Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0395

Kommissionens forordning (EU) 2018/395 af 13. marts 2018 om gennemførelsesbestemmelser for flyvning med balloner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

C/2018/1428

OJ L 71, 14.3.2018, p. 10–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/395/oj

14.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/395

af 13. marts 2018

om gennemførelsesbestemmelser for flyvning med balloner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 8, stk. 5, heri

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal vedtage de nødvendige gennemførelsesbestemmelser for at fastsætte betingelserne for sikker flyvning med balloner i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008, hvor sådanne luftfartøjer opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i nævnte forordning.

(2)

I betragtning af ballonflyvningers særlige art er der behov for specifikke operationelle regler, der er fastsat i en selvstændig forordning. Disse regler bør være baseret på de generelle regler for flyveoperationer, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (2), men de bør omstruktureres og forenkles for at sikre, at de er forholdsmæssige og baseret på en risikobaseret tilgang, samtidig med at det sikres, at ballonflyvninger udføres sikkert.

(3)

De specifikke regler for flyveoperationer med balloner bør dog ikke omfatte kravene til tilsyn med flyveoperationer af medlemsstaternes kompetente myndigheder, da disse krav ikke er specifikke for en bestemt aktivitet inden for flyveoperationer, men gælder horisontalt for alle sådanne aktiviteter. For så vidt angår tilsynet bør kravene i artikel 3 i forordning (EU) nr. 965/2012 og bilag II til nævnte forordning derfor også fortsat gælde for flyveoperationer med balloner.

(4)

Af hensyn til sikkerheden og med henblik på at sikre overholdelse af de væsentlige krav i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008 skal alle operatører, der flyver med balloner, som er omfattet af denne forordning, med undtagelse af konstruktions- eller produktionsorganisationer, der udfører visse operationer, være underlagt et sæt grundlæggende krav.

(5)

Med henblik på at yde ekstra beskyttelse af ballonpassagerer bør der fastsættes visse yderligere krav til operatører, der udfører erhvervsmæssige flyvninger med balloner, som bør gælde foruden de grundlæggende krav.

(6)

Disse yderligere krav bør tage hensyn til den mindre komplekse karakter, som er kendetegnet ved erhvervsmæssige flyvninger med balloner sammenlignet med andre former for erhvervsmæssig luftfart, være forholdsmæssige og baseret på en risikobaseret tilgang. Det er derfor hensigtsmæssigt at erstatte kravet om et certifikat til erhvervsmæssige flyvninger i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 216/2008, med et krav om en forudgående erklæring af den kompetente myndighed og fastsætte udførlige bestemmelser for udarbejdelse af sådanne erklæringer samt visse andre yderligere krav.

(7)

I betragtning af det forholdsvist lave kompleksitetsniveau og med udgangspunkt i en risikobaseret tilgang bør operatører, der udfører visse erhvervsmæssige flyvninger med balloner, dog fritages fra kravet om certificering og fra disse yderligere krav, herunder kravet om forudgående erklæring. De skal i stedet kun være underlagt de grundlæggende krav i denne forordning, som gælder for alle flyveoperationer med balloner, der er omfattet af denne forordning.

(8)

For at sikre en let overgang og for så vidt muligt at undgå eventuelle forstyrrelser ved indførelsen af den nye specifikke ordning for ballonflyvninger, der er fastsat i denne forordning, bør alle certifikater, tilladelser og godkendelser, der er udstedt til operatører, der flyver med balloner, og var i overensstemmelse med de gældende regler før datoen for forordnings ikrafttræden, fortsat være gyldige og anses for at udgøre en erklæring i overensstemmelse med denne forordning i en begrænset periode. Efter udløbet af denne tidsperiode skal alle operatører, der udfører erhvervsmæssige flyvninger med balloner, fremsætte en erklæring i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

(9)

For at sikre en let overgang og give alle berørte parter tilstrækkelig tid til at forberede sig på anvendelsen af den nye ordning, bør denne forordning først træde i kraft på en passende senere dato.

(10)

Agenturet udarbejdede et udkast til gennemførelsesbestemmelser og forelagde disse for Kommissionen (3) i form af udtalelser i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(11)

De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter gennemførelsesbestemmelser for flyveoperationer med balloner, hvor sådanne luftfartøjer opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 216/2008.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på flyvninger med tøjrede gasballoner.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »ballon«: et bemandet luftfartøj, der er lettere end luft, og der ikke er motordrevet eller holdes flyvende ved brug af enten en gas, der er lettere end luft eller et luftbårent varmeapparat, herunder gasballoner, luftballoner, blandede balloner og, selv om de er motordrevne, varmluftskibe

2)   »gasballon«: en frigjort ballon, der løftes ved hjælp af gas lettere end luft

3)   »tøjrede gasballoner«: en gasballon med et fortøjringssystem, som kontinuerligt forankrer ballonen til et fast punkt under flyvning

4)   »frigjort ballon«: en ballon, der ikke kontinuerligt forankres til et fast punkt under flyvning

5)   »varmluftballon«: en frigjort ballon, der løftes ved hjælp af opvarmet luft

6)   »blandet ballon«: en frigjort ballon, der løftes ved hjælp af en kombination af opvarmet luft og en ikke-brændbar gas, som er lettere end luft

7)   »varmluftskib«: en motordrevet varmluftballon, hvor motoren ikke bidrager til løftet

8)   »konkurrenceflyvning«: enhver flyveoperation med en ballon, der udføres med henblik på deltagelse i kapflyvning eller konkurrencer, herunder øvelse til en sådan flyveoperation og flyvning til og fra kapflyvning eller konkurrencer

9)   »flyveshows«: enhver flyveoperation med en ballon, der udføres med henblik på udstilling eller underholdning på en annonceret begivenhed, der er åben for offentligheden, herunder udøvelse af en sådan operation og flyvning til og fra den annoncerede begivenhed

10)   »introduktionsflyvning«: en flyveoperation mod betaling eller anden form for vederlag bestående af en rundflyvning af kort varighed, der er oprettet med det formål at tiltrække nye elever eller nye medlemmer, som tilbydes af en godkendt uddannelsesorganisation eller en organisation, der er godkendt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 (4), eller af en organisation, der er oprettet med det formål at fremme sports- eller fritidsflyvning

11)   »hovedforretningssted«: hovedkontoret eller det registrerede hjemsted for ballonoperatøren, hvori de primære finansielle funktioner og den operationelle kontrol med de aktiviteter, der er omhandlet i denne forordning, udøves

12)   »dry lease-aftale«: en aftale mellem virksomheder, i henhold til hvilken ballonen opereres under indlejerens ansvar.

Artikel 3

Flyveoperationer

1.   Ballonoperatører skal flyve ballonen i overensstemmelse med kravene i subpart BAS i bilag II.

Første afsnit finder dog ikke anvendelse på konstruktions- eller produktionsorganisationer, der er i overensstemmelse med henholdsvis artikel 8 og 9 i Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (5), og som flyver ballonen inden for rammerne af deres rettigheder med henblik på introduktion eller modifikation af ballontyper.

2.   Uanset artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 216/2008 finder kravet om certificering, der er fastsat deri, ikke anvendelse på operatører, der udøver erhvervsmæssige flyvninger med balloner.

Disse operatører har kun ret til at udøve sådanne erhvervsmæssige flyvninger, efter at de over for den kompetente myndighed har erklæret deres kapacitet og midler til at bære det ansvar, der er forbundet med ballonflyvning. De skal udfærdige denne erklæring og flyve ballonen i overensstemmelse med kravene i subpart ADD i bilag II, ud over de krav der er fastsat i subpart BAS i bilag II.

Andet afsnit finder imidlertid ikke anvendelse på operatører, der udøver følgende erhvervsmæssige flyvninger med balloner:

a)

omkostningsdelte operationer med fire personer eller færre, herunder ballonskipperen, forudsat at de direkte omkostninger til ballonflyvningen og en forholdsmæssig del af de årlige omkostninger til opbevaring, forsikring og vedligeholdelse af ballonen, deles af alle disse personer

b)

konkurrenceflyvninger eller flyveshows, forudsat at betalingen eller ethvert andet vederlag for sådanne flyvninger er begrænset til inddrivelsen af de direkte omkostninger ved flyvningen af ballonen og en forholdsmæssig del af de årlige omkostninger til opbevaring, forsikring og vedligeholdelse af ballonen, og at eventuelle præmier ikke overstiger den værdi, der er fastsat af den kompetente myndighed

c)

introduktionsflyvninger med fire personer eller færre, herunder ballonskipperen, og flyvninger med henblik på faldskærmsudspring, der enten udføres af en uddannelsesorganisation, der har sit hovedforretningssted i en medlemsstat, og som er godkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1178/2011, eller af en organisation, der er oprettet med henblik på at fremme luftfarts- eller fritidsflyvning, forudsat at organisationen opererer ballonen på grundlag af enten ejerskab eller en dry lease-aftale, at flyvningen ikke genererer overskud, der udbetales uden for organisationen, og at sådanne flyvninger kun udgør en marginal aktivitet i organisationen

d)

træningsflyvninger udført af en uddannelsesorganisation, der har sit hovedsted i en medlemsstat, og som er godkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1178/2011.

