EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0775

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/775 af 28. maj 2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår reglerne for angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for den primære ingrediens i en fødevare (EØS-relevant tekst. )

C/2018/3120

OJ L 131, 29.5.2018, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/oj

29.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 131/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/775

af 28. maj 2018

om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår reglerne for angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for den primære ingrediens i en fødevare

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne (1), særlig artikel 26, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 26 i forordning (EU) nr. 1169/2011 er der fastsat generelle regler og krav vedrørende angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fødevarer, som finder anvendelse, uden at det berører mere specifikke EU-bestemmelser.

(2)

Artikel 26, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1169/2011 foreskriver angivelse af oprindelsesland eller herkomststed i de tilfælde, hvor undladelse heraf ville kunne vildlede forbrugeren med hensyn til den færdige fødevares egentlige oprindelsesland eller herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, der ledsager fødevaren, eller etiketten som helhed ellers ville antyde, at fødevaren har et andet oprindelsesland eller herkomststed. Nævnte artikel tager sigte på at forhindre vildledende fødevareinformation, som antyder, at en fødevare har en anden oprindelse, end den rent faktisk har.

(3)

Det følger af artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1169/2011, at hvis en fødevares oprindelsesland eller herkomststed er anført og ikke er det samme som den primære ingrediens', skal den pågældende primære ingrediens' oprindelsesland eller herkomststed ligeledes anføres eller opgives som værende et andet end fødevarens. Artiklen foreskriver ydermere, at anvendelsen af disse krav forudsætter, at der vedtages en gennemførelsesretsakt.

(4)

Artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1169/2011 adresserer tilfælde, hvor oprindelseslandet eller herkomststedet oplyses, fordi det er obligatorisk, jf. forordningens artikel 26, stk. 2, litra a), eller angives på frivillig basis vha. erklæringer, udtryk, illustrationer eller symboler.

(5)

Frivillige angivelser såsom geografiske erklæringer, der er indeholdt i eller ledsager fødevarens varebetegnelse, kan også indgå i produktnavne, der er beskyttet som geografiske betegnelser eller varemærker i henhold til bestemte EU-retsakter.

(6)

Angivelser af en fødevares oprindelsesland eller herkomststed, som indgår i produktnavne, der er beskyttet som geografiske betegnelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (2), (EU) nr. 1308/2013 (3), (EF) nr. 110/2008 (4) eller (EU) nr. 251/2014 (5) eller er beskyttet i henhold til internationale aftaler, falder ind under anvendelsesområdet for artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1169/2011. I betragtning af at der for disse produktnavne er en uløselig sammenhæng mellem produktets karakteristika og dets geografiske oprindelse, fordi de er omfattet af særlige regler — bl.a. om mærkning — og under hensyntagen til disse navnes særlige karakter som intellektuelle ejendomsrettigheder er det nødvendigt nærmere at undersøge, hvordan den primære ingrediens' oprindelse, jf. artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1169/2011, bør angives for disse navne.

(7)

Angivelser af en fødevares oprindelsesland eller herkomststed, som indgår i registrerede varemærker, falder ind under anvendelsesområdet for artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1169/2011. Varemærker kan udgøres af alle tegn, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, farver, varens form eller vareemballagens form eller lyde, for så vidt disse adskiller en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Varemærker har til formål at gøre det muligt for forbrugeren at identificere en bestemt forretningsmæssig eller handelsmæssig oprindelse for specifikke varer og/eller tjenesteydelser. Under hensyntagen til varemærkers særlige karakter og formål bør det undersøges nærmere, hvordan den primære ingrediens' oprindelse, jf. artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1169/2011, bør angives, når den er påkrævet for varemærker.

(8)

Sædvanlige og generiske navne, hvori indgår geografiske udtryk, der rent sprogligt angiver oprindelse, men som ikke almindeligvis forstås som en angivelse af fødevarens oprindelse eller herkomststed, bør ikke være omfattet af denne forordning.

(9)

Ved anvendelsen af denne forordning bør identifikationsmærker, der ledsager fødevaren i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (6) om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, ikke betragtes som en angivelse af oprindelseslandet eller herkomststedet.

(10)

Med henblik på at gøre det muligt for forbrugerne at træffe mere kvalificerede valg er det nødvendigt ved denne forordning at fastsætte særlige regler for tilfælde, hvor der oplyses om den primære ingrediens' oprindelsesland eller herkomststed. Disse regler skal sikre, at de pågældende oplysninger er tilstrækkeligt præcise og meningsfulde.

(11)

Sådanne angivelser for den primære ingrediens bør derfor anføres med en henvisning til et geografisk område, som er let forståelig for forbrugeren. Det bør være forbudt at anvende opfundne navne på regioner eller andre geografiske områder, som ikke giver mening for eller ville kunne vildlede forbrugeren, med hensyn til hvad der reelt er den primære ingrediens' herkomststed.

