Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0056

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/56 af 12. januar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed

C/2018/0046

OJ L 10, 13.1.2018, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/56/oj

13.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 10/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/56

af 12. januar 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 9, stk. 2, artikel 36, stk. 6, artikel 53, stk. 1, artikel 57, stk. 2, artikel 104 og artikel 114, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 7, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 (2) kan certificeringsorganet med henblik på detaljeret efterprøvning af udgifter anvende en integreret fremgangsmåde til stikprøvekontrol. På baggrund af erfaringerne med anvendelsen af nævnte artikel i de første to år bør det præciseres, hvad der forstås ved en integreret fremgangsmåde til stikprøvekontrol, når der skal opnås forskellige mål med revisionen som omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

(2)

I artikel 41 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (3) fastsættes grænsen for hver udgiftsanmeldelse fra betalingsorganet, der indeholder betalingsanmodninger, der vedrører udgifter til finansielle instrumenter, til højst 25 % af det samlede beløb af de programbidrag, der er afsat til det finansielle instrument. I artikel 22, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 fastsættes det, at beløbet af de refusionsberettigede offentlige udgifter, som betalingsorganet reelt har betalt i hvert kvartal, i henhold til stk. 2 i nævnte artikel skal angives i den kvartalsvise anmeldelse. De beløb, som betalingsorganet udbetaler inden for rammerne af finansielle instrumenter, skal under overholdelse af grænsen på 25 % og under forudsætning af, at det tilknyttede delmål er blevet opnået, anmeldes til Kommissionen. Den første anmeldelse til Kommissionen inden for grænsen på 25 % begynder med undertegnelsen af finansieringsaftalen og den efterfølgende betaling til det finansielle instrument. Efterfølgende trancher skal anmeldes til Kommissionen, når den tilhørende udbetalingsgrad i henhold til artikel 41 i forordning (EU) nr. 1303/2013 er opnået. Hvad angår Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), betyder det, at betalingsorganet kun kan anmelde 25 % af det samlede planlagte bidrag pr. kvartal. Bestemmelserne i artikel 22, stk. 1 og 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 synes ikke at være egnet til den måde, hvorpå de finansielle instrumenter skal forvaltes mellem medlemsstaterne og Kommissionen i henhold til forordning (EU) nr. 1303/2013, og bør derfor ændres.

(3)

For at lette den administrative byrde for medlemsstaterne, når de søger inddrivelse, viser erfaringen, at der bør fastsættes en tærskel, under hvilken der ikke skal inddrives renter.

(4)

Ifølge artikel 30, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 skal de dokumenter og regnskabsoplysninger, der anvendes med henblik på regnskabsafslutningen, fremsendes til Kommissionen i papirudgave sammen med en elektronisk kopi. For at mindske den administrative byrde for medlemsstaterne og Kommissionen, for at forenkle analysen af dokumenterne og for at nedsætte risikoen for uoverensstemmelser ved de anvendte data skal det fastsættes, at medlemsstaterne kun skal indgive elektroniske dokumenter under anvendelse af den elektroniske signatur. Dette krav bør også afspejles i ordlyden i den forvaltningserklæring, der er indeholdt i bilag I til nævnte gennemførelsesforordning. For at undgå forsinkelser i fremsendelsen af dokumenter i forbindelse med tekniske vanskeligheder ved gennemførelsen af den elektroniske signatur bør det i det første år af anvendelsen af det nye krav være muligt at fremsende undertegnede dokumenter, der er fremlagt i elektronisk form.

(5)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 skal formen og indholdet af de regnskabsoplysninger, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra c), og den måde, hvorpå de skal fremsendes til Kommissionen, fastlægges i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1758 (4). Erfaringerne viser, at formen og indholdet af regnskabsoplysninger skal ændres hvert år, hvad der er forbundet med en forvaltningsbyrde og kan føre til forsinkelser. Af forenklingshensyn og for at give mulighed for rettidig fastlæggelse af de tekniske specifikationer er det derfor hensigtsmæssigt at tillade, at de pågældende forlæg og tekniske specifikationer for regnskabsoplysningerne fra regnskabsår 2019, efter at have informeret Komitéen for Landbrugsfondene herom, stilles til rådighed og opdateres af Kommissionen ved begyndelsen af hvert regnskabsår. Der bør også fastlægges generelle krav med henblik på disse tekniske specifikationer.

