EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0849

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/849 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EØS-relevant tekst)

PE/9/2018/REV/1

OJ L 150, 14.6.2018, p. 93–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/849/oj

14.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/93


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/849

af 30. maj 2018

om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsigtig, effektiv og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme den cirkulære økonomis principper.

(2)

For at mindske den reguleringsmæssige byrde for små anlæg eller virksomheder bør godkendelses- og registreringskravene for små anlæg og virksomheder forenkles.

(3)

De gennemførelsesrapporter, som medlemsstaterne har udarbejdet hvert tredje år, har ikke vist sig at være et effektivt redskab til at verificere overholdelsen af bestemmelserne eller til at sikre en god gennemførelse og skaber unødige administrative byrder. Bestemmelser, som pålægger medlemsstaterne at udarbejde sådanne rapporter, bør derfor ophæves. I stedet bør overvågningen af, hvorvidt bestemmelserne overholdes, udelukkende være baseret på de data, som medlemsstaterne hvert år rapporterer til Kommissionen.

(4)

Data rapporteret fra medlemsstaterne er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder EU-retten om affald. Dataenes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsdata, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten.

(5)

Pålidelig rapportering af data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af datasammenlignelighed blandt medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør derfor ved rapporteringen om opfyldelse af målene fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF (4), 2006/66/EF (5) og 2012/19/EU (6) anvende de nyeste regler, der er udarbejdet af Kommissionen og metoder udviklet af de respektive nationale kompetente myndigheder med ansvar for gennemførelse af disse direktiver.

(6)

Det affaldshierarki, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (7), anvendes i form af en prioritetsrækkefølge i EU-lovgivningen om affaldsforebyggelse og -håndtering. Ved opfyldelse af målsætningerne i nærværende direktiv bør medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at tage affaldshierarkiets prioriteringsrækkefølge i betragtning og sikre den praktiske gennemførelse af disse prioriteringer.

(7)

Som led i Unionens engagement i overgangen til en cirkulær økonomi bør direktiv 2000/53/EF, 2006/66/EF og 2012/19/EU revideres og om nødvendigt ændres, idet der tages hensyn til deres gennemførelse, og det bl.a. overvejes, om det er muligt at fastsætte mål for specifikke materialer, der indgår i de relevante affaldsstrømme. I forbindelse med revisionen af direktiv 2000/53/EF bør der også rettes opmærksomhed mod problemet med udrangerede køretøjer, der ikke er redegjort for, herunder overførsel af brugte køretøjer, som mistænkes for at være udrangerede køretøjer, og til anvendelsen af kontaktorganernes retningslinjer nr. 9 om overførsel af affaldskøretøjer. I forbindelse med revisionen af direktiv 2006/66/EF bør den tekniske udvikling af nye batterityper, hvor der ikke benyttes farlige stoffer, ligeledes tages i betragtning.

(8)

Med henblik på at ændre og supplere direktiv 2000/53/EF og ændre direktiv 2012/19/EU bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) delegeres til Kommissionen for så vidt angår artikel 4, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 6, og artikel 8, stk. 2 i direktiv 2000/53/EF, som ændret med nærværende direktiv, samt artikel 19 i direktiv 2012/19/EU, som ændret ved nærværende direktiv. Det er navnligt vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (8). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(9)

For at sikre ens betingelser for gennemførelsen af direktiv 2000/53/EF for så vidt angår artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 1d, som ændret med nærværende direktiv, og for gennemførelsen af direktiv 2012/19/EU med hensyn til artikel 16, stk. 9, som ændret ved nærværende direktiv, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (9).

(10)

Målene for dette direktiv, nemlig at forbedre affaldshåndteringen i Unionen og dermed bidrage til beskyttelse, bevarelse og forbedring af miljøkvaliteten samt en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af foranstaltningernes omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(11)

Direktiv 2000/53/EF, 2006/66/EF og 2012/19/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter (10) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2000/53/EF

I direktiv 2000/53/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende ændringer af bilag II for regelmæssigt at tilpasse det til den tekniske og videnskabelige udvikling med henblik på:

i)

om nødvendigt at fastsætte de maksimale koncentrationsværdier, op til hvilke tilstedeværelsen af de stoffer, der er omhandlet i dette stykkes litra a), i bestemte materialer og komponenter i køretøjer tolereres

ii)

at undtage visse materialer og komponenter i køretøjer fra dette stykkes litra a), hvis anvendelsen af de i dette litra nævnte stoffer er uundgåelig

iii)

at slette materialer og komponenter i køretøjer fra bilag II, hvis anvendelsen af de stoffer, der er omhandlet i dette stykkes litra a), kan undgås

iv)

at angive, hvilke materialer og komponenter i køretøjer der i henhold til nr. i) og ii) kan fjernes før yderligere behandling, og kræve, at de skal mærkes eller gøres identificerbare på anden passende måde.

