Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0746

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/746 af 18. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår ændringer af enkeltansøgninger og betalingsanmodninger og kontrol

C/2018/2976

OJ L 125, 22.5.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/746/oj

22.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/746

af 18. maj 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår ændringer af enkeltansøgninger og betalingsanmodninger og kontrol

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 62, stk. 2, første afsnit, litra a) og b), og artikel 78, første afsnit, litra b) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 15, stk. 2a, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 (2) fastsættes støttemodtagernes frist for at ændre deres enkeltansøgninger eller betalingsanmodninger efter underretning om resultatet af den foreløbige kontrol. For at sikre ligebehandling af støttemodtagere bør det sikres, at alle støttemodtagere altid råder over det samme antal dage efter fristen for underretning af resultatet af den foreløbige kontrol til at ændre deres enkeltansøgninger eller betalingsanmodninger.

(2)

I henhold til artikel 24, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 skal der foretages fysisk kontrol på stedet i det tilfælde, hvor billedanalysen af ortofotos (satellitbilleder eller luftfotos) ikke giver resultater, som gør det muligt at drage klare konklusioner om støtteberettigelse eller den korrekte størrelse på det areal, der er genstand for den administrative kontrol eller kontrollen på stedet. Ny teknologi såsom ubemandede luftfartøjssystemer, geotaggede billeder, GNSS-modtagere kombineret med EGNOS og Galileo, data indhentet af Copernicus Sentinels-satellitter m.fl. tilvejebringer relevante data om de aktiviteter, der varetages på landbrugsarealer. Med henblik på at mindske kontrolbyrden for de kompetente myndigheder og støttemodtagerne, særligt antallet af fysiske kontroller på stedet, og for at fremme anvendelsen af ny teknologi i det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem bør det være muligt at anvende relevant bevismateriale, der er indsamlet ved hjælp af sådan teknologi, såvel som al anden relevant dokumentation til at kontrollere overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser i forbindelse med den pågældende støtteordning eller støtteforanstaltning samt overholdelsen af de krav og standarder, der gælder for krydsoverensstemmelse. Fysisk kontrol på stedet bør forblive nødvendig, hvis dette bevismateriale ikke gør det muligt at drage klare konklusioner.

(3)

Copernicus Sentinels-satellitter, der er integreret med EGNOS-/Galileo-data, tilvejebringer relevante og komplette, frie og åbne data, som gør det muligt at monitorere alle landbrugsarealer i medlemsstaterne. Medlemsstaterne eller regionerne bør kunne anvende en alternativ metode til gennemførelse af kontrol ved systematisk at anvende disse eller lignende data, automatisk behandle dem samt følge op på sager, hvor den automatiske behandling af data ikke giver mulighed for at drage klare konklusioner, uden at dette forhindrer systemet i at garantere den fornødne sikkerhed vedrørende udgifternes lovlighed og formelle rigtighed (i det følgende benævnt »monitorering«). Der bør derfor opstilles regler, som fastsætter betingelserne for, hvornår kontrol i form af monitorering i en medlemsstat eller en region kan erstatte arealrelaterede kontroller på stedet.

(4)

Når kontrol i form af monitorering sætter den kompetente myndighed i stand til at fastslå, hvorvidt der skal pålægges en administrativ sanktion, jf. artikel 19a, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 (3), bør det gælde, at det ikke er nødvendigt at foretage en opfølgende kontrol efter artikel 33a i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014.

