Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0291

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/291 af 26. februar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet bifenthrin (EØS-relevant tekst. )

OJ L 55, 27.2.2018, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/291/oj

27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/291

af 26. februar 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet bifenthrin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig det andet alternativ i artikel 21, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 582/2012 (2) blev bifenthrin godkendt som aktivstof i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, og der blev stillet krav om, at ansøgeren, hvis anmodning lå til grund for godkendelsen, blandt andet fremlægger bekræftende oplysninger om den tilbageværende toksicitet for leddyr, der ikke er målarter, og muligheden for, at de genindtager området, samt et overvågningsprogram om vurdering af risikoen for bioakkumulering og biomagnificering i vand- og jordmiljøet.

(2)

Den 29. juli 2013 fremlagde ansøgeren overvågningsprogrammet, og resultaterne heraf blev fremlagt den 31. juli 2015. Den 29. juli 2014 fremlagde ansøgeren supplerende oplysninger for at opfylde kravene om andre bekræftende data. Disse tre fremlæggelser blev fremsendt til den rapporterende medlemsstat Frankrig inden for den fastsatte frist.

(3)

Frankrig vurderede de supplerende oplysninger og overvågningsprogrammet, som ansøgeren havde fremlagt. Frankrig fremlagde sin vurdering i form af et tillæg til udkastet til vurderingsrapport for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) den 17. december 2014 for så vidt angår de supplerende oplysninger for at opfylde kravene om andre bekræftende data og den 3. november 2015 for så vidt angår overvågningsprogrammet.

(4)

De øvrige medlemsstater, ansøgeren og autoriteten blev hørt og bedt om at fremsætte bemærkninger til den rapporterende medlemsstats vurdering. Autoriteten offentliggjorde de tekniske rapporter, der opsummerer resultatet af høringsprocessen vedrørende bifenthrin, den 26. marts 2015 (3) for så vidt angår de supplerende oplysninger for at opfylde kravene om andre bekræftende data og den 14. april 2016 (4) for så vidt angår overvågningsprogrammet.

(5)

Udkastet til vurderingsrapport, tillægget og autoritetens tekniske rapporter blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og behandlingen blev afsluttet den 26. januar 2018 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om bifenthrin. Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport om bifenthrin. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(6)

Kommissionen er nået frem til den konklusion, at de fremlagte oplysninger er utilstrækkelige og ikke gør det muligt at konkludere, at der sker en passende genindtagelse af området af visse arter af naturligt forekommende leddyr, der ikke er målarter, mens det ikke er realistisk at gennemføre andre muligheder for begrænsning af en sådan risiko. Overvågningsprogrammet skaber desuden usikkerhed om, hvorvidt dets resultater, baseret på overlejring af begrænsningsteknikker, er repræsentative for landbrugspraksis og tilstrækkelige til at vurdere risikoen for bioakkumulering og biomagnificering i vand- og jordmiljøet.

(7)

For at udelukke den konstaterede høje risiko for leddyr, der ikke er målarter, og for også at tage hensyn til risikoen for bioakkumulering og biomagnificering i vand- og jordmiljøet bør anvendelsesbetingelserne for bifenthrin begrænses yderligere, og anvendelser bør kun tillades i væksthuse med permanent struktur.

(8)

Bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (5) bør derfor ændres.

(9)

Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at ændre eller tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bifenthrin.

(10)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bifenthrin, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 19. juni 2019.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bifenthrin som aktivstof senest den 19. juni 2018.

Artikel 3

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne bevilger i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og udløbe senest den 19. juni 2019.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 582/2012 af 2. juli 2012 om godkendelse af aktivstoffet bifenthrin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 173 af 3.7.2012, s. 3).

(3)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2015:EN-780. 23 s.

(4)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2016:EN-1019. 39 s.

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


BILAG

Kolonnen »Særlige bestemmelser« i række 23, bifenthrin, i del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt i væksthuse med permanent struktur.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om bifenthrin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

a)

være særligt opmærksomme på udslip fra væksthuse, f.eks. kondenseringsvand, afledningsvand, jord eller kunstige substrater, for at udelukke risici for vandorganismer og organismer, der ikke er målarter

b)

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af bestøverkolonier, der med vilje er anbragt i væksthuset

c)

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne omfatter brug af personlige værnemidler, hvis det er relevant.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger og foreskrive passende mærkning af plantebeskyttelsesmidler.«


Top