EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0010(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/10)

EUT L 90 af 6.4.2018, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/546/oj

6.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/105


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/546

af 15. marts 2018

om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/10)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), navnlig artikel 26, stk. 3, og artikel 28, 29, 77 og 78,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (2), særlig artikel 4, stk. 1, litra d),

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/933 af 16. november 2016 om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40) (3), navnlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1024/2013, har Den Europæiske Centralbank (ECB), som den kompetente myndighed for tilsynet med signifikante enheder, ansvaret for at evaluere, hvorvidt udstedelser af egentlige kernekapitalinstrumenter opfylder kriterierne i forordning (EU) nr. 575/2013. Signifikante enheder under tilsyn må kun klassificere kapitalinstrumenter som egentlige kernekapitalinstrumenter efter forudgående tilladelse fra ECB.

(2)

Som påkrævet i henhold til tredje delafsnit i artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, opstiller og ajourfører Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) regelmæssigt en offentlig liste over instrumenttyper, der kvalificerer som egentlige kernekapitalinstrumenter i hver medlemsstat. Det, at en instrumenttype opstilles på EBAs liste, indebærer, at den opfylder kriterierne i artikel 28 eller, efter omstændighederne, artikel 29 i forordning (EU) nr. 575/2013. I betragtning af den kontrol som de kompetente myndigheder, og efter den 28. juni 2013 Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, udfører af instrumenttyperne, og offentliggørelsen og den regelmæssige ajourføring af EBAs liste, er det passende at anvende listen til at fastsætte omfanget af delegationen af beslutningstagende beføjelser i henhold til artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(3)

I henhold til betragtning 75 i forordning (EU) nr. 575/2013 forhindrer den forordning ikke de kompetente myndigheder i at fastholde procedurer til forudgående tilladelse for så vidt angår kontrakter, der regulerer hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter. Lovgivningen i visse medlemsstater fastsætter derfor sådanne procedurer for klassificeringen af kapitalinstrumenter som hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter. ECB er den kompetente myndighed for så vidt angår sådanne tilladelser for signifikante enheder under tilsyn i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1024/2013.

(4)

I henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1024/2013, har ECB også ansvaret for at give forudgående tilladelse til signifikante enheder under tilsyn til at reducere, indfri eller genkøbe kernekapitalinstrumenter, som de har udstedt, på en måde, der er tilladt i henhold til national lovgivning, og at gennemføre førtidsindfrielsen, indfrielsen ved udløb, tilbagebetalingen eller genkøbet af hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter før de udløber.

(5)

Hvor ECB vurderer anmodninger fra signifikante enheder under tilsyn om forudgående tilladelse til at reducere kapitalgrundlaget, anvender den artikel 78 i forordning (EU) nr. 575/2013 og afsnit 2 i kapitel IV i kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 (4).

(6)

ECB skal som den kompetente myndighed vedtage et betydeligt antal afgørelser om kapitalgrundlag hvert år. For at lette beslutningstagningsprocessen er en delegeret afgørelse nødvendig for at kunne vedtage sådanne afgørelser. Den Europæiske Unions Domstol har fastslået, at delegation af kompetence er nødvendig for at gøre det muligt for en institution, som skal træffe et betydeligt antal afgørelser, at udføre sine opgaver. Ligeledes har den anerkendt behovet for at sikre, at de besluttende organer kan udføre deres opgaver, hvilket er i overensstemmelse med det princip, der gælder for enhver institutionel ordning (5).

(7)

Delegationen af beslutningstagende beføjelser bør være begrænset og forholdsmæssig, og anvendelsesområdet for delegationen bør være klart defineret.

(8)

Afgørelse (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) specificerer den procedure, der skal følges ved vedtagelse af delegerede afgørelser vedrørende tilsyn og de personer, til hvilke beslutningstagende beføjelser kan delegeres. Denne afgørelse berører hverken ECB's udførelse af sine tilsynsmæssige opgaver eller Tilsynsrådets kompetence til at forelægge færdige udkast til afgørelse for Styrelsesrådet.