(5)

I betragtning af den investering, der kræves af de kompetente myndigheder for at erstatte den nuværende metode med kontrol på stedet med kontrol i form af monitorering, bør der gives en vis fleksibilitet, således at det er muligt udelukkende at anvende kontrol i form af monitorering for bestemte støtteordninger, støtteforanstaltninger eller former for aktivitet samt at indfase kontrol i form af monitorering for en bestemt støtteordning eller støtteforanstaltning. I løbet af indfasningsperioden, som bør være tidsbegrænset for at sikre ligebehandling af støttemodtagerne, bør nye bestemmelser sikre, at medlemsstaterne eller regionerne gradvist udvider anvendelsen af kontrol i form af monitorering til hele det område, der er omfattet af støtteordningen eller støtteforanstaltningen. En sådan fremgangsmåde vil give medlemsstaterne og regionerne mulighed for at forberede sig på den fulde gennemførelse samt til at finjustere deres opfølgningsprocedurer og de IT-redskaber, de anvender til at behandle dataene. I de tilfælde, hvor kontrol i form af monitorering er begrænset til områder, der er udvalgt på grundlag af klart definerede, objektive og ikkediskriminerende kriterier, bør alle støttemodtagerne i det pågældende område være underlagt kontrol i form af monitorering.

(6)

Der bør fastsættes en minimumskontrolprocent for at sikre en tilfredsstillende kontrol af overholdelsen af kriterierne for og kravene til støtteberettigelse samt andre forpligtelser i de tilfælde, hvor dataene indhentet af Copernicus Sentinels-satellitterne ikke er relevante. Fysisk kontrol på stedet bør alene være nødvendig, hvis det bevismateriale, der er indsamlet ved hjælp af ny teknologi såsom geotaggede billeder eller ubemandede luftfartøjssystemer, eller hvis den relevante dokumentation ikke giver mulighed for at drage klare konklusioner, eller hvis de kompetente myndigheder forventer, at ingen af disse typer af bevismateriale vil kunne bruges til at kontrollere overholdelsen af betingelserne for og kravene til støtteberettigelse samt andre forpligtelser, som ikke kan monitoreres.

(7)

Resultatet af den automatiske analyse af data fra Copernicus Sentinels-satellitterne eller lignende data kan hjælpe støttemodtagerne med at overholde kravene. Støttemodtagere bør modtage varslinger om eventuel manglende overholdelse, og de nationale myndigheder bør være forpligtet til at indføre passende redskaber til dette formål. Det bør fastslås, at underretning af støttemodtagere om disse resultater ikke betragtes som en meddelelse til støttemodtageren om, at den kompetente myndighed har til hensigt at foretage en kontrol på stedet. Støttemodtagere bør desuden have mulighed for at ændre deres støtteansøgninger eller betalingsanmodninger med henblik på at rette deres anmeldelse om anvendelsen af landbrugsarealer, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt. Medlemsstaterne bør også kunne fastsætte en frist for indgivelse af disse ændringer.

(8)

Det bør præciseres, at ansøgninger, som ikke kan godtages, eller ansøgere, som ikke er berettiget til støtte på tidspunktet for kontrollen på stedet, ikke bør indgå i den kontrolpopulation, som stikprøverne udtages fra med henblik på at nå minimumskontrolprocenten. Det bør også fastslås, at disse ansøgninger eller data vedrørende disse ansøgere bør anvendes til krydskontrol med henblik på at afsløre dobbeltfinansiering i forbindelse med ansøgninger, der kan godtages, og afdække oplysninger, der måtte være relevante for ajourføring af markidentifikationssystemet.

(9)

Med henblik på at præcisere omfanget af kontrollen på stedet i forbindelse med pligten til genomlægning i tilfælde af manglende overholdelse af kravet om miljømæssigt sårbare permanente græsarealer bør det fastsættes, at kontrollen på stedet bør foretages på parceller, der skal genomlægges, for at kontrollere om genomlægningskravet er opfyldt.

(10)

Der bør være større fleksibilitet med hensyn til udvælgelse af stikprøver med henblik på artikel 30-33 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014, så medlemsstaterne har mulighed for at optimere deres stikprøveudvælgelse. Den obligatoriske udvælgelsesmetode bør erstattes af overordnede principper for, hvordan stikprøverne kan sammensættes. For at sikre en repræsentativ fejlprocent bør der desuden fastsættes en mindstesats for tilfældigt udtagne stikprøver for hver af støtteordningerne og støtteforanstaltningerne. Med henblik på at bevare den risikobaserede fremgangsmåde ved kontrol af grønne betalinger, bør der ligeledes fastsættes en udvælgelsesmetode for de relevante stikprøver.