Artikel 4

Overgangsbestemmelser

Certifikater, tilladelser og godkendelser, der er udstedt til medlemsstaternes operatører inden den 8. april 2019 i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 965/2012 eller i overensstemmelse med bestemmelserne i national lovgivning, der overholder artikel 10, stk. 2, 3 og stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 965/2012, forbliver gyldige frem til den 8. oktober 2019.

Frem til den 8. oktober 2019 skal enhver henvisning i denne forordning til en erklæring også forstås som en henvisning til de certifikater, tilladelser eller godkendelser, der er udstedt af medlemsstaterne inden den 8. april 2019.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 8. april 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

(3)  Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse nr. 01/2016 af 6. januar 2016 for Kommissionens forordning om revisionen af de europæiske operationelle bestemmelser for balloner.

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).


BILAG I

DEFINITIONER

[PART-DEF]

I bilag II forstås ved:

1.   »acceptable måder for overensstemmelse (AMC)«: ikke-bindende standarder, som agenturet har vedtaget med henblik på at illustrere, hvordan overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og gennemførelsesbestemmelserne kan sikres

2.   »alternative måder for overensstemmelse (AltMoC)«: måder for overensstemmelse, der foreslås som alternativ til eksisterende AMC, eller forslag til nye måder til påvisning af overholdelse af forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser, for hvilke agenturet ikke har fastsat tilknyttede AMC

3.   »luftfartøjschef«: den ballonskipper, der er udpeget til at fungere som luftfartøjschef, og som har ansvaret for den sikre gennemførelse af flyvningen

4.   »besætningsmedlem«: en person, der er udpeget af en operatør til at udføre opgaver om bord på en ballon, hvor opgaverne er direkte relaterede til flyvning af ballonen, og på jorden

5.   »flyvebesætningsmedlem«: et certificeret besætningsmedlem, der er pålagt opgaver af betydning for flyvningen af et luftfartøj i flyvetjenestetiden

6.   »psykoaktive stoffer«: alkohol, opioider, cannabinoider, beroligende midler, hypnotika, kokain og andre psykostimulerende midler, hallucinogener og flygtige opløsningsmidler, men ikke kaffe og tobak

7.   »havari«: en hændelse i forbindelse med en ballonflyvning, der finder sted mellem tidspunktet for påbegyndelsen af oppustningen af ballonen og tidspunktet for tømningen af ballonen, hvor:

a)

en person bliver udsat for livsfarlige eller alvorlige skader som følge af at være i ballonen eller som følge af direkte kontakt med ballonens dele, herunder dele, der er blevet afmonteret ballonen, men med undtagelse af skader, der skyldes naturlige årsager, eller skader, som er selvpåførte eller påført andre personer

b)

ballonen bliver beskadiget eller har konstruktionsfejl, der påvirker dens belastningsevne, ydeevne eller flyveegenskaber og kræver en større reparation eller udskiftning af den berørte komponent, eller

c)

ballonen mangler eller er fuldstændig utilgængelig.

8.   »hændelse«: en hændelse, som ikke er et havari, men som indtræffer i forbindelse med flyvning af en ballon, og som har indflydelse på eller vil kunne påvirke sikkerheden i forbindelse med flyvningen

9.   »alvorlig hændelse«: en hændelse i forbindelse med en ballonflyvning, der finder sted mellem tidspunktet for påbegyndelsen af ballonens oppustning og tidspunktet for fuldstændig tømning af ballonen, hvor der var stor sandsynlighed for havari

10.   »flyvningens kritiske faser«: start, slutindflyvning, afbrudt indflyvning, landing og alle andre faser af en flyvning, som efter luftfartøjschefens skøn er kritisk for en sikker flyvning med ballonen

11.   »flyvehåndbog (AFM)«: dokumentet indeholdende de gældende og godkendte operationelle begrænsninger og oplysninger vedrørende ballonen

12.   »farligt gods«: genstande eller stoffer, der kan udgøre en risiko for helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø, og som er angivet på listen over farligt gods i de tekniske instruktioner, eller som er klassificeret i henhold til disse instruktioner

13.   »tekniske instruktioner«: den seneste gældende udgave af de tekniske instruktioner for sikker lufttransport af farligt gods, inklusive tillægget og eventuelle tilføjelser, som er godkendt og offentliggjort af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) i dokument 9284-AN/905

14.   »driftssted«: et andet sted end en flyveplads, som udvælges af operatøren eller luftfartøjschefen til landing, start eller lasteoperationer

15.   »påfyldning«: påfyldning af brændstofflasker eller brændstoftanke fra en ekstern kilde, undtagen udskiftning af brændstofflasker

16.   »nat«: timerne mellem slutningen af tusmørke om aftenen (civil definition) og begyndelsen af tusmørke om morgenen (civil definition). Tusmørke (civil definition) slutter om aftenen, når solskivens centrum befinder sig 6 grader under horisonten og begynder om morgenen, når solskivens centrum befinder sig 6 grader under horisonten

17.   »specialflyvning med ballon«: enhver flyvning, der er erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig med en ballon, hvis hovedformål ikke er passagerbefordring til rundflyvning eller flyveoplevelse, men faldskærmsflyvninger, afsætning af drageflyvere, flyveshows, konkurrenceflyvninger eller lignende specialiserede aktiviteter

18.   »trafiklast«: den samlede masse af passagerer, bagage, fragt og specialudstyr om bord

19.   »ballonens tommasse«: den masse, der bestemmes ved at veje ballonen med alt det installerede udstyr, som defineret i flyvehåndbogen (AFM)

20.   »wet lease-aftale«: en aftale mellem operarører, hvorunder ballonen flyves under udlejerens ansvar

21.   »erhvervsmæssig ballonflyvning med passagerer«: en form for erhvervsmæssig lufttransport med en ballon, hvorved passagererne transporteres ved en rundflyvning eller flyveoplevelse mod betaling eller andet vederlag

22.   »erhvervsmæssige lufttransportflyvning«: en flyveoperation med transport af passagerer, fragt eller post mod betaling eller anden form for vederlag


BILAG II

LUFTBALLONFLYVNINGER

[PART-BOP]

SUBPART BAS

GRUNDLÆGGENDE OPERATIONELLE KRAV

Afsnit 1

Generelle krav

BOP.BAS.001   Anvendelsesområde

I overensstemmelse med artikel 3 fastsætter denne subpart de krav, der skal opfyldes af enhver operatør, der flyver med balloner, bortset fra de konstruktions- eller produktionsorganisationer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, andet afsnit.

BOP.BAS.005   Kompetent myndighed

Den kompetente myndighed skal være den myndighed, der er udpeget af den medlemsstat, hvor operatøren har sit hovedforretningssted, eller, hvis operatøren ikke har et hovedforretningssted, stedet hvor operatøren er etableret eller har sit hjemsted. Denne myndighed skal være underlagt kravene i artikel 3 i forordning (EU) nr. 965/2012 i overensstemmelse med artikel 1, stk. 7, i denne forordning.

BOP.BAS.010   Påvisning af overensstemmelse

a)

En operatør skal på anmodning af den kompetente myndighed, der bekræfter, at operatøren fortsat overholder bestemmelserne i ARO.GEN.300, litra a), nr. 2), i bilag II til forordning (EU) nr. 965/2012, påvise overholdelse af de væsentlige krav i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i denne forordning.

b)

Operatøren skal anvende en af følgende måder til at påvise en sådan overholdelse:

1)

acceptable måder for overensstemmelse (AMC)

2)

alternative måder for overensstemmelse (AltMoC).

