EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0003(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/166 af 25. januar 2019 om Markedsinfrastrukturrådet og om ændring af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2-Securities Board) (ECB/2019/3)

OJ L 32, 4.2.2019, p. 14–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/166/oj

4.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/14


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/166

af 25. januar 2019

om Markedsinfrastrukturrådet og om ændring af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2-Securities Board) (ECB/2019/3)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3, og

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/13 af 18. juli 2012 om TARGET2-Securities (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eurosystemet tilbyder markedsinfrastrukturer, platforme, applikationer og relaterede tjenester inden for områderne kontantafvikling, værdipapirafvikling og forvaltning af sikkerhedsstillelse, som omfatter TARGET-tjenester, herunder tjenesterne TARGET2, T2S og TIPS.

(2)

Den 16. marts 2016 godkendte Styrelsesrådet oprettelsen af Markedsinfrastrukturrådet (Market Infrastructure Board, MIB) — et ledelsesorgan med ansvar for tekniske og operationelle ledelsesopgaver inden for markedsinfrastrukturer og platforme.

(3)

Hidtil har Markedsinfrastrukturrådet mødtes i forskellige særlige sammensætninger i henhold til de forskellige infrastrukturer, platforme og projekter, som det er ansvarligt for. Siden oprettelsen af Markedsinfrastrukturrådet har T2S-rådet, der oprindeligt blev oprettet i medfør af Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2012/6, (2) fungeret som en af disse særlige sammensætninger af Markedsinfrastrukturrådet, således som det afspejles i Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/1403 (ECB/2017/20) (3).

(4)

T2S-rådet blev ikke udelukkende oprettet i medfør af afgørelse ECB/2012/6, men er også baseret på T2S-protokollen, som er underskrevet af Eurosystemets centralbanker.

(5)

En gennemgang af Markedsinfrastrukturrådets funktion har vist, at der ikke er behov for særlige sammensætninger, for at det kan fungere effektivt. Derfor bør afgørelse ECB/2012/6 ophæves og sammensætningen af Markedsinfrastrukturrådet ændres, således at det er struktureret og fungerer i overensstemmelse med denne afgørelse.

(6)

Markedsinfrastrukturrådet i sin ændrede sammensætning skal understøtte Styrelsesrådet ved at sikre, at Eurosystemets markedsinfrastrukturer, platforme, applikationer og relaterede tjenester inden for områderne kontantafvikling, værdipapirafvikling og forvaltning af sikkerhedsstillelse opretholdes og videreudvikles, samt at projekter inden for de ovennævnte områder udvikles i overensstemmelse med Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) traktatfæstede mål, ESCB's forretningsmæssige behov, den teknologiske udvikling samt de til enhver tid gældende regulerings- og tilsynsmæssige krav.

(7)

Retsvirkningen af bilag III til denne afgørelse (»Adfærdskodeks«) er under forudsætning af, at medlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet underskriver erklæringerne i appendiks 1 og 2 til bilag III —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

Alle henvisninger til T2S-rådet i Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/13, Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2011/20 (4) og Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2011/05 (5) skal læses som henvisninger til Markedsinfrastrukturrådet. Alle andre begreber i denne afgørelse har samme betydning som i Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/27 (6) og ECB/2012/13.

Artikel 2

Markedsinfrastrukturrådet

1.   Markedsinfrastrukturrådets mandat, herunder dets mål, ansvarsområder og opgaver, fremgår af bilag I til denne afgørelse.

2.   Markedsinfrastrukturrådets forretningsorden, herunder dets sammensætning og arbejdsprocesser, fremgår af bilag II til denne afgørelse.

3.   Adfærdskodekset for medlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet, der fremgår af bilag III til denne afgørelse, er godkendt af Styrelsesrådet.

4.   Proceduren for og kravene til valg, udnævnelse og erstatning af Markedsinfrastrukturrådets ikke-centralbankmedlemmer fremgår af bilag IV til denne afgørelse.

5.   Med denne afgørelse fastsættes ingen antagelse af, at ethvert nyt markedsinfrastrukturprojekt, som falder inden for rammerne af den definition af Eurosystemets infrastrukturprojekter, som fremgår af denne afgørelse, automatisk overdrages til Markedsinfrastrukturrådet. Kun de projekter, som Styrelsesrådet udtrykkeligt betror Markedsstrukturrådet, skal forvaltes af Markedsinfrastrukturrådet.

Artikel 3

Ophævelse

Afgørelse ECB/2012/6 ophæves.

Artikel 4

Overgangsbestemmelser

For at sikre en smidig og velordnet overgang til Markedsinfrastrukturrådet, som oprettet i overensstemmelse med denne afgørelse, herunder udpegning af dets medlemmer, forlænges de siddende medlemmers embedsperiode på tidspunktet for denne afgørelses ikrafttrædelse med fire måneder.

Artikel 5

Endelige bestemmelser

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, 25. januar 2019.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 215 af 11.8.2012, s. 19.

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2009/6 af 29. marts 2012 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities og om ophævelse af afgørelse (ECB/2012/6) (EUT L 117 af 1.5.2012, s. 13).

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/1403 af 23. juni 2017 om ændring af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2-Securities Board) (ECB/2017/20) (EUT L 199 af 29.7.2017, s. 24).

(4)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2011/20 af 16. november 2011 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til TARGET2-Securities tjenesteydelserne (EUT L 319 af 2.12.2011, s. 117).

(5)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2011/5 af 20. april 2011 om valg af tjenesteydere af TARGET2-Securities netværksservice (EUT L 134 af 21.5.2011, s. 22).

(6)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/27 af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1).


BILAG I

MARKEDSINFRASTRUKTURRÅDET

MANDAT

INDLEDNING

Eurosystemet tilbyder markedsinfrastrukturer, platforme, applikationer og relaterede tjenester inden for områderne kontantafvikling, værdipapirafvikling og forvaltning af sikkerhedsstillelse, som omfatter TARGET-tjenester, herunder tjenesterne TARGET2, T2S og TIPS samt, i fremtiden, ECMS (Eurosystem infrastructure services) (»Eurosystemets infrastrukturtjenester«).

Markedsinfrastrukturrådet (Market Infrastructure Board, MIB) er ledelsesorganet, der støtter Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd (herefter »Styrelsesrådet«) ved at sikre, at Eurosystemets infrastrukturtjenester opretholdes og videreudvikles, samt at projekter, der vedrører Eurosystemets infrastrukturtjenester (herefter »Eurosystemets infrastrukturprojekter« eller »projekter«), forvaltes i overensstemmelse med Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) traktatfæstede mål, forretningsmæssige behov, teknologiske udvikling, den retlige ramme for Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter, samt de regulerings- og tilsynsmæssige krav, under iagttagelse af fuld respekt for ESCB-komitéernes mandat i henhold til artikel 9 i forretningsordenen for ECB. Markedsinfrastrukturrådet rapporterer til ECB's beslutningstagende organer.

Med denne afgørelse fastsættes ingen antagelse af, at ethvert nyt markedsinfrastrukturprojekt, som falder inden for rammerne af den definition af Eurosystemets infrastrukturprojekter, som fremgår af denne afgørelse, automatisk overdrages til Markedsinfrastrukturrådet. Kun de projekter, som Styrelsesrådet udtrykkeligt betror Markedsstrukturrådet, skal forvaltes af Markedsinfrastrukturrådet.

