Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L1581

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2018/1581 af 19. oktober 2018 om ændring af Rådets direktiv 2009/119/EF for så vidt angår metoder til beregning af oplagringsforpligtelser

C/2018/6817

OJ L 263, 22.10.2018, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2018/1581/oj

22.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 263/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2018/1581

af 19. oktober 2018

om ændring af Rådets direktiv 2009/119/EF for så vidt angår metoder til beregning af oplagringsforpligtelser

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/119/EF af 14. september 2009 om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter (1), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 22 i direktiv 2009/119/EF har Kommissionen gennemført en evaluering af direktivets virkemåde og gennemførelse (»midtvejsevalueringen«), som fremhæver behovet for at indføre en række tekniske ændringer af direktivet for at lette gennemførelsen (2).

(2)

Udskydelse af starten på den nye årlige oplagringsforpligtelse under direktiv 2009/119/EF med tre måneder burde give medlemsstaterne yderligere tid til at afslutte de administrative procedurer og lette overholdelsen af fristen og eventuelt føre til lavere omkostninger.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 (3) er en reference for definitionen af »olielagre« og for identifikationen af de forskellige olieprodukter, som er relevante for beregningen af oplagringsforpligtelsen, niveauet af nødlagre og specifikke lagre og til rapporteringsformål. Forordning (EF) nr. 1099/2008 er blevet ændret adskillige gange. Som følge heraf er henvisninger til specifikke bestemmelser i forordning (EF) nr. 1099/2008, som findes i direktiv 2009/119/EF, forældede og bør tilpasses, så de henviser til de relevante bestemmelser i forordningen.

(4)

Anvendelsen af to forskellige formler til beregning af de naftamængder, der ikke er relevante for beregningen af oplagringsforpligtelsen, alt efter om naftaudbyttet i det foregående år var større eller mindre end 7 %, har i praksis ført til udsving i oplagringsforpligtelserne for nogle medlemsstater, hvilket kan forårsage en betydelig finansiel byrde og manglende overholdelse, uden at dette er begrundet ud fra direktivets mål. Hvis tærsklen på 7 % fjernes, og alle medlemsstaterne får samme muligheder, burde det fjerne uligheder og ubegrundede udsving.

(5)

I overensstemmelse med medlemsstaternes og Kommissionens fælles politiske erklæring af 28. september 2011 om forklarende dokumenter (4) har medlemsstaterne forpligtet sig til i begrundede tilfælde at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(6)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 23 i direktiv 2009/119/EF nedsatte udvalg —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2009/119/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, litra i), affattes således:

»i)   »olielagre«: lagre af de energiprodukter, der er opregnet i bilag A, afsnit 3.4, i forordning (EF) nr. 1099/2008«.

2)

Artikel 3, stk. 3, affattes således:

»3.   Uanset stk. 2 bestemmes den gennemsnitlige daglige nettoimport og det gennemsnitlige daglige indenlandske forbrug i nævnte stykke for så vidt angår perioden fra den 1. januar til den 30. juni i hvert kalenderår på grundlag af de mængder, der er importeret og forbrugt det næstsidste kalenderår før det pågældende kalenderår.«

3)

Artikel 6, stk. 1, andet punktum, affattes således:

»Fortegnelsen skal bl.a. indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at lokalisere det depot, raffinaderi eller den lagerfacilitet, hvor de pågældende lagerbeholdninger befinder sig, samt deres størrelse, ejer og art ved henvisning til kategorierne i bilag A, afsnit 3.4, i forordning (EF) nr. 1099/2008.«

4)

Artikel 9, stk. 2, første punktum, affattes således:

»2.   Specifikke lagre kan kun bestå af en eller flere af følgende produktkategorier som defineret i bilag A, afsnit 3.4, i forordning (EF) nr. 1099/2008:«

5)

Artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, affattes således:

»De i første og andet afsnit omhandlede råolieækvivalenter beregnes ved, at summen af aggregerede »observerede indenlandske bruttoleverancer«, jf. definitionen i bilag C, afsnit 3.2.2.11, i forordning (EF) nr. 1099/2008, for de produkter, der er medtaget i de brugte eller berørte kategorier, ganges med en faktor på 1,2. Bunkring (international søtrafik) medregnes ikke.«

6)

Bilag II, andet afsnit, affattes således:

»Det pågældende indenlandske forbrug fremkommer ved sammenlægning af aggregerede »observerede indenlandske bruttoleverancer« som defineret i bilag C, afsnit 3.2.2.11, i forordning (EF) nr. 1099/2008 af følgende produkter: motorbenzin, flybenzin, jetbrændstof (af naphtha- eller JP-4-typen), jetbrændstof af petroleumstypen, anden petroleum, gas- og dieselolie (destilleret brændselsolie), brændselsolie (med højt og lavt svovlindhold) som defineret i bilag A, afsnit 3.4, i forordning (EF) nr. 1099/2008.«

7)

Bilag III, sjette afsnit, litra a), affattes således:

»a)

medregne alle øvrige lagre af olieprodukter som anført i bilag A, afsnit 3.4, i forordning (EF) nr. 1099/2008 og beregne råolieækvivalenten ved at gange mængderne med en faktor på 1,065 eller«.

8)

Bilag I affattes som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 19. oktober 2019 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2020.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 265 af 9.10.2009, s. 9.

(2)  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Midtvejsevaluering af Rådets direktiv 2009/119/EF om forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter (SWD (2017) 439 final).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304 af 14.11.2008, s. 1).

(4)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.


BILAG

»

BILAG I

METODE TIL BEREGNING AF RÅOLIEÆKVIVALENTEN FOR IMPORT AF OLIEPRODUKTER

Medlemsstaterne skal beregne råolieækvivalenten for import af olieprodukter, jf. artikel 3, under anvendelse af nedenstående metode.

1)

Summen af nettoimporten af råolie, NGL, raffinaderi-råmateriale og andre kulbrinter som defineret i bilag A, afsnit 3.4, i forordning (EF) nr. 1099/2008 (*1) beregnes og korrigeres for eventuelle udsving i lagerbeholdningerne. Fra dette resultat trækkes ét af følgende tal for naftaudbyttet:

4 %

det gennemsnitlige naftaudbytte

det faktiske naftanettoforbrug.

2)

Summen af nettoimporten af alle andre olieprodukter som defineret i bilag A, afsnit 3.4, i forordning (EF) nr. 1099/2008, bortset fra nafta, beregnes og korrigeres for udsving i lagerbeholdningerne og ganges med en faktor på 1,065.

Summen af resultaterne fra trin 1) og 2) udgør råolieækvivalenten.

Bunkring (international søtrafik) medregnes ikke.

«


Top