BOP.BAS.015   Introduktionsflyvninger

Introduktionsflyvninger skal være:

a)

flyvninger under VFR (visuelle flyveregler) om dagen og

b)

under tilsyn vedrørende sikkerheden af dem af en person udpeget af organisationen, der udfører introduktionsflyvninger.

BOP.BAS.020   Omgående reaktion på et sikkerhedsproblem

Operatøren skal gennemføre:

a)

alle sikkerhedsforanstaltninger pålagt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med ARO.GEN.135, litra c), i bilag II til forordning (EU) nr. 965/2012 og

b)

luftdygtighedsdirektiver og alle relevante obligatoriske oplysninger udstedt af agenturet i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, litra j), i forordning (EF) nr. 216/2008.

BOP.BAS.025   Udpegning af luftfartøjschef

Luftoperatøren udpeger en luftfartøjschef, der er kvalificeret som luftfartøjschef i overensstemmelse med bilag I til forordning (EU) nr. 1178/2011.

BOP.BAS.030   Luftfartøjschefens ansvar

a)

Luftfartøjschefen skal:

1)

være ansvarlig for ballonens sikkerhed og enhver person eller ejendom om bord under ballonflyvninger

2)

være ansvarlig for start, fortsættelse og afbrydelse af en flyvning af hensyn til sikkerheden

3)

sikre, at alle operationelle procedurer og tjeklister er overholdt

4)

kun starte en flyvning, hvis vedkommende har forvisset sig om, at alle følgende operationelle begrænsninger overholdes:

i)

luftballonen er luftdygtig

ii)

luftballonen er behørigt registreret

iii)

instrumenter og udstyr, der er påkrævet til udførelse af flyvningen, medbringes om bord på ballonen og er operative

iv)

ballonens masse muliggør, at flyvningen kan udføres inden for de grænser, der er fastsat i flyvehåndbogen (AFM)

v)

alt udstyr og al bagage er forsvarligt lastet og surret og

vi)

luftfartøjets operationelle begrænsninger som omhandlet flyvehåndbogen (AFM) ikke overskrides på noget tidspunkt under flyvningen

5)

sikre, at inspektion før flyvning er udført i overensstemmelse med kravene i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 (1)

6)

være ansvarlig for inden flyvningen at instruere de personer, der bistår ved oppustning og tømning af ballonhylstret

7)

sikre, at personer, der bistår ved oppustning og tømning af ballonhylstret, bærer passende beskyttelsestøj

8)

forvisse sig om, at alt påkrævet udstyr skal være lettilgængeligt til umiddelbar anvendelse

9)

sikre, at der ikke ryges om bord eller i umiddelbar nærhed af ballonen

10)

ikke tillade en person om bord i ballonen, der synes at være under påvirkning af psykoaktive stoffer i et sådant omfang, at denne sandsynligvis udgør en fare for ballonens sikkerhed eller en person eller ejendom om bord

11)

manøvrere luftballonen under flyvningen, medmindre en anden luftfartøjschef overtager manøvreorganerne

12)

i en nødsituation, som kræver øjeblikkelig beslutning og indsats, træffe enhver foranstaltning, som vedkommende anser for nødvendig under de gældende omstændigheder. I sådanne tilfælde kan luftfartøjschefen af hensyn til sikkerheden afvige fra regler, operationelle procedurer og metoder

13)

ikke fortsætte flyvningen forbi den nærmeste flyveplads eller det nærmeste driftssted, hvor vejrforholdene tillader landing, hvis vedkommendes evne til at udføre sine opgaver er væsentligt reduceret som følge af træthed, sygdom eller iltmangel

14)

registrere brugsdata og alle kendte eller mistænkte defekter i ballonen ved afslutningen af flyvningen eller en række flyvninger i ballonens logbog

15)

snarest muligt ved hjælp af de hurtigste tilgængelige midler underrette sikkerhedsundersøgelsesmyndigheden i staten for det område, hvor hændelsen fandt sted, og beredskabstjenesten i den pågældende stat om enhver alvorlig hændelse eller havari, der involverer ballonen

16)

snarest muligt indsende en rapport om ulovlig handling til den kompetente myndighed og underrette den lokale myndighed, der er udpeget af staten for området, hvor den ulovlige handling fandt sted og

17)

hurtigst muligt over for den relevante lufttrafiktjeneste (ATS) indberette eventuelle farlige vejrforhold eller flyveforhold, som sandsynligvis kan forringe andre luftfartøjers sikkerhed.

b)

Luftfartøjschefen må ikke varetage opgaver på en ballon i en af følgende situationer:

1)

hvis vedkommende er uegnet på grund af fysiske skader, træthed, medicinering, sygdom eller lignende, eller hvis vedkommende er påvirket af psykoaktive stoffer eller alkohol eller på anden vis føler sig uegnet

2)

hvis de gældende lægelige krav ikke er opfyldt.

c)

Når besætningsmedlemmer deltager i operationen af ballonen, påhviler det luftfartøjschefen:

1)

at sikre, at alle besætningsmedlemmer under kritiske faser af flyvningen, eller når dette af sikkerhedshensyn skønnes nødvendigt, sidder på deres pladser og ikke udfører andre opgaver end dem, der er nødvendige for ballonens operationelle sikkerhed

2)

ikke at påbegynde en flyvning, hvis et besætningsmedlem ikke kan varetage sine opgaver på grund af fysiske skader, træthed, medicinering, sygdom eller lignende, eller hvis vedkommende er påvirket af psykoaktive stoffer eller alkohol eller på anden vis føler sig uegnet

3)

ikke at fortsætte flyvningen forbi den nærmeste flyveplads eller det nærmeste driftssted, hvor vejrforholdene tillader landing, hvis vedkommendes evne til at udføre sine opgaver er væsentligt reduceret som følge af træthed, sygdom eller iltmangel og

4)

at sikre, at alle besætningsmedlemmer kan kommunikere med hinanden på et fælles sprog.

BOP.BAS.035   Luftfartøjschefens myndighed

Luftfartøjschefen har myndighed til:

a)

at afgive ordrer og træffe foranstaltninger, vedkommende skønner nødvendige for at opretholde sikkerheden om bord på ballonen og enhver person eller ejendom om bord og

b)

at nægte ombordstigning eller befordring af enhver person eller bagage, som kan udgøre en potentiel fare for ballonens sikkerhed eller enhver person eller ejendom om bord

BOP.BAS.040   Besætningsmedlemmers ansvar

a)

Ethvert besætningsmedlem skal være ansvarlig for korrekt udførelse af vedkommendes opgaver med hensyn til ballonens flyvning.

b)

Besætningsmedlemmer må ikke varetage opgaver på en ballon, hvis vedkommende er uegnet på grund af fysiske skader, træthed, medicinering, sygdom eller lignende, eller hvis vedkommende er påvirket af psykoaktive stoffer eller på anden vis føler sig uegnet.

c)

Besætningsmedlemmer skal underrette luftfartøjschefen om følgende:

1)

enhver form for fejl, svigt, funktionsfejl eller defekt, som efter vedkommendes mening vil kunne indvirke på luftfartøjets luftdygtighed eller sikre operation, herunder nødsystemerne

2)

enhver hændelse.

d)

Besætningsmedlemmer, som varetager opgaver for mere end én operatør, skal:

1)

føre individuelle fortegnelser over flyve- og tjenestetid samt hviletid, hvor det er relevant og

2)

forsyne hver operatør med de data, der er nødvendige for at planlægge aktiviteter i overensstemmelse med gældende flyve- og tjenestetidsbestemmelser.

BOP.BAS.045   Overholdelse af love, bestemmelser og procedurer

a)

Luftfartøjschefen, besætningsmedlemmerne og de faglige specialister skal overholde alle love, bestemmelser og procedurer i de stater, hvor flyvninger udføres.

b)

Luftfartøjschefen skal være bekendt med de love, bestemmelser og procedurer, der gælder for udførelsen af vedkommendes opgaver, og som er foreskrevet for de områder, der skal overflyves, de flyvepladser eller driftssteder, der skal bruges, og de dertil knyttede luftfartsfaciliteter.