1.   Markedsinfrastrukturrådets rolle

Styrelsesrådet betror hermed Markedsinfrastrukturrådet at udføre de i dette mandat definerede opgaver.

Med forbehold af den endelige beslutningsmyndighed, som tilkommer Styrelsesrådet, har Styrelsesrådet betroet Markedsinfrastrukturrådet at udføre klart definerede opgaver i forbindelse med både driften af Eurosystemets infrastrukturtjenester og Eurosystemets infrastrukturprojekter. Styrelsesrådet kan, med forbehold af de nationale centralbankers kompetence i henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, tildele Markedsinfrastrukturrådet yderligere klart definerede opgaver i tillæg til de i stk. 2 anførte, som ellers henhører under Styrelsesrådets opgaver. Da Styrelsesrådet har den endelige kompetence i spørgsmål, der vedrører Eurosystemets infrastruktur, kan Styrelsesrådet dog stadig overtage og udføre opgaver, som det har betroet Markedsinfrastrukturrådet.

2.   Markedsinfrastrukturrådets ansvarsområder og opgaver

2.1.   Udarbejdelse af forslag til Styrelsesrådets beslutningstagning om Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter

Med forbehold af ansvaret for at forberede møder i Styrelsesrådet og for at varetage ECB's løbende forretninger, som tilkommer Direktionen, udarbejder Markedsinfrastrukturrådet forslag inden for følgende områder, som Styrelsesrådet træffer beslutning om, i det omfang Styrelsesrådet har betroet Markedsinfrastrukturrådet et specifikt projekt eller en specifik infrastruktur, og under iagttagelse af fuld respekt for ESCB-komitéernes mandat i henhold til artikel 9 i forretningsordenen for ECB:

a)

den overordnede strategi, herunder definere omfanget af og beskrive tjenesterne,

b)

projektledelsesmæssige spørgsmål,

c)

finansielle anliggender, herunder:

i)

vurdering af hovedtrækkene i finansieringssystemet (navnlig vedrørende budgettet, beløbene, det dækkede tidsrum, finansieringen),

ii)

en regelmæssig analyse af de finansielle risici, som Eurosystemet er eksponeret for,

iii)

reglerne for forvaltningen af konti, som føres hos ECB, og som forvaltes af Markedsinfrastrukturrådet på vegne af Eurosystemet,

iv)

omkostningsberegning,

v)

prisfastsættelsespolitik, og

vi)

analyse af ansvarsordningen,

d)

den overordnede planlægning,

e)

den retlige ramme for de nationale centralbanker, der leverer markedsinfrastrukturtjenester til, eller som effektuerer Eurosystemets infrastrukturprojekter med Eurosystemet (herefter »de leverende nationalbanker«) og med kunder, samt alle andre kontraktlige ordninger eller betingelser, som undertegnes mellem Eurosystemet og eksterne interessenter,

f)

risikostyringsrammerne,

g)

aftaler om serviceniveau med relevante parter,

h)

godkendelse og prioritering af anmodninger om ændring og strategier for afprøvning og overgang,

i)

strategier for netværksforbindelse,

j)

strategier for krisestyring,

k)

modstandsdygtighed over for cyberrisici samt strategier og rammer for informationssikkerhed,

l)

erstatningskrav og andre krav, samt

m)

deltagerne i Eurosystemets infrastrukturtjenesters overholdelse af de gældende adgangskriterier for deltagelse.

2.2.   Ledelsesaktiviteter i forbindelse med Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter

2.2.1.   Ledelse og styring

Markedsinfrastrukturrådet står for den overordnede ledelse af Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter i det omfang, Styrelsesrådet har betroet Markedsinfrastrukturrådet et specifikt projekt eller en specifik infrastruktur, og under iagttagelse af fuld respekt for ESCB-komitéernes mandat i henhold til artikel 9 i forretningsordenen for ECB. I den forbindelse varetager Markedsinfrastrukturrådet følgende opgaver:

a)

sikrer, at Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter opfylder markedets behov,

b)

gennemfører og/eller forvalter den overordnede strategi, herunder definerer omfanget af og beskriver tjenester,

c)

gennemfører og/eller forvalter ledelsesordninger,

d)

gennemfører og/eller forvalter de finansielle ordninger og strategier,

e)

forvalter de relevante aktiviteter i forbindelse med ændringer og frigivelser,

f)

forvalter udvikling, drift og vedligehold af simuleringsværktøjer inden for de parametre, som Styrelsesrådet har fastsat, og foretager gennemførlighedsundersøgelser i samråd med Eurosystemets Komité for Markedsinfrastruktur og Betalinger (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) og andre relevante ESCB-komitéer, hvor det er relevant, og med forbehold af en beslutning truffet af Styrelsesrådet,

g)

koordinerer processer om anmodning om ændringer og prioriterer godkendte ændringer vedrørende nye frigivelser, etablerer testscenarier for Eurosystemets accepttests, koordinerer tests, som involverer forskellige typer af interessenter, og koordinerer processer for brugertests,

h)

forvalter den detaljerede planlægning af Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter på grundlag af de overordnede programplaner, som godkendt af Styrelsesrådet,

i)

gennemfører og/eller forvalter rammerne for den relevante risikostyring inden for de parametre, som Styrelsesrådet har fastsat,

j)

gennemfører og/eller forvalter de relevante migreringsstrategier inden for de parametre, som Styrelsesrådet har fastsat,

k)

gennemfører og/eller forvalter relevante driftsmæssige rammer, herunder strategien for styring ved driftsforstyrrelser og i krisesituationer inden for de parametre, som Styrelsesrådet har fastlagt,

l)

sikrer Eurosystemets infrastrukturtjenesters hensigtsmæssige funktion og kvalitet,

m)

gennemfører og/eller forvalter strategierne for netværksforbindelse,

n)

gennemfører og/eller forvalter strategierne for krisestyring,

o)

gennemfører og/eller forvalter modstandsdygtighed over for cyberrisici samt strategier og rammer for informationssikkerhed,

p)

sikrer overholdelse af regulerings- og tilsynsmæssige krav.

2.2.2   Finansieringssystemet

Markedsinfrastrukturrådet godkender og/eller tager initiativ til:

a)

udbetaling af delbeløb til de leverende nationale centralbanker i henhold til en aftalt betalingsplan, som er godkendt af Styrelsesrådet, når de relevante ydelser er accepteret af Markedsinfrastrukturrådet,

b)

godtgørelse af omkostninger i forbindelse med yderligere støtte fra de leverende nationale centralbanker til Eurosystemets centralbanker i henhold til den relevante niveau 2/niveau 3-aftale og andre relaterede aftaler,

c)

udbetaling af delbeløb til ECB på grundlag af de omkostninger, som er påløbet ECB i forbindelse med Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter, og

d)

opkrævning af gebyrer fra kunder, hvor det er relevant, og refundering af disse gebyrer til Eurosystemets centralbanker. I det omfang, det er nødvendigt, yder ECB hensigtsmæssig støtte til Markedsinfrastrukturrådet.

