EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/45 af 29. november 2018 om de nærmere vilkår for omfordeling af Den Europæiske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; ophævet ved 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/183


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/45

af 29. november 2018

om de nærmere vilkår for omfordeling af Den Europæiske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 28.5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) fastsætter bestemmelserne for justering af de vægte, som tildeles de nationale centralbanker i fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (ECB) (herefter henholdsvis »fordelingsnøglevægtene« og »fordelingsnøglen«). Denne justering nødvendiggør, at Styrelsesrådet fastlægger de nærmere vilkår for omfordeling af kapitalandele mellem de nationale centralbanker, som er medlem af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) den 31. december 2018, for at sikre, at fordelingen af disse andele svarer til de ændringer, der er foretaget. Det er derfor nødvendigt at vedtage en ny afgørelse, som ophæver Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/29 (2) med virkning fra 1. januar 2019.

(2)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/44 (ECB/2018/28) (3) fastsætter, hvorledes og i hvilket omfang de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »de nationale centralbanker i euroområdet«), har pligt til at indbetale ECB's kapital som følge af den justerede fordelingsnøgle. Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) (4) fastsætter de procentsatser, som de nationale centralbanker i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (herefter »de nationale centralbanker uden for euroområdet«), har pligt til at indbetale med virkning fra 1. januar 2019 som følge af den justerede fordelingsnøgle.

(3)

Da de enkelte nationale centralbanker i euroområdet allerede har indbetalt deres fulde andel af ECB's kapital, som gældende indtil den 31. december 2018, i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/30 (5), og for så vidt angår Lietuvos bankas i overensstemmelse med artikel 2 i Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/287 (ECB/2014/61) (6), sammenholdt med Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/31 (7), skal hver og en af disse enten overføre et yderligere beløb til ECB eller have tilbagebetalt et beløb fra ECB, alt efter omstændighederne, for at nå frem til de beløb, der er angivet i tabellen i artikel 1 i afgørelse (EU) 2019/44 (ECB/2018/28).

(4)

Da de nationale centralbanker uden for euroområdet allerede har indbetalt en procentsats af deres andel af den indskudte kapital i ECB, som gældende indtil den 31. december 2018 i henhold til afgørelse ECB/2013/31, skal hver og en af disse på samme måde enten overføre et yderligere beløb til ECB eller have tilbagebetalt et beløb fra ECB, alt efter omstændighederne, for at nå frem til de beløb, der er angivet i tredje kolonne i tabellen i artikel 1 i afgørelse (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Omfordeling af kapitalandele

De nationale centralbanker omfordeler, under hensyn til den andel af ECB's kapital, som hver enkelt af de nationale centralbanker vil have indskudt pr. 31. december 2018, og den andel, som hver enkelt af de nationale centralbanker vil indskyde med virkning fra 1. januar 2019 som følge af de justerede fordelingsnøglevægte, der er fastsat i artikel 2 i (EU) 2019/43 (ECB/2018/27), kapitalandele imellem sig ved at foretage overførsler til eller fra ECB, således at fordelingen af kapitalandele, som får virkning 1. januar 2019, svarer til de ændrede vægte. Med henblik herpå skal hver enkelt af de nationale centralbanker i medfør af denne artikel, og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, med virkning fra 1. januar 2019 enten have overført eller modtaget den andel af ECB's indskudte kapital, som er anført ud for dens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag I til denne afgørelse, idet »+« betegner en kapitalandel, som ECB skal overføre til den nationale centralbank og »–« en kapitalandel, som den nationale centralbank skal overføre til ECB.

Artikel 2

Justering af den indbetalte kapital

1.   På grundlag af det beløb af ECB's kapital, som hver enkelt af de nationale centralbanker har indbetalt, og det beløb af ECB's kapital, som hver enkelt af de nationale centralbanker skal indbetale med virkning fra 1. januar 2019 i henhold til artikel 1 i afgørelse (EU) 2019/44 (ECB/2018/28) for de nationale centralbanker i euroområdets vedkommende og artikel 1 i afgørelse (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) for de nationale centralbanker uden for euroområdets vedkommende, skal hver enkelt af de nationale centralbanker på TARGET2's første åbningsdag (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) efter den 1. januar 2019 enten overføre eller modtage det nettobeløb, der er anført ud for dens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag II til denne afgørelse, idet »+« betegner et beløb, som den nationale centralbank skal overføre til ECB, og »–« et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende nationale centralbank.

2.   Den første TARGET2-åbningsdag efter 1. januar 2019 skal ECB og de nationale centralbanker, som skal overføre et beløb i henhold til stk.1, separat overføre eventuelle renter på de respektive forfaldne beløb, som er påløbet i perioden fra 1. januar 2019, og indtil overførsel sker. De, som overfører og modtager disse renter, er de samme, som de, der overfører og modtager de beløb, som renterne er påløbet.

Artikel 3

Generelle bestemmelser

1.   De overførsler, der er nævnt i artikel 2, skal ske gennem TARGET2.

2.   Hvis en national centralbank ikke har adgang til TARGET2, overføres beløbene angivet i artikel 2 ved at kreditere en konto, som ECB eller den nationale centralbank har anvist i rette tid.

3.   Eventuelle påløbne renter omhandlet i artikel 2, stk. 2, beregnes på dagsbasis efter renteberegningskonventionen »faktisk antal dage/360« til en sats svarende til den senest tilgængelige marginale rente, der er anvendt af Eurosystemet i dets primære markedsoperationer.

4.   ECB og de nationale centralbanker, som skal foretage en overførsel i henhold til artikel 2, giver i god tid de instrukser, som er nødvendige for, at disse overførsler kan ske korrekt og rettidigt.

Artikel 4

Ikrafttrædelse og ophævelse

1.   Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2019.

2.   Afgørelse ECB/2013/29 ophæves med virkning fra den 1. januar 2019.

3.   Henvisninger til afgørelse ECB/2013/29 skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 29. november 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/43 af 29. november 2018 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (se side 178 i denne EUT).

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/29 af 29. august 2013 om de nærmere vilkår for omfordelinger af Den Europæiske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital (EUT L 16 af 21.1.2014, s. 55.).

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/44 af 29. november 2018 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, om ændring af afgørelse ECB/2014/61 og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/30 (ECB/2018/28) (se side 180 i denne EUT).

(4)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/48 af 30. november 2018 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/31 (ECB/2018/32) (se side 196 i denne EUT).

(5)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/30 af 29. august 2013 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta (EUT L 16 af 21.1.2014, s. 61).

(6)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/287 af 31. december 2014 om Lietuvos bankas indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til Den Europæiske Centralbanks reserver og hensættelser (ECB/2014/61) (EUT L 50 af 21.2.2015, s. 44).

(7)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/31 af 30. august 2013 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet (EUT L 16 af 21.1.2014, s. 63).


BILAG I

DE NATIONALE CENTRALBANKERS INDSKUDTE KAPITAL

 

Andel indskudt den 31. december 2018

(EUR)

Andel indskudt fra 1. januar 2019

(EUR)

Andel, som skal overføres

(EUR)

National centralbank i euroområdet

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Nationale centralbanker uden for euroområdet

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

I alt  (1) :

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis nøjagtigt med summen af de angivne tal.


BILAG II

DE NATIONALE CENTRALBANKERS INDBETALTE KAPITAL

 

Andel indbetalt den 31. december 2018

(EUR)

Andel indbetalt fra 1. januar 2019

(EUR)

Beløb, som skal overføres

(EUR)

National centralbank i euroområdet

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Nationale centralbanker uden for euroområdet

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

I alt  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis nøjagtigt med summen af de angivne tal.


Top