BOP.BAS.050   Dokumenter, håndbøger og oplysninger, som skal forefindes om bord

a)

Følgende dokumenter, håndbøger og oplysninger eller kopier heraf skal forefindes om bord under hver flyvning:

1)

operationelle begrænsninger, normale forhold, unormale forhold, nødsituationer og andre relevante oplysninger, der er specifikke for ballonens operationskarakteristika

2)

indholdet af den indleverede ATS-flyveplan, hvis det er påkrævet i henhold til afsnit 4 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 (2)

3)

aktuelle og passende luftfartskort for den planlagte flyverute.

b)

Følgende dokumenter, håndbøger og oplysninger eller kopier heraf skal forefindes om bord under hver flyvning:

1)

registreringsbevis

2)

luftdygtighedsbevis med bilag

3)

flyvehåndbog (AFM) eller tilsvarende dokument(er)

4)

luftfartøjsradiolicens, hvis ballonen er udstyret med radiokommunikation i overensstemmelse med BOP.BAS.355, litra a)

5)

tredjeparts ansvarsforsikringspolice(r)

6)

ballonens logbog eller tilsvarende dokumenter

7)

anden dokumentation, der kan være relevant for flyvningen, eller som kræves af de stater, der berøres af flyvningen.

c)

Når den kompetente myndighed anmoder herom, skal luftfartøjschefen eller operatøren stille den originale dokumentation til rådighed for den pågældende myndighed inden for den frist, der er fastsat af myndigheden, og som ikke må være under 24 timer.

BOP.BAS.055   Farligt gods

a)

Transport af farligt gods om bord på ballonen skal udføres i overensstemmelse med kravene i bilag 18 til Chicago-konventionen med senere ændringer og tilføjelse af de tekniske instruktioner.

b)

Luftfartøjschefen skal træffe alle rimelige foranstaltninger til at forhindre, at farligt gods fejlagtigt medbringes om bord.

c)

Rimelige mængder af genstande og stoffer, der ellers ville blive klassificeret som farligt gods, og som bruges til at lette flyvesikkerheden, hvor transport om bord på ballonen er tilrådeligt for at sikre deres rettidige tilgængelighed til operationelle formål, anses for godkendt i del 1, punkt 2.2.1, litra a), i de tekniske instruktioner, uanset om sådanne genstande og stoffer skal transporteres eller påtænkes anvendt i forbindelse med en bestemt flyvning eller ej. Luftfartøjschefen skal sikre, at pakningen og lastningen af disse genstande og stoffer udføres på en sådan måde, at de minimerer risici over for besætningsmedlemmer, passagerer og ballonen under flyvningen.

d)

Luftfartøjschefen eller operatøren, når luftfartøjschefen er uarbejdsdygtig, skal straks indberette havarier eller hændelser, der involverer farligt gods, til sikkerhedsundersøgelsesmyndigheden i den stat for det område, hvor hændelsen fandt sted, beredskabstjenesterne i den pågældende stat, enhver anden myndighed udpeget af staten og den kompetente myndighed.

BOP.BAS.060   Frigivelse af farligt gods

a)

Luftfartøjschefen må ikke frigive farligt gods, når ballonen opereres hen over tæt bebyggede by- eller boligområder eller over personer forsamlet udendørs.

b)

Uanset litra a) kan faldskærmsudspringere gå af borde med henblik på udførelse af shows med faldskærmsudspring over de bymæssige områder eller over udendørs forsamlinger, mens de bærer røgsporsanordninger, der er fremstillet til dette formål.

BOP.BAS.065   Ballonens logbog

Oplysninger om ballonens flyvning eller flyvninger, besætning og hver rejse registreres i en ballonlogbog eller et tilsvarende dokument.

Afsnit 2

Operationelle procedurer

BOP.BAS.100   Anvendelse af driftssteder

Luftfartøjschefen må kun anvende driftssteder, der er egnede til den aktuelle ballon- og operationstype.

BOP.BAS.105   Procedurer for støjbegrænsning

Luftfartøjschefen skal tage hensyn til operationelle procedurer for at minimere virkningen af støj fra varmesystemet, samtidig med at det sikres, at sikkerhedshensyn prioriteres højere end støjbekæmpelse.

BOP.BAS.110   Forsyning af brændstof og ballast samt planlægning

Luftfartøjschefen må kun påbegynde en flyvning, hvis reservebrændsel eller ballast, der er medbragt om bord på ballonen, er tilstrækkelig til at sikre en sikker landing.

BOP.BAS.115   Instruktion af passagerer

Luftfartøjschefen skal sikre, at passagerne før og under flyvningen, og hvor det er relevant, modtager instruktioner om normale forhold, unormale forhold og i nødsituationer.

BOP.BAS.120   Befordring af specielle passagerkategorier

Luftfartøjschefen skal sikre, at personer, der kræver særlige forhold, assistance og/eller anordninger, der medbringes om på en ballon, befordres på betingelser, der sikrer ballonens sikkerhed og enhver person eller ejendom, der medbringes om bord.

BOP.BAS.125   Indgivelse af ATS-flyveplan

a)

Hvis en flyveplan for flytrafiktjeneste (ATS) ikke indsendes, fordi den ikke er påkrævet i henhold til SERA.4001, litra b), i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012, skal luftfartøjschefen indsende tilstrækkelige oplysninger til, at alarmeringstjenesterne om nødvendigt kan aktiveres.

b)

Ved flyvning fra et driftssted, hvor det er umuligt at indsende en ATS-flyveplan, selv om det kræves i henhold til SERA.4001, litra b), i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012, skal luftfartøjschefen indsende ATS-flyveplanen efter start.

BOP.BAS.130   Forberedelse af flyvning

Inden flyvningen påbegyndes, skal luftfartøjschefen være bekendt med relevante meteorologiske oplysninger og luftfartsoplysninger for den tilsigtede flyvning, der omfatter følgende:

a)

en gennemgang af de tilgængelige vejrrapporter og -udsigter

b)

planlægning af alternative forholdsregler for at tage højde for, at flyvningen måske ikke kan gennemføres som planlagt.

BOP.BAS.135   Rygning om bord

Der må ikke ryges om bord, under en flyvning eller i umiddelbar nærhed af ballonen.

BOP.BAS.140   Befordring og brug af våben

a)

Luftfartøjschefen skal sikre, at ingen personer bærer og bruger våben om bord på ballonen.

b)

Uanset litra a) kan luftfartøjschefen tillade befordring og anvendelse af våben om bord på ballonen, når det kræves af hensyn til besætningsmedlemmernes eller passagerernes sikkerhed. I sådanne tilfælde skal luftfartøjschefen sørge for, at våbnene er sikrede, når de ikke er i brug.

BOP.BAS.145   Vejrforhold

Luftfartøjschefen må kun påbegynde eller fortsætte en VFR-flyvning, hvis de seneste tilgængelige meteorologiske oplysninger viser, at vejrforholdene langs ruten og på det tilsigtede ankomststed på det forventede tidspunkt for benyttelse er som følger:

a)

svarer til eller er bedre end de gældende operationelle minima ved VFR og

b)

inden for de meteorologiske begrænsninger, der er specificeret i flyvehåndbogen (AFM).

BOP.BAS.150   Startforhold

Før starten påbegyndes, skal luftfartøjschefen på en ballon sikre sig, at vejret på driftsstedet og flyvepladsen ifølge de oplysninger, den pågældende har til rådighed, ikke er til hinder for en sikker start og udflyvning.

BOP.BAS.155   Indflyvnings- og landingsforhold

Bortset fra i nødsituationer skal luftfartøjschefen forvisse sig om, inden indflyvningen påbegyndes, at betingelserne på det påtænkte driftssted ifølge de seneste tilgængelige oplysninger muliggør en sikker indflyvning og landing.

BOP.BAS.160   Simulerede situationer under flyvning

a)

Når passagerer befordres, må luftfartøjschefen ikke simulere situationer, der kræver anvendelse af procedurer for unormale situationer eller nødsituationer.

b)

Uanset litra a) kan luftfartøjschefen simulere sådanne situationer under flyvning med ballonen, der ikke er erhvervsmæssige, når der udføres træningsflyvninger med enten flyveelever eller passagerer, forudsat at passagererne er blevet behørigt informeret og har accepteret simuleringen på forhånd.

BOP.BAS.165   Brændstofstyring under flyvning

Luftfartøjschefen skal med regelmæssige mellemrum sikre, at den resterende mængde brugbare brændstof og ballast under flyvningen ikke er mindre end den mængde brændstof og ballast, der er nødvendig for at fuldføre den planlagte flyvning, og den reservemængde, der er planlagt til landing.

BOP.BAS.170   Påfyldning af brændstof med passagerer om bord

a)

Balloner må ikke påfyldes brændstof, når der er passagerer om bord.

b)

Uanset litra a) kan påfyldning af motoren på varmluftskibe udføres med luftfartøjschefen om bord.

