EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2279

Kommissionens forordning (EU) 2017/2279 af 11. december 2017 om ændring af bilag II, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring og anvendelse af foder (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8238

OJ L 328, 12.12.2017, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2279/oj

12.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2279

af 11. december 2017

om ændring af bilag II, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring og anvendelse af foder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (1), særlig artikel 20, stk. 2, og artikel 27, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at give mulighed for en meningsfuld mærkning er specifikke betegnelser for foder til selskabsdyr tilladt på visse EU-sprog. Nye udviklinger i sektoren for foder til selskabsdyr i to af medlemsstaterne tyder på, at det også er hensigtsmæssigt med specifikke betegnelser for foder til selskabsdyr i disse medlemsstater.

(2)

Bilag II til forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor ændres.

(3)

Tolerancerne for analytiske bestanddele og fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger bør revideres under hensyntagen til den teknologiske udvikling inden for analytik og erfaringerne med god laboratoriepraksis. Bilag IV til forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor ændres.

(4)

I et stigende antal godkendelser af fodertilsætningsstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 (2) fastsættes der maksimumsindhold af tilsætningsstoffer i foderblandinger og fodermidler, for hvilke der ikke tidligere har været fastsat sådanne værdier, mens begrebet anbefalet maksimumsindhold af et tilsætningsstof i fuldfoder indføres som noget nyt i andre godkendelser. Dertil kommer, at foderfremstillingsteknologien kan føre til reduktion af den tilsatte mængde tilsætningsstoffer, som f.eks. vitaminer, der også kan forekomme naturligt i slutproduktet. Dette kan medføre uklarheder i praksis, hvis virksomhedslederen i mærkningen skal angive den tilsatte mængde, mens kontrolmyndigheden kun kan analysere og verificere mængden i slutproduktet. For at tage højde for disse udviklinger og for at sikre en afbalanceret, relevant og meningsfuld mærkning af fodermidler og foderblandinger bør bilag VI og VII til forordning (EF) nr. 767/2009 ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Den teknologiske udvikling giver mulighed for en øget anvendelse som foder af fødevarer, som ikke længere er bestemt til konsum. I Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 (3) er sådanne »tidligere fødevarer« opført som fodermidler. Da kvaliteten af sådanne tidligere fødevarer i nogle tilfælde måske ikke opfylder kravene til foder, bør det i mærkningen af sådanne tidligere fødevarer angives, at de kun må anvendes som foder, efter at de er blevet forarbejdet. Bilag VIII til forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor ændres.

(6)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af bilagene, bør der, for at undgå unødig forstyrrelse af handelspraksis og for ikke at skabe en unødvendig administrativ byrde for virksomhedslederne, fastsættes overgangsforanstaltninger, der muliggør en blid overgang for mærkningen.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, IV, VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 767/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Fodermidler og foderblandinger, der er mærket før den 1. januar 2019 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 1. januar 2018, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen.

2.   Fodermidler og foderblandinger, der er mærket før den 1. januar 2020 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 1. januar 2018, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1).


BILAG

1)

Bilag II ændres således:

Punkt 3, litra b), affattes således:

»b)

Følgende udtryk er tilladt som betegnelse for foder til selskabsdyr: på bulgarsk »храна«, på spansk »alimento«, på tjekkisk kan betegnelsen »kompletní krmná směs« erstattes af »kompletní krmivo«, og »doplňková krmná směs« kan erstattes af »doplňkové krmivo«, på engelsk »pet food«, på italiensk »alimento«, på ungarsk »állateledel«, på nederlandsk »samengesteld voeder«, på polsk »karma«, på slovensk »hrana za hišne živali«, på finsk »lemmikkieläinten ruoka«, på estisk »lemmikloomatoit«, på kroatisk »hrana za kućne ljubimce«.«

2)

Bilag IV ændres således:

Del A affattes således:

»Del A: Tolerancerne for de analytiske bestanddele, der er omhandlet i bilag I, V, VI og VII

1.

Tolerancerne i denne del omfatter tekniske og analytiske afvigelser. Når der er fastsat analytiske tolerancer på EU-plan, som dækker måleusikkerhed og variationer i de anvendte procedurer, tilpasses værdierne i punkt 2 i overensstemmelse hermed, så de kun omfatter tekniske tolerancer.

2.

Hvis det konstateres, at sammensætningen af et fodermiddel eller en foderblanding afviger fra den angivne værdi af de analytiske bestanddele, der er omhandlet i bilag I, V, VI og VII, gælder følgende tolerancer:

Bestanddel

Deklareret indhold af bestanddelen

Tolerance (1)

 

[%]

Under den angivne værdi

Over den angivne værdi

råfedt

< 8

1

2

8-24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

råfedt, foder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen

< 16

2

4

16-24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

råprotein

< 8

1

1

8-24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

råprotein, foder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen

< 16

2

2

16-24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

råaske

< 8

2

1

8-32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

træstof

< 10

1,75

1,75

10-20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

sukker

< 10

1,75

3,5

10-20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

stivelse

< 10

3,5

3,5

10-20

35 %

35 %

> 20

7

7

calcium

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magnesium

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

natrium

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

samlet indhold af fosfor

< 1

0,3

0,3

1-5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

aske, der er uopløselig i saltsyre

< 1

ingen fastsatte grænser

0,3

1-< 5

30 %

> 5

1,5

kalium

< 1

0,2

0,4

1-5

20 %

40 %

> 5

1

2

vandindhold

< 2

ingen fastsatte grænser

0,4

2-< 5

20 %

5-12,5

1

> 12,5

8 %

energiværdi (2)

 

5 %

10 %

proteinværdi (2)

 

10 %

20 %

3)

Bilag VI affattes således:

»

BILAG VI

Mærkningsoplysninger for fodermidler og foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen

Kapitel I: Obligatorisk og frivillig mærkning af fodertilsætningsstoffer, jf. artikel 15, litra f), og artikel 22, stk. 1

1.

Følgende tilsætningsstoffer skal angives med deres specifikke navn, identifikationsnummer, tilsat mængde og navnet på den funktionelle gruppe, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003, eller den kategori, der er omtalt i artikel 6, stk. 1, i samme forordning:

a)

tilsætningsstoffer, for hvilke der er fastsat et maksimumsindhold for mindst én dyreart eller -kategori, der anvendes i fødevareproduktionen

b)

tilsætningsstoffer, der tilhører kategorierne »zootekniske tilsætningsstoffer« og »coccidiostatika og histomonostatika«

c)

tilsætningsstoffer, for hvilke de anbefalede maksimumsindhold, der er fastsat i den retsakt, hvorved fodertilsætningsstoffet er godkendt, er overskredet.

Mærkningsoplysningerne skal angives i overensstemmelse med den retsakt, hvorved det pågældende fodertilsætningsstof er godkendt.

Den tilsatte mængde, der er omhandlet i første afsnit, skal udtrykkes som mængden af fodertilsætningsstoffet, medmindre der i den retsakt, hvorved det respektive fodertilsætningsstof er godkendt, er angivet et stof i kolonnen »Minimumsindhold/Maksimumsindhold«. I så fald skal den tilsatte mængde udtrykkes som mængden af det pågældende stof.

2.

For fodertilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«, der skal være angivet i henhold til punkt 1, kan den samlede garanterede mængde i hele holdbarhedsperioden angives i mærkningen under overskriften »Analytiske bestanddele« i stedet for at den tilsatte mængde angives under overskriften »Tilsætningsstoffer«.

3.

Navnet på den funktionelle gruppe som omhandlet i punkt 1, 4 og 6 kan erstattes af følgende kortformer, hvis en sådan kortform ikke er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003:

Funktionel gruppe

Navn og beskrivelse

Forkortet navn

1h

Stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering: stoffer, der dæmper absorption af radionukleider eller fremmer udskillelse af dem

Radionukleidkontrolstoffer

1m

Stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder: stoffer, der kan undertrykke eller reducere absorptionen af mykotoksiner, fremme udskillelsen af mykotoksiner eller ændre deres virkemåde

Mykotoksinreducerende stoffer

1n

Hygiejneforbedrende midler: stoffer eller, hvor det er relevant, mikroorganismer, der påvirker foderets hygiejniske kendetegn positivt ved at mindske en specifik mikrobiologisk kontaminering

Hygiejneforbedrende midler

2b

Aromastoffer: stoffer, som forbedrer lugten eller smagen af de foderstoffer, de tilsættes

Aromastoffer

3a

Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning

Vitaminer

3b

Forbindelser af sporstoffer

Sporstoffer

3c

Aminosyrer, deres salte og analoger

Aminosyrer

3d

Urinstof og derivater heraf

Urinstof

4c

Stoffer, der har en gavnlig indvirkning på miljøet

Miljøforbedrende stoffer

4.

Fodertilsætningsstoffer, der er fremhævet i mærkningen med tekst, billeder eller grafik, angives i overensstemmelse med punkt 1 eller 2, alt efter hvad der er relevant.

5.

Den mærkningsansvarlige oplyser efter anmodning fra køberen navn, identifikationsnummer og funktionel gruppe for de fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i punkt 1, 2 og 4, til køberen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på aromastoffer.

6.

Fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i punkt 1, 2 og 4, kan frivilligt angives som minimum med deres navn eller, i tilfælde af aromastoffer, som minimum med deres funktionelle gruppe.

7.

Hvis et sensorisk tilsætningsstof eller et fodertilsætningsstof med ernæringsmæssige egenskaber angives frivilligt i mærkningen, skal den tilsatte mængde heraf oplyses i overensstemmelse med punkt 1 eller 2, alt efter hvad der er relevant, jf. dog punkt 6.

8.

Tilhører et tilsætningsstof flere funktionelle grupper, angives den funktionelle gruppe eller kategori, der svarer til tilsætningsstoffets hovedfunktion i foderet.

9.

Mærkningsoplysninger, som vedrører den korrekte anvendelse af fodermidler og foderblandinger, og som er fastlagt i den retsakt, hvorved det pågældende fodertilsætningsstof er godkendt, skal angives.

Kapitel II: Mærkning af analytiske bestanddele, jf. artikel 17, stk. 1, litra f), og artikel 22, stk. 1

1.

Følgende analytiske bestanddele i foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, skal angives på etiketten under overskriften »Analytiske bestanddele« (3):

Foderblanding

Arter inden for målgruppen

Analytiske bestanddele og indhold

Fuldfoder

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Svin og fjerkræ

Svin og fjerkræ

Råprotein

Træstof

Råfedt

Råaske

Calcium

Natrium

Fosfor

Lysin

Methionin

Tilskudsfoder — mineralsk foder

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Svin og fjerkræ

Svin og fjerkræ

Drøvtyggere

Calcium

Natrium

Fosfor

Lysin

Methionin

Magnesium

Andet tilskudsfoder

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Svin og fjerkræ

Svin og fjerkræ

Drøvtyggere

Råprotein

Træstof

Råfedt

Råaske

Calcium ≥ 5 %

Natrium

Fosfor ≥ 2 %

Lysin

Methionin

Magnesium ≥ 0,5 %

2.

Stoffer, der angives under denne overskrift, og som også er sensoriske tilsætningsstoffer eller tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber, angives med den totale mængde.

3.

Hvis energiværdien og/eller proteinværdien angives, skal det ske i overensstemmelse med artikel 11 forordning (EF) nr. 882/2004.

«

4)

Bilag VII affattes således:

»

BILAG VII

Mærkningsoplysninger for fodermidler og foderblandinger til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen

Kapitel I: Obligatorisk og frivillig mærkning af fodertilsætningsstoffer, jf. artikel 15, litra f), og artikel 22, stk. 1

1.

Følgende tilsætningsstoffer skal angives med deres specifikke navn og/eller identifikationsnummer samt tilsat mængde og navnet på den funktionelle gruppe, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003, eller den kategori, der er omtalt i artikel 6, stk. 1, i samme forordning:

a)

tilsætningsstoffer, for hvilke der er fastsat et maksimumsindhold for mindst én dyreart eller -kategori, der ikke anvendes i fødevareproduktionen

b)

tilsætningsstoffer, der tilhører kategorierne »zootekniske tilsætningsstoffer« og »coccidiostatika og histomonostatika«

c)

tilsætningsstoffer, for hvilke de anbefalede maksimumsindhold, der er fastsat i den retsakt, hvorved fodertilsætningsstoffet er godkendt, er overskredet.

Mærkningsoplysningerne skal angives i overensstemmelse med den retsakt, hvorved det pågældende fodertilsætningsstof er godkendt.

Den tilsatte mængde, der er omhandlet i første afsnit, udtrykkes som mængden af fodertilsætningsstoffet, medmindre der i den retsakt, hvorved det respektive fodertilsætningsstof er godkendt, er angivet et stof i kolonnen »Minimumsindhold/Maksimumsindhold«. I så fald skal den tilsatte mængde udtrykkes som mængden af det pågældende stof.

2.

For fodertilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«, der skal være angivet i henhold til punkt 1, kan den samlede garanterede mængde i hele holdbarhedsperioden angives i mærkningen under overskriften »Analytiske bestanddele«, i stedet for at den tilsatte mængde angives under overskriften »Tilsætningsstoffer«.

3.

Navnet på den funktionelle gruppe som omhandlet i punkt 1, 5 og 7 kan erstattes af kortformen, jf. tabellen i bilag VI, punkt 3, hvis en sådan kortform ikke er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003.

4.

