EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/46 af 29. november 2018 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af Den Europæiske Centralbanks egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; ophævet ved 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/190


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/46

af 29. november 2018

om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af Den Europæiske Centralbanks egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 30, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) fastsætter bestemmelserne for justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (ECB) (herefter »fordelingsnøglen«) i overensstemmelse med artikel 29.3 i statutten for Det Europæiske system af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) og fastsætter med virkning fra 1. januar 2019 de nye vægte, som hver af de nationale centralbanker tillægges i den ændrede fordelingsnøgle (herefter »fordelingsnøglevægtene«).

(2)

Justeringerne af fordelingsnøglevægtene og de deraf følgende ændringer i de nationale centralbankers andele af den i ECB indskudte kapital gør det nødvendigt at justere de fordringer, som ECB i henhold til ESCB-statuttens artikel 30.3 har krediteret de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »de nationale centralbanker i euroområdet«), og som svarer til de nationale centralbanker i euroområdets bidrag til ECB's valutareserveaktiver (herefter »fordringerne«). De nationale centralbanker i euroområdet, hvis fordring bliver større som følge af, at deres fordelingsnøglevægt øges fra 1. januar 2019, skal derfor foretage en udligningsoverførsel til ECB, mens ECB skal foretage en udligningsoverførsel til de nationale centralbanker i euroområdet, hvis fordring bliver mindre som følge af, at deres fordelingsnøglevægt mindskes.

(3)

I overensstemmelse med de overordnede principper om rimelighed, ligebehandling og beskyttelse af berettigede forventninger, som ligger til grund for ESCB-statutten, skal de nationale centralbanker i euroområdet, hvis relative andel af den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital bliver større som følge af ovennævnte justeringer, ligeledes foretage en udligningsoverførsel til de nationale centralbanker i euroområdet, hvis relative andel bliver mindre.

(4)

Med henblik på at beregne justeringen af værdien af de enkelte nationale centralbanker i euroområdets andel af ECB's akkumulerede egenkapital skal de respektive fordelingsnøglevægte for de enkelte nationale centralbanker i euroområdet indtil 31. december 2018 og med virkning fra 1. januar 2019 udtrykkes som en procentdel af ECB's samlede kapital, som er indskudt af alle de nationale centralbanker i euroområdet.

(5)

Det er derfor nødvendigt at vedtage en ny ECB-afgørelse, som ophæver Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/26 (2)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »akkumulerede værdi af egenkapitalen« (accumulated equity value): ECB's samlede reserver, værdireguleringskonti og de hensættelser, der svarer til reserver, som beregnet af ECB den 31. december 2018. Uden at den generelle betydning af begrebet »den akkumulerede værdi af egenkapitalen« derved berøres, inkluderer ECB's reserver og de hensættelser, der svarer til reserver, den almindelige reservefond og hensættelser til dækning af tab i forbindelse med kurs-, rente-, kredit- og guldprisrisici

b)   »overførselsdagen« (transfer date): den anden bankdag efter Styrelsesrådets godkendelse af ECB's regnskaber for regnskabsåret 2018.

Artikel 2

Bidrag til ECB's reserver og hensættelser

1.   Hvis en national centralbank i euroområdets andel af den akkumulerede værdi af egenkapitalen bliver større som følge af, at dens fordelingsnøglevægt øges med virkning fra 1. januar 2019, overfører den pågældende nationale centralbank i euroområdet det i henhold til stk. 3 fastsatte beløb til ECB på overførselsdagen.

2.   Hvis en national centralbank i euroområdets andel af den akkumulerede værdi af egenkapitalen bliver mindre som følge af, at dens fordelingsnøglevægt mindskes med virkning fra 1. januar 2019, modtager den pågældende nationale centralbank i euroområdet det i henhold til stk. 3 fastsatte beløb fra ECB på overførselsdagen.

3.   ECB beregner og bekræfter senest på dagen for Styrelsesrådets godkendelse af ECB's regnskab for regnskabsåret 2018 over for de enkelte nationale centralbanker i euroområdet enten det beløb, som den pågældende nationale centralbank i euroområdet skal overføre til ECB, hvor stk. 1 finder anvendelse, eller det beløb, som den pågældende nationale centralbank i euroområdet skal modtage fra ECB, hvor stk. 2 finder anvendelse. Idet tallet afrundes, beregnes hvert enkelt beløb, som skal overføres eller modtages, ved at multiplicere den akkumulerede værdi af egenkapitalen med den absolutte forskel mellem hver enkelt nationale centralbank i euroområdets fordelingsnøglevægt den 31. december 2018 og dens fordelingsnøglevægt fra 1. januar 2019, og dividere resultatet med 100.

