EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0582

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

C/2018/2117

EUT L 98 af 18.4.2018, p. 4–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/582/oj

18.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 98/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582

af 12. april 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldvæsenets håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 (2) fastlægges den anmodningsblanket, der ifølge forordning (EU) nr. 608/2013 skal anvendes ved anmodning om, at toldmyndighederne griber ind for så vidt angår varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed (»anmodningsblanket«).

(2)

Anmodningsblanketten skal ændres for at tage højde for de praktiske erfaringer, der er gjort med blankettens anvendelse, samt for at sikre en problemfri overførsel og udveksling af oplysninger via den centrale database, der er omhandlet i artikel 31 i forordning (EU) nr. 608/2013.

(3)

Hvis en anmodning indgives, efter at toldmyndighederne har suspenderet varernes frigivelse eller har tilbageholdt dem på eget initiativ, bør ansøgeren anføre dette på anmodningsblanketten.

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 (3) blev udtrykket »EF-varemærke« ændret i Unionens retsorden til udtrykket »EU-varemærke«. Anmodningsblanketten skal derfor ajourføres.

(5)

Hvis ansøgeren anmoder om anvendelse af proceduren for tilintetgørelse af varer i småforsendelser i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 608/2013, bør han kunne specificere, om han ønsker, at proceduren anvendes i alle medlemsstaterne eller i en eller flere bestemte medlemsstater.

(6)

Det bør kræves af ansøgeren, at han på anmodningsblanketten anfører navnene og adresserne på de involverede selskaber og forhandlere, da disse oplysninger er relevante for toldmyndighedernes analyse og vurdering af risikoen for krænkelse.

(7)

I betragtning af at al udveksling af data om afgørelser vedrørende anmodninger og tilbageholdelser mellem medlemsstaterne og Kommissionen skal foregå via Kommissionens centrale database, jf. artikel 31 i forordning (EU) nr. 608/2013, og at denne database skal tilpasses til den nye anmodningsblanket, bør ændringerne af bilag I og III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 finde anvendelse fra den 15. maj 2018.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning

2)

Bilag III ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 15. maj 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 181 af 29.6.2013, s. 15.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 af 4. december 2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 341 af 18.12.2013, s. 10).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (EUT L 341 af 24.12.2015, s. 21).


BILAG I

»

BILAG I

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet
«.

BILAG II

Del I i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 ændres således:

1)

Bemærkningen til udfyldelsen af boks 1 (»Ansøger«) affattes således:

»I denne boks angives oplysninger om ansøgeren. Den skal indeholde ansøgerens navn og fulde adresse, vedkommendes skatteregistreringsnummer, et eventuelt nationalt registreringsnummer eller det registrerings- og identifikationsnummer (EORI-nummer), som vedkommende får som økonomisk operatør, og som er et unikt nummer i Unionen, der tildeles af en toldmyndighed i en medlemsstat til økonomiske operatører, der er involverede i toldaktiviteter, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller faxnummer og e-mailadresse. Ansøgeren kan eventuelt også indsætte sin webadresse.«

2)

I bemærkningen (»EU-anmodning/National anmodning«) tilføjes følgende afsnit:

»Hvis anmodningen indgives, efter at varernes frigivelse er suspenderet, eller efter at varerne er blevet tilbageholdt i henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 608/2013, krydses boksen »National anmodning« af (jf. artikel 5, stk. 3).«

3)

Bemærkningen til udfyldelse af boks 10 (»Procedure for småforsendelser«) affattes således:

»Hvis ansøgeren ønsker at anmode om, at proceduren for småforsendeler anvendes til at tilintetgøre varer i småforsendelser, jf. artikel 26 i forordning (EU) nr. 608/2013, krydses boksen for den relevante medlemsstat eller, såfremt der er tale om en EU-anmodning, de relevante medlemsstater af, i hvilke(n) han ønsker, at proceduren skal anvendes.«.


Top