BOP.BAS.175   Anvendelse af fastspændingssystem

Når en fastspændingsanordning er påkrævet i overensstemmelse med BOP.BAS.320, skal luftfartøjschefen som minimum anvende systemet under landing.

BOP.BAS.180   Anvendelse af supplerende ilt

Luftfartøjschefen skal sikre:

a)

at flyvebesætningsmedlemmer, der udfører opgaver, som er vigtige for en sikker operation af ballonen under flyvning, kontinuerligt anvender supplerende ilt, når vedkommende vurderer, at iltmanglen kan medføre forringelser af sanserne blandt besætningsmedlemmerne ved højden af den planlagte flyvning og

b)

at der er supplerende ilt til rådighed for passagerer, når iltmangel kan have en skadelig virkning på dem.

BOP.BAS.185   Operationelle begrænsninger om natten

a)

Varmluftballoner:

1)

må ikke lande om natten undtagen i nødsituationer og

2)

kan starte om natten, hvis den medbringer tilstrækkeligt brændstof eller ballast til at lande om dagen.

b)

Gasballoner og blandede balloner:

1)

må ikke lande om natten undtagen i nødsituationer eller ved nødlandinger og

2)

kan starte om natten, hvis den medbringer tilstrækkeligt brændstof eller ballast til at lande om dagen.

c)

Varmluftskibe skal flyves i overensstemmelse med deres godkendte VFR-begrænsninger og oplysninger ved natlige flyvninger.

BOP.BAS.190   Specialoperationer for balloner — Risikovurdering og tjekliste

a)

Før en specialflyvning for en ballon påbegyndes, skal luftfartøjschefen foretage en risikovurdering, hvor aktivitetens kompleksitet vurderes for at afdække de farer og risici, der er forbundet med operationen, og han/hun skal træffe afhjælpende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

b)

Specialflyvninger for balloner skal udføres i overensstemmelse med en tjekliste. Luftfartøjschefen skal udarbejde denne tjekliste og sørge for, at den er passende til den specialiserede aktivitet og den anvendte ballon på grundlag af risikovurderingen og under hensyntagen til alle krav, der er indeholdt i denne subpart. Tjeklisten på hver flyvning skal være let tilgængelig for luftfartøjschefen og andre besætningsmedlemmer, hvis det er relevant for varetagelsen af deres opgaver.

c)

Luftfartøjschefen skal regelmæssigt revidere og opdatere tjeklisten, hvor det er relevant under behørig hensyntagen til risikovurderingen.

Afsnit 3

Præstationsmæssige og operationelle begrænsninger

BOP.BAS.200   Operationelle begrænsninger

Luftfartøjschefen skal sikre, at ballonen under enhver fase af flyvningen er i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i flyvehåndbogen (AFM) eller tilsvarende dokument(er).

BOP.BAS.205   Vejning

a)

Vejningen af ballonen skal foretages af producenten af ballonen eller i overensstemmelse med bilag I til forordning (EU) nr. 1321/2014.

b)

Operatøren skal sikre, at ballonens masse er blevet bestemt ved egentlig vejning forud for den første ibrugtagning. Der skal redegøres for de samlede virkninger af ændringer og reparationer på massen, og virkningerne skal behørigt dokumenteres. Disse oplysninger skal stilles til rådighed for luftfartøjschefen. Ballonen skal vejes igen, hvis ændringerne eller reparationernes påvirkninger af massen ikke kendes nøjagtigt.

BOP.BAS.210   Præstation — generelt

Luftfartøjschefen må kun operere ballonen, hvis ballonens præstation er tilstrækkelig til at overholde kravene i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 samt eventuelle andre begrænsninger, der gælder for flyvningen, luftrummet eller de anvendte flyvepladser eller driftssteder, idet det sikres, at de anvendte diagrammer og kort er de senest tilgængelige udgaver.

Afsnit 4

Instrumenter og udstyr

BOP.BAS.300   Instrumenter og udstyr — generelt

a)

De instrumenter og det udstyr, der er påkrævet i henhold til dette afsnit, skal være godkendt i overensstemmelse med bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012, hvis et af følgende forhold er opfyldt:

1)

de anvendes med henblik på at overholde BOP.BAS.355 og BOP.BAS.360

2)

de er permanent installeret i ballonen.

b)

Uanset litra a) behøver alle følgende instrumenter og udstyr, der er påkrævet i dette afsnit, ikke godkendelse:

1)

instrumenter og udstyr, der anvendes af flyvebesætningen til bestemmelse af flyruten

2)

stavlygter

3)

en nøjagtig tidsmåler

4)

førstehjælpskasse

5)

overlevelsesudstyr og signaludstyr

6)

opbevaring af supplerende ilt og dispenserapparater

7)

en alternativ antændingskilde

8)

et brandtæppe eller et flammesikret dække

9)

manuelle ildslukkere

10)

dropline

11)

en kniv.

c)

Instrumenter og udstyr, der ikke er påkrævet i dette afsnit samt andet udstyr, der ikke er påkrævet i dette bilag, men medbragt om bord på en ballon under en flyvning, skal overholde begge følgende betingelser:

1)

at oplysninger fra sådanne instrumenter og udstyr ikke bruges af flyvebesætningen til at overholde de grundlæggende krav til luftdygtighed, der er indeholdt i bilag I til forordning (EF) nr. 216/2008

2)

at instrumenterne og udstyret ikke påvirker ballonens luftdygtighed, heller ikke i tilfælde af svigt eller funktionsfejl.

d)

Instrumenter og udstyr skal umiddelbart kunne opereres eller være lettilgængeligt fra den plads, som det flyvebesætningsmedlem, der skal bruge det, har fået tildelt.

e)

Alt påkrævet nødudstyr skal være lettilgængeligt til umiddelbar anvendelse.

BOP.BAS.305   Minimumsinstrumenter og -udstyr til flyvning

En ballonflyvning må ikke påbegyndes, hvis et af ballonens instrumenter, udstyr eller funktioner, der er påkrævet for den planlagte flyvning, mangler, er ude af drift eller ikke opfylder de påkrævede funktioner.

BOP.BAS.310   Operationslys

Balloner, der opereres om natten, skal være udstyret med følgende:

a)

antikollisionslys

b)

en anordning, som sikrer tilstrækkelig belysning af alle instrumenter og alt udstyr, der er vigtigt for en sikker flyvning af ballonen

c)

en stavlygte.

BOP.BAS.315   Flyve- og navigationsinstrumenter og tilknyttet udstyr

Balloner, der udfører VFR-operationer om dagen, skal være udstyret med følgende:

a)

en anordning, der kan vise drivretning

b)

en anordning, som måler og viser:

1)

tiden i timer, minutter og sekunder

2)

vertikal hastighed, hvis det er påkrævet i flyvehåndbogen (AFM) og

3)

trykhøjde, hvis det er påkrævet i flyvehåndbogen (AFM), hvis luftrumskravene kræver det, eller hvis der er behov for at kende højden af hensyn til iltforbruget.

BOP.BAS.320   Fastpændingssystemer

Balloner skal være udstyret med fastspændingsanordninger til luftfartøjschefen, når ballonen er udstyret med en af følgende:

a)

et separat cockpit til luftfartøjschefen

b)

ventiler.

BOP.BAS.325   Supplerende ilt

Balloner, hvor der kræves iltforsyning i overensstemmelse med BOP.BAS.180, skal være udstyret med iltopbevaring og dispenserapparater, der kan opbevares og afgive den påkrævede iltforsyning.

BOP.BAS.330   Førstehjælpskasse

a)

Balloner skal være udstyret med en førstehjælpskasse.

b)

Førstehjælpskassen skal være:

1)

lettilgængelig og

2)

ajourført.

BOP.BAS.335   Manuelle ildslukkere

Balloner skal være udstyret med mindst én manuel ildslukker, bortset fra gasballoner.

BOP.BAS.340   Overlevelsesudstyr og signaludstyr — Flyvning over vand

Luftfartøjschefen på en ballon, der opereres over vand, skal inden flyvningen påbegyndes, vurdere risiciene for de ombordværendes overlevelse i tilfælde af nødlanding på vandet. På grundlag af en vurdering af disse risici skal vedkommende vurdere, om der er behov for et have overlevelses- og signaludstyr om bord.