(11)

For at fremme gennemførelsen af det integrerede system og nedbringe den tid, det tager at foretage kontroller, bør muligheden for at begrænse kontroller vedrørende opmåling af arealer til en tilfældigt udvalgt prøve på 50 % af den anmeldte landbrugsparcel udvides til også at omfatte kontroller vedrørende støtteberettigelse.

(12)

Medlemsstaterne bør pålægges en meddelelsespligt med henblik på at sikre overvågning af gennemførelsen af kontrol i form af monitorering.

(13)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 bør derfor ændres.

(14)

For at sætte medlemsstaterne i stand til hurtigst muligt at benytte ny teknologi i deres integrerede forvaltnings- og kontrolsystem bør de nye regler om enkeltansøgninger og betalingsanmodninger og kontrol gælde fra og med ansøgningsåret 2018. Denne forordning bør derfor træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger og Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indsættes som stk. 1b:

»1b.   Hvis der foretages kontrol i form af monitorering i henhold til artikel 40a, kan støttemodtageren ændre enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen vedrørende anvendelsen af individuelle landbrugsparceller, forudsat at kravene i de pågældende ordninger med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne overholdes.«

b)

Stk. 2a affattes således:

»2a.   Ændringer som følge af foreløbig kontrol, der foretages i henhold til stk. 1a, skal meddeles den kompetente myndighed senest 9 kalenderdage efter den sidste frist for underretning af støttemodtageren af resultaterne af den foreløbige kontrol som omhandlet i artikel 11, stk. 4.

Sådanne meddelelser skal ske skriftligt eller ved hjælp af det geospatiale støtteansøgningsskema.«

c)

Følgende indsættes som stk. 2b:

»2b.   Ændringer foretaget efter stykke 1b skal meddeles den kompetente myndighed senest den dato, som denne myndighed har fastsat. Denne dato skal være mindst 15 kalenderdage før den dato, hvor den første tranche eller forskuddet skal betales til støttemodtagerne i henhold til artikel 75 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Sådanne meddelelser skal ske skriftligt eller ved hjælp af det geospatiale støtteansøgningsskema.«

d)

I stk. 3 tilføjes følgende som andet afsnit:

»Med henblik på første afsnit betragtes forpligtelsen i artikel 40a, stk. 1, litra d), ikke som en underretning af støttemodtageren om, at den kompetente myndighed har til hensigt at foretage kontrol på stedet.«

2)

Artikel 24, stk. 4, affattes således:

»4.   Den kompetente myndighed foretager fysisk kontrol på stedet i det tilfælde, hvor billedanalysen af ortofotos (satellitbilleder eller luftfotos) eller af andet relevant bevismateriale, herunder bevismateriale som støttemodtageren har frembragt på den kompetente myndigheds anmodning, ikke giver resultater, som til den kompetente myndigheds tilfredshed gør det muligt at drage klare konklusioner om støtteberettigelse eller, hvor det er relevant, om den korrekte størrelse på det areal, der er genstand for den administrative kontrol eller kontrollen på stedet.«

3)

I artikel 29, stk. 1, indsættes som tredje afsnit:

»Data fra ansøgninger, som ikke kan godtages, eller vedrørende ansøgere, som ikke er berettiget til støtte, jf. artikel 34, stk. 1, anvendes med henblik på dette stykkes første afsnit, litra a), c) og e).«.

4)

Artikel 31, stk. 1, litra g), affattes således:

»g)

100 % af alle parceller, der er omfattet af en forpligtelse til at genetablere permanente græsarealer i henhold til artikel 42 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014«.