2.2.3.   Forholdet til de leverende nationale centralbanker

Markedsinfrastrukturrådet:

a)

sikrer, at de leverende nationale centralbanker inddrages i alle relevante spørgsmål,

b)

fører forhandlinger om eventuelle ændringer til den relevante niveau 2/niveau 3-aftale og andre relaterede aftaler mellem de leverende nationale centralbanker og Eurosystemets centralbanker og fremsender sådanne ændringer til Styrelsesrådets godkendelse,

c)

opretter og holder regelmæssig kontakt til de leverende nationale centralbanker for at indhente alle de informationer, der er nødvendige for at kunne udføre sine opgaver i overensstemmelse med sådanne aftaler,

d)

validerer forslag fra de leverende nationale centralbanker og godkender ydelser vedrørende det tekniske og funktionsmæssige design (udviklet af de leverende nationale centralbanker), og

e)

bistår Styrelsesrådet med at forvalte forholdet til leverandørerne af netværksforbindelsestjenester, hvor sidstnævnte udgør en del af Eurosystemets infrastrukturtjeneste.

2.2.4.   Forholdet til Eurosystemets ledelsesorganer og eksterne interessenter

Markedsinfrastrukturrådet:

a)

forvalter, alt efter omstændighederne, forholdet til ESCB-komitéerne, lovgivnings- og tilsynsmyndighederne samt andre relevante offentlige myndigheder i forhold til Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter,

b)

indgår i et samspil med kunder og ESCB-centralbanker om at fremme deres overgang og drøfter, koordinerer samt søger at finde mulige løsninger på tvister, der måtte opstå inden for den gældende retlige ramme og inden for dets mandat, som skal godkendes af de ansvarlige organer,

c)

forhandler udkast til aftaler om deltagelse (sammen med Eurosystemets centralbanker, hvor det er relevant) med Eurosystemets infrastrukturtjenester og projektdeltagere samt centralbanker uden for euroområdet, som har undertegnet aftaler om deltagelse, herunder eventuelle ændringer til disse aftaler,

d)

koordinerer med de andre ledelsesorganer for Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter,

e)

hvor det er relevant, udpeger formændene i de tekniske grupper efter høring af de pågældende ledelsesorganer, og modtager til sidst rapporter fra de tekniske grupper,

f)

indgår i et samspil med leverandører af netværksforbindelsestjenester, hvor de udgør en del af Eurosystemets infrastrukturtjeneste,

g)

definerer den tekniske kommunikationspolitik med hensyn til Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter, og

h)

sikrer gennemsigtighed ved rettidigt og konsekvent at offentliggøre relevant teknisk dokumentation vedrørende Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter med forbehold af de i adfærdskodekset fastsatte fortrolighedsforpligtelser.


BILAG II

MARKEDSINFRASTRUKTURRÅDET

FORRETNINGSORDEN

KAPITEL 1

Udpegning og medlemskab

INDLEDNING

Eurosystemet tilbyder markedsinfrastrukturer, platforme, applikationer og relaterede tjenester inden for områderne kontantafvikling, værdipapirafvikling og forvaltning af sikkerhedsstillelse, som omfatter TARGET-tjenester, herunder tjenesterne TARGET2, T2S og TIPS samt, i fremtiden, ECMS (Eurosystem infrastructure services) (»Eurosystemets infrastrukturtjenester«).

Markedsinfrastrukturrådet (Market Infrastructure Board, MIB) er ledelsesorganet, der støtter Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd (herefter »Styrelsesrådet«) ved at sikre, at Eurosystemets infrastrukturtjenester opretholdes og videreudvikles, samt at projekter, der vedrører Eurosystemets eksisterende eller nye infrastrukturtjenester (herefter »Eurosystemets infrastrukturprojekter« eller »projekter«), forvaltes i overensstemmelse med Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) traktatfæstede mål, forretningsmæssige behov, teknologiske udvikling, den retlige ramme for Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter, samt de regulerings- og tilsynsmæssige krav, under iagttagelse af fuld respekt for ESCB-komitéernes mandat i henhold til artikel 9 i forretningsordenen for ECB. Markedsinfrastrukturrådet rapporterer til ECB's beslutningstagende organer.

Med denne afgørelse fastsættes ingen antagelse af, at ethvert nyt markedsinfrastrukturprojekt, som falder inden for rammerne af den definition af Eurosystemets infrastrukturprojekter, som fremgår af denne afgørelse, automatisk overdrages til Markedsinfrastrukturrådet. Kun de projekter, som Styrelsesrådet udtrykkeligt betror Markedsstrukturrådet, skal forvaltes af Markedsinfrastrukturrådet.

1.   Udpegning og udnævnelse

Medlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet udnævnes af Styrelsesrådet på grundlag af et forslag fra ECB's direktion (herefter »direktionen«).

Ansøgningerne forelægges direktionen af centralbankchefen eller formanden, alt efter omstændighederne, for den relevante nationale centralbank. I sit forlag til Styrelsesrådet giver direktionen ansøgere, som rapporterer direkte til det højeste ledelsesorgan i deres centralbank, fortrinsret. Direktionen sikrer i sit forslag, at principperne i afsnit 3 i bilag II er overholdt.

Ansøgninger fra ikke-centralbankmedlemmer af Markedsinfrastrukturrådet indsamles af direktionen i henhold til proceduren for udvælgelse af sådanne medlemmer i henhold til denne afgørelses bilag IV.

2.   Medlemskab og embedsperiode — deltagelse af observatører

Efter udnævnelsen handler medlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet uafhængigt og udelukkende i Eurosystemets interesse. De må ikke modtage instrukser fra nogen som helst offentlige eller private organer. Medlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet rapporterer kollektivt og udelukkende til ECB's beslutningstagende organer, når de handler i deres egenskab af medlemmer af Markedsinfrastrukturrådet. Centralbankmedlemmer af Markedsinfrastrukturrådet kan, hvor det er passende, på eget initiativ og efter eget skøn indhente synspunkter fra andre medarbejdere i deres centralbank, men må hverken indhente eller modtage instrukser fra deres centralbank eller forpligte sig til at indtage en bestemt holdning under Markedsinfrastrukturrådets drøftelser og afstemning.

Markedsinfrastrukturrådet har en formand, som beklæder en seniorchefstilling hos ECB.

Markedsinfrastrukturrådet består af tretten (13) medlemmer som følger:

a)

Ni medlemmer fra de nationale centralbanker i Eurosystemet, herunder et medlem pr. nationale centralbank, som leverer markedsinfrastrukturtjenester til Eurosystemet, eller som effektuerer Eurosystemets infrastrukturprojekter med Eurosystemet (herefter »de leverende nationale centralbanker«),

b)

To medlemmer fra de nationale centralbanker uden for Eurosystemet, som deltager i Eurosystemets infrastrukturtjenester (som f.eks. har undertegnet T2S-aftalen om valutadeltagelse, eller som deltager i TARGET2),

c)

To ikke-centralbankmedlemmer (uden stemmeret), én med erfaring som ledende medarbejder i betalingssektoren og én med erfaring som ledende medarbejder i værdipapirsektoren.

Formanden understøttes af en viceformand, som vælges blandt Markedsinfrastrukturrådets medlemmer og udnævnes af Styrelsesrådet. Viceformandens opgave er at varetage formandsposten på Markedsinfrastrukturrådets møder ved formandens midlertidige fravær i overensstemmelse med den forud fastsatte dagsorden for det pågældende møde i Markedsinfrastrukturrådet.

