EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0832

Kommissionens forordning (EU) 2018/832 af 5. juni 2018 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazol, fenamidon, flubendiamid, fluopicolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor og trifloxystrobin i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2018/3373

OJ L 140, 6.6.2018, p. 38–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/832/oj

6.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/832

af 5. juni 2018

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazol, fenamidon, flubendiamid, fluopicolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor og trifloxystrobin i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 18, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL'er«) af cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, pyrimethanil, sulfoxaflor og trifloxystrobin. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for difenoconazol, flubendiamid, fluopicolid og fosetyl. Der er i bilag V til nævnte forordning fastsat MRL'er for propargit.

(2)

Den 11. juli 2015 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »CXL'er«) for fenamidon (2).

(3)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (3) skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Unionen. Unionen skal desuden i overensstemmelse med artikel 13, litra e), i samme forordning fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4)

Unionen har forelagt Codexkomitéen for Pesticidrester et forbehold vedrørende de foreslåede CXL'er for følgende pesticid/produktkombinationer: fenamidon (blomsterkål, frugtgrøntsager bortset fra cucurbitae).

(5)

Derfor bør CXL'er for fenamidon, som ikke er anført i betragtning 4, opføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som MRL'er, undtagen når de vedrører produkter, der ikke er opført i bilag I til forordningen, eller når de er fastsat til et lavere niveau end de nuværende MRL'er. De pågældende CXL'er er sikre for forbrugerne i Unionen (4).

(6)

Der er i forbindelse med en procedure for tilladelse til anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cymoxanil, på bønner uden bælg indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(7)

For så vidt angår deltamethrin er der indgivet en sådan ansøgning for kål. For så vidt angår difenoconazol er der indgivet en sådan ansøgning for »andre blomsterkål«, rosenkål, bredbladet endivie, salatsennep/rucola, »spinat og lignende blade«, julesalat og rabarber. For så vidt angår fluopicolid er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende bladbeder. For så vidt angår folpet er der indgivet en sådan ansøgning for æbler og pærer. For så vidt angår fosetyl er der indgivet en sådan ansøgning for kernefrugter, ferskner og kartofler. For så vidt angår mandestrobin er der indgivet en sådan ansøgning for abrikoser, kirsebær, ferskner og blommer. For så vidt angår metazachlor er der indgivet en sådan ansøgning for kinakål. For så vidt angår propamocarb er der indgivet en sådan ansøgning for bladbeder. For så vidt angår pyrimethanil er der indgivet en sådan ansøgning for cucurbitae med spiselig skræl. For så vidt angår sulfoxaflor er der indgivet en sådan ansøgning for vindrueblade og artiskokker. For så vidt angår trifloxystrobin er der indgivet en sådan ansøgning for »andre små frugter og bær«, »salat og andre salatplanter«, portulakker, bønner uden bælg, ærter og bælgfrugter.

(8)

Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet ansøgninger for flubendiamid, der i USA anvendes på abrikoser, ferskner, blommer og sojabønner, for dinatriumphosphonat, der i USA anvendes på trænødder (undtagen kokosnødder) og for propargit, der i Brasilien anvendes på appelsiner og i Indien på te. Ansøgerne hævder, at de godkendte anvendelser af disse stoffer på sådanne afgrøder i de respektive eksporterende lande fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at højere MRL'er er nødvendige for at undgå handelshindringer for importen af disse afgrøder.

(9)

I overensstemmelse med artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (5) oplyste Det Forenede Kongerige den 8. august 2017 Kommissionen om, at landet på grund af et uventet udbrud af Drosophila suzukii havde tilladt markedsføring af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cyantraniliprol, til anvendelse på brombær og hindbær. I overensstemmelse med nævnte artikel 53 oplyste Det Forenede Kongerige den 13. september 2017 Kommissionen om, at landet på grund af et uventet udbrud af Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua og Phytomyza gymnostoma havde tilladt et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cyantraniliprol, til anvendelse på porrer. Tilladelserne fremstod som en nødvendig foranstaltning, fordi udbruddet af de pågældende skadegørere udgjorde en fare, der ikke kunne bekæmpes på nogen anden rimelig måde. Det Forenede Kongerige gav meddelelse om tilladelserne til de øvrige medlemsstater, Kommissionen, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), jf. artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 396/2005, og indgav ansøgninger med henblik på fastsættelse af midlertidige MRL'er for de pågældende afgrøder.

(10)

I overensstemmelse med artikel 53 i forordning (EF) nr. 1107/2009 oplyste Grækenland den 19. september 2017 Kommissionen om, at landet havde tilladt markedsføring af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet mepiquat, til anvendelse på bomuld som en plantevækstregulator. Tilladelsen fremstod som en nødvendig foranstaltning for at undgå tab af udbytte. Grækenland gav meddelelse om tilladelsen til de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten, jf. artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 396/2005, og indgav en ansøgning med henblik på fastsættelse af midlertidige MRL'er for bomuldsfrø.

(11)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 evaluerede de berørte medlemsstater ansøgningerne, og evalueringsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(12)

Autoriteten vurderede ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (6). Autoriteten fremsendte udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde dem.