(6)

Artikel 34, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 fastsætter, at hvis Kommissionen finder, at udgifterne ikke er afholdt i overensstemmelse med EU-reglerne, skal den meddele den pågældende medlemsstat sine resultater, og meddelelsen skal også indeholde tidspunktet for et bilateralt møde senest fire måneder efter udløbet af medlemsstatens svarfrist. I denne periode skal der træffes bestemte administrative foranstaltninger, herunder oversættelse af medlemsstatens svar, Kommissionens analyse af de oplysninger, som medlemsstaten har meddelt, udarbejdelse af indbydelsen til det bilaterale møde på medlemsstatens officielle sprog og forberedelse af mødet. Erfaringerne fra de sidste to år viser, at fristen på fire måneder i de fleste tilfælde er for kort til at kunne føre til effektive møder. For at sikre en bedre forberedelse af det bilaterale møde bør den frist, inden for hvilken mødet skal være afholdt, forlænges til fem måneder. En sådan forlængelse vil kun gælde for undersøgelser, i forbindelse med hvilke meddelelsen i henhold til artikel 34, stk. 2, endnu ikke er sendt på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne forordning for at undgå en eventuel afbrydelse af igangværende undersøgelser.

(7)

I henhold til artikel 34, stk. 3, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 skal Kommissionen inden seks måneder efter at have sendt referatet af det bilaterale møde formelt meddele medlemsstaten sine konklusioner. Fristen fastsættes kun i forhold til referatet af det bilaterale møde, hvilket betyder, at der er blevet afholdt et bilateralt møde. Nævnte gennemførelsesforordning fastsætter ikke udtrykkeligt en frist for fremsendelse af meddelelsen i de tilfælde en medlemsstat mener, at et bilateralt møde ikke er påkrævet. Nævnte bestemmelse bør derfor præciseres i denne henseende og fastsætte, fra hvornår fristen på seks måneder bør regnes, når der ikke kræves et bilateralt møde.

(8)

Artikel 34, stk. 9, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 fastsætter, at i behørigt begrundede tilfælde, der skal meddeles den pågældende medlemsstat, kan Kommissionen forlænge de i stk. 3, 4 og 5 fastsatte frister. I artikel 34, stk. 2, i nævnte gennemførelsesforordning angives en frist for, hvornår det bilaterale møde skal finde sted og i behørigt begrundede tilfælde kan denne frist forlænges. Artikel 34, stk. 9, i nævnte gennemførelsesforordning bør derfor ændres.

(9)

I henhold til artikel 111, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013 skal medlemsstaterne offentliggøre oplysninger om modtagerne af støtte fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og fra ELFUL, herunder bl.a. de betalingsbeløb, der er modtaget for hver foranstaltning, som er finansieret af fondene, samt arten af og en beskrivelse af hver foranstaltning. Artikel 57 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 præciserer, hvilke oplysninger, der skal offentliggøres i forbindelse med de nævnte foranstaltninger, og henviser til samme gennemførelsesforordnings bilag XIII, hvori der findes en liste over de pågældende foranstaltninger.

(10)

Bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 bør ændres for at tage hensyn til, at også de ekstraordinære foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere markedssituationen på grundlag af artikel 220, stk. 1, og artikel 221, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (5), bør medtages blandt de foranstaltninger, der er anført i det pågældende bilag. Disse ekstraordinære foranstaltninger betragtes som foranstaltninger til støtte for landbrugsmarkeder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1306/2013. Punkt 10 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 bør derfor ændres. Desuden finder støtten til silkeormsindustrien, som er nævnt i punkt 3 på listen i dette bilag, ikke længere finder anvendelse, idet artikel 111 i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (6) blev ophævet ved forordning (EU) nr. 1308/2013 med virkning fra den 1. januar 2014, og alle relaterede finansielle forpligtelser og betalinger til modtagerne nu er afsluttet. Henvisningen til støtten til silkeormsindustrien bør derfor udgå fra nævnte liste.

(11)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 bør derfor ændres —

(12)

Bestemmelserne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 3, fjerde punktum, affattes således:

»For så vidt angår detaljeret efterprøvning, herunder stikprøvekontrol, kan certificeringsorganerne anvende tests med dobbelt formål mellem revisionsmålene.«

2)

I artikel 22, stk. 2, indsættes som tredje afsnit:

»Med hensyn til finansielle instrumenter, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 38, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, anmeldes udgifterne for de referenceperioder, der er angivet i første afsnit, når betingelserne for hver efterfølgende ansøgning om mellemliggende betaling som omhandlet i artikel 41, stk. 1, i nævnte forordning er opfyldt.«

3)

I artikel 27, stk. 1, tilføjes følgende punktum:

»Medlemsstaterne kan beslutte ikke at inddrive renter, når rentebeløbet ikke overstiger 5 euro.«

4)

Artikel 30, stk. 2, affattes således:

»2.   De dokumenter og regnskabsoplysninger, der er omhandlet i stk. 1, fremsendes til Kommissionen senest den 15. februar i året efter udgangen af det regnskabsår, som de vedrører. De dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b) og d), fremsendes elektronisk kopi i den form og på de betingelser, der er fastsat af Kommissionen i henhold til artikel 24.

