EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0014(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/976 af 29. maj 2019 om fastsættelse af principper for at definere mål og dele feedback i de fælles tilsynsteams og om ophævelse af afgørelse (EU) 2017/274 (ECB/2019/14)

OJ L 157, 14.6.2019, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/976/oj

14.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/61


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/976

af 29. maj 2019

om fastsættelse af principper for at definere mål og dele feedback i de fælles tilsynsteams og om ophævelse af afgørelse (EU) 2017/274 (ECB/2019/14)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 6, stk. 1 og 7,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 6, stk. 1 i forordning (EU) nr. 1024/2013 er Den Europæiske Centralbank ansvarlig for den fælles tilsynsmekanismes (SSM) effektive og konsekvente virkemåde. Det fremgår af betragtning 79 i forordningen, at yderst motiveret, veluddannet og upartisk personale er af afgørende betydning for effektivt tilsyn.

(2)

I overensstemmelse med artikel 3 til 6 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (2) er ECB ansvarlig for at nedsætte de fælles tilsynsteam, som er sammensat af medarbejdere fra ECB og de kompetente nationale myndigheder. En koordinator for det fælles tilsynsteam, som bistås af en eller flere af de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer, står for koordineringen af det fælles tilsynsteams arbejde.

(3)

Da koordinatorerne for de fælles tilsynsteam og de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer spiller en vigtig rolle i forbindelse med koordineringen af arbejdet for de medlemmer af det fælles tilsynsteam, der kommer fra de kompetente nationale myndigheder, er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at indføre en ensartet procedure for at definere mål og dele feedback inden for de fælles tilsynsteam.

(4)

Feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører, blev oprindeligt givet under en prøveperiode på grundlag af Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/3 (ECB/2015/36) (3), og derefter under en efterfølgende prøveperiode i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/274 (ECB/2017/6) (4). Som den efterfølgende prøveperiode har vist, bør afgørelse (EU) 2017/274 (ECB/2017/6) ophæves af hensyn til retssikkerheden.

(5)

Erfaringerne fra den efterfølgende prøveperiode viste, at en mekanisme til at give feedback kan være nyttig med henblik på at sikre deres effektive funktion, bedre samarbejde og dialog og med henblik på at opbygge yderligere tillid og åbenhed i disse team. Mekanismen til at give feedback bør derfor fortsætte og anvendes regelmæssigt. For at tage hensyn til de ændringer, der skal foretages i mekanismen til at give feedback, er det nødvendigt at vedtage en ny afgørelse. Afgørelse (EU) 2017/274 (ECB/2017/6) bør derfor ophæves og erstattes af denne afgørelse.

(6)

De kompetente nationale myndigheder er eneansvarlige for evalueringen af deres medarbejdere, og ECB er eneansvarlig for evalueringen af sine medarbejdere. I forbindelse med ledelsen af deres medarbejdere kan de kompetente nationale myndigheder anvende den feedback, som koordinatorerne for de fælles tilsynsteam har givet de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer, hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning, og ECB kan anvende den feedback, der er givet til koordinatoren for det fælles tilsynsteam, i alle tilfælde i overensstemmelse med denne afgørelse.

(7)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (5) og afgav en udtalelse den 7. april 2015, hvori det blev anerkendt, at feedback er nødvendig i forbindelse med ledelsen af de fælles tilsynsteams, mekanismen til at give feedback blev støttet, samtidig med at det blev anbefalet, at dens præcise udførelse defineres i et passende retligt instrument —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse finder definitionerne i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 2 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) anvendelse.

Artikel 2

Fastsættelse af mål og deling af feedback

1.   Med forbehold af de kompetente nationale myndigheders eneansvar som arbejdsgiver for de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer, fastsætter koordinatorerne for de fælles tilsynsteam denne kompetente nationale myndigheds underkoordinators hovedopgaver og -mål efter samråd med hver enkelt kompetent myndigheds underkoordinator.

2.   Målene og kompetencerne for rollen som koordinatorer for de fælles tilsynsteam defineres inden for rammerne af ECB's processer for resultatstyring og udvikling. Med henblik på feedback inden for de fælles tilsynsteam informeres de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer om de kompetencer, der er fastsat og defineret i ECB's kompetencerammer (6), der finder anvendelse på rollen som koordinator for de fælles tilsynsteam.

3.   Feedbacken er gensidig: Koordinatorerne for de fælles tilsynsteam giver feedback til de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer, og de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer giver feedback til koordinatorerne for de fælles tilsynsteam i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i bilag I.

4.   Koordinatoren for de fælles tilsynsteam og de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer giver feedback til deres fælles tilsynsteam som helhed om, hvordan dette team opfyldte sine mål i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i bilag I.

5.   Koordinatorerne for de fælles tilsynsteam og de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer tilstræber at give feedback ved et personligt møde.