4.   Hvert enkelt beløb omtalt i stk. 3 forfalder i euro den 1. januar 2019, men overførslen af beløbet effektueres på overførselsdagen.

5.   På overførselsdagen overfører en national centralbank i euroområdet eller ECB, som skal overføre et beløb i henhold til stk. 1 eller 2, ligeledes separat eventuelle renter, som i perioden fra 1. januar 2019 til overførselsdagen er påløbet de respektive beløb, som den pågældende nationale centralbank i euroområdet eller ECB skal betale. De, som overfører og modtager disse renter, er de samme, som de, der overfører og modtager de beløb, som renterne er påløbet.

6.   Hvis den akkumulerede værdi af egenkapitalen er mindre end nul, skal de beløb, der skal overføres eller modtages i henhold til stk. 3 og 5, afvikles i den modsatte retning af det, som er angivet i stk. 3 og stk. 5.

Artikel 3

Justering af fordringerne svarende til de overførte valutareserveaktiver

1.   De nationale centralbanker i euroområdets fordringer justeres med virkning fra 1. januar 2019 i overensstemmelse med deres ændrede fordelingsnøglevægt. Værdien af de nationale centralbanker i euroområdets fordringer fra 1. januar 2019 er anført i tredje kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse.

2.   I medfør af denne bestemmelse, og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, anses hver enkelt national centralbank i euroområdet for den 1. januar 2019 enten at have overført eller modtaget den absolutte værdi af den fordring i euro, som er anført ud for dens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet »-« angiver en fordring, som den nationale centralbank i euroområdet skal overføre til ECB, og »+« en fordring, som ECB skal overføre til den nationale centralbank i euroområdet.

3.   På TARGET2's første åbningsdag (Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer) efter den. 1. januar 2019 overfører eller modtager hver enkelt national centralbank i euroområdet den absolutte værdi af det beløb i euro, som er anført ud for dens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet »+« angiver et beløb, som den nationale centralbank i euroområdet skal overføre til ECB, og »–« et beløb, som ECB skal overføre til den nationale centralbank i euroområdet.

4.   På TARGET2's første åbningsdag efter den 1. januar 2019 overfører en national centralbank i euroområdet eller ECB, som skal overføre et beløb i henhold til stk. 3, ligeledes separat eventuelle renter, som i perioden fra 1. januar 2019 til overførselsdagen er påløbet de respektive beløb, som den pågældende nationale centralbank i euroområdet eller ECB skal betale. De, som overfører og modtager disse renter, er de samme, som de, der overfører og modtager de beløb, som renterne er påløbet.

Artikel 4

Generelle bestemmelser

1.   Påløbne renter omhandlet i artikel 2, stk. 5, og artikel 3, stk. 4, beregnes på dagsbasis efter renteberegningskonventionen »faktisk antal dage/360« til en sats svarende til den senest tilgængelige marginale rente, der er anvendt af Eurosystemet i dets primære markedsoperationer.

2.   Enhver overførsel i henhold til artikel 2, stk. 1, 2 og 5, og artikel 3, stk. 3 og 4, foretages separat gennem TARGET2.

3.   ECB og de nationale centralbanker i euroområdet, som skal foretage en af de i stk. 2 omhandlede overførsler, giver i god tid de instrukser, der er nødvendige for, at disse overførsler kan ske korrekt og rettidigt.

Artikel 5

Ikrafttrædelse og ophævelse

1.   Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2019.

2.   Afgørelse ECB/2013/26 ophæves med virkning fra den 1. januar 2019.

3.   Henvisninger til afgørelse ECB/2013/26 skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 29. november 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/43 af 29. november 2018 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (se side 178 i denne EUT).

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/26 af 29. august 2013 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af Den Europæiske Centralbanks egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver (EUT L 16 af 21.1.2014, s. 47).


BILAG

FORDRINGER SVARENDE TIL DE VALUTARESERVEAKTIVER, DER ER OVERFØRT TIL ECB

National centralbank i euroområdet

Fordring svarende til de valutareserveaktiver, der er overført til ECB den 31. december 2018

(EUR)

Fordring svarende til de valutareserveaktiver, der er overført til ECB fra den 1. januar 2019

(EUR)

Beløb, som skal overføres

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

I alt  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis nøjagtigt med summen af de angivne tal.


Top