(9)

Hvor kriterierne for vedtagelse af en delegeret afgørelse, som fastsat i denne afgørelse, ikke er opfyldt, bør afgørelser vedtages i overensstemmelse med proceduren om ikke-indsigelse som fastsat i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 13g i afgørelse ECB/2004/2 (6). Er lederne af arbejdsenhederne i tvivl om, hvorvidt vurderingskriterierne for afgørelser om kapitalgrundlag er opfyldt som følge af utilstrækkelige oplysninger fra den signifikant enhed under tilsyn eller kompleksiteten af vurderingen, bør proceduren om ikke-indsigelse ligeledes anvendes.

(10)

ECB's tilsynsmæssige afgørelser kan underkastes administrativ revision i henhold til artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2013 og som yderligere specificeret i afgørelse ECB/2014/16 (7). I tilfælde af en sådan administrativ revision skal Tilsynsrådet tage hensyn til Det Administrative Klagenævns udtalelse og forelægge et nyt udkast til afgørelse for Styrelsesrådet til vedtagelse i forbindelse med proceduren om ikke-indsigelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »afgørelser om kapitalgrundlag«: en afgørelse truffet af ECB om forudgående tilladelse til at klassificere et instrument som et egentligt kernekapitalinstrument, et hybridt kernekapitalinstrument eller et supplerende kernekapitalinstrument og om reduktion af kapitalgrundlaget,

2)   »reduktion af kapitalgrundlag«: alle handlinger omfattet af artikel 77 i forordning (EU) nr. 575/2013,

3)   »reduktioner med erstatning«: reduktioner af kapitalgrundlaget, som henvist til i artikel 78, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013,

4)   »reduktioner uden erstatning«: reduktioner af kapitalgrundlaget, som henvist til i artikel 78, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013,

5)   »EBAs liste«: en liste opstillet, ajourført og offentliggjort (8) af EBA i henhold til tredje delafsnit i artikel 26. stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, som omfatter alle former for kapitalinstrumenter i hver medlemsstat, der kvalificerer som egentlige kernekapitalinstrumenter på grundlag af oplysninger fra hver kompetent myndighed,

6)   »egentligt kernekapitalinstrument«, »hybridt kernekapitalinstrument« og »supplerende kernekapitalinstrument«: et kernekapitalinstrument, der kvalificeres som henholdsvis et egentligt kernekapitalinstrument, et hybridt kernekapitalinstrument eller et supplerende kernekapitalinstrument i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013,

7)   »erstattende instrument«: det kapitalinstrument, der erstatter det kapitalinstrument, der skal reduceres, genkøbes, førtidindfries eller indfries i henhold til artikel 78, stk. 1, litra), i forordning (EU) nr. 575/2013,

8)   »erstattet instrument«: det kapitalinstrument, der underlægges en handling i henhold til artikel 77, i forordning (EU) nr. 575/2013 og erstattes af et erstattende instrument i en reduktion med erstatning i henhold til artikel 78, stk. 1, litra a) i forordning (EU) nr. 575/2013,

9)   »egentlig kernekapitalprocent«, »kernekapitalprocent« og »samlet kapitalprocent«: henholdsvis en egentlig kernekapitalprocent, en kernekapitalprocent og en samlet kapitalprocent, som henvist til i artikel 92, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013,

10)   »Afgørelse på grundlag af tilsynskontrol- og vurderingsprocessen«: en afgørelse vedtaget af ECB på grundlag af artikel 16 i forordning (EU) nr. 1024/2013 som følge af den årlige tilsynskontrol- og vurderingsproces i henhold til artikel 97 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (9) og som fastsætter tilsynsmæssige krav,

11)   »delegationsafgørelse« og »delegeret afgørelse«: har samme betydning som henholdsvis nr. 2) og nr. 4) i artikel 3 i afgørelse (EU) 2017/933 (ECB/2016/40),

12)   »ledere af arbejdsenheder«: lederne af de arbejdsenheder i ECB, til hvilke beføjelserne til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag er delegeret,

13)   »proceduren om ikke-indsigelse«: proceduren, som er fastsat i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og yderligere specificeret i artikel 13g i afgørelse ECB/2004/2,

14)   »negativ afgørelse«: en afgørelse, som ikke eller ikke fuldtud giver den tilladelse, som den signifikante enhed under tilsyn har anmodet om. En afgørelse med tilknyttede bestemmelser, som f.eks. betingelser eller forpligtelser, opfattes som en negativ afgørelse, med mindre de tilknyttede bestemmelser a) sikrer, at enheden under tilsyn opfylder kravene i den relevante EU-lovgivning, som henført til i artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 6, og er blevet aftalt skriftligt, eller b) udelukkende gengiver en eller flere af de eksisterende krav, som instituttet skal opfylde i henhold til bestemmelserne i artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 6, eller kræver oplysninger om opfyldelsen af en eller flere af disse krav,

15)   »signifikant enhed under tilsyn«: en signifikant enhed under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 16), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (10).

Artikel 2

Delegation af afgørelser om kapitalgrundlag

1.   I overensstemmelse med artikel 4 i afgørelse (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) delegerer Styrelsesrådet hermed vedtagelsen af afgørelser om a) forudgående tilladelse vedrørende klassificeringen af kapitalinstrumenter som egentlige kernekapitalinstrumenter i henhold til artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, b) forudgående tilladelse vedrørende klassificeringen af kapitalinstrumenter som hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kernekapitalinstrumenter, hvor dette er påkrævet i henhold til national lovgivning, og c) forudgående tilladelse vedrørende reduktion af kapitalgrundlaget i henhold til artikel 77 i forordning (EU) nr. 575/2013, til de ledere af arbejdsenheder, der er udpeget af direktionen i overensstemmelse med artikel 5 i den afgørelse.

2.   Afgørelser om kapitalgrundlag, som henvist til i stk. 1, vedtages ved en delegeret afgørelse, hvis kriterierne for vedtagelse af delegerede afgørelser, som fastsat i artikel 3, 4 og 5 er opfyldt.

3.   Afgørelser om kapitalgrundlag vedtages ikke ved en delegeret afgørelse, hvis utilstrækkelige oplysninger eller kompleksiteten af vurderingen kræver, at de vedtages i henhold til proceduren om ikke-indsigelse.

Artikel 3

Kriterier for vedtagelsen af delegerede afgørelser om forudgående tilladelse til at klassificere instrumenter som egentlige kernekapitalinstrumenter

1.   Afgørelser om klassificeringen af kapitalinstrumenter som egentlige kernekapitalinstrumenter træffes ved en delegeret afgørelse, hvis den instrumenttype, for hvilken der anmodes om forudgående tilladelse, er opstillet på EBAs liste på det tidspunkt, hvor ECB modtager anmodningen.

2.   Negative afgørelser og afgørelser i henhold til artikel 31 i forordning (EU) nr. 575/2013 vedtages ikke ved en delegeret afgørelse.

3.   Hvor en afgørelse om klassificeringen af kapitalinstrumenter som egentlige kernekapitalinstrumenter i henhold til stk. 1 og 2 ikke kan vedtages ved en delegeret afgørelse, skal den vedtages i overensstemmelse med proceduren om ikke-indsigelse.

4.   Vurderingen af klassificeringen af kernekapitalinstrumenter som egentlige kernekapitalinstrumenter udføres i overensstemmelse med artikel 27, 28 og 29 i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 4-11 i delegeret forordning (EU) nr. 241/2014.

Artikel 4

Kriterier for vedtagelsen af delegerede afgørelser om forudgående tilladelse til at klassificere instrumenter som hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kernekapitalinstrumenter

1.   Hvis forudgående tilladelse er påkrævet i henhold til national lovgivning, skal afgørelser om forudgående tilladelse til at klassificere kernekapitalinstrumenter som hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kernekapitalinstrumenter træffes ved en delegeret afgørelse.

2.   Negative afgørelser vedtages ikke ved en delegeret afgørelse og vedtages i overensstemmelse med proceduren om ikke-indsigelse.

3.   Vurderingen af klassificeringen af instrumenter som hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kernekapitalinstrumenter udføres i overensstemmelse med artikel 52-54 og 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 8, 9 og 20-24a i delegeret forordning (EU) nr. 241/2014.

Artikel 5

Kriterier for vedtagelsen af delegerede afgørelser om forudgående tilladelse vedrørende reduktioner af kapitalgrundlag

1.   Afgørelser om forudgående tilladelse vedrørende reduktioner af kapitalgrundlaget træffes ved en delegeret afgørelse, hvis betingelserne i enten stk. 2 eller 3 er opfyldt.

2.   For så vidt angår reduktioner med erstatning, træffes afgørelser ved en delegeret afgørelse, hvis:

a)

det erstattende instrument er et egentligt kernekapitalinstrument med et aggregeret nominelt beløb svarende mindst til det nominelle beløb for det erstattede instrument, eller

b)

det erstattende instrument er et hybridt kernekapitalinstrument med et aggregeret nominelt beløb svarende mindst til det nominelle beløb for det erstattede instrument, hvis det erstattede instrument er et hybridt kernekapitalinstrument, eller

c)

det erstattende instrument er et hybridt kernekapitalinstrument eller et supplerende kernekapitalinstrument med et aggregeret nominelt beløb svarende mindst til det nominelle beløb for det erstattede instrument, hvis det erstattede instrument er et supplerende kernekapitalinstrument.

3.   For så vidt angår reduktioner uden erstatning, træffes afgørelser ved en delegeret afgørelse, hvis:

a)

efter reduktionen, kapitalgrundlaget overskrider og forventes at fortsætte med at overskride i mindst tre regnskabsår efter datoen for anvendelsen, summen af kravene i artikel 92, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, kapitalgrundlaget, som kræves i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1024/2013, det kombinerede bufferkrav, som defineret i artikel 128, nr. 6), i direktiv 2013/36/EU og søjle 2 kapitalvejledningen som fastsat i den seneste afgørelse på baggrund af tilsynskontrol- og vurderingsprocessen,

b)

effekten af reduktionen på den egentlige kernekapitalprocent, kernekapitalprocenten og den samlede kernekapitalprocent er under 100 basispoint.

4.   En negativ afgørelse må ikke vedtages ved en delegeret afgørelse.

5.   Hvis en afgørelse om reduktion af kapitalgrundlaget i henhold til stk. 1-4 ikke kan vedtages ved en delegeret afgørelse, skal den vedtages i overensstemmelse med proceduren om ikke-indsigelse.

6.   Vurderingen af en reduktion af kapitalgrundlaget udføres i overensstemmelse med artikel 78 i forordning (EU) nr. 575/2013 og afsnit 2 i kapitel IV i delegeret forordning (EU) nr. 241/2014.

Artikel 6

Overgangsbestemmelse

Denne afgørelse finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor ansøgningen blev fremsendt til ECB før denne afgørelses ikrafttræden.

Artikel 7

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 15. marts 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(3)  EUT L 141 af 1.6.2017, s. 14.

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 af 7. januar 2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 8).

(5)  AKZO Chemie mod Kommissionen, sag 5/85, ECLI-indikator: ECLI:EU:C:1986:328, præmis 37, og Carmine Salvatore Tralli mod Den Europæiske Centralbank, Sag C-301/02 P, ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2005:306, præmis 59.

(6)  Afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33).

(7)  Afgørelse ECB/2014/16 af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (EUT L 175 af 14.6.2014, s. 47).

(8)  Findes på EBA's websted www.eba.europa.eu

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(10)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).


Top