6.   Den referenceperiode, som målene defineres for, og for hvilken der gives feedback, er perioden fra 1. januar til 31. december hvert år.

7.   Feedback, som registreres i systemværktøjet, der anvendes til at styre feedbackprocessen, vurderes udelukkende af personer, som opfylder det nødvendighedskriterium, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (7). Særlige kategorier af interessenter, for hvilke det er nødvendigt at få feedbacken at vide, fastsættes i den relevante registrering af databehandlingen og den databeskyttelseserklæring, der gives til de registrerede.

Artikel 3

Ophævelse

Afgørelse (EU) 2017/274 (ECB/2017/6) ophæves hermed.

Artikel 4

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Uanset artikel 2, stk. 6, begynder den første referenceperiode, for hvilken der defineres mål og gives feedback, på datoen for denne afgørelses ikrafttræden og afsluttes den 31. december samme år.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 29. maj 2019.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/3 af 18. november 2015 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører i de fælles tilsynsteam i Den Fælles Tilsynsmekanisme (ECB/2015/36) (EUT L 1 af 5.1.2016, s. 4).

(4)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører, og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/3 (ECB/2017/6) (EUT L 40 af 17.2.2017, s. 72).

(5)  Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(6)  Jf. dokumentet med titlen »The ECB capability framework: the competencies«, som er tilgængelig på https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG I

Principper for at definere mål og dele feedback i de fælles tilsynsteam i den fælles tilsynsmekanisme

Princip 1

Fastsættelse af mål

1.

Med forbehold af de kompetente nationale myndigheders eneansvar som arbejdsgiver for de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer, fastsætter koordinatorerne for de fælles tilsynsteam i begyndelsen af hver referenceperiode, eller når en kompetent national myndigheds underkoordinator er blevet en del af et fælles tilsynsteam, hver kompetent national myndigheds underkoordinators hovedopgaver og -mål efter samråd med den kompetente nationale myndigheds underkoordinator.

2.

Koordinatoren for det fælles tilsynsteam og den kompetente nationale myndigheds underkoordinator definerer i fællesskab målene for teamet og meddeler det fælles tilsynsteam disse mål årligt på et møde for det fælles tilsynsteam, som finder sted i begyndelsen af hver referenceperiode, eller når der er oprettet et nyt fælles tilsynsteam.

3.

De aftalte opgaver og mål for den kompetente nationale myndigheds underkoordinator kan registreres i det systemværktøj, der anvendes til at styre feedbackprocessen.

Princip 2

Deling af feedback

1.

Koordinatoren for det fælles tilsynsteam giver mindst en gang om året, under alle omstændigheder ved afslutningen af en referenceperiode, personlig feedback til den kompetente nationale myndigheds underkoordinator om, hvordan de og deres team opfyldte deres respektive mål. Denne feedback tager hensyn til de kompetencer, der er fastsat i bilag II.

2.

Den kompetente nationale myndigheds underkoordinator giver mindst en gang om året, under alle omstændigheder ved afslutningen af en referenceperiode, personlig feedback til koordinatoren for det fælles tilsynsteam om deres koordinering af det fælles tilsynsteam. Denne feedback tager hensyn til de kompetencer, der er fastsat i ECB's kompetencerammer.

3.

Feedback delt mellem koordinatoren for det fælles tilsynsteam og den kompetente nationale myndigheds underkoordinator som beskrevet i princip 2.1 og 2.2 registreres efter anmodning fra modtageren af feedback via systemværktøjet i systemværktøjet, som anvendes til at styre feedbackprocessen.

4.

Koordinatoren for det fælles tilsynsteam og den kompetente nationale myndigheds underkoordinator giver i fællesskab feedback til deres fælles tilsynsteam om, hvordan teamet opfyldte dets mål. Feedbacken gives til det fælles tilsynsteam mindst en gang årligt, under alle omstændigheder ved afslutningen af en referenceperiode, under et møde i det fælles tilsynsteam.

5.

Med henblik på at sikre løbende dialog, vejleder og giver koordinatoren for det fælles tilsynsteam hver kompetent national myndigheds underkoordinator løbende feedback igennem året.

6.

Koordinatoren for det fælles tilsynsteam og den kompetente nationale myndigheds underkoordinator vejleder og giver løbende feedback til deres team igennem året.

Princip 3

Adgang til den feedback, der er registreret i systemværktøjet

1.

Koordinatoren for de fælles tilsynsteam og den kompetente nationale myndigheds underkoordinator gives adgang til den feedback, der er registreret i systemværktøjet, som anvendes til at styre feedbackprocessen.

2.

Der kan, hvis det er nødvendigt, gives ansatte ved ECB, ud over koordinatoren for det fælles tilsynsteam og procesadministratoren, adgang til den feedback, der er registreret i det systemværktøj, der anvendes til at styre feedbackprocessen, i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

3.