5)

Artikel 33a, stk. 2, affattes således:

»2.   Den opfølgende kontrol på stedet, der er omhandlet i stk. 1, er ikke nødvendig, hvis den konstaterede overanmeldelse har ført til en ajourføring i året for konstateringen af de berørte referenceparceller i systemet til identifikation af landbrugsparceller, jf. artikel 5 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, eller hvis kontrollen i form af monitorering, jf. artikel 40a i nærværende forordning, foretages for den berørte støtteordning eller støtteforanstaltning i det efterfølgende ansøgningsår og sætter den kompetente myndighed i stand til at fastslå, hvorvidt der skal pålægges en administrativ sanktion efter artikel 19a, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.«

6)

I artikel 34 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, 2 og 3, affattes således:

»1.   Ansøgninger, som ikke kan godtages, eller ansøgere, som ikke er berettiget til støtte på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen eller efter den administrative kontrol eller kontrollen på stedet, må ikke indgå i kontrolpopulationen.

2.   Med henblik på artikel 30 og 31 skal stikprøveudvælgelsen sikre, at:

a)

mellem 1 % og 1,25 % af den kontrolpopulation, der er nævnt i artikel 30, litra a)-f) og litra h), og artikel 31, stk. 1, litra a), c), d) og e), udvælges tilfældigt

b)

mellem 0,6 % og 0,75 % af den kontrolpopulation, der er nævnt i artikel 31, stk. 1, litra b), udvælges tilfældigt

c)

mellem 4 % og 5 % af den kontrolpopulation, der er nævnt i artikel 31, stk. 1, litra h), udvælges tilfældigt

d)

det resterende antal støttemodtagere i den i artikel 31, stk. 1, litra a)-e) og litra h), nævnte stikprøve udvælges på grundlag af en risikoanalyse.

Med henblik på artikel 31 sikrer medlemsstaterne, at stikprøven er repræsentativ for de forskellige metoder.

De yderligere støttemodtagere, der skal underkastes kontrol på stedet med henblik på artikel 31, stk. 3, første afsnit, udvælges på grundlag af en risikoanalyse.

3.   Med henblik på artikel 32 og 33 udvælges mellem 20 % og 25 % af det minimumsantal af støttemodtagere, som skal underkastes kontrol på stedet, samt, hvor artikel 32, stk. 2a, finder anvendelse, 100 % af de kollektiver og mellem 20 % og 25 % af de tilsagn, som skal underkastes kontrol på stedet, tilfældigt. Det resterende antal støttemodtagere og tilsagn, som skal underkastes kontrol på stedet, udvælges på grundlag af en risikoanalyse.

Med henblik på artikel 32 og 33 kan den tilfældigt udvalgte del af stikprøven også omfatte enten de støttemodtagere, der allerede er tilfældigt udvalgt efter stk. 2, litra a), b) og c), eller de yderligere støttemodtagere, der er tilfældigt udvalgt efter artikel 26, stk. 4, andet afsnit, eller begge. Antallet af disse støttemodtagere i stikprøven må ikke overstige den tilsvarende andel i kontrolpopulationen.

Med henblik på artikel 32 kan medlemsstaterne på baggrund af risikoanalysen udvælge specifikke foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som gælder for støttemodtagerne.«

b)

Følgende indsættes som stk. 4a:

»4a.   Med henblik på artikel 30-33 og artikel 40a, stk. 1, litra c), kan den samme støttemodtager udvælges med henblik på at overholde flere af de berørte minimumskontrolprocenter, forudsat at det ikke påvirker effektiviteten i udvælgelsen af de risikobaserede stikprøver, der kræves.