Embedsperioden for medlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet er på 36 måneder og kan fornys. Styrelsesrådet kan træffe afgørelse om en kortere mandatperiode, herunder hvis medlemmer udtræder eller går på pension inden udløbet af deres mandat.

For at sikre, at alle nationale centralbanker (Eurosystemet og de nationale centralbanker, som deltager i de relevante Eurosystem-infrastrukturtjenester og -projekter) har mulighed for at sende en repræsentant til Markedsinfrastrukturrådet, bør der være en rotation af medlemmer fra ikke-leverende nationale centralbanker, normalt på det tidspunkt, hvor de første 36 måneders embedsperiode for medlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet udløber. Ovennævnte rotationsordning må ikke have til følge, at én og samme ikke-leverende nationale centralbank udelukkes i mere end to rotationsperioder.

Der skal opretholdes en passende balance mellem medlemmer med erfaring fra projektledelse, erfaring fra Eurosystemets markedsinfrastrukturforretninger og IT-erfaring.

Formanden inviterer observatører uden stemmeret fra relevante ESCB-komitéer til at drøfte Eurosystemets infrastrukturtjenester eller -projekter inden for deres kompetenceområde. Medlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet forventes at afsætte mindst 30 % af deres arbejdskapacitet til Markedsinfrastrukturrådets opgaver.

Markedsinfrastrukturrådets medlemmer må ikke inddrages direkte i overvågningen af Eurosystemets infrastrukturtjenester eller af enheder, som deltager i ovenstående (f.eks. værdipapircentraler, der outsourcer deres afviklingsoperationer til T2S), i det omfang en sådan inddragelse vil kunne give anledning til faktiske eller potentielle konflikter med deres funktion som medlem af Markedsinfrastrukturrådet. Der skal træffes passende foranstaltninger til identifikation og undgåelse af sådanne konflikter. Medlemmerne må ikke være en del af Eurosystemets Revisionskomité (Internal Auditors Committee, IAC) og må heller ikke inddrages i de daglige niveau 3-aktiviteter.

KAPITEL 2

Arbejdsprocedurer

1.   Beslutningsprocedure

I overensstemmelse med principperne om god ledelse deltager medlemmerne regelmæssigt i Markedsinfrastrukturrådets møder. Deltagelse sker på et strengt personligt grundlag, og medlemmerne kan ikke erstattes af andre.

Markedsinfrastrukturrådet er beslutningsdygtigt, når mindst syv stemmeberettigede medlemmer er til stede. Hvis rådet ikke er beslutningsdygtigt, kan formanden indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket beslutninger kan træffes uden hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.

Beslutninger i Markedsinfrastrukturrådet træffes så vidt muligt med enstemmighed. Er dette ikke muligt, og på formandens anmodning, kan Markedsinfrastrukturrådet træffe afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Markedsinfrastrukturrådet går på formandens anmodning over til afstemning. Formanden indleder også en afstemningsprocedure, hvis mindst tre stemmeberettigede medlemmer af Markedsinfrastrukturrådet anmoder herom. Medlemmer skal afstå fra at afgive stemme, hvis de har en interessekonflikt, som omhandlet i adfærdskodeksen. Fraværende stemmeberettigede medlemmer kan delegere deres stemmeret i en specifik afstemningsprocedure til et andet stemmeberettiget medlem, forudsat at ingen stemmeberettigede medlemmer afgiver mere end to stemmer i et givet anliggende.

Beslutninger kan også træffes ved skriftlig procedure, medmindre mindst tre stemmeberettigede medlemmer gør indsigelse herimod. Ved skriftlig procedure kræves a) mindst to arbejdsdages varsel (undtagen i særlige tilfælde, identificeret som sådan af formanden for Markedsinfrastrukturrådet), og b) en opgørelse over sådanne beslutninger i konklusionerne fra det efterfølgende møde i Markedsinfrastrukturrådet.

Ikke-centralbankmedlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet udnævnes personligt. De har ingen stemmeret og må ikke delegere deres ansvarsområder til andre medlemmer af Markedsinfrastrukturrådet eller en tredjepart.

2.   Afholdelse af møder i Markedsinfrastrukturrådet

Markedsinfrastrukturrådet træffer efter forslag fra formanden beslutning om datoerne for dets møder. Markedsinfrastrukturrådet mødes regelmæssigt på grundlag af en mødeplan, som fastlægges i god tid forud for hvert års begyndelse.

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder i Markedsinfrastrukturrådet, såfremt denne skønner, at det er nødvendigt. Formanden indkalder til et ekstraordinært møde, såfremt mindst tre medlemmer anmoder herom.

Markedsinfrastrukturrådets møder afholdes normalt i ECB's lokaler.

Der kan ligeledes afholdes møde i form af en telekonference, medmindre mindst tre medlemmer gør indsigelse herimod.

Markedsinfrastrukturrådet vedtager en dagsorden for hvert møde.

Deltagelse i Markedsinfrastrukturrådets møder begrænses til medlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet og til andre personer, der er inviteret af formanden.

3.   Rapportering til ECB's beslutningstagende organer

Markedsinfrastrukturrådet rapporterer regelmæssigt til ECB's beslutningstagende organer. I forbindelse hermed udarbejder Markedsinfrastrukturrådet efter behov rapporter til ECB's beslutningstagende organer.

4.   Internt informationsflow og gennemsigtighed

Ikke-centralbankmedlemmer af Markedsinfrastrukturrådet modtager, under strenge krav om fortrolighed, al dokumentation om Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter, som bliver fremlagt for Styrelsesrådet.

Nationale centralbanker i Eurosystemet, som ikke er repræsenteret i Markedsinfrastrukturrådet, får automatisk adgang til al Markedsinfrastrukturrådets dokumentation, herunder dagsordener til og referater fra Markedsinfrastrukturrådets møder, samtidig som medlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet og kan fremsætte skriftlige kommentarer inden møderne i Markedsinfrastrukturrådet, således at Markedsinfrastrukturrådet kan tage behørigt hensyn til deres synspunkter. De kan også anmode formanden om tilladelse til at deltage i Markedsinfrastrukturrådet, hvis de har en særlig interesse i et emne. Formanden har ansvar for at underrette sådanne nationale centralbanker i Eurosystemet, hvis det vurderes, at de kan have en særlig interesse og kan også forelægge spørgsmål rejst af en sådan national centralbank i Eurosystemet for Markedsinfrastrukturrådet.

For at sikre, at Eurosystemets Komité for Markedsinfrastruktur og Betalinger (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) holdes ajour med Markedsinfrastrukturrådets arbejde, vil der være et fast punkt på komitéens dagsorden omfattende rapportering fra Markedsinfrastrukturrådets opgaver. Efter behov vil der blive afholdt fælles møder for Eurosystemets Komité for Markedsinfrastruktur og Betalinger og Markedsinfrastrukturrådet.

Samspillet mellem Markedsinfrastrukturrådet og andre ESCB-komitéer foregår i form af skriftlige samråd.

Markedsinfrastrukturrådets aktiviteter er underlagt Eurosystemets Revisionskomités revision.