BOP.BAS.345   Overlevelsesudstyr og signaludstyr — Vanskeligheder ved eftersøgnings- og redningstjenester

Balloner, der flyver over områder, hvor eftersøgnings- og redningstjenester er særligt vanskelige, skal være udstyret med overlevelses- og signaludstyr, som egner sig til det område, der flyves over.

BOP.BAS.350   Diverse udstyr

a)

Balloner skal være udstyret med beskyttelseshandsker til hvert besætningsmedlem.

b)

Blandede balloner, varmluftballoner og varmluftskibe skal være udstyret med alt følgende:

1)

en alternativ antændingskilde

2)

en anordning, der måler og angiver brændstofmængden

3)

et brandtæppe eller et flammesikret dække

4)

en dropline på mindst 25 m.

c)

Gasballoner skal være udstyret med følgende:

1)

en kniv

2)

en dropline på mindst 20 m fremstillet af naturfibre eller af et elektrostatisk ledende materiale.

BOP.BAS.355   Radiokommunikationsudstyr

a)

Balloner skal være udstyret med radiokommunikationsudstyr, så der kan kommunikeres som påkrævet i tillæg 4 til bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012, og hvis flyvningen finder sted i et tredjelands luftrum, i henhold til lovgivningen i det pågældende tredjeland.

b)

Radiokommunikationsudstyret skal muliggøre kommunikation på den aeronautiske nødfrekvens 121,5 MHz.

BOP.BAS.360   Transponder

Balloner skal være udstyret med en sekundær overvågningsradartransponder (SSR-transponder) med alle de påkrævede funktioner i SERA.6005, litra b), i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 og, hvis flyvningen finder sted i et tredjelands luftrum, i henhold til lovgivningen i det pågældende tredjeland.

SUBPART ADD

YDERLIGERE KRAV TIL ERHVERVSMÆSSIGE LUFTTRANSPORTOPERATIONER

Afsnit 1

Generelle krav til organisationer

BOP.ADD.001   Anvendelsesområde

I overensstemmelse med artikel 3 fastsætter denne subpart de krav, der ud over kravene i subpart BAS skal opfyldes af enhver operatør, der udøver erhvervsmæssige ballonflyvninger, bortset fra de operatører, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, sidste afsnit.

BOP.ADD.005   Operatørens ansvar

a)

Operatørens ansvar er at flyve ballonen i overensstemmelse med de væsentlige krav, der er indeholdt i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008, og kravene i denne subpart og denne erklæring.

b)

Alle flyvninger gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i driftshåndbogen.

c)

Operatøren skal sikre, at ballonen er veludstyret, og besætningsmedlemmerne er kvalificeret i henhold til de krav, der gælder for flyvningens type og område.

d)

Operatøren skal sikre, at alle besætningsmedlemmer, der er tildelt eller direkte involveret i flyveoperationer, opfylder alle følgende betingelser:

1)

er korrekt uddannet og instrueret

2)

er bekendt med de relevante regler og procedurer for deres specifikke opgaver

3)

har vist deres egnethed til at varetage deres specifikke opgaver

4)

er bekendt med deres ansvar og forholdet mellem deres opgaver og operationen af ballonen som helhed.

e)

Operatøren skal opstille procedurer og instruktioner for sikker flyvning af hver ballontype, herunder opgaver og ansvarsområder for besætningsmedlemmerne, der skal varetages i forbindelse med alle typer af flyvninger. Disse procedurer og instruktioner må ikke pålægge besætningsmedlemmer at udføre andre aktiviteter under kritiske faser af flyvningen end dem, der er nødvendige for sikker flyvning af ballonen.

f)

Operatøren skal tilrettelægge tilsyn med besætningsmedlemmer og personale, der er involveret i operationen, og som udføres af enkeltpersoner, der har tilstrækkelig erfaring og færdigheder til at sikre, at der opnås den standard, som er angivet i driftshåndbogen.

g)

Operatøren skal sikre, at alt personale gøres bekendt med, at de skal overholde de love, bestemmelser og procedurer, som gælder i de stater, hvor flyvninger udføres, og som er relevante for udførelsen af deres opgaver.

h)

Operatøren skal specificere procedurer for flyveplanlægning for at sikre, at flyvninger gennemføres sikkert ud fra hensyn til ballonens præstation, andre operationelle begrænsninger og relevante forventede forhold på den rute, der skal flyves, og de berørte flyvepladser eller driftssteder. Disse procedurer anføres i driftshåndbogen.

BOP.ADD.010   Underretning om alternative måder for overensstemmelse

Operatøren skal ved afgivelse af erklæringen i overensstemmelse med BOP.ADD.100 underrette den kompetente myndighed om listen over de alternative måder for overensstemmelse (AltMoC), hvor den agter at anvende AltMoC til at påvise overholdelse, når der anmodes om dette i henhold til BOP.BAS.010. Listen skal indeholde henvisninger til de acceptable måder til overholdelse (AMC), som de erstatter, hvis agenturet har vedtaget associerede AMC.

BOP.ADD.015   Adgang

a)

Med henblik på at fastslå, om de væsentlige krav i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i denne forordning er overholdt, skal operatøren til enhver tid give adgang til enhver person, der er autoriseret af den kompetente myndighed til ethvert anlæg, ballon, dokument, optegnelser, data, procedurer eller andet materiale, der er relevant for operatørens aktiviteter, som falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, uanset om der er indgået aftale om aktiviteten eller ej.

b)

Adgang til ballonen skal i tilfælde af erhvervsmæssige ballonflyvninger med passagerer omfatte muligheden for at gå om bord og forblive om bord på ballonen under flyveoperationer, medmindre det ville bringe flyvningen i fare.

BOP.ADD.020   Mangler

Efter modtagelsen af meddelelsen om de resultater, som den kompetente myndighed har opstillet i overensstemmelse med ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 og ARO.GEN.360 i bilag II til forordning (EU) nr. 965/2012, skal operatøren:

a)

påvise årsagen til den manglende overensstemmelse

b)

udforme en plan for korrigerende handlinger

c)

fremvise en tilfredsstillende plan for korrigerende handlinger i henhold til den kompetente myndigheds krav inden for den tidsperiode, der er fastsat af den pågældende myndighed i overensstemmelse med ARO.GEN.350 i bilag II til forordning (EU) nr. 965/2012.

BOP.ADD.025   Indberetning af hændelser

a)

Som led i administrationssystemet skal luftfartøjschefen gennemføre et program for indberetning af hændelser til frivillig og obligatorisk indberetning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 376/2014 (3).

b)

Uanset litra a) skal operatøren til den kompetente myndighed og den organisation, der er ansvarlig for ballonens konstruktion, indberette enhver form for hændelse, funktionsfejl, teknisk fejl, overskridelse af tekniske begrænsninger eller hændelse, der ville fremhæve unøjagtige, ufuldstændige eller tvetydige oplysninger i data, som er fastsat i overensstemmelse med bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012, eller anden uregelmæssig omstændighed, der udgør en hændelse men ikke havari eller en alvorlig hændelse.

c)

Operatøren træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at luftfartøjschefen, ethvert andet besætningsmedlem og alt personale overholder artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 (4) i tilfælde af alvorlige hændelser eller havarier i forbindelse med en ballonflyvning.

BOP.ADD.030   Styringssystem

a)

Operatøren skal fastlægge, gennemføre og vedligeholde et styringssystem, der omfatter:

1)

klart definerede ansvarsområder og forpligtelser i hele operatørens organisation, herunder direkte sikkerhedsforpligtelser for den ansvarlige chef

2)

en beskrivelse af operatørens overordnede filosofi og principper med hensyn til sikkerhed, dvs. sikkerhedspolitikken

3)

identifikation af farer for luftfartssikkerheden, som følger af operatørens aktiviteter, evaluering heraf og styring af tilknyttede risici, herunder iværksættelse af handlinger for at mindske risikoen og bekræfte deres effektivitet

4)

sikring af, at personalet til stadighed er uddannet og kompetent til at udføre deres opgaver

5)

dokumentation for alle vigtige processer for styringssystemet, herunder en proces til oplysning af personalet om deres ansvar og proceduren for ændring af denne dokumentation

6)

en mekanisme til overvågning af operatørens overholdelse af de relevante krav i dette bilag. Denne overvågning skal omfatte et feedbacksystem til den ansvarlige chef for operatøren for at sikre effektiv gennemførelse af korrigerende handlinger i det omfang, det er nødvendigt.

