EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1978

Kommissionens forordning (EU) 2017/1978 af 31. oktober 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer for så vidt angår pighuder, der er høstet uden for klassificerede produktionsområder (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7212

OJ L 285, 1.11.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1978/oj

1.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1978

af 31. oktober 2017

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer for så vidt angår pighuder, der er høstet uden for klassificerede produktionsområder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EF) nr. 853/2004 fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder. Det er blandt andet fastsat, at ledere af fødevarevirksomheder kun må markedsføre animalske produkter, hvis de udelukkende er tilberedt og håndteret i virksomheder, der opfylder visse krav, herunder de relevante krav i bilag III til forordningen.

(2)

Det er angivet i afsnit VII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, at det pågældende afsnit finder anvendelse på levende toskallede bløddyr, og at det — bortset fra bestemmelserne om rensning — også finder anvendelse på levende pighuder, levende sækdyr og levende havsnegle. Det er også angivet, at der gælder særlige bestemmelser for kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle, der er høstet uden for klassificerede områder.

(3)

Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (2) fastsat særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum. Det er fastsat, at medlemsstaterne skal sikre, at produktionen og markedsføringen af levende toskallede bløddyr, levende pighuder, levende sækdyr og levende havsnegle underkastes offentlig kontrol som beskrevet i bilag II til forordningen. Det er fastsat i kapitel II i bilag II til forordning (EF) nr. 854/2004, at produktionsområder skal klassificeres efter det fækale forureningsniveau. Filtrerende dyr, som for eksempel toskallede bløddyr, kan akkumulere mikroorganismer og dermed udgøre en risiko for folkesundheden.

(4)

Pighuder er almindeligvis ikke filtrerende dyr. Risikoen for, at sådanne dyr akkumulerer mikroorganismer relateret til fækal forurening, er derfor usandsynlig. Der er heller ikke fremlagt epidemiologiske oplysninger, som kæder bestemmelserne om klassificering af produktionsområder i bilag II til forordning (EF) nr. 854/2004 sammen med risici for folkesundheden i forbindelse med ikke-filtrerende pighuder. Derfor bør sådanne pighuder også være undtaget fra bestemmelserne om klassificering af produktionsområder som fastsat i afsnit VII, kapitel II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

(5)

I afsnit VII, kapitel IX, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 er der desuden fastsat særlige bestemmelser for kammuslinger og levende ikke-filtrerende havsnegle, der er høstet uden for klassificerede produktionsområder. Der bør også gælde sådanne bestemmelser for ikke-filtrerende pighuder.

(6)

Afsnit VII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206).


BILAG

I afsnit VII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Indledningen, punkt 1, affattes således:

»1.

Dette afsnit finder anvendelse på levende toskallede bløddyr. Bortset fra bestemmelserne om rensning finder det også anvendelse på levende pighuder, levende sækdyr og levende havsnegle. Bestemmelserne om klassificering af produktionsområder, jf. kapitel II, del A, i samme afsnit, finder ikke anvendelse på ikke-filtrerende havsnegle og pighuder.«

2)

Kapitel IX affattes således:

»KAPITEL IX:   SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KAMMUSLINGER OG IKKE-FILTRERENDE HAVSNEGLE OG PIGHUDER, DER ER HØSTET UDEN FOR KLASSIFICEREDE PRODUKTIONSOMRÅDER

Ledere af fødevarevirksomheder, der høster kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle og pighuder uden for de klassificerede produktionsområder eller håndterer sådanne kammuslinger og/eller sådanne havsnegle og/eller pighuder, skal opfylde følgende krav:

1.

Kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle og pighuder må ikke markedsføres, medmindre de er høstet og behandlet i overensstemmelse med kapitel II, del B, og opfylder normerne i kapitel V som dokumenteret ved et egenkontrolsystem.

2.

Hvis oplysninger fra offentlige overvågningsprogrammer sætter myndighederne i stand til at klassificere høstområderne, eventuelt i samarbejde med fødevarevirksomheder, finder bestemmelserne i kapitel II, del A, som supplement til punkt 1 tilsvarende anvendelse på kammuslinger.

3.

Kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle og pighuder må kun markedsføres til konsum gennem en fiskeauktion, et ekspeditionscenter eller en forarbejdningsvirksomhed. Når fødevarevirksomheder håndterer kammuslinger og/eller sådanne havsnegle og/eller pighuder, skal de underrette den kompetente myndighed herom, og ekspeditionscentre skal opfylde de relevante krav i kapitel III og IV.

4.

Ledere af fødevarevirksomheder, der håndterer kammuslinger og levende ikke-filtrerende havsnegle og pighuder, skal opfylde følgende krav:

a)

dokumentationskravene i kapitel I, punkt 3-7, hvor dette er relevant. I så fald skal det i registreringsdokumentet klart anføres, i hvilket område kammuslingerne og/eller de levende havsnegle og/eller de levende pighuder er blevet høstet, eller

b)

kravene i kapitel VI, punkt 2, om lukning af alle pakninger af levende kammuslinger, levende havsnegle og levende pighuder, som afsendes til detailsalg, og i kapitel VII om identifikationsmærkning og etikettering.«


Top