EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/48 af 30. november 2018 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; ophævet ved 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/196


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/48

af 30. november 2018

om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

DET GENERELLE RÅD FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 47, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 47 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) skal de nationale centralbanker i medlemsstater med dispensation (herefter »de nationale centralbanker uden for euroområdet«) ikke indbetale deres kapitalandele, medmindre Det Generelle Råd for Den Europæiske Centralbank med et flertal, der udgør mindst to tredjedele af ECB's indskudte kapital og repræsenterer mindst halvdelen af indehaverne af kapitalandele, beslutter, at der skal indbetales en minimumsprocentdel som bidrag til ECB's driftsudgifter.

(2)

Artikel 1 i Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/31 (1) bestemmer, at de enkelte nationale centralbanker uden for euroområdet indbetaler 3,75 % af deres andel af den i ECB indskudte kapital med virkning fra 1. januar 2014.

(3)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) (2) fastsætter bestemmelserne for justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (herefter »fordelingsnøglen«) i overensstemmelse med artikel 29.3 i ESCB-statutten og fastsætter med virkning fra 1. januar 2019 de nye vægte, som hver af de nationale centralbanker tillægges i den ændrede fordelingsnøgle (herefter »fordelingsnøglevægtene«).

(4)

Justeringen hvert femte år af ECB's fordelingsnøgle nødvendiggør, at ECB vedtager en ny afgørelse, som ophæver afgørelse ECB/2013/31 med virkning fra 1. januar 2019, og som fastsætter den procentdel af kapitalindskuddet i ECB, som de nationale centralbanker uden for euroområdet skal indbetale med virkning fra 1. januar 2019 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Omfang og form af indskudt og indbetalt kapital

De nationale centralbanker uden for euroområdet indbetaler 3,75 % af deres andel af den i ECB indskudte kapital med virkning fra 1. januar 2019. I overensstemmelse med de nye fordelingsnøglevægte, der er fastsat i artikel 2 i afgørelse (EU) 2019/43 (ECB/2018/27), har de nationale centralbanker uden for euroområdet en samlet indskudt og indbetalt kapital svarende til de beløb, som er anført ud for deres navn i nedenstående tabel:

Nationale centralbanker uden for euroområdet

Indskudt kapital pr. 1. januar 2019

(EUR)

Indbetalt kapital pr. 1. januar 2019

(EUR)

Българска народна банка

(Bulgarian National Bank)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Artikel 2

Justering af den indbetalte kapital

1.   Da de nationale centralbanker uden for euroområdet allerede har indbetalt 3,75 % af deres andel af den indskudte kapital i ECB, som gældende pr. 31. december 2018 i henhold til afgørelse ECB/2013/31, skal hver og en af disse enten overføre et yderligere beløb til ECB eller have tilbagebetalt et beløb fra ECB, alt efter omstændighederne, for at nå frem til de beløb, der er angivet i tredje kolonne i tabellen i artikel 1.

2.   Alle omfordelinger i henhold til denne artikel foretages i overensstemmelse med afgørelse (EU) 2019/45 (ECB/2018/29) (3).

Artikel 3

Ikrafttrædelse og ophævelse

1.   Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2019.

2.   Afgørelse ECB/2013/31 ophæves med virkning fra 1. januar 2019.

3.   Henvisninger til afgørelse ECB/2013/31 skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 30. november 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/31 af 30. august 2013 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet (EUT L 16 af 21.1.2014, s. 63).

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/43 af 29. november 2018 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (se side 173 i denne EUT).

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/45 af 29. november 2018 om de nærmere vilkår for omfordeling af Den Europæiske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af ECB/2013/29 (ECB/2018/29) (se side 183 i denne EUT).


Top