EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2018/1148 af 10. august 2018 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/91


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/1148

af 10. august 2018

om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1, artikel 18, og artikel 34.1, andet led,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (1) (retningslinjen der udgør dokumentationsgrundlaget), særlig artikel 1, stk. 4, afsnit I, II, IV, V, VI og VIII i Del Fire, og Del Seks,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2014/31 af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (2), særlig artikel 1, stk. 3, artikel 6, stk. 1, og artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes mod passende sikkerhed.

(2)

Standardkriterierne og mindstekravene til tærskelværdierne for kreditkvalitet, der bestemmer belånbarheden af omsættelige aktiver som sikkerhedsstillelse med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer, er fastsat i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), særlig artikel 59 og Del Fire, afsnit II.

(3)

I henhold til artikel 1, stk. 4, i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre instrumenterne, betingelserne, kriterierne og procedurerne for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer. I henhold til artikel 59, stk. 6, i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) forbeholder Eurosystemet sig ret til at fastslå, om en udstedelse, udsteder, debitor eller garant opfylder Eurosystemets kreditkvalitetskrav på grundlag af en hvilken som helst oplysning, som Eurosystemet måtte anse for relevant med henblik på at sikre en passende risikobeskyttelse af Eurosystemet.

(4)

Som en undtagelse til Eurosystemets krav til kreditkvalitet for omsættelige aktiver finder Eurosystemets grænseværdier for kreditkvalitet i henhold til artikel 8, stk. 2, i retningslinje ECB/2014/31 ikke anvendelse på omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt ud garanteret af centralregeringerne i medlemsstater i euroområdet, der er underlagt et program fra EU/Den Internationale Valutafond, medmindre Styrelsesrådet træffer beslutning om, at den pågældende medlemsstat ikke overholder de betingelser, der er knyttet til den finansielle støtte og/eller det makroøkonomiske program.

(5)

Efter at den europæiske finansielle stabilitetsfacilitets (EFSF) finansielle støtteprogram for Grækenland udløb, godkendte den europæiske stabilitetsmekanismes (ESM) styrelsesråd den 19. august 2015 det nuværende treårige finansielle støtteprogram for Grækenland.

(6)

Styrelsesrådet vurderede virkningerne af det ovenfor nævnte ESM-program for Grækenland, den løbende gennemførelse af programmet og den forpligtelse, som de græske myndigheder udviser i forbindelse med den fulde gennemførelse af programmet. På grundlag af den vurdering, fandt Styrelsesrådet, at Den Hellenske Republik overholder programmets betingelser. Styrelsesrådet vedtog derfor den 22. juni 2016 Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/1041 (ECB/2016/18) (3), der på ny gjorde omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, belånbare i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer, under pålæggelse af specifikke haircuts for disse instrumenter, og forudsat at Den Hellenske Republik forudsat findes at være en medlemsstat i euroområdet, der overholder betingelserne i et program fra EU/Den Internationale Valutafond.

(7)

I henhold til artikel 1, stk. 3, i retningslinje ECB/2014/31 bør Den Hellenske Republik med henblik på artikel 6, stk. 1, og artikel 8 i den retningslinje betragtes som en medlemsstat i euroområdet, der overholder et program fra EU/Den Internationale Valutafond. Retningslinjens artikel 8, stk. 3, fastsætter endvidere, at omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, underlægges de særlige haircuts, der fremgår af bilag I til den retningslinje.

(8)

I henhold til artikel 1 i facilitetsaftalen om finansiel støtte mellem den europæiske stabilitetsmekanisme, Den Hellenske Republik, Bank of Greece og den græske finansielle stabilitetsfond, dateret den 19. august 2015 (4), blev udløbsdatoen for ESM-programmet fastsat til den 20. august 2018. Som følge heraf betragtes Den Hellenske Republik fra den 21. august 2018 ikke længere som en medlemsstat i euroområdet, der er underlagt et program fra EU/Den Internationale Valutafond. Som følge heraf er betingelserne for den midlertidige suspension af Eurosystemets grænseværdier for kreditkvalitet for så vidt angår omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik i henhold til artikel 8, stk. 2, i retningslinje ECB/2014/31, fra den dato ikke længere opfyldt.

(9)

Styrelsesrådet har derfor besluttet, at Eurosystemets standardkriterier og grænseværdier for kreditkvalitet fra den 21. august 2018 bør gælde for omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, og at disse gældsinstrumenter underlægges de standardhaircuts, der er fastsat i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (5)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik

1.   I forbindelse med artikel 1, stk. 3, artikel 6, stk. 1, og artikel 8 i retningslinje ECB/2014/31 anses Den Hellenske Republik ikke længere for at være en medlemsstat i euroområdet, der er underlagt et program fra EU/Den Internationale Valutafond.

2.   Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvalitet, som fastsat i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), særlig artikel 59 og Del Fire, afsnit II deri, finder anvendelse på omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik.

3.   Omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, underlægges ikke længere de særlige haircuts, der fremgår af bilag I til retningslinje ECB/2014/31.

Artikel 2

Ophævelse

Afgørelse (EU) 2016/1041 (ECB/2016/18) ophæves hermed.

Artikel 3

Endelige bestemmelser

1.   Denne afgørelse træder i kraft den 21. august 2018.

2.   I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne afgørelse og retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) eller retningslinje ECB/2014/31, således som disse er gennemført på nationalt plan af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, har denne afgørelse forrang.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. august 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3.

(2)  EUT L 240 af 13.8.2014, s. 28.

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/1041 af 22. juni 2016 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2015/300 (ECB/2016/18) (EUT L 169 af 28.6.2016, s. 14).

(4)  Findes på ESM's websted at www.esm.europa.eu.

(5)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35) (EUT L 14 af 21.1.2016, s. 30).


Top