EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L1713

Rådets direktiv (EU) 2018/1713 af 6. november 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

ST/12657/2018/INIT

OJ L 286, 14.11.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1713/oj

14.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/20


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1713

af 6. november 2018

om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets direktiv 2006/112/EF (3) kan medlemsstaterne anvende nedsatte momssatser i forbindelse med publikationer på alle fysiske medier. Der kan dog ikke anvendes nedsatte momssatser på elektronisk leverede publikationer, der skal belægges med den normale momssats.

(2)

I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 om en strategi for et digitalt indre marked for Europa og for at følge med de teknologiske fremskridt i en digital økonomi bør medlemsstaterne gives mulighed for at tilpasse momssatserne for elektronisk leverede publikationer til de lavere momssatser for publikationer, der leveres på fysiske medier.

(3)

Kommissionen fremhæver i sin meddelelse af 7. april 2016 om en handlingsplan for moms, at elektronisk leverede publikationer med hensyn til momssatser bør gives samme præferencebehandling som publikationer, der leveres på fysiske medier. I sin nylige dom i sag C-390/15 (4) fandt Domstolen, at levering af digitale publikationer på henholdsvis fysiske medier og elektronisk udgør sammenlignelige situationer. Det er derfor hensigtsmæssigt at give alle medlemsstater mulighed for at anvende en nedsat momssats på levering af bøger, aviser og tidsskrifter, uanset om de leveres på fysiske medier eller elektronisk. Det er af samme årsag hensigtsmæssigt at give de medlemsstater, der i overensstemmelse med EU-retten i øjeblikket anvender momssatser, der er lavere end det i artikel 99 i direktiv 2006/112/EF fastsatte minimum, eller indrømmer fritagelser med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms for visse bøger, aviser eller tidsskrifter, der leveres på fysiske medier, mulighed for at anvende den samme momsbehandling på sådanne bøger, aviser eller tidsskrifter, når de leveres elektronisk.

(4)

Siden den 1. januar 2015 er der blevet opkrævet moms på alle elektronisk leverede ydelser i den medlemsstat, hvor kunden er baseret. På grund af princippet om bestemmelsessted er det ikke længere nødvendigt at anvende normalsatsen på elektronisk leverede publikationer for at sikre det indre markeds oprettelse og funktion og undgå konkurrenceforvridning.

(5)

For at forhindre en udbredt brug af nedsatte momssatser for audiovisuelt indhold bør medlemsstaterne kun have mulighed for at anvende en nedsat sats på bøger, aviser og tidsskrifter, hvis disse publikationer, uanset om de leveres på fysiske medier eller elektronisk, ikke udelukkende eller hovedsagelig består af musik- eller videoindhold.

(6)

Medlemsstaterne bør bevare skønsbeføjelsen til at fastsætte momssatserne for publikationer og begrænse anvendelsesområdet for nedsatte momssatser, herunder, hvis dette er objektivt begrundet, når digitale publikationer har det samme indhold.

(7)

Målet for dette direktiv, nemlig at give medlemsstaterne mulighed for at anvende de samme momssatser på elektronisk leverede publikationer som de momssatser, de på nuværende tidspunkt anvender på publikationer, der leveres på fysiske medier, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(8)

Direktiv 2006/112/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EF ændres således:

1)

Artikel 98, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»De nedsatte satser finder ikke anvendelse på elektronisk leverede ydelser, bortset fra dem, der er omfattet af bilag III, nr. 6).«

2)

I artikel 99 tilføjes følgende stykke:

»3.   Uanset nærværende artikels stk. 1 og 2 og i tillæg til de i artikel 98, stk. 1, omhandlede satser kan medlemsstater, der pr. 1. januar 2017 i overensstemmelse med EU-retten anvendte nedsatte satser, der er lavere end det i nærværende artikel fastsatte minimum, eller indrømmede fritagelser med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms for levering af visse varer omhandlet i bilag III, nr. 6), også anvende samme momsbehandling, når den pågældende levering foregår elektronisk, jf. bilag III, nr. 6).«

3)

Bilag III, nr. 6), affattes således:

»6)

Levering, herunder udlån på biblioteker, af bøger, aviser og tidsskrifter, enten på fysiske medier eller leveret elektronisk eller begge dele (herunder brochurer, foldere og lignende tryksager, billed-, tegne- eller malebøger til børn, trykt eller håndskreven musik, geografiske og hydrografiske kort eller tilsvarende), bortset fra publikationer, der udelukkende eller hovedsagelig er reklame, og bortset fra materiale, der udelukkende eller hovedsagelig består af videoindhold eller hørbar musik.«

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2018.

På Rådets vegne

H. LÖGER

Formand


(1)  EUT C 307 af 30.8.2018, s. 205.

(2)  EUT C 345 af 13.10.2017, s. 79.

(3)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(4)  Domstolens dom af 7. marts 2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, præmis 49.


Top