdninger af overskudsreserver

1.   Beholdninger af reserver for institutter, der er omfattet af artikel 2 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (3), og som overstiger de reserver, der kræves i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 (4) og forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (herefter »overskydende reserver«), forrentes med nul procent eller renten for indlånsfaciliteten, alt efter hvad der er lavest.

2.   En del af et instituts beholdninger af overskydende reserver i instituttets reservekonti som defineret i artikel 1 og 6 i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) op til et multiplum af instituttets krævede reserver (herefter »fradraget«) er ikke omfattet af reglen om forrentning i stk. 1. Multiplikatoren »m«, der anvendes til at beregne fradraget og den rentesats, der gælder for de fritagne beholdninger af overskydende reserver, fastsættes af Styrelsesrådet og offentliggøres efterfølgende på ECB's websted. Enhver justering af multiplikatoren »m« og/eller af den rentesats, der gælder for de fritagne beholdninger af overskydende reserver, finder anvendelse fra reservekravsperioden efter bekendtgørelsen af Styrelsesrådets afgørelse, medmindre andet er anført. De fritagne beholdninger af overskydende reserver fastsættes på grundlag af de gennemsnitlige indeståender ultimo kalenderdagen i en reservekravsperiode på instituttets reservekonti, som defineret i artikel 1 og 6 i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). Beholdninger i Eurosystemets indlånsfacilitet betragtes ikke som overskydende reserver.

3.   De renter, der skal betales eller tjenes på fritagne og ikke-fritagne beholdninger af overskydende reserver, fradrages ved at debitere det relevante instituts reservekonti, eller hvis det er relevant, betales, på den anden bankdag efter udløbet af den reservekravsperiode, for hvilken renten er beregnet.

4.   For institutter, der besidder de krævede reserver gennem en formidler i henhold til artikel 10 eller 11 i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9), beregnes fradraget i henhold til dette stykke. Multiplikatoren »m«, der anvendes til at beregne fradraget, anvendes på aggregatet af de krævede reserver, der skal opretholdes af det relevante formidlende institut på vegne af sig selv og alle de institutter, for hvilke det opretholder de krævede reserver i henhold til artikel 10 eller 11 i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). Den rentesats, der finder anvendelse på de fritagne beholdninger af overskydende reserver, gælder kun for overskydende reserver på det relevante formidlende instituts reservekravskonti som defineret i artikel 1 og 6 i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Artikel 2

Forrentning af visse indlån hos ECB

Konti, der holdes hos ECB i overensstemmelse med afgørelse ECB/2003/14 (5), afgørelse ECB/2010/31 (6) og afgørelse ECB/2010/17 (7) forrentes fortsat med renten for indlånsfaciliteten. Hvis det imidlertid er nødvendigt, at indlån holdes på disse konti forud for dagen, på hvilken en betaling skal foretages i henhold til de retlige eller aftalemæssige regler, der gælder for den relevante facilitet, skal sådanne indlån forrentes med nul procent eller med renten på indlånsfaciliteten, alt efter hvilken, der er højere, i denne foreløbige periode.

Artikel 3

Ophævelse

1.   Afgørelse ECB/2014/23 ophæves hermed.

2.   Henvisninger til den ophævede afgørelse skal forstås som henvisninger til denne afgørelse og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder anvendelse fra den syvende reservekravsperiode 2019, der begynder den 30. oktober 2019.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 15. oktober 2019.

For ECB's Styrelsesråd

Formand for ECB

Mario DRAGHI


(1)  Afgørelse ECB/2014/23 af 5. juni 2014 om forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 115).

(2)  Jf. bilag I.

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (EUT L 250 af 2.10.2003, s. 10).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver (EFT L 318 af 27.11.1998, s. 1).

(5)  Afgørelse ECB/2003/14 af 7. november 2003 om forvaltningen af lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået af Det Europæiske Fællesskab under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 35).

(6)  Afgørelse ECB/2010/31 af 20. december 2010 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta (EUT L 10 af 14.1.2011, s. 7).

(7)  Afgørelse ECB/2010/17 af 14. oktober 2010 om administration af låntagnings- og långivningstransaktioner indgået af Unionen under den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EUT L 275 af 20.10.2010, s. 10).


BILAG I

Ophævet afgørelse og ændring heraf

Afgørelse ECB/2014/23

EUT L 168 af 7.6.2014, s. 115.

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/509 (ECB/2015/9)

EUT L 91 af 2.4.2015, s. 1.


BILAG II

Sammenligningstabel

Afgørelse ECB/2014/23

Denne afgørelse

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 6

Artikel 4

Bilag I

Bilag II


Top