Efter anmodning fra den kompetente nationale myndighed gøres feedback om den kompetente nationale myndigheds underkoordinator, som er registreret i det systemværktøj, der anvendes til at styre feedbackprocessen, tilgængelig for og kan anvendes af den kompetente nationale myndighed:

a)

med henblik på at fremme dens ledelse af sine medarbejdere, såfremt dette er tilladt i henhold til gældende national lovgivning

b)

som et input til at identificere det fælles tilsynsteams underkoordinators professionelle udviklingsbehov, herunder undervisningsbehov, i overensstemmelse med den kompetente nationale myndigheds interne regler

c)

med henblik på udarbejdelsen af vurderinger, hvis det er tilladt i henhold til den relevante nationale lovgivning.

4.

Adgang til feedback, herunder overførslen heraf, gives til de kompetente nationale myndigheder i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/1725. Hvis anmodninger om feedback modtages og en overførsel finder sted, informeres den pågældende kompetente nationale myndigheds underkoordinator i overensstemmelse hermed.

Princip 4

Beskyttelse af personoplysninger der behandles i forbindelse med deling af feedback

1.

Alle personoplysninger, der vedrører fastsættelse af mål og deling af feedback om, hvordan disse mål opfyldes, behandles af ECB i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

2.

Personoplysninger, der vedrører fastsættelse af mål og deling af feedback om, hvordan disse mål opfyldes, anvendes udelukkende til de formål, der er beskrevet i princip 3, og kan opbevares i højst fem år.

BILAG II

Liste over særligt relevante kompetencer for medarbejdere i den fælles tilsynsmekanisme (kompetencer i forbindelse med arbejde i den fælles tilsynsmekanisme)

 

Faglig viden: Har kendskab til tilsynspolitikker, metoder og regler, særligt i forbindelse med Den Fælles Tilsynsmekanisme, samt til finansielle institutters virkemåde. Holder sig opdateret om udviklingen inden for disse emner og anvender sin viden inden for de relevante arbejdsområder.

 

Kommunikation: Formidler tydeligt og præcist information til grupper eller individer, enten mundtligt eller skriftligt, for at sikre, at de har forstået informationerne og budskabet. Lytter til og svarer andre på en hensigtsmæssig måde.

 

Samarbejde: Opbygger og vedligeholder løbende samarbejde med kollegaer for at realisere teamets SSM-opgaver med deres europæiske dimension. Oparbejder og vedligeholder effektive forbindelser til andre for at fremme og støtte teamarbejde. Deler proaktivt data, oplysninger og viden med teamet.

 

Vilje til at realisere mål: Udfører opgaver ihærdigt og vedholdende, søger positive løsninger og er i stand til at tilpasse egen tilgang til opgaverne med henblik på at opnå et vellykket resultat.

 

Dømmekraft og indgriben: Analyserer og vurderer situationer, data og oplysninger for at kunne udarbejde passende strategier, planer og politikker. Er i stand til om nødvendigt at forstå og formulere de forskellige og modstående syn på et bestemt emne, kan justere sin tilgang til et emne efterhånden som en situation ændrer sig, overvejer problemer fra en ny vinkel og arbejder videre på tankegange eller løsninger, som andre har foreslået. Forsøger at forstå spørgsmål fuldtud før en anbefaling fremsættes eller en konklusion træffes, indsamler samtidig om nødvendigt fyldestgørende og præcise oplysninger, foretager en solid vurdering ved respektfuldt at stille en række dybdegående spørgsmål og er løbende opmærksom på eventuelle nye spørgsmål og oplysninger.

 

Opmærksom og fremadskuende: Søger ud over egen rolle for at forstå den bredere sammenhæng i forbindelse med udførelsen af sine opgaver ved at have en god forståelse af de forskellige funktioner/områder, ved at udvise forståelse for forskellige kulturelle sammenhænge og synspunkter og ved at vurdere den virkning egne beslutninger kan have på andre. Er fremadskuende og foregriber fremtidige muligheder og problemer, handler for at skabe muligheder eller undgå fremtidige problemer.

 

Objektivitet, integritet og uafhængighed: Handler uafhængigt og objektivt i EU's interesse og på grundlag af Den Fælles Tilsynsmekanismes professionelle standarder, vurderer omstændigheder for at kunne danne sig et fuldstændigt og realistisk billede af en situation. Bestræber sig på at reducere eller fjerne fordomme og subjektive vurderinger ved at anvende kontrollerbare data og fakta.

 

Leder teams i Den Fælles Tilsynsmekanisme (kun relevant for ledere): Leder (virtuelle/fjerne) teams og fører dem frem mod teamets mål. Koordinerer teamaktiviteter på tværs af grænser ved at give instrukser og ved at anvende teamets kompetencer og mangfoldighed på den mest effektive måde. Arbejder på at reducere og håndtere uklarheder og finder nye måder at give instrukser og levere resultater på under uklare omstændigheder.


Top