(12)

I tilfælde, hvor en primær ingrediens er en fødevare, der er underlagt særlige EU-bestemmelser om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed, vil disse bestemmelser alternativt kunne anvendes til at opfylde artikel 26, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1169/2011.

(13)

Der bør fastlægges rammer, som tager højde for diverse fødevareforarbejdningsforhold, for tilfælde, hvor fødevarevirksomhedsledere vælger kun at angive, at den primære ingrediens' oprindelsesland eller herkomststed er et andet end fødevarens, f.eks. på grund af flere forskellige eller varierende forsyningskilder og særlige produktionsprocesser. Den pågældende angivelse bør sikre forbrugeren forståelige oplysninger.

(14)

Information om den primære ingrediens, der gives i overensstemmelse med denne forordning, bør supplere de oplysninger, der gives til forbrugeren om fødevarens oprindelsesland eller herkomststed, og bør anføres, så den er let synlig, letlæselig og, hvis det er relevant, ikke kan slettes.

(15)

Der bør fastlægges en passende overgangsperiode for anvendelsen af denne forordning, jf. artikel 47 i forordning (EU) nr. 1169/2011, i henhold til hvilken alle nye foranstaltninger for så vidt angår fødevareinformation skal finde anvendelse fra den 1. april i et givet kalenderår.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastlægges der nærmere bestemmelser om anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1169/2011 i tilfælde, hvor fødevarens oprindelsesland eller herkomststed angives vha. f.eks. erklæringer, illustrationer, symboler eller udtryk, der henviser til steder eller geografiske områder, bortset fra geografiske udtryk indeholdt i sædvanlige og generiske navne, hvor disse udtryk rent sprogligt angiver oprindelse, men ikke almindeligvis forstås som en angivelse af oprindelsesland eller herkomststed.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på geografiske betegnelser, der er beskyttet i henhold til forordning (EU) nr. 1151/2012, forordning (EU) nr. 1308/2013, forordning (EF) nr. 110/2008 eller forordning (EU) nr. 251/2014 eller er beskyttet i henhold til internationale aftaler, ej heller på registrerede varemærker, hvis sidstnævnte udgør en oprindelsesbetegnelse, indtil der er vedtaget særlige regler vedrørende anvendelsen af artikel 26, stk. 3, for sådanne betegnelser.

Artikel 2

Angivelse af den primære ingrediens' oprindelsesland eller herkomststed

En primær ingrediens' oprindelsesland eller herkomststed skal, hvis det ikke er det samme som fødevarens oprindelsesland eller herkomststed, anføres:

a)

med en henvisning til et af følgende geografiske områder:

i)

»EU«, »ikke-EU« eller »EU og ikke-EU« eller

ii)

region eller andet geografisk område i flere enten medlemsstater eller tredjelande hvis defineret som sådan(t) i henhold til folkeretten eller umiddelbart forståelig(t) for almindeligt oplyste gennemsnitsforbrugere, eller

iii)

FAO-fiskeriområde, eller hav eller ferskvandsområde hvis defineret som sådant i henhold til folkeretten eller umiddelbart forståeligt for almindeligt oplyste gennemsnitsforbrugere, eller

iv)

medlemsstat(er) eller tredjeland(e) eller

v)

region eller andet geografisk område i en medlemsstat eller et tredjeland, som er umiddelbart forståelig(t) for almindeligt oplyste gennemsnitsforbrugere, eller

vi)

oprindelseslandet eller herkomststedet i overensstemmelse med særlige EU-bestemmelser, der gælder specifikt for de(n) primære ingrediens(er) som sådan(ne)

b)

eller med følgende erklæring:

»(navnet på den primære ingrediens) hidrører ikke fra (fødevarens oprindelsesland eller herkomststed)« eller en lignende formulering, der må antages at have samme betydning for forbrugeren.

Artikel 3

Præsentation af oplysningerne

1.   Til information i henhold til artikel 2 anvendes en skriftstørrelse, der ikke er mindre end den minimumsskriftstørrelse, der er påkrævet i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1169/2011.

2.   Uanset stk. 1 skal information i henhold til artikel 2, hvis en fødevares oprindelsesland eller herkomststed angives med ord, anføres i samme synsfelt som angivelsen af fødevarens oprindelsesland eller herkomststed og i en skriftstørrelse med en x-højde på mindst 75 % af x-højden af angivelsen af fødevarens oprindelsesland eller herkomststed.

3.   Uanset stk. 1 skal information i henhold til artikel 2, hvis en fødevares oprindelsesland eller herkomststed angives med andet end ord, anføres i samme synsfelt som angivelsen af fødevarens oprindelsesland eller herkomststed.

Artikel 4

Ikrafttræden, anvendelsesdato og overgangsforanstaltninger

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2020.

Fødevarer, der er markedsført eller mærket inden den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse, kan markedsføres, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 14).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).


Top