7)

De processer, der er nødvendige for at sikre overholdelse af kravene i artikel 4, 5, 6 og 13 i forordning (EU) nr. 376/2014.

b)

Styringssystemet skal svare til operatørens størrelse samt arten og kompleksiteten af dets aktiviteter under hensyntagen til de farer og risici, der er forbundet med disse aktiviteter.

BOP.ADD.035   Udliciterede aktiviteter

Hvis en operatør udliciterer en del af sin aktivitet, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, er denne ansvarlig for at sikre, at den kontraherende organisation udøver aktiviteten i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i denne forordning. Operatøren skal også sikre, at den kompetente myndighed får adgang til den kontraherede organisation for at afgøre, om operatøren overholder disse krav.

BOP.ADD.040   Krav til personale

a)

Operatøren skal udpege en ansvarlig leder, der har bemyndigelse til at sikre, at alle aktiviteter, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, kan finansieres og udføres i overensstemmelse med de væsentlige krav, der er indeholdt i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008, og med kravene i denne forordning. Denne ansvarlige leder har ansvaret for at fastlægge og opretholde et effektivt styringssystem.

b)

Operatøren skal:

1)

identificere personalets ansvar vedrørende alle opgaver og aktiviteter, der udføres

2)

have tilstrækkeligt kvalificeret personale til at sikre, at de planlagte opgaver og aktiviteter kan udføres og

3)

opbevare passende fortegnelser over personalets erfaring, kvalifikationer og træning.

c)

Operatøren udnævner en eller flere personer, der har ansvaret for ledelse og tilsyn på følgende områder:

1)

flyveoperationer

2)

operationer på landjorden

3)

vedvarende luftdygtighed i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1321/2014.

BOP.ADD.045   Krav til faciliteter

Operatøren skal have faciliteter, som er tilstrækkelige til at kunne udføre og administrere alle opgaver og aktiviteter, der er nødvendige for at sikre overholdelse af de væsentlige krav i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i denne forordning.

Afsnit 2

Erklæring, luftdygtighed, wet lease og dry lease

BOP.ADD.100   Erklæring

a)

I den erklæring, der henvises til i artikel 3, stk. 2, andet afsnit, skal operatøren bekræfte, at operatøren opfylder og vil fortsætte med at opfylde de væsentlige krav i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i denne forordning.

b)

Operatøren skal i erklæringen medtage alle følgende oplysninger:

1)

operatørens navn

2)

stedet, hvor operatøren har sit hovedforretningssted

3)

navn og kontaktoplysninger på operatørens ansvarlige leder

4)

startdato for den erhvervsmæssige flyvning og, hvor det er relevant, den dato, hvor ændringen til den eksisterende erhvervsmæssige flyvning træder i kraft

5)

for alle balloner, der anvendes til erhvervsmæssige operationer, ballontype, registrering, hovedbase, operationstype og organisation for vedvarende luftdygtighed.

c)

Hvor det er relevant skal operatøren vedlægge listen over alternative måder til overholdelse (AltMoC) som bilag til erklæringen i overensstemmelse med BOP.ADD.010.

d)

Ved udfærdigelse af erklæringen skal operatøren anvende formularen i tillægget til dette bilag.

BOP.ADD.105   Ændringer i erklæringen og ophør af erhvervsmæssige operationer

a)

Operatøren skal snarest muligt underrette den kompetente myndighed om enhver ændring af omstændighederne, der påvirker dens overholdelse af de væsentlige krav i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i denne forordning i henhold til erklæring til den kompetente myndighed samt eventuelle ændringer i forbindelse med de oplysninger, der henvises til i BOP.ADD.100, litra b), og AltMoC-listen, der henvises til i BOP.ADD.100, litra c), som er medtaget eller vedlagt som bilag til erklæringen.

b)

Operatøren skal straks underrette den kompetente myndighed, når den ikke længere udøver erhvervsmæssige operationer med balloner.

BOP.ADD.110   Luftdygtighedskrav

Balloner skal have et luftdygtighedsbevis, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012, eller hvis ballonen er registreret i et tredjeland, at den er underlagt enten en wet lease-aftale eller en dry lease-aftale i overensstemmelse med BOP.ADD.115.

BOP.ADD.115   Wet lease og dry lease af en ballon, der er registeret i et tredjeland

a)

Operatøren skal underrette den kompetente myndighed om enhver wet lease-aftale eller dry lease-aftale vedrørende en ballon, der er registreret i et tredjeland.

b)

Når en ballon, der er registreret i et tredjeland, er omfattet af en wet lease-aftale, skal operatøren sikre sig, at sikkerhedsniveauet som følge af anvendelsen af sikkerhedsstandarderne med hensyn til vedvarende luftdygtighed og flyveoperationer, som operatøren i tredjelandet, der flyver ballonen, er underlagt, som minimum svarer til anvendelsen af kravene i bilag I til forordning (EU) nr. 1321/2014 og i denne forordning.

c)

Hvis en ballon, der er registreret i et tredjeland, er omfattet af en leasingaftale, skal operatøren sikre overholdelse af de væsentlige krav til vedvarende luftdygtighed, der er fastsat i bilag I og IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i denne forordning.

Afsnit 3

Håndbøger og registreringer

BOP.ADD.200   Driftshåndbog

a)

Operatøren skal udarbejde en driftshåndbog.

b)

Indholdet af driftshåndbogen skal afspejle kravene i dette bilag og må ikke være i strid med de betingelser, der er anført i operatørens erklæring.

c)

Driftshåndbogen kan udgives i særskilte dele.

d)

Alt operationelt personale skal have let adgang til de dele af driftshåndbogen, der er relevante for deres opgaver.

e)

Driftshåndbogen skal være ajourført. Alt personale skal gøres bekendt med ændringer i driftshåndbogen, der er relevante for varetagelsen af deres opgaver.

f)

Operatøren skal sikre, at oplysninger, der er brugt som grundlag for driftshåndbogen og enhver ændring heraf, er korrekt gengivet i driftshåndbogen.

g)

Operatøren skal sikre, at personalet forstår det sprog, som de dele af driftshåndbogen, der er relevante for deres opgaver og ansvar, er skrevet på. Driftshåndbogens indhold skal præsenteres i en form, som kan anvendes uden vanskeligheder.

BOP.ADD.205   Registrering

a)

Operatøren skal oprette et registreringssystem, som gør det muligt at opbevare og spore dets aktiviteter.

b)

Formatet for registreringerne skal angives i operatørens procedurer eller håndbøger.

Afsnit 4

Flyvebesætning

BOP.ADD.300   Flyvebesætningens sammensætning

a)

Flyvebesætningens sammensætning skal som minimum være som angivet i flyvehåndbogen (AFM) eller ballonens anførte operationelle begrænsninger.

b)

Flyvebesætningen skal omfatte yderligere flyvebesætningsmedlemmer, når operationstypen kræver det. Antallet af flyvebesætningsmedlemmer må ikke være lavere end det antal, der er angivet i driftshåndbogen.

c)

Alle flyvebesætningsmedlemmer skal være indehavere af et certifikat og ratings, der er udstedt eller godkendt i overensstemmelse med bilag I til forordning (EU) nr. 1178/2011, og som er relevant for de opgaver, de skal varetage.

d)

Et flyvebesætningsmedlem kan under flyvningen afløses fra sine opgaver, ved at et andet behørigt kvalificeret flyvebesætningsmedlem overtager styringen af opgaverne.

e)

Når operatøren antager flyvebesætningsmedlemmer, der arbejder freelance eller på deltid, skal operatøren bekræfte, at alle følgende krav er opfyldt:

1)

kravene i denne subpart

2)

bilag I til forordning (EU) nr. 1178/2011, herunder krav til nylige erfaringer

3)

de gældende flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hvilebestemmelser i den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor operatøren har sit hovedforretningssted under hensyntagen til alle tjenester, der varetages af besætningsmedlemmet for andre operatører.

BOP.ADD.305   Udpegning af luftfartøjschef

a)

Operatøren kan kun udpege et medlem af flyvebesætningen som luftfartøjschef.

b)

Operatøren kan kun udpege et medlem af flyvebesætningen som luftfartøjschef, hvis denne:

1)

er kvalificeret som luftfartøjschef i overensstemmelse med bilag I til forordning (EU) nr. 1178/2011

2)

som minimum har den erfaring, der er angivet i driftshåndbogen og

3)

har tilstrækkelig viden om den rute, der skal flyves.