5.   Eksternt informationsflow, gennemsigtighed og repræsentation

Formanden informerer regelmæssigt alle relevante interessenter om alle relevante spørgsmål i relation til Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter, som Markedsinfrastrukturrådet har ansvar for. Formanden sikrer gennemsigtighed ved rettidigt og konsekvent at gøre relevant teknisk dokumentation vedrørende Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter tilgængelig på den side på ECB's websted, som er forbeholdt Markedsinfrastrukturrådet.

Medlemmerne skal på forhånd underrette formanden om enhver relevant og væsentlig aktivitet/kommunikation udadtil vedrørende Markedsinfrastrukturrådets ansvarsområder og opgaver, f.eks. taler om Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter, som Markedsinfrastrukturrådet har ansvar for, på konferencer eller møder med relevante interessenter, og skal fremlægge et skriftligt resumé for Markedsinfrastrukturrådet senest fem arbejdsdage efter begivenheden. Enhver væsentlig aktivitet/kommunikation udadtil skal være i Eurosystemets interesse og i overensstemmelse med Styrelsesrådets politiske beslutninger.

6.   Støtte

Markedsinfrastrukturrådet får organisatorisk støtte fra ECB, bl.a. i forbindelse med forberedelsen af Markedsinfrastrukturrådets møder, herunder dokumentation til brug på møderne.

ECB rundsender som hovedregel dokumenterne, som skal drøftes, til medlemmerne fem arbejdsdage før et møde. Korte dokumenter kan dog rundsendes én arbejdsdag før et møde. Dokumenter, som rundsendes mindre end to arbejdsdage før et møde, betragtes som dokumenter, der først er fremlagt på mødet, og som ikke kan danne grundlag for en beslutningstagning i Markedsinfrastrukturrådet, medmindre alle medlemmer er enige herom.

Efter hvert møde i Markedsinfrastrukturrådet udarbejder ECB et mødereferat, hvoraf fremgår de drøftede spørgsmål, resultatet af drøftelserne og den aftalte opfølgning. Udkastet til mødereferatet omfatter de enkelte medlemmers standpunkter under mødet, såfremt der anmodes om optagelse heraf. Udkastet til mødereferatet rundsendes til medlemmerne senest fem arbejdsdage efter mødet.

Efter hvert møde i Markedsinfrastrukturrådet udarbejder ECB også et udkast til en handlingsplan, hvoraf de enkelte opgaver og tidsfrister, som blev aftalt på mødet, fremgår. Handlingsplanen rundsendes til medlemmerne senest fem arbejdsdage efter mødet.

Udkastene til mødereferat og handlingsplan forelægges for Markedsinfrastrukturrådet til godkendelse på det efterfølgende møde (eller tidligere ved en skriftlig procedure, hvis dette er nødvendigt) og underskrives af formanden.

Markedsinfrastrukturrådet udpeger, og modtager input fra, en controller, som kan være et af dets medlemmer.

Markedsinfrastrukturrådet kan efter aftale med ECB oprette understrukturer. Sammensætningen af en understruktur kan adskille sig fra Markedsinfrastrukturrådets sammensætning og er åben for alle nationale centralbanker i Eurosystemet, og nationale centralbanker uden for Eurosystemet kan deltage, hvor det er relevant.

7.   Revision af mandatet

Markedsinfrastrukturrådets mandat kan tages op til revision hvert femte år på baggrund af de erfaringer, man har gjort sig.


BILAG III

MARKEDSINFRASTRUKTURRÅDET

ADFÆRDSKODEKS

INDLEDNING

Markedsinfrastrukturrådet (Market Infrastructure Board, MIB) er sammensat af medlemmer, som udpeges af Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd (herefter »Styrelsesrådet«). Medlemmerne skal udelukkende handle i Eurosystemets interesse og skal afsætte tilstrækkelig tid til deres aktive deltagelse i Markedsinfrastrukturrådets arbejde.

Markedsinfrastrukturrådet er ledelsesorganet, der støtter Styrelsesrådet ved at sikre, at Eurosystemets markedsinfrastrukturer, platforme, applikationer og relaterede tjenester inden for områderne kontantafvikling, værdipapirafvikling og forvaltning af sikkerhedsstillelse (herefter »Eurosystemets infrastrukturtjenester«) opretholdes og videreudvikles, samt at projekter, der vedrører Eurosystemets eksisterende eller nye infrastrukturtjenester (herefter »Eurosystemets infrastrukturprojekter« eller »projekter«) forvaltes i overensstemmelse med Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) traktatfæstede mål, forretningsmæssige behov, teknologiske udvikling, den retlige ramme for Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekter, samt de regulerings- og tilsynsmæssige krav, under iagttagelse af fuld respekt for ESCB-komitéernes mandat i henhold til artikel 9 i forretningsordenen for ECB. Markedsinfrastrukturrådet rapporterer til ECB's beslutningstagende organer.

For at Styrelsesrådet kan træffe velinformerede og uafhængige beslutninger er det afgørende, at Markedsinfrastrukturrådets arbejde ikke påvirkes af omstændigheder, der kan give anledning til interessekonflikter hos dets medlemmer. Det er også afgørende for Eurosystemets og ESCB's omdømme og troværdighed samt for Eurosystemets infrastrukturtjenester og -projekters velfunderede juridiske grundlag, at Markedsinfrastrukturrådets medlemmer tager udgangspunkt i, og betragtes som tagende udgangspunkt i, Eurosystemets almene interesse. Medlemmerne skal derfor a) undgå situationer, hvor interessekonflikter kan opstå eller synes at opstå, b) udelukkende handle i Eurosystemets interesse i deres omgang med offentlige myndigheder, centralbanker, sektorrepræsentanter og andre eksterne interessenter, som er engageret i udformningen, udviklingen og driften af markedsinfrastrukturer, platforme, applikationer og relaterede tjenester, som Eurosystemet tilbyder, og c) sikre objektivitet, upartiskhed og fair konkurrence mellem leverandører, der har en interesse i markedsinfrastrukturer, platforme, applikationer og relaterede tjenester, som Eurosystemet tilbyder.

Forpligtelsen til at iagttage tavshed i artikel 37.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) gælder både for medarbejdere hos ECB og medarbejdere hos de nationale centralbanker, der udfører ESCB-opgaver, og omfatter bl.a. fortrolige oplysninger vedrørende forretningshemmeligheder eller andre oplysninger, der har en handelsmæssig værdi. En tilsvarende forpligtelse gælder for de medlemmer af Markedsinfrastrukturrådet, der ikke kommer fra en centralbank. Ikke-centralbankmedlemmer skal endvidere overholde alle yderligere adfærdsregler, som måtte fremgå af deres ansættelsesbrev og deres kontrakt med ECB.

Endvidere er det hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med god administrativ praksis, at ansættelsesbetingelserne for formanden for Markedsinfrastrukturrådet og betingelserne, som gælder for medlemmer af Markedsinfrastrukturrådet, som er medarbejdere i en national centralbank, giver mulighed for domstolsprøvelse ved overtrædelse af dette adfærdskodeks (herefter »kodekset«). En tilsvarende bestemmelse gælder for de medlemmer af Markedsinfrastrukturrådet, der ikke kommer fra en centralbank, som beskrevet i bilag IV.

Dette kodeks berører ikke krav i andre etiske bestemmelser, som gælder for medlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet i deres funktion som medarbejdere hos ECB eller hos en national centralbank.