(13)

Autoriteten konkluderede i sin begrundede udtalelse, at risikovurderingen for så vidt angår anvendelsen af deltamethrin på kål er behæftet med atypiske former for usikkerheder. I betragtning af kåls lave bidrag til den samlede eksponering via kosten bør MRL'en imidlertid fastsættes til 0,15 mg/kg.

(14)

For så vidt angår trifloxystrobin fremsendte ansøgeren de manglende oplysninger om analysemetoder for animalske produkter og gjorde referencestandarden for CGA321113 kommercielt tilgængelig.

(15)

For så vidt angår anvendelsen af flubendiamid på sojabønner er den gældende MRL fastsat til 0,25 mg/kg i det eksporterende land. I betragtning af at den højeste restkoncentration, der er målt i overvågede markforsøg, ligger en smule over denne værdi, bør MRL'en fastsættes til en afrundet værdi på 0,3 mg/kg.

(16)

For så vidt angår anvendelsen af cyantraniliprol på brombær, hindbær og porrer bør der fastsættes midlertidige MRL'er, der gælder indtil den 30. juni 2021.

(17)

For så vidt angår anvendelsen af mepiquat på bomuld bør der fastsættes midlertidige MRL'er, der gælder indtil den 30. juni 2021.

(18)

Med hensyn til alle andre ansøgninger konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(19)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(20)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Det fælles FAO/WHO-program for fødevarestandarder, Codex Alimentarius-Kommissionen. Bilag III og IV, 38. samling. Genève, Schweiz, den 6.-11. juli 2015.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2014;12(7):3737 [182 s.].

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(6)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries. EFSA Journal 2017;15(11):5061 [24 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks. EFSA Journal 2018;16(1):5124 [24 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods. EFSA Journal 2017;15(11):5066 [19 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale. EFSA Journal 2018;16(1):4683 [28 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5143[28 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans. EFSA Journal 2018;16(1):5128 [31 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards. EFSA Journal 2018;16(1):5135 [21 s.].

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears. EFSA Journal 2017;15(10):5041 [21 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato. EFSA Journal 2018;16(2):5161 [36 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums. EFSA Journal 2018;16(1):5148 [22 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton. EFSA Journal 2018;16(2):5162 [25 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage. EFSA Journal 2018;16(1):5127 [20 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves. EFSA Journal 2017;15(11):5055 [22 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea. EFSA Journal 2018;16(2):5193 [25 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018;16(2):5145 [20 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes. EFSA Journal 2017;15(11):5070 [23 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5154 [33 s.].


BILAG

I bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, pyrimethanil, sulfoxaflor og trifloxystrobin affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Cyantraniliprol

Cymoxanil

Deltamethrin (cisdeltamethrin) (F)

Fenamidon

Folpet (summen af folpet og phthalimid, udtrykt som folpet) (R)

Mandestrobin

Mepiquat (summen af mepiquat og dets salte, udtrykt som mepiquatchlorid)

Metazachlor (summen af metabolitterne 479M04, 479M08 og 479M16, udtrykt som metazachlor) (R)

Propamocarb (summen af propamocarb og salte deraf, udtrykt som propamocarb) (R)

Pyrimethanil (R)

Sulfoxaflor (summen af isomerer)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Trænødder

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Kernefrugter

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Æbler

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Pærer

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Kvæder

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Mispel

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Andet (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Stenfrugter

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Abrikoser

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Kirsebær (søde)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Ferskner

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Blommer

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Druer

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Brombær

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Korbær

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Blåbær

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Tranebær

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Hyben

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Hyldebær

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadler

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Figner

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Spiseoliven

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumquat

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Stjerneæbler

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Bananer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mangofrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papajaer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guavaer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Brødfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durianfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Kartofler

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Maniokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Gulerødder

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Knoldselleri

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Peberrod

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Jordskokker

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastinakker

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Persillerod

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Radiser

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Havrerod

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Kålroer

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Majroer

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Andet (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Løg

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Hvidløg

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Løg

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Skalotteløg

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Andet (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Sød peberfrugt

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Auberginer/ægplanter

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Okra, lady's fingers

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Andet (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Meloner

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Græskar

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Andet (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Broccoli

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Hovedkål

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Bladkål

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

Kålrabi

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Havesalat

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Bredbladet endivie

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Salatsennep/rucola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Rød sennep

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spinat

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Portulakker

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Bladbeder

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Persille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Timian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Bælgplanter

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Bønner (med bælg)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Bønner (uden bælg)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Ærter (med bælg)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Ærter (uden bælg)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Linser

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stængelgrøntsager

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Alm. asparges

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Bladselleri

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Knoldfennikel

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Artiskokker

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Porrer

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bambusskud

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmehjerter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Bønner

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Linser

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Ærter

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Jordnødder

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Valmuefrø

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Sesamfrø

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Solsikkefrø

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Rapsfrø

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Sojabønner

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Sennepsfrø

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Bomuldsfrø

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Græskarfrø

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Saflorfrø

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Hjulkronefrø

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Sæddodderfrø

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Hampfrø

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Kristpalmefrø

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Oliepalmekerner

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Frugt fra oliepalmer

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Kapok

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

KORN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Byg

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Majs

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Alm. hirse

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Havre

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Ris

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Rug

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Alm, durra/sorghum

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090