EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0128

Kommissionens forordning (EU) 2017/128 af 20. januar 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

C/2017/0189

OJ L 21, 26.1.2017, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/128/oj

26.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/128

af 20. januar 2017

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 338/97 fastsættes der bestemmelser for handel med dyre- og plantearter, der er opført i bilaget til forordningen. De arter, der er opført i bilaget, omfatter de arter, som er anført i bilagene til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (»konventionen«), samt de arter, hvis bevaringsstatus nødvendiggør, at handel fra, til og inden for Unionen reguleres eller overvåges.

(2)

På partskonferencens 17. møde, der blev afholdt i Johannesburg i Sydafrika fra den 24. september til den 4. oktober 2016 (CoP 17), blev der foretaget visse ændringer i konventionens bilag. Ændringerne bør indarbejdes i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97.

(3)

Følgende slægter eller arter blev opført i bilag I til konventionen og bør opføres i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.

(4)

Følgende arter blev overført fra bilag II til bilag I til konventionen og bør fjernes fra bilag B og opføres i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.

(5)

Følgende systematiske enheder blev overført fra bilag I til bilag II til konventionen og bør fjernes fra bilag A og opføres i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (populationen i Cispata-bugten i Columbia, med anmærkning), Crocodylus porosus (populationerne i Malaysia, med anmærkning), Dyscophus antongilii.

(6)

Følgende familier, slægter eller arter blev opført i bilag II til konventionen og bør opføres i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97: Capra caucasica, Abronia spp. (med en anmærkning om Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensis og Abronia vasconcelosii, og undtagen de arter, der er opført i bilag I), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae spp. (med anmærkning), Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (med anmærkning), Alopias spp. (med anmærkning), Mobula spp. (med anmærkning), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (med anmærkning), Guibourtia demeusei (med anmærkning), Guibourtia pellegriniana (med anmærkning), Guibourtia tessmannii (med anmærkning), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (med anmærkning), Siphonochilus aethiopicus (med anmærkning).

(7)

Følgende arter blev slettet fra bilag II til konventionen og bør fjernes fra bilag B til forordning (EF) nr. 338/97: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana.

(8)

Arter, der hidtil var opført i bilag III, er blevet fjernet fra dette bilag efter deres optagelse i bilag II og bør fjernes fra bilag C til forordning (EF) nr. 338/97.

(9)

Abronia graminea og Salamandra algira, der hidtil var opført i bilag D til forordning (EF) nr. 338/97, bør fjernes fra dette bilag efter deres optagelse i henholdsvis bilag II og bilag III til konventionen på CoP 17.

(10)

Flere af de anmærkninger, der angår arter eller slægter, som er opført i bilagene til konventionen, blev vedtaget eller ændret på CoP 17 og bør også afspejles i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97 (anmærkninger om arterne Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi, slægterne Aquilaria spp. og Gyrinops spp, slægten Dalbergia spp., arterne Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana og Guibourtia tessmannii samt arterne Adansonia grandidieri).

(11)

Unionen har ikke fremsat forbehold over for nogen af disse ændringer.

(12)

På CoP 17 blev der vedtaget nye nomenklaturreferencer for dyr og planter.

(13)

Følgende arter er for nylig blevet opført i bilag III til konventionen: Salamandra algira efter anmodning fra Algeriet; Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica og Apalone spinifera efter anmodning fra Amerikas Forenede Stater; Potamotrygon spp. (med anmærkning) og Hypancistrus zebra efter anmodning fra Brasilien; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi og Paratrygon aiereba efter anmodning fra Colombia. Disse arter bør derfor opføres i bilag C til forordning (EF) nr. 338/97.

(14)

I betragtning af ændringernes omfang er det af klarhedshensyn hensigtsmæssigt at udskifte hele bilaget til forordning (EF) nr. 338/97.

(15)

Forordning (EF) nr. 338/97 bør derfor ændres.

(16)

I henhold til konventionens artikel XV.1, litra c), skal »ændringer vedtaget ