Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0717

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 af 10. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 for så vidt angår standardformularerne for zootekniske certifikater til avlsdyr og avlsmateriale herfra (EØS-relevant tekst)

C/2017/2234

OJ L 109, 26.4.2017, p. 9–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/717/oj

26.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 109/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/717

af 10. april 2017

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 for så vidt angår standardformularerne for zootekniske certifikater til avlsdyr og avlsmateriale herfra

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl (»dyreavlsforordning«) (1), særlig artikel 30, stk. 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EU) 2016/1012 fastsat zootekniske og genealogiske regler for handel med avlsdyr og avlsmateriale herfra samt for indførsel heraf til Unionen, herunder regler for udstedelse af zootekniske certifikater til de pågældende varer. Hvis avlsdyr, som er blevet indført i en stambog, der føres af en raceforening, eller er registreret i et avlsregister, der føres af et avlsforetagende, eller hvis avlsmaterialet herfra er genstand for handel, og hvis disse avlsdyr eller afkommet fra dette avlsmateriale er bestemt til at blive indført eller registreret i en anden stambog eller et andet avlsregister, skal disse avlsdyr eller dette avlsmateriale ledsages af et zooteknisk certifikat, jf. artikel 30, stk. 4, i nævnte forordning.

(2)

Hvis avlsdyr, som er blevet indført i en stambog eller registreret i et avlsregister, der føres af en avlsenhed, som er opført på listen i forordningens artikel 34, eller avlsmaterialet herfra indføres til Unionen, og hvis disse avlsdyr eller afkommet fra dette avlsmateriale er bestemt til at blive indført i en stambog, der føres af en raceforening, eller registreret i et avlsregister, der føres af et avlsforetagende, skal disse avlsdyr eller avlsmaterialet herfra ligeledes ledsages af et zooteknisk certifikat, jf. artikel 30, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1012.

(3)

Det zootekniske certifikat, jf. artikel 30 i forordning (EU) 2016/1012, må kun udstedes af den raceforening, det avlsforetagende eller den kompetente myndighed, der afsender avlsdyrene eller avlsmaterialet herfra, hvis de pågældende sendinger handles inden for Unionen, eller af avlsenheden eller den officielle tjeneste i afsendelsestredjelandet, hvis de pågældende sendinger indføres til Unionen.

(4)

Hertil kommer, at den kompetente myndighed, jf. artikel 31, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012, kan tillade, at avlsmateriale skal ledsages af et zooteknisk certifikat, der udstedes på grundlag af oplysningerne modtaget fra raceforeningen eller avlsforetagendet, af en sædopsamlingsstation eller en sædbank eller af et embryoopsamlings- eller -produktionshold, der er godkendt for så vidt angår handel inden for Unionen med dette avlsmateriale i overensstemmelse med Unionens dyresundhedsret.

(5)

I henhold til artikel 30, stk. 6, i forordning (EU) 2016/1012 skal zootekniske certifikater indeholde de oplysninger, der er fastsat i de relevante dele og kapitler af bilag V til nævnte forordning, og være i overensstemmelse med de relevante standardformularer for zootekniske certifikater som fastsat ved gennemførelsesretsakterne vedtaget af Kommissionen.

(6)

Det er derfor nødvendigt at fastsætte standardformularer for de zootekniske certifikater, der skal ledsage sendinger af avlsdyr og avlsmateriale herfra, hvis de pågældende sendinger handles inden for Unionen, eller hvis de indføres til Unionen.

(7)

I henhold til artikel 31, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1012 kan der — hvis resultaterne af individafprøvning eller avlsværdivurdering er offentligt tilgængelige på et websted — i det zootekniske certifikat henvises til det websted, hvor resultaterne kan konsulteres, i stedet for at de pågældende resultater angives i det zootekniske certifikat. Denne mulighed bør være afspejlet i de standardformularer for zootekniske certifikater, der fastsættes ved nærværende forordning.

(8)

I henhold til artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012 skal oplysningerne i del 2, kapitel I, i bilag V til samme forordning i tilfælde af racerene avlsdyr af hestearterne være indeholdt i et enkelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid for heste, og Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter vedrørende indholdet og formatet af sådanne identifikationsdokumenter. Det er derfor ikke nødvendigt at fastsætte en standardformular for zootekniske certifikater for handel med racerene avlsdyr af hestearterne ved nærværende forordning.

(9)

Denne forordning bør anvendes fra den 1. november 2018, jf. anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/1012.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Zootekniske Komité —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Der fastsættes ved denne forordning regler for zootekniske certifikater til brug ved handel inden for og ved indførsel til Unionen af avlsdyr og avlsmateriale herfra, jf. kapitel VII i forordning (EU) 2016/1012.