Kontrollen på stedet af de udvalgte støttemodtagere kan begrænses til at vedrøre den støtteordning eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne, i forbindelse med hvilken de er blevet udvalgt, hvis minimumskontrolprocenten for de øvrige støtteordninger eller støtteforanstaltninger, de er blevet udvalgt til, allerede er overholdt.«

c)

I stk. 5 affattes litra b) således:

»b)

ved at sammenholde resultaterne med hensyn til forskellen mellem det anmeldte areal og det areal, der er fastslået ved den risikobaserede og tilfældigt udvalgte stikprøve, eller ved at sammenholde resultaterne med hensyn til forskellen mellem de anmeldte dyr og de dyr, der er fastslået ved den risikobaserede og tilfældigt udvalgte stikprøve«

7)

I artikel 38 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Kontrol af støtteberettigelsen og den faktiske opmåling af landbrugsparcellen som led i en kontrol på stedet kan begrænses til en tilfældigt udvalgt stikprøve på mindst 50 % af de landbrugsparceller, for hvilke der er indgivet en støtteansøgning eller en betalingsanmodning under de arealrelaterede støtteordninger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Hvis denne stikprøvekontrol afslører manglende overholdelse, skal alle landbrugsparcellerne opmåles og underkastes kontrol af støtteberettigelsen, eller der skal foretages ekstrapolering af resultaterne af stikprøven.«

b)

I stk. 7 erstattes ordene »artikel 17, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014« med »artikel 17 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014«.

c)

I stk. 8 erstattes ordene »to separate opmålinger« med »separate målinger«.

8)

Artikel 39, stk. 1, affattes således:

»1.   Landbrugsparcellernes støtteberettigelse kontrolleres med alle hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder bevismateriale, som støttemodtageren har frembragt på den kompetente myndigheds anmodning. Denne kontrol skal om nødvendigt omfatte kontrol af afgrøden. I den forbindelse kan der om fornødent kræves forelæggelse af yderligere dokumentation.«

9)

Artikel 40, litra b), affattes således:

»b)

foretage fysisk kontrol på stedet af alle landbrugsparceller, for hvilke billedanalysen eller andet relevant bevismateriale, som den kompetente myndighed har anmodet om, ikke sætter den kompetente myndighed i stand til med tilfredshed at kontrollere, om oplysningerne i anmeldelsen af arealet er nøjagtige«.

10)

Følgende indsættes som artikel 40a:

»Artikel 40a

Kontrol i form af monitorering

1.   De kompetente myndigheder kan foretage kontrol i form af monitorering. Hvis de vælger denne mulighed, skal de:

a)

indføre en procedure for regelmæssig og systematisk observation, sporing og vurdering af alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser, som kan monitoreres med data fra Copernicus Sentinels-satellitter eller anden data af som minimum tilsvarende værdi over en tidsperiode, der giver mulighed for at drage klare konklusioner om støttens berettigelse

b)

foretage, hvor det er nødvendigt og med henblik på at drage klare konklusioner om retten til den anmodede støtte, passende opfølgende aktiviteter

c)

foretage kontrol af 5 % af de støttemodtagere, der er underlagt kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser, som ikke kan monitoreres med data fra Copernicus Sentinels-satellitter eller andre data af som minimum tilsvarende værdi, og som er relevante for konklusionen om støttens berettigelse. Mellem 1 % og 1,25 % af støttemodtagerne udvælges tilfældigt. Det resterende antal støttemodtagere udvælges på grundlag af en risikoanalyse

d)

underrette støttemodtagere om deres beslutning om at foretage kontrol i form af monitorering og indføre passende metoder til at kommunikere med støttemodtagerne om som minimum varslinger og bevismateriale, der anmodes om med henblik på litra b) og c).

Med henblik på litra b) og c) skal der foretages fysisk kontrol på stedet, når det relevante bevismateriale, herunder materiale som støttemodtageren har frembragt på den kompetente myndigheds anmodning, ikke giver mulighed for at drage klare konklusioner om støttens berettigelse. Den fysiske kontrol på stedet kan begrænses til kontrol af de kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser, som har betydning for konklusionen om støttens berettigelse.