BOP.ADD.310   Tilvejebringelse af træning og kontrol

Al træning og kontrol af besætningsmedlemmer, der er påkrævet i henhold BOP.ADD.315, skal tilvejebringes som følger:

a)

i overensstemmelse med de træningsprogrammer og -planer, operatøren har anført i driftshåndbogen

b)

af tilstrækkeligt kvalificeret personale. I tilfælde af flyvetræning og -kontrol skal det personale, der varetager træningen og gennemfører kontrollerne, være kvalificeret i henhold til bilag I til forordning (EU) nr. 1178/2011.

BOP.ADD.315   Periodisk træning og kontrol

a)

Alle flyvebesætningsmedlemmer skal hvert andet år gennemføre flyvetræning og træning på jorden, som er relevant for den ballontype eller -variant, de opererer, herunder træning i placering og brug af nød- og sikkerhedsudstyr om bord.

b)

Alle flyvebesætningsmedlemmer skal fuldføre operatørens duelighedscheck for at påvise deres kompetence til at udføre procedurer under normale forhold, unormale forhold og i nødsituationer og herunder de relevante aspekter i forbindelse med de specialopgaver, som er beskrevet i driftshåndbogen. Ved udførelsen af disse kontroller skal der tages behørigt hensyn til besætningsmedlemmer, der udfører VFR-operationer om natten.

c)

Operatørens duelighedscheck er gyldigt i 24 kalendermåneder fra slutningen af den måned, hvor kontrollen blev udført, eller, hvis kontrollen udføres inden for de sidste tre måneder af gyldighedsperioden for den foregående kontrol, fra den sidste dag i gyldighedsperioden for den tidligere kontrol.

Afsnit 5

Generelle operationelle krav

BOP.ADD.400   Luftfartøjschefens ansvar

Luftfartøjschefen skal overholde følgende:

a)

de relevante krav i operatørens ordninger for indberetning af hændelser, jf. BOP.ADD.025

b)

gældende flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hvilebestemmelser for vedkommendes aktiviteter i den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor operatøren har sit hovedforretningssted.

BOP.BAS.405   Luftfartøjschefens myndighed

Uanset BOP.BAS.035 skal operatøren træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at alle personer om bord i ballonen efterkommer alle lovlige ordrer, som luftfartøjschefen udsteder for at opretholde sikkerheden om bord på ballonen og for personer eller ejendom, der befordres heri, eller enhver person eller ejendom på jorden.

BOP.ADD.410   Ekstra besætningsmedlem i ballonen

Når der er mere end 19 passagerer om bord på ballonen, skal der være mindst ét ekstra besætningsmedlem om bord på ballonen ud over flyvebesætningen som påkrævet i henhold til BOP.ADD.300, litra a) og b), for at hjælpe passagerer i tilfælde af en nødsituation. Det ekstra besætningsmedlem skal have et passende erfaringsgrundlag og være behørigt uddannet.

BOP.ADD.415   Egnethed vedrørende dybvandsdykning eller bloddonation

Besætningsmedlemmer må ikke varetage opgaver på ballonen, hvis de er mindre egnet efter dybvandsdykning eller bloddonation.

BOP.ADD.420   Fælles sprog

Operatøren skal sikre, at alle besætningsmedlemmer kan kommunikere med hinanden på et fælles sprog.

BOP.ADD.425   Psykoaktive stoffer

Operatøren skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at ingen person kommer om bord eller befinder sig i ballonen, når denne er påvirket af psykoaktive stoffer i det omfang, at denne persons tilstedeværelse udgør en fare for ballonens sikkerhed, enhver person eller ejendom om bord eller enhver person eller ejendom på jorden.

BOP.ADD.430   Fare for sikkerheden

Operatøren skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at ingen personer handler uforsvarligt eller forsømmeligt eller undlader at handle og derved:

a)

bringer ballonen eller en ombordværende person eller en person på landjorden i fare

b)

bevirker eller tillader, at en ballon bringer personer eller ejendom i fare.

BOP.ADD.435   Dokumenter, håndbøger og oplysninger, som skal forefindes om bord

a)

Følgende dokumenter, håndbøger og oplysninger eller kopier heraf skal forefindes om bord under hver flyvning:

1)

erklæringen fra operatøren

2)

oplysninger om eftersøgnings- og redningstjenester for området for den planlagte flyvning

3)

operationel flyveplan.

b)

Alle følgende dokumenter, manualer og oplysninger skal opbevares på et sikkert sted, ikke om bord på ballonen under en flyvning, som originaler:

1)

de dokumenter, manualer og oplysninger, der henvises til i litra a), når kopier heraf er medbragt om bord på ballonen under en flyvning

2)

de aktuelle dele af driftsmanualen eller de almindelige operationelle procedurer (SOP'er), der er relevante for besætningsmedlemmernes opgaver, som skal være let tilgængelige for dem

3)

passagerlister, når der er passagerer om bord

4)

massedokumenter, der henvises til i BOP.ADD.600, litra c).

c)

Efter anmodning fra den kompetente myndighed stiller luftfartøjschefen eller operatøren de originale dokumenter, manualer og oplysninger til rådighed for denne myndighed inden for den frist, der er fastsat af myndigheden, der ikke må være under 24 timer.

BOP.ADD.440   Farligt gods

Operatøren skal:

a)

fastlægge procedurer med henblik på sikre, at alle rimelige foranstaltninger iværksættes for at forhindre, at farligt gods uforsætligt medbringes om bord på ballonen og

b)

give besætningsmedlemmer de nødvendige oplysninger, så de kan varetage deres opgaver på passende vis med hensyn til farligt gods om bord eller som påtænkes at blive bragt om bord på ballonen.

Afsnit 6

Operationelle procedurer

BOP.ADD.500   Beregninger af brændstof og ballast

Operatøren skal sikre, at beregningerne med hensyn til reservebrændstof og ballast dokumenteres i en operationel flyveplan.

BOP.ADD.505   Befordring af specielle passagerkategorier

Operatøren skal sikre, at personer, der kræver særlige forhold, assistance og/eller anordninger, der medbringes om bord på en ballon, bæres på de betingelser, der opretholder ballonens sikkerhed og enhver person eller ejendom, der medbringes om bord.

BOP.ADD.510   Erhvervsmæssige specialoperationer for balloner — Almindelige operationelle procedurer

Uanset BOP.BAS.190:

a)

Før en specialflyvning for en ballon påbegyndes, skal operatøren foretage en risikovurdering ved at vurdere aktivitetens kompleksitet for at afdække de farer og risici, der er forbundet med operationen, og træffe afhjælpende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

b)

Baseret på risikovurderingen skal operatøren, inden den erhvervsmæssige specialflyvning med en ballon påbegyndes, fastsætte almindelige operationelle procedurer (SOP'er), der passer til den planlagte flyvning og den anvendte ballon. SOP'erne skal enten være en del af driftshåndbogen eller fastsættes i et særskilt dokument. Operatøren skal regelmæssigt gennemgå og ajourføre SOP'erne, hvor det er nødvendigt for at tage tilstrækkelig hensyn til risikovurderingen.

c)

Operatøren skal sikre, at specialflyvninger for balloner udføres i overensstemmelse med de almindelige operationelle procedurer.

Afsnit 7

Præstationsmæssige og operationelle begrænsninger

BOP.ADD.600   System til bestemmelse af masse

a)

Operatøren skal fastlægge et system med angivelse af, hvordan de nedenstående punkter bestemmes nøjagtigt for hver flyvning, således at luftfartøjschefen kan sikre, at de begrænsninger, der er foreskrevet i flyvehåndbogen (AFM), overholder:

1)

ballonens tommasse

2)

trafiklastens masse

3)

brændstof- eller ballastmængdens masse

4)

startmasse

5)

lastningen af ballonen gennemføres under opsyn af luftfartøjschefen eller af kvalificeret personale

6)

udarbejdelse og opstilling af enhver form for dokumentation.

b)

Luftfartøjschefen skal kunne gengive beregningen af masse baseret på elektroniske beregninger.

c)

Dokumentationen for masse skal udarbejdes forud for hver flyvning med specificering af de genstande, der er opstillet i litra a), og de skal dokumenteres i en operationel flyveplan.


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT L 281 af 13.10.2012, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 376/2014 af 3. april 2014 om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007 (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 18).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 af 20. oktober 2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 35).


Tillæg

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Top