EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1932

Rådets forordning (EU) 2018/1932 af 10. december 2018 om ophævelse af forordning (EU) nr. 667/2010 om visse restriktive foranstaltninger over for Eritrea

ST/14665/2018/INIT

OJ L 314, 11.12.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1932/oj

11.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/8


RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/1932

af 10. december 2018

om ophævelse af forordning (EU) nr. 667/2010 om visse restriktive foranstaltninger over for Eritrea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1944 af 10. december 2018 om ophævelse af afgørelse 2010/127/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Eritrea (1).

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. december 2009 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1907 (2009) om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Eritrea, der omfatter et forbud mod salg og levering til og fra Eritrea af våben og dertil knyttet materiel.

(2)

Rådets forordning (EU) nr. 667/2010 (2) giver virkning til foranstaltningerne i Rådets afgørelse 2010/127/FUSP (3), der blev vedtaget i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1907 (2009).

(3)

Den 14. november 2018 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 2444 (2018), hvorved alle restriktive foranstaltninger over for Eritrea ophæves med øjeblikkelig virkning.

(4)

Den 10. december 2018 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2018/1944 om ophævelse af afgørelse 2010/127/FUSP.

(5)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres regulering på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne.

(6)

Forordning (EU) nr. 667/2010 bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) nr. 667/2010 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2018

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Se side 60 i denne EUT.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 667/2010 af 26. juli 2010 om visse restriktive foranstaltninger over for Eritrea (EUT L 195 af 27.7.2010, s. 16).

(3)  Rådets afgørelse 2010/127/FUSP af 1. marts 2010 om restriktive foranstaltninger over for Eritrea (EUT L 51 af 2.3.2010, s. 19).


Top