Disse dokumenter skal forsynes med en obligatorisk elektronisk signatur i den betydning, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 (*1). For dokumenter, der vedrører regnskabsåret 2017, kan Kommissionen acceptere undertegnede dokumenter, som fremsendes i elektronisk form.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).«"

5)

Artikel 31, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen stiller formen og indholdet af de regnskabsoplysninger, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra c), til rådighed for medlemsstaterne ved hjælp af forlæg gennem informationssystemerne.

Forlæggene og de tekniske specifikationer for regnskabsoplysningerne stilles til rådighed og opdateres af Kommissionen, efter at have informeret Komitéen for Landbrugsfondene herom, ved begyndelsen af hvert regnskabsår.

De tekniske specifikationer omfatter:

a)

de årlige datakrav for de enkelte regnskabsoplysninger (X-tabel)

b)

specifikationerne for transmission af datafiler vedrørende EGFL- og ELFUL-udgifter

c)

beskrivelserne af datafelterne (memorandum)

d)

ELFUL-budgetkodernes struktur.«

6)

I artikel 34 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»Når Kommissionen som følge af en undersøgelse finder, at udgifterne ikke er afholdt i overensstemmelse med EU-reglerne, meddeler den den pågældende medlemsstat sine resultater og angiver de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at sikre, at reglerne fremover overholdes, sammen med den foreløbige grad af finansiel korrektion, som den i den fase af proceduren finder passende i forhold til sine resultater. Kommissionen meddeler også et tidspunkt for et bilateralt møde inden fem måneder efter udløbet af den svarfrist, som medlemsstaten får. Meddelelsen skal indeholde en henvisning til denne artikel.«

b)

I stk. 3 indsættes som fjerde afsnit:

»Meddeler en medlemsstat Kommissionen, at et bilateralt møde ikke er påkrævet, løber fristen på seks måneder fra datoen for Kommissionens modtagelse af meddelelsen.«

c)

Stk. 9 affattes således:

»9.   I behørigt begrundede tilfælde, der skal meddeles den pågældende medlemsstat, kan Kommissionen forlænge de i stk. 2-5 fastsatte frister.«

7)

Bilag I erstattes at teksten i bilaget til nærværende forordning

8)

I bilag XIII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3 udgår

b)

Punkt 10 affattes således:

»10.

De foranstaltninger, der i henhold til artikel 219, stk. 1, artikel 220, stk. 1, og artikel 221, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 er ydet som foranstaltninger til støtte for landbrugsmarkeder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1306/2013.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 af 6. august 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 59).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1758 af 27. september 2017 om form og indhold af de regnskabsoplysninger, der skal forelægges for Kommissionen i forbindelse med regnskabsafslutningen for EGFL og ELFUL og i forbindelse med kontrol og udarbejdelse af overslag (EUT L 250 af 28.9.2017, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).


BILAG

»

BILAG I

FORVALTNINGSERKLÆRING

(Artikel 3)

Undertegnede, …, der er direktør for betalingsorganet i …, fremlægger regnskabet for dette betalingsorgan for regnskabsåret 16/10/xx-15/10/xx+1.

Jeg erklærer ud fra min egen overbevisning og de oplysninger, der står til min rådighed, herunder bl.a. resultaterne af den interne revisionstjenestes arbejde,

at det i elektronisk format fremlagte og fremsendte regnskab ud fra alle foreliggende oplysninger giver et retvisende, fuldstændigt og nøjagtigt billede af udgifterne og indtægterne i ovennævnte regnskabsår. Navnlig er alle af mig kendte udestående fordringer, forskud, sikkerhedsstillelser og lagre registreret i regnskabet, og alle opkrævede indtægter for EGFL og ELFUL er behørigt krediteret de rette fonde

at jeg har indført et system, som giver rimelig vished for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, herunder at ansøgningernes støtteberettigelse og, for så vidt angår udvikling af landdistrikter, proceduren for tildeling af støtte forvaltes, kontrolleres og dokumenteres i overensstemmelse med EU's regler.

De udgifter, som er angivet i regnskaberne, er anvendt til det tiltænkte formål, jf. forordning (EU) nr. 1306/2013.

Derudover bekræfter jeg, at der i henhold til artikel 58 i forordning (EU) nr. 1306/2013 er indført effektive og passende foranstaltninger til bekæmpelse af svig, som tager højde for de identificerede risici.

Der knytter sig dog følgende forbehold til denne vished:

Endelig bekræfter jeg, at jeg ikke er vidende om skjulte forhold, som kan være til skade for EU's finansielle interesser.

Underskrift

«

Top