EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0968

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/968 af 8. juni 2017 om midlertidig undtagelse af Kap Verde fra reglerne om præferenceoprindelse i delegeret forordning (EU) 2015/2446 hvad angår tilberedte eller konserverede makrelfileter og tilberedte eller konserverede fileter af fregattun eller fregatmakrel

C/2017/3823

OJ L 146, 9.6.2017, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/968/oj

9.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/968

af 8. juni 2017

om midlertidig undtagelse af Kap Verde fra reglerne om præferenceoprindelse i delegeret forordning (EU) 2015/2446 hvad angår tilberedte eller konserverede makrelfileter og tilberedte eller konserverede fileter af fregattun eller fregatmakrel

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 64, stk. 6, og artikel 66, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kap Verde er omfattet af det gennerelle præferencearrangement, der i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 (2) omtales som GSP. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 439/2011 (3) blev Kap Verde indrømmet en undtagelse fra de oprindelsesregler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (4), hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus«, som anvendes under GSP. Undtagelsen var for en årlig mængde på 2 500 ton tilberedte eller konserverede makrelfileter og 875 ton tilberedte eller konserverede fileter af fregattun eller fregatmakrel. Ifølge undtagelsen og inden for disse mængder ansås disse produkter til trods for at være fremstillet i Kap Verde af fisk uden oprindelsesstatus for at have oprindelse i Kap Verde. Undtagelsen blev forlænget to gange og udløb den 31. december 2016.

(2)

Ved brev af 27. september 2016 indgav Kap Verde en anmodning om forlængelse af denne undtagelse for de samme årlige mængder for en periode på to år fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2018 i afventning af ikrafttrædelsen af den nye økonomiske partnerskabsaftale aftale (»ØPA«) mellem EU og Vestafrika, som blev paraferet den 30. juni 2014. I kraft af kumulationsreglerne i ØPA'en vil denne nye aftale sætte den kapverdiske fiskeforarbejdningssektor i stand til at overholde oprindelsesbestemmelserne ved at anvende fisk med oprindelse i andre vestafrikanske stater.

(3)

Fra 2008 har de samlede årlige mængder, som Kap Verde blev indrømmet ved undtagelsen, i væsentlig grad bidraget til at forbedre situationen for Kap Verdes fiskeforarbejdningssektor. Disse mængder har til en vis grad også sat nyt liv i Kap Verdes små fiskerfartøjer, der er af afgørende betydning for landet.

(4)

Det fremgår af argumenterne i anmodningen, at den kapverdiske fiskeforarbejdningssektors evne til at eksportere de pågældende produkter til EU vil blive hårdt ramt uden undtagelsen, hvilket vil kunne hindre en yderligere udvikling af den kapverdiske fiskerflådes kapacitet inden for mindre pelagisk fiskeri.

(5)

Der er brug for mere tid til at konsolidere de resultater, som Kap Verde allerede har nået i bestræbelserne på at genopbygge den lokale fiskerflåde. Undtagelsen skulle give Kap Verde tilstrækkelig tid til at forberede sig på at overholde reglerne for opnåelse af præferenceoprindelse.

(6)

I betragtning af den midlertidige karakter af de undtagelser, der indrømmes, når det gælder definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus«, bør undtagelsen indrømmes for en periode på to år fra den 1. januar 2017 og for en mængde på 2 500 ton for tilberedte eller konserverede makrelfileter og 875 ton for tilberedte eller konserverede fileter af fregattun eller fregatmakrel. Denne undtagelse bør imidlertid kun gælde til dagen umiddelbart inden ikrafttrædelsen af ØPA'en med Vestafrika, hvis dette finder sted inden den 31. december 2018.

(7)

De mængder, der er fastsat i bilaget til denne forordning, forvaltes i henhold til artikel 49-54 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (5), som regulerer forvaltningen af toldkontingenter.

(8)

Undtagelsen bør bevilges på betingelse af, at Kap Verdes toldmyndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til at føre mængdekontrol med eksporten af de produkter, som er omfattet af undtagelsen, samt at de fremsender Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der er udstedt oprindelsescertifikater, formular A, i medfør af denne forordning, med angivelse af certifikaternes løbenumre.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning bør træde i kraft snarest muligt dagen efter offentliggørelsen for at tage højde for situationen i Kap Verde, således at landet så hurtigt som muligt kan gøre brug af undtagelsen. Af samme årsag bør nærværende forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2017.

(10)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 439/2011 udløb den 31. december 2016 og var baseret på artikel 89 i forordning (EØF) nr. 2454/93 om gennemførelsesbestemmelserne for EF-toldkodeksen, som blev ophævet den 1. maj 2016. Det er hensigtsmæssigt at forlænge undtagelsen ved vedtagelse af en ny gennemførelsesretsakt, jf. artikel 64, stk. 6, i toldkodeksen.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 41, litra b), og artikel 45 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (6) betragtes tilberedte eller konserverede makrelfileter og tilberedte eller konserverede fileter af fregattun eller fregatmakrel under KN-kode 1604 15 11 og ex 1604 19 97, der er fremstillet i Kap Verde af fisk uden oprindelsesstatus, som produkter med oprindelsesstatus, jf. artikel 2, 3 og 4 i nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Undtagelsen finder anvendelse på produkter, der både er blevet eksporteret fra Kap Verde og angivet til fri omsætning i EU i perioden fra den 1. januar 2017:

a)

til 31. december 2018 eller

b)

hvis den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Vestafrika (ØPA'en), der blev paraferet den 30. juni 2014, træder i kraft på eller inden den 31. december 2018, til dagen umiddelbart inden ØPA'ens ikrafttrædelse.

2.   Denne undtagelse finder anvendelse på produkter inden for den årlige mængde, der er opført i bilaget.

3.   Anvendelsen af undtagelsen er betinget af, at betingelserne i artikel 43 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 er opfyldt.

Artikel 3

De mængder, der er fastsat i bilaget til denne forordning, forvaltes i henhold til artikel 49-54 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, som regulerer forvaltningen af toldkontingenter.

Artikel 4

Undtagelsen indrømmes på følgende vilkår:

1)

Kap Verdes toldmyndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til at føre mængdekontrol med eksporten af de produkter, der er nævnt i artikel 1.

2)

I rubrik 4 i oprindelsescertifikatet, formular A, der udstedes af myndighederne i Kap Verde i henhold til denne forordning, anføres følgende: »Undtagelse — gennemførelsesforordning (EU) 2017/968«.

3.

Myndighederne i Kap Verde sender hvert kvartal Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der er udstedt oprindelsescertifikater, formular A, i medfør af denne forordning, med angivelse af certifikaternes løbenumre.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 439/2011 af 6. maj 2011 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« med henblik på den generelle præferenceordning, for at tage hensyn til den særlige situation i Kap Verde, når det gælder eksport af visse fiskevarer til EU (EUT L 119 af 7.5.2011, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).


BILAG

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Perioder

Årlig mængde i nettovægt (ton)

09.1647

1604 15 11

ex 1604 19 97

Tilberedt eller konserveret makrelfilet (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)

1.1.2017 til den dato, der fastsættes i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a) og b)

2 500

09.1648

ex 1604 19 97

Tilberedt eller konserveret filet af fregattun eller fregatmakrel (Auxis thazard, Auxis rochei)

1.1.2017 til den dato, der fastsættes i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a) og b)

875


Top