Artikel 2

Zootekniske certifikater til brug ved handel med racerene avlsdyr og avlsprodukter herfra og med hybridavlssvin og avlsmateriale herfra

1.   Ved handel med racerene avlsdyr og avlsprodukter herfra skal oplysningerne i del 1 og 2 i bilag V til forordning (EU) 2016/1012, der skal være indeholdt i de zootekniske certifikater, der ledsager sendinger af de pågældende varer, præsenteres i overensstemmelse med de standardformularer, der er fastsat i følgende afsnit af bilag I til nærværende forordning:

a)

afsnit A vedrørende racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får og geder

b)

afsnit B vedrørende sæd fra racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får, geder og heste

c)

afsnit C vedrørende oocytter fra racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får, geder og heste

d)

afsnit D vedrørende embryoner fra racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får, geder og heste.

2.   Ved handel med hybridavlssvin og avlsprodukter herfra skal oplysningerne i del 1 og 3 i bilag V til forordning (EU) 2016/1012, der skal være indeholdt i de zootekniske certifikater, der ledsager sendinger af de pågældende varer, præsenteres i overensstemmelse med de standardformularer, der er fastsat i følgende afsnit af bilag II til nærværende forordning:

a)

afsnit A vedrørende hybridavlssvin

b)

afsnit B vedrørende sæd fra hybridavlssvin

c)

afsnit C vedrørende oocytter fra hybridavlssvin

d)

afsnit D vedrørende embryoner fra hybridavlssvin.

Artikel 3

Zootekniske certifikater til brug ved indførsel til Unionen af racerene avlsdyr og avlsprodukter herfra og af hybridavlssvin og avlsmateriale herfra

1.   Ved indførsel til Unionen af racerene avlsdyr og avlsprodukter herfra skal oplysningerne i del 1 og 2 i bilag V til forordning (EU) 2016/1012, der skal være indeholdt i de zootekniske certifikater, der ledsager sendinger af de pågældende varer, præsenteres i overensstemmelse med de standardformularer, der er fastsat i følgende afsnit af bilag III til nærværende forordning:

a)

afsnit A vedrørende racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får, geder og heste

b)

afsnit B vedrørende sæd fra racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får, geder og heste

c)

afsnit C vedrørende oocytter fra racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får, geder og heste

d)

afsnit D vedrørende embryoner fra racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får, geder og heste.

2.   Ved indførsel til Unionen af hybridavlssvin og avlsprodukter herfra skal oplysningerne i del 1 og 3 i bilag V til forordning (EU) 2016/1012, der skal være indeholdt i de zootekniske certifikater, der ledsager sendinger af de pågældende varer, præsenteres i overensstemmelse med de standardformularer, der er fastsat i følgende afsnit af bilag IV til nærværende forordning:

a)

afsnit A vedrørende hybridavlssvin

b)

afsnit B vedrørende sæd fra hybridavlssvin

c)

afsnit C vedrørende oocytter fra hybridavlssvin

d)

afsnit D vedrørende embryoner fra hybridavlssvin.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. april 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 66.


BILAG I

STANDARDFORMULARER FOR ZOOTEKNISKE CERTIFIKATER TIL BRUG VED HANDEL MED RACERENE AVLSDYR OG AVLSMATERIALE HERFRA

AFSNIT A

Zooteknisk certifikat til brug ved handel med racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får og geder

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

AFSNIT B

Zooteknisk certifikat til brug ved handel med sæd fra racerene avlsdyr

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

AFSNIT C

Zooteknisk certifikat til brug ved handel med oocytter fra racerene avlsdyr

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

AFSNIT D

Zooteknisk certifikat til brug ved handel med embryoner fra racerene avlsdyr

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG II

STANDARDFORMULARER FOR ZOOTEKNISKE CERTIFIKATER TIL BRUG VED HANDEL MED HYBRIDAVLSSVIN OG AVLSMATERIALE HERFRA

AFSNIT A

Zootekniske certifikater til brug ved handel med hybridavlssvin

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

AFSNIT B

Zooteknisk certifikat til brug ved handel med sæd fra hybridavlssvin

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

AFSNIT C

Zooteknisk certifikat til brug ved handel med oocytter fra hybridavlssvin

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

AFSNIT D

Zooteknisk certifikat til brug ved handel med embryoner fra hybridavlssvin

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG III

STANDARDFORMULARER FOR ZOOTEKNISKE CERTIFIKATER TIL BRUG VED INDFØRSEL TIL UNIONEN AF RACERENE AVLSDYR OG AVLSMATERIALE HERFRA

AFSNIT A

Zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får, geder og heste

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

AFSNIT B

Zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af sæd fra racerene avlsdyr

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

AFSNIT C

Zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af oocytter fra racerene avlsdyr

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

AFSNIT D

Zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af embryoner fra racerene avlsdyr

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG IV

STANDARDFORMULARER FOR ZOOTEKNISKE CERTIFIKATER TIL BRUG VED INDFØRSEL TIL UNIONEN AF HYBRIDAVLSSVIN OG AVLSMATERIALE HERFRA

AFSNIT A

Zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af hybridavlssvin

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

AFSNIT B

Zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af sæd fra hybridavlssvin

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

AFSNIT C

Zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af oocytter fra hybridavlssvin

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

AFSNIT D

Zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af embryoner fra hybridavlssvin

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Top