1.   Definitioner

I nærværende kodeks forstås ved:

a)

»formand« (Chairperson): en person udnævnt af Styrelsesrådet til at være formand for Markedsinfrastrukturrådet

b)

»viceformand« (Deputy Chairperson): en person, som støtter formanden, og som Styrelsesrådet har udpeget blandt Markedsinfrastrukturrådets medlemmer. Viceformandens opgave er at varetage formandsposten på Markedsinfrastrukturrådets møder ved formandens midlertidige fravær i overensstemmelse med den forud fastsatte dagsorden for det pågældende møde i Markedsinfrastrukturrådet.

c)

med forbehold af forpligtelsen til at iagttage tavshed i ESCB-statuttens artikel 37.1 eller af klassificeringen af dokumenter i henhold til ECB's forskrifter om tavshedspligt, som udleveres til alle medlemmer af Markedsinfrastrukturrådet, forstås ved »fortrolige oplysninger« i) Eurosystemets eller tredjeparters forretningshemmeligheder og enhver oplysning, der har en handelsmæssig værdi, bortset fra oplysninger til brug for Markedsinfrastrukturrådets arbejde, ii) enhver oplysning, hvis uberettigede videregivelse vil kunne skade Eurosystemets væsentlige interesser, og iii) enhver oplysning, som en fornuftig person ville anse for at være fortrolig. »Fortrolige oplysninger« omfatter ikke oplysninger, som i) generelt er eller vil blive gjort tilgængelige for offentligheden, medmindre det sker ved overtrædelse af dette kodeks, eller som ii) er udarbejdet uafhængigt af en tredjepart, der ikke har adgang til de fortrolige oplysninger, eller som iii) med forbehold af afsnit 3, skal offentliggøres ved lov

d)

»ikke-centralbankmedlem« (non-central bank member): et medlem af Markedsinfrastrukturrådet, som ikke er medarbejder hos ECB eller en national centralbank

e)

»mandat« (mandate): mandatet, der er fastlagt i bilag I

f)

»medlem« (member): et medlem af Markedsinfrastrukturrådet, herunder formanden

g)

»leverandører« (suppliers): kommercielle enheder og handelsorganisationer, der aktuelt leverer eller har en interesse i at levere varer og/eller tjenester i relation til de markedsinfrastrukturer, platforme, applikationer og relaterede tjenester, som Eurosystemet tilbyder.

2.   Undgåelse af interessekonflikter

a)

Hvad angår levering af varer og/eller tjenester af relevans for Markedsinfrastrukturrådets mandat, anses en interessekonflikt for at opstå under de omstændigheder, som er beskrevet i artikel 0.2.1.2 i ECB's personaleregler, og navnlig, hvis et medlem har en handels- eller erhvervsmæssig interesse eller har interesser i en leverandør gennem ejerskab, kontrol, investering, personligt tilknytningsforhold eller på anden vis, der påvirker eller kan påvirke medlemmets upartiske og objektive udførelse af sine pligter.

b)

Medlemmerne skal handle i Eurosystemets almene interesse og med det mål at opfylde Markedsinfrastrukturrådets ansvar og opgaver. De skal undgå enhver situation, der kan give anledning til en interessekonflikt.

c)

Såfremt en interessekonflikt opstår eller med sandsynlighed vil opstå i forbindelse med Markedsinfrastrukturrådets opgaver, skal det pågældende medlem gøre kontrolmyndigheden i medlemmets centralbank (eller i tilfælde af et ikke-centralbankmedlem, ECB's Compliance og Governance-kontor) opmærksom på en sådan aktuel eller potentiel interessekonflikt ved at anvende formularen i appendiks 2 og samtidig underrette formanden herom. Såfremt kontrolmyndigheden (eller i tilfælde af et ikke-centralbankmedlem, ECB's Compliance og Governance-kontor) konkluderer, at der foreligger en interessekonflikt, fremsættes en anbefaling til centralbankchefen eller formanden for den pågældende centralbank (eller i tilfælde af et ikke-centralbankmedlem, til ECB's formand) om, hvorledes den pågældende interessekonflikt håndteres hensigtsmæssigt.

d)

Hvis et medlem under et møde i Markedsinfrastrukturrådet har grund til at tro, at et andet medlems deltagelse i Markedsinfrastrukturrådets drøftelse, afstemning eller skriftlige procedure kan give anledning til en interessekonflikt, skal medlemmet omgående underrette formanden herom.

e)

Formanden opfordrer det medlem, hvorom bekymring for, at der foreligger en interessekonflikt, er blevet rejst i henhold til litra c) og d), om at gøre rede for, hvorvidt der foreligger en sådan aktuel eller potentiel interessekonflikt. Formanden underretter uden ugrundet ophold den pågældende centralbanks kontrolmyndighed (eller i tilfælde af et ikke-centralbankmedlem, ECB's Compliance og Governance-kontor), og Styrelsesrådet, såfremt det vurderes at være nødvendigt, om alle sådanne sager.

f)

Hvis formanden er det berørte medlem i henhold til litra c), d) eller e), underretter formanden ECB's Compliance og Governance-kontor herom.

g)

Et medlem skal omgående erklære sin inhabilitet med hensyn til at deltage i diskussioner, drøftelser eller afstemninger om spørgsmål, i forhold til hvilke det pågældende medlem har en interessekonflikt, og må ikke modtage dokumentation i relation dertil.

3.   Korrekt anvendelse af fortrolige oplysninger

a)

Medlemmerne må udelukkende gøre brug af fortrolige oplysninger med henblik på og i Eurosystemets interesse og med det sigte at opfylde Markedsinfrastrukturrådets mål, i overensstemmelse med Markedsinfrastrukturrådets mandat.

b)

Medlemmerne må under ingen omstændigheder videregive fortrolige oplysninger til tredjeparter og/eller enheder i eller uden for Eurosystemet, ud over deres mandat. For så vidt angår formanden for Markedsinfrastrukturrådet og medarbejdere i de nationale centralbanker, må disse kun videregive fortrolige oplysninger til medarbejderne i deres centralbank på et strengt »need to know«-grundlag, for at disse kan yde rådgivning, der gør det muligt at danne sig en holdning til et specifikt emne. Fortrolige oplysninger mærket »kun for medlemmer« må i princippet ikke videregives af medlemmerne til medarbejdere i deres centralbank, medmindre Markedsinfrastrukturrådet har givet sit samtykke hertil.

c)

Medlemmerne skal træffe alle de foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at forhindre utilsigtet videregivelse af eller uautoriseret adgang til fortrolige oplysninger.

d)

Medlemmerne må ikke anvende fortrolige oplysninger til deres egen fordel eller til fordel for nogen anden person i henhold til artikel 4.1.3. i ECB's etiske grundlag og nationale foranstaltninger til gennemførelse af artikel 7, stk. 2, i Den Europæiske Centranbanks retningslinje (EU) 2015/855 (1). De må navnlig ikke drage fordel af fortrolige oplysninger i private finansielle transaktioner eller ved at anbefale eller rådgive imod sådanne transaktioner.

e)

Såfremt et medlem pålægges at videregive eller gøre fortrolige oplysninger tilgængelige af en domstol eller en lovgivende myndighed, en tilsynsmyndighed eller anden kompetent myndighed, der har jurisdiktion i forhold til medlemmet, skal medlemmet:

i)

såfremt loven tillader det, omgående og så udførligt som muligt skriftligt underrette formanden og den pågældende centralbanks kontrolmyndighed (eller i tilfælde af et ikke-centralbankmedlem, ECB's Compliance og Governance-kontor) om denne pligt,

ii)

såfremt formanden finder det nødvendigt, indhente juridisk ekspertrådgivning vedrørende lovligheden af og muligheden for at håndhæve denne pligt,

iii)

samarbejde med alle berørte centralbanker og yde den assistance, som formanden med rimelighed anmoder om, for at gøre det muligt for Markedsinfrastrukturrådet eller det pågældende medlems centralbank at bringe retslige midler i anvendelse til beskyttelse af de fortrolige oplysninger,

iv)

underrette den pågældende domstol eller myndighed om oplysningernes fortrolighed og anmode domstolen eller myndigheden om at sikre oplysningernes fortrolighed, så vidt loven tillader det.

