EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0741

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/741 af 1. marts 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i kobber (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1075

OJ L 123, 18.5.2018, p. 109–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/741/oj

18.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/109


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2018/741

af 1. marts 2018

om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i kobber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder bly.

(2)

I undtagelse 6.c i bilag III til direktiv 2011/65/EU var anvendelsen af bly som legeringselement i kobber med højst 4 vægtprocent bly undtaget fra begrænsningen indtil den 21. juli 2016. Kommissionen modtog i henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU en ansøgning om en fornyelse af denne undtagelse vedrørende kategori 1-7 og 10 inden den 21. januar 2015.

(3)

Bly i kobberlegeringer har en spånbrydende og smørende funktion, forbedrer forarbejdeligheden af kobberlegeringer og tilfører den færdige komponent bestemte egenskaber, f.eks. korrosionsbestandighed.

(4)

Alternativerne til anvendelse af kobberlegeringer med op til 4 vægtprocent bly kan i øjeblikket ikke anses for videnskabelig eller teknisk gennemførlige i praksis. Forlængelsen af undtagelsen til fem år fra det hidtidige fristudløb er af denne grund berettiget for at gøre det muligt at gennemføre en omfattende undersøgelse af forsyningskæden.

(5)

For kategorier 1-7 og 10 bør undtagelsen forlænges indtil den 21. juli 2021, således at der kan gennemføres en omfattende undersøgelse af forsyningskæden, så anvendelsesområdet for undtagelsen kan indsnævres ved næste revision. For andre kategorier end kategori 1-7 og 10 forbliver den hidtidige undtagelse gældende i de gyldighedsperioder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2011/65/EU.

(6)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2019 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen ordlyden af disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2019.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 6.c således:

»6.c

Kobberlegeringer med et blyindhold på op til 4 vægtprocent

Udløber den:

21. juli 2021 for kategori 1-7 og 10,

21. juli 2021 for kategori 8 og 9 undtagen medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter,

21. juli 2023 for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik,

21. juli 2024 for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11.«


Top