Fodertilsætningsstoffer, der er fremhævet i mærkningen med tekst, billeder eller grafik, angives i overensstemmelse med punkt 1 eller 2, alt efter hvad der er relevant.

5.

For tilsætningsstoffer i de funktionelle grupper »konserveringsmidler«, »antioxidanter«, »farvestoffer« og »aromastoffer« er det uanset punkt 1 kun nødvendigt at anføre den pågældende funktionelle gruppe. I så tilfælde giver den mærkningsansvarlige efter anmodning fra køberen denne de i punkt 1 og 2 omhandlede oplysninger.

6.

Den mærkningsansvarlige oplyser efter anmodning fra køberen navn, identifikationsnummer og funktionel gruppe for de fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i punkt 1, 2 og 4, til køberen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på aromastoffer.

7.

Fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i punkt 1, 2 og 4, kan frivilligt angives som minimum med deres navn eller, i tilfælde af aromastoffer, som minimum med deres funktionelle gruppe.

8.

Den tilsatte mængde af et sensorisk fodertilsætningsstof eller et fodertilsætningsstof med ernæringsmæssige egenskaber angives i overensstemmelse med punkt 1 eller 2, alt efter hvad der er relevant, hvis det oplyses i mærkningen på frivillig basis.

9.

Tilhører et tilsætningsstof flere funktionelle grupper, angives den funktionelle gruppe eller kategori, der svarer til tilsætningsstoffets hovedfunktion i foderet.

10.

Mærkningsoplysninger, som vedrører den korrekte anvendelse af fodermidler og foderblandinger, og som er fastlagt i den retsakt, hvorved det pågældende fodertilsætningsstof er godkend, skal angives.

Kapitel II: Mærkning af analytiske bestanddele, jf. artikel 17, stk. 1, litra f), og artikel 22, stk. 1

1.

Følgende analytiske bestanddele i foderblandinger til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, angives under overskriften »Analytiske bestanddele« (4):

Foderblanding

Arter inden for målgruppen

Analytiske bestanddele

Fuldfoder

Hunde, katte og pelsdyr

Hunde, katte og pelsdyr

Hunde, katte og pelsdyr

Hunde, katte og pelsdyr

Råprotein

Træstof

Råfedt

Råaske

Tilskudsfoder — mineralsk foder

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Calcium

Natrium

Fosfor

Andet tilskudsfoder

Hunde, katte og pelsdyr

Hunde, katte og pelsdyr

Hunde, katte og pelsdyr

Hunde, katte og pelsdyr

Råprotein

Træstof

Råfedt

Råaske

2.

Stoffer, der angives under denne overskrift, og som også er sensoriske tilsætningsstoffer eller tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber, angives med den totale mængde.

3.

Hvis energiværdien og/eller proteinværdien angives, skal det ske i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EF) nr. 882/2004.

«

5)

Bilag VIII ændres således:

a)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Forurenede stoffer mærkes »Foder med for stort indhold af … (angivelse af de(t) uønskede stof(fer) i overensstemmelse med bilag I til direktiv 2002/32/EF) — må kun anvendes som foder efter afgiftning i godkendte virksomheder«. Godkendelse af disse virksomheder sker i henhold til artikel 10, nr. 2) eller 3), i forordning (EF) nr. 183/2005.«

b)

Følgende tilføjes som punkt 3:

»3.

Uden at punkt 1 og 2 derved tilsidesættes, skal tidligere fødevarer, som det er nødvendigt at forarbejde, inden de kan anvendes som foder, mærkes således: »tidligere fødevarer — må kun anvendes som foder efter … (angivelse af den relevante proces i henhold til del B i bilaget til forordning (EU) nr. 68/2013«.«


(1)  Tolerancerne er angivet enten som en absolut procentværdi (denne værdi skal trækkes fra/lægges til det deklarerede indhold) eller som en relativ værdi markeret med »%« efter værdien (denne procentsats skal anvendes på det deklarerede indhold til at beregne den acceptable afvigelse).

(2)  Tolerancerne finder anvendelse, hvis der ikke er fastsat nogen tolerance i overensstemmelse med en EU-metode eller i overensstemmelse med en officiel national metode i den medlemsstat, hvor foderet markedsføres, eller i overensstemmelse med en metode, som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).«

(3)  På tysk kan »analytische Bestandteile« erstattes af »Inhaltsstoffe«. På svensk kan »Analytiska beståndsdelar« erstattes af »Analyserat innehåll«.

(4)  På tysk kan »analytische Bestandteile« erstattes af »Inhaltsstoffe«. På svensk kan »Analytiska beståndsdelar« erstattes af »Analyserat innehåll«.


Top