Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0051

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/51 af 25. oktober 2017 om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling

OJ L 7, 12.1.2018, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/51/oj

12.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/37


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/51

af 25. oktober 2017

om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 12,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fleksibilitetsinstrumentet skal gøre det muligt at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for et eller flere andre udgiftsområder.

(2)

Loftet over det årlige beløb, der er til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet, er 600 000 000 EUR (i 2011-priser) som fastsat i artikel 11 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (2).

(3)

For at afhjælpe de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler er det nødvendigt hurtigst muligt at tilvejebringe betydelige supplerende beløb til finansiering af passende foranstaltninger.

(4)

Efter en undersøgelse af alle muligheder for omfordeling af bevillingerne under udgiftsloftet for udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) har det vist sig nødvendigt at mobilisere fleksibilitetsinstrumentet for at supplere den finansiering, der er til rådighed i Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2017, ud over loftet for udgiftsområde 4 med et beløb på 275 000 000 EUR for at stille finansiering til rådighed for Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD). Dette beløb omfatter beløb, som er bortfaldet i de foregående år fra henholdsvis Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, og som er stillet til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet, jf. artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(5)

På grundlag af den forventede betalingsprofil bør de betalingsbevillinger, der svarer til mobiliseringen af fleksibilitetsinstrumentet, kun gælde for 2017 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Fleksibilitetsinstrumentet mobiliseres for at tilvejebringe et beløb på 275 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 under udgiftsområde 4 (Et globalt Europa).

Det i stk. 1 nævnte beløb anvendes til at yde finansiering til garantifonden under Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling.

2.   På grundlag af den forventede betalingsprofil vil de betalingsbevillinger, der svarer til mobiliseringen af fleksibilitetsinstrumentet, udgøre 275 000 000 EUR i 2017. Beløbet skal godkendes i overensstemmelse med budgetproceduren.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. oktober 2017.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


Top