Hvis formanden er berørt af dette afsnit, skal han/hun underrette ECB's Compliance og Governance-kontor herom.

4.   Principper for kommunikation med eksterne parter

a)

Med forbehold af kravene vedrørende fortrolige oplysninger skal medlemmerne i deres omgang med leverandører eller erhvervsorganisationer, der repræsenterer leverandørerne, bestræbe sig på at opretholde en fair konkurrence og stille objektive og relevante oplysninger til rådighed for alle leverandører eller repræsentanter på en koordineret og ikke-diskriminerende måde. Afhængig af de oplysninger, som skal stilles til rådighed, kan dette mål opnås ved at engagere parterne i konstruktive dialoger og ved at give dem adgang til dokumentationen i rådgivende grupper.

b)

Medlemmerne skal tage behørigt hensyn til enhver skriftlig henvendelse fra leverandører eller erhvervsorganisationer, der repræsenterer leverandørerne. Medlemmerne skal behandle sådanne henvendelser som fortrolige, medmindre leverandøren eller repræsentanten udtrykkeligt har angivet det modsatte.

c)

Afsnit 3, litra a) og b) må ikke fortolkes således, at de lægger hindringer i vejen for kontakten mellem Markedsinfrastrukturrådet og leverandørerne eller erhvervsorganisationerne, der repræsenterer leverandørerne.

5.   Rådgivning om etiske spørgsmål

Hvis et medlem har spørgsmål angående anvendelsen af kodekset, skal medlemmet søge råd hos ECB's Compliance og Governance-kontor.

6.   Sanktioner og afsluttende bestemmelser

a)

Med forbehold af reglerne om disciplinær forfølgning i ansættelsesbetingelserne eller af enhver gældende strafferetlig, disciplinær, administrativ eller kontraktmæssig straf eller bod kan et medlem, som overtræder dette kodeks, afsættes fra Markedsinfrastrukturrådet og erstattes.

b)

Et medlem er fortsat bundet af afsnit 2 og 3, også efter at det pågældende medlems pligter som medlem af Markedsinfrastrukturrådet er ophørt.

c)

Et tidligere medlem må ikke udnytte fortrolige oplysninger til at opnå ansættelse hos en leverandør eller videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som det har tilegnet sig som medlem af Markedsinfrastrukturrådet, som medarbejder hos en leverandør.

d)

I året efter, at et medlems pligter er ophørt, har medlemmet fortsat pligt til at undgå interessekonflikter, der måtte kunne opstå i forbindelse med en ny erhvervsmæssig aktivitet eller ansættelse. Navnlig skal et medlem skriftligt underrette formanden, såfremt medlemmet agter at deltage i erhvervsmæssige aktiviteter eller indgå et ansættelsesforhold og skal rådføre sig med Markedsinfrastrukturrådet, før det indgår aftale herom. Markedsinfrastrukturrådet skal efter behov henvise spørgsmål til Compliance og Governance-kontoret.

e)

Hvis et tidligere medlem ikke respekterer kravene i litra c) og d), kan Markedsinfrastrukturrådet informere det tidligere medlems arbejdsgiver om, at der opstår eller med sandsynlighed vil opstå en interessekonflikt mellem det tidligere medlems nye og tidligere stilling.

7.   Adressater og udlevering

Dette kodeks er rettet til medlemmerne. En kopi udleveres til alle nuværende medlemmer og til nye medlemmer ved disses udnævnelse. Medlemmerne skal underskrive appendiks 1 og 2, før de kan deltage i deres første møde i Markedsinfrastrukturrådet.


(1)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje ECB/2002/6 om minimumsstandarder for Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver (ECB/2015/11) (EUT L 135 af 2.6.2015, s. 23.)

Appendiks 1

ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF ADFÆRDSKODEKSET

Jeg accepterer hermed det vedhæftede kodeks og anerkender mine dermed forbundne forpligtelser, navnlig min forpligtelse til a) at behandle fortrolige oplysninger, som jeg måtte få kendskab til, strengt fortroligt og uden at videregive disse, også i overensstemmelse med ECB's fortrolighedsordning, b) at undgå og i givet fald oplyse om situationer, der vil kunne medføre en interessekonflikt i forbindelse med udførelsen af mine pligter som medlem af Markedsinfrastrukturrådet (Market Infrastructure Board, MIB) i forhold til Markedsinfrastrukturrådets kompetencer, og c) ikke at anvende fortrolige oplysninger til min egen fordel eller til fordel for nogen anden person; jeg vil navnlig ikke drage fordel af fortrolige oplysninger i nogen som helst private finansielle transaktioner eller ved at anbefale eller fraråde sådanne transaktioner.

(Underskrift og dato)

(Fulde navn)

(Adresse)

Appendiks 2

INTERESSEERKLÆRING (1)

(Fulde navn)

(Adresse)

(Stilling)

Markedsinfrastrukturrådets (Market Infrastructure Board, MIB) kompetencer berøres direkte eller indirekte (f.eks. i forhold til et familiemedlem) af følgende økonomiske og/eller ikke-økonomiske interesser, der måtte kunne medføre en interessekonflikt, som defineret i dette adfærdskodeks (2):

Investeringer (f.eks. direkte eller indirekte i en kommerciel enhed, herunder datterselskaber eller andre enheder, der tilhører samme koncern, og som har en interesse som leverandør, medmindre den indehaves gennem en investeringsforening, pensionsfond eller lignende):

Stilling (f.eks. nuværende eller tidligere, lønnet eller ulønnet i en kommerciel enhed, der har en interesse som leverandør):

Indtægter eller gaver (f.eks. nuværende, tidligere eller forventet aflønning, herunder udskudte ydelser, optioner, der kan udnyttes på et senere tidspunkt, og overførsel af pensionsrettigheder, eller gaver modtaget fra en kommerciel enhed, der har en interesse som leverandør):

Andet:

Jeg erklærer hermed, at de afgivne oplysninger efter min bedste overbevisning er sandfærdige og fuldstændige.

(Underskrift og dato)

(Fulde navn)


(1)  Har et medlem ingen relevante interesser, anføres »ingen« i det/de relevante felt(er).

(2)  Har medlemmet relevante interesser, anføres alle relevante fakta og omstændigheder, evt. ved at benytte ekstra plads efter behov.