Kommissionen vedtager en særskilt delegeret retsakt for hvert stof, hvert materiale eller hver komponent, som berøres af nr. i)-iv).«

2)

Artikel 5, stk. 5, affattes således:

»5.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kompetente myndigheder gensidigt anerkender og godtager skrotningsattester udstedt i andre medlemsstater i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte mindstekrav til skrotningsattesten.«

3)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 1 affattes således:

»1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle udrangerede køretøjer oplagres (også midlertidigt) og behandles i overensstemmelse med affaldshierarkiet og de generelle krav fastlagt i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (*1) og under overholdelse af de tekniske mindstekrav, der er fastsat i bilag I til nærværende direktiv, dog uden at nationale sundheds- og miljøbestemmelser berøres.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).«"

b)

stk. 6 affattes således:

»6.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende ændringer af bilag I for at tilpasse det til den videnskabelige og tekniske udvikling.«

4)

Artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende de nærmere regler, der er nødvendige for at kontrollere, at medlemsstaterne opfylder de mål, der er fastsat i dette stykkes første afsnit. Når Kommissionen udarbejder sådanne regler, tager den hensyn til alle relevante faktorer, bl.a. adgangen til data og spørgsmålet om eksport og import af udrangerede køretøjer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 11, stk. 2.«

5)

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge de standarder, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1. Når Kommissionen udarbejder sådanne standarder, tager den hensyn til det igangværende arbejde på dette område i de relevante internationale fora. Kommissionen bidrager i givet fald til dette arbejde.«

6)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 1 udgår

b)

følgende stykker indsættes:

»1a.   Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 7, stk. 2, til Kommissionen.

De rapporterer dataene elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er fastlagt af Kommissionen i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1d.

Den første rapporteringsperiode begynder i det første hele kalenderår efter vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, som fastsætter formatet for rapportering, i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1d, og den skal dække data for den pågældende rapporteringsperiode.

1b.   Dataene, som medlemsstaterne rapporterer i overensstemmelse med stk. 1a, ledsages af en kvalitetskontrolrapport.

1c.   Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i overensstemmelse med stk. 1a, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. I rapporten vurderes tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes efter den første rapportering af data fra medlemsstaterne og derefter hvert fjerde år.

1d.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for rapportering af de data, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1a. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 11, stk. 2.«

7)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 9a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 6, og artikel 8, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 4. juli 2018. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 4, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 6, og artikel 8, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (*2).

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 2, litra b), og til artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 6, og artikel 8, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og til Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller på Rådets initiativ.

(*2)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.«"

8)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10a

Revision

Senest den 31. december 2020 reviderer Kommissionen dette direktiv og forelægger med henblik herpå en rapport for Europa-Parlamentet og for Rådet, i givet fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.«

9)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (*3).

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«"

Artikel 2

Ændring af direktiv 2006/66/EF

I direktiv 2006/66/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 10, stk. 3, affattes således:

»3.   Medlemsstaterne overvåger indsamlingsprocenterne hvert år i henhold til ordningen i bilag I til dette direktiv. Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 (*4) sender medlemsstaterne elektronisk rapporter til Kommissionen inden 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Det skal af rapporterne fremgå, hvordan de data, der var nødvendige for beregning af indsamlingsprocenten, er indsamlet.

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik (EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1).«"

2)

Artikel 12, stk. 5, affattes således:

»5.   Medlemsstaterne indberetter det niveau for genanvendelse, som opnås i hvert kalenderår, og hvorvidt genanvendelseseffektivitetssatserne som omhandlet i bilag III, del B, er nået. De sender elektronisk disse data til Kommissionen inden 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet.«

3)

Artikel 22 udgår.

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 22a

Incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet

Med henblik på at bidrage til opfyldelsen af målsætningerne fastlagt i dette direktiv kan medlemsstaterne gøre brug af økonomiske instrumenter og andre foranstaltninger for at give incitamenter til at anvende affaldshierarkiet, såsom dem i bilag IVa til direktiv 2008/98/EF, eller andre hensigtsmæssige instrumenter og foranstaltninger.«

5)

I artikel 23 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 1 affattes således:

»1.   Senest den 31. december 2018 udarbejder Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv og dets indvirkning på miljøet og på det indre markeds funktion.«

b)

i stk. 2 affattes indledningen således:

»2.   Kommissionen medtager i sin rapport en evaluering af følgende aspekter af dette direktiv:«

Artikel 3

Ændring af direktiv 2012/19/EU

I direktiv 2012/19/EU foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 16 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 5 udgår

b)

følgende stykker tilføjes:

»6.   Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af stk. 4 til Kommissionen.

De rapporterer dataene elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er fastlagt af Kommissionen i overensstemmelse med stk. 9.

Den første rapporteringsperiode begynder i det første hele kalenderår efter vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, som fastsætter formatet for rapportering, i overensstemmelse med stk. 9, og den skal dække data for den pågældende rapporteringsperiode.

7.   Dataene, som medlemsstaterne rapporterer i overensstemmelse med stk. 6, ledsages af en kvalitetskontrolrapport.

8.   Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i overensstemmelse med stk. 6, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. I rapporten vurderes tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes efter den første rapportering af data fra medlemsstaterne og derefter hvert fjerde år.

9.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for rapportering af de data, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 6. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 21, stk. 2.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 16a

Incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet

Med henblik på at bidrage til opfyldelsen af målsætningerne fastlagt i dette direktiv kan medlemsstaterne gøre brug af økonomiske instrumenter og andre foranstaltninger for at give incitamenter til at anvende affaldshierarkiet, såsom dem i bilag IVa til direktiv 2008/98/EF, eller andre hensigtsmæssige instrumenter og foranstaltninger.«

3)

Artikel 19, stk. 1, affattes således:

»Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 i dette direktiv vedrørende de ændringer, der er nødvendige for at tilpasse bilag IV, VII, VIII og IX til dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling. Kommissionen vedtager en særskilt delegeret retsakt for hvert enkelt bilag, der skal ændres. Der tages ved ændring af bilag VII til dette direktiv hensyn til undtagelserne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU (*5).

(*5)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88).«"

Artikel 4

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 5. juli 2020. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 30. maj 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

L. PAVLOVA

Formand


(1)  EUT C 264 af 20.7.2016, s. 98.

(2)  EUT C 17 af 18.1.2017, s. 46.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 18.4.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.5.2018.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(8)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(10)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.


Top