2.   Når den kompetente myndighed foretager kontrol i form af monitorering efter stk. 1, anvender effektive forvaltningsprocedurer, som opfylder betingelserne i artikel 7, 17 og 29 i nærværende forordning, og har påvist kvaliteten af systemet til identifikation af landbrugsparceller som vurderet efter artikel 6 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014:

a)

finder artikel 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, artikel 37, stk. 2, 3 og 4, og artikel 38 og 40 i nærværende forordning ikke anvendelse

b)

foretages kontrollen af tetrahydrocannabinolindholdet i dyrket hamp efter artikel 9 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for 30 % af arealet, eller for 20 % af arealet hvis medlemsstaten anvender et system med forudgående godkendelse.

3.   Den kompetente myndighed kan beslutte at anvende kontrol i form af monitorering for en individuel arealrelateret støtteordning eller støtteforanstaltning, en bestemt form for aktivitet eller for en fast afgrænset gruppe af støttemodtagere, som er underlagt kontrol på stedet vedrørende grønne betalinger, jf. artikel 31, stk. 1, litra a)-h).

I de to første anvendelsesår kan den kompetente myndighed beslutte at anvende kontrol i form af monitorering over for støttemodtagere under en støtteordning eller en støtteforanstaltning i områder, der er udvalgt på grundlag af objektive og ikkediskriminerende kriterier. I disse tilfælde skal de områder, der er underlagt kontrol i form af monitorering, være større i det andet anvendelsesår end i det første anvendelsesår.

Hvis den kompetente myndighed beslutter at foretage kontrol i henhold til første eller andet afsnit, finder stk. 1 og 2 alene anvendelse for de støttemodtagere, der er underlagt kontrol i form af monitorering.«

11)

Følgende indsættes som artikel 40b:

»Artikel 40b

Meddelelser

Inden den 1. december i det kalenderår, der går forud for det kalenderår, hvor de begynder at foretage kontrol i form af monitorering, meddeler medlemsstaterne Kommissionen deres beslutning om at anvende kontrol i form af monitorering og angiver, hvilke ordninger eller foranstaltninger eller former for aktivitet og, hvis det er relevant, hvilke områder omfattet af disse ordninger eller foranstaltninger, der er underlagt kontrol i form af monitorering samt kriterierne for udvælgelse heraf.

Hvis den kompetente myndighed har besluttet at anvende kontrol i form af monitorering fra og med ansøgningsåret 2018, foretages meddelelsen senest en måned efter ikrafttrædelsen af denne forordning ved offentliggørelsen heraf i Den Europæiske Unions Tidende

12)

I artikel 41 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende som andet afsnit:

»Hvis der foretages kontrol i form af monitorering efter artikel 40a, finder første afsnit, litra b)-e), ikke anvendelse. Kontrolrapporten skal indeholde resultatet af kontrollen i form af monitorering for de enkelte parceller.«.

b)

Stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»Hvis kontrollen på stedet foretages ved telemåling i overensstemmelse med artikel 40 eller i form af monitorering i overensstemmelse med artikel 40a, kan medlemsstaterne beslutte ikke at give støttemodtageren mulighed for at underskrive kontrolrapporten, hvis der ikke konstateres manglende overholdelse ved kontrollen foretaget ved telemåling eller i form af monitorering. Hvis der som følge af en kontrol foretaget ved telemåling eller i form af monitorering konstateres manglende overholdelse, skal der være mulighed for at underskrive kontrolrapporten, inden den kompetente myndighed ud fra anmærkningerne drager konklusioner om eventuelle nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger eller administrative sanktioner.«

13)

Artikel 70, stk. 3, affattes således:

»3.   Kontrollen på stedet kan, hvor det er hensigtsmæssigt, foretages ved anvendelse af telemålingsudstyr eller ved hjælp af data fra Copernicus Sentinels-satellitter eller anden data af som minimum tilsvarende værdi.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 181 af 20.6.2014, s. 48).


Top