BILAG IV

PROCEDURER FOR OG KRAV TIL VALG, UDNÆVNELSE OG ERSTATNING AF IKKE-CENTRALBANKMEDLEMMER AF MARKEDSINFRASTRUKTURRÅDET

1.   Udbudsbekendtgørelse

1.1.

Den Europæiske Centralbank (herefter »ECB«) offentliggør en udbudsbekendtgørelse om udnævnelse af eksperter til ikke-centralbankmedlemmer af Markedsinfrastrukturrådet (Market Infrastructure Board, MIB) og med henblik på at oprette en reserveliste. Udbudsbekendtgørelsen skal gennemføres i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) (1). Den fraviger dog fra artikel 22 i afgørelse (EU) 2016/245 (ECB/2016/2). Udbudsbekendtgørelsen skal, som minimum, være i overensstemmelse med hovedprincipperne for offentlige udbud og sikre behørig og gennemsigtig konkurrence.

1.2.

Udbudsbekendtgørelsen skal bl.a. fastsætte følgende: a) Markedsinfrastrukturrådets rolle, b) ikke-centralbankmedlemmernes rolle i Markedsinfrastrukturrådet, c) kriterierne for udvælgelse, d) relevante finansielle aspekter, og e) ansøgningsproceduren, herunder en ansøgningsfrist.

1.3.

Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres samtidigt i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan ECB også offentliggøre udbudsbekendtgørelsen på andre måder. I tilfælde af uoverensstemmelser har versionen i Den Europæiske Unions Tidende forrang for andre versioner.

1.4.

Ansøgningsfristen skal være mindst 35 kalenderdage fra offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Udvælgelsesprocedure

2.1.

ECB's Styrelsesråd (herefter »Styrelsesrådet«) udpeger ikke-centralbankmedlemmerne af Markedsinfrastrukturrådet på grundlag af et forslag fra ECB's direktion (herefter »Direktionen«) efter afslutningen af den relevante udbudsprocedure.

2.2.

Direktionen vurderer ansøgerne på grundlag af udvælgelseskriterierne, som er fastsat i afsnit 3 i dette bilag IV.

2.3.

Markedsinfrastrukturrådets formand, repræsentanter fra de nationale centralbanker i Eurosystemet og medarbejdere hos ECB kan bistå Direktionen med at udfylde vurderingsskemaerne over ansøgerne, som omfatter et resumé af ansøgernes styrker og svagheder i forhold til udvælgelseskriterierne og en henstilling om udnævnelse på grundlag af ansøgernes egnethed.

2.4.

Som en fravigelse fra artikel 22, stk. 6, i afgørelse (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) udnævnes to kandidater direkte, og en reserveliste over kandidater til besættelse af fremtidige ledige pladser oprettes.

3.   Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterierne er som følger:

a)

ekspertise som ledende medarbejder inden for betalingssektoren eller ekspertise inden for værdipapirsektoren, enten som leverandør eller som bruger af tjenester inden for dette område, såvel som ekspertise inden for den bredere finansielle sektor i EU,

b)

mindst 10 års erfaring fra samarbejde med vigtige markedsaktører på de finansielle markeder i EU,

c)

relevant erfaring, helst fra projektledelse, og

d)

mulighed for at kommunikere effektivt på engelsk.

4.   Reserveliste

4.1.

ECB skal til enhver tid føre en reserveliste over kandidater, som kan besætte pladserne som ikke-centralbankmedlemmer af Markedsinfrastrukturrådet.

4.2.

I tilfælde af, at der opstår en ledig plads for et ikke-centralbankmedlem i Markedsinfrastrukturrådet, kan Direktionen vælge en kandidat fra reservelisten i henhold til dennes rangordning og fremlægge forslag til Styrelsesrådet om udnævnelse af denne som ikke-centralbankmedlem af Markedsinfrastrukturrådet i en periode på højst 36 måneder. Mandatet kan fornyes for en yderligere periode på højst 36 måneder, således at den samlede embedsperiode ikke overstiger den højst tilladte periode for ikke-centralbankmedlemmer på seks år.

4.3.

Reservelisten forbliver gyldig i en periode på 36 måneder, efter at den er godkendt af Styrelsesrådet. Styrelsesrådet kan forlænge reservelistens gyldighed i en yderligere periode på 36 måneder, hvis det skønnes at være nødvendigt.

4.4.

Som en fravigelse fra artikel 22, stk. 7, i afgørelse (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) er reservelisten ikke åben for nye ansøgere.

4.5.

Som en fravigelse fra artikel 22, stk. 8, i afgørelse (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) har kandidaterne adgang til deres data og kan opdatere og rette disse. De må dog ikke opdatere eller rette oplysninger, som er relevante for vurderingen af, hvorvidt de opfylder udvælgelseskriterierne, efter at fristen i udbudsbekendtgørelsen er udløbet.

5.   Udnævnelse

5.1.

Ikke-centralbankmedlemmer af Markedsinfrastrukturrådet udnævnes personligt. De må ikke delegere deres ansvarsområder til et andet medlem eller en tredjepart.

5.2.

Alle udnævnelser sker under forbehold af, at det udnævnte medlem underskriver en aftale om udnævnelse, som er kontrasigneret af Markedsinfrastrukturrådets formand, en aftale med ECB, hvori fastsættes den gældende godtgørelse og ret til refundering af udgifter, og de i afsnit 6.1 nævnte erklæringer.

5.3.

Styrelsesrådet udnævner ikke-centralbankmedlemmer af Markedsinfrastrukturrådet som ikke-stemmeberettigede medlemmer af Markedsinfrastrukturrådet i en periode på op til 36 måneder, som kan fornys i en yderligere periode på højst 36 måneder, således at den samlede embedsperiode ikke overstiger den højst tilladte periode for ikke-centralbankmedlemmer på seks år.

6.   Erklæringer

6.1.

Ikke-centralbankmedlemmer af Markedsinfrastrukturrådet forpligter sig til at følge Markedsinfrastrukturrådets adfærdskodeks. I overensstemmelse hermed skal de underskrive »Erklæring om overholdelse af adfærdskodekset« i appendiks 1 til bilag III og udfylde og underskrive »Interesseerklæring« i appendiks 2 til bilag III.

6.2.

Markedsinfrastrukturrådets ikke-centralbankmedlemmer skal ligeledes underskrive de erklæringer, der måtte fremgå af udbudsbekendtgørelsen.

7.   Ophør og erstatning

7.1.

Styrelsesrådet kan bringe mandatet for et ikke-centralbankmedlem af Markedsinfrastrukturrådet til ophør, såfremt en af følgende situationer opstår i relation til det pågældende ikke-centralbankmedlem: en interessekonflikt, pligttilsidesættelse, hvis medlemmet ikke er i stand til at udføre sit hverv, overtrædelse af adfærdskodekset og/eller en alvorlig forseelse.

7.2.

Et ikke-centralbankmedlems mandat anses for at være ophørt, når ikke-centralbankmedlemmet træder tilbage, eller hvis mandatet udløber uden at blive forlænget.

7.3.

Såfremt et mandat bringes til ophør inden udløbet af en 36 måneders-periode, finder afsnit 4.2 og 4.3 anvendelse.

(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/245 af 9. februar 2016 til fastsættelse af regler om udbud (ECB/2016/2) (EUT L 45 af 20.2.2016, s. 15).


Top