EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0541

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/541 af 20. december 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og delegeret forordning (EU) 2017/2359 for så vidt angår deres anvendelsesdato (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8681

OJ L 90, 6.4.2018, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/541/oj

6.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/59


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/541

af 20. december 2017

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og delegeret forordning (EU) 2017/2359 for så vidt angår deres anvendelsesdato

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (1), særlig artikel 25, stk. 2, artikel 28, stk. 4, artikel 29, stk. 4 og 5, og artikel 30, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv (EU) 2016/97 harmoniseres de nationale bestemmelser om forsikrings- og genforsikringsdistribution og Kommissionen gives beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for yderligere at præcisere kriterier og praktiske detaljer for så vidt angår god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter og for så vidt angår produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører. På grundlag af disse beføjelser vedtog Kommissionen den 21. september 2017 delegeret forordning (EU) 2017/2358 (2) og delegeret forordning (EU) 2017/2359 (3).

(2)

For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende i forsikringsbranchen at tilpasse sig de nye krav i de to delegerede forordninger, der er nævnt i betragtning 1, bør den dato, hvorfra disse delegerede forordninger finder anvendelse, bringes på linje med datoen, hvorfra medlemsstaterne skal anvende de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme direktiv (EU) 2016/97, som fastsat i artikel 42, stk. 1, i dette direktiv —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358

Artikel 13, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358 affattes således:

»Den anvendes fra den dato, hvorfra medlemsstaterne skal anvende de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 42, stk. 1, første afsnit, i direktiv (EU) 2016/97.«

Artikel 2

Ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2359

Artikel 20, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2359 affattes således:

»Den anvendes fra den dato, hvorfra medlemsstaterne skal anvende de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 42, stk. 1, første afsnit, i direktiv (EU) 2016/97.«

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører (EUT L 341 af 20.12.2017, s. 1.).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2359 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter (EUT L 341 af 20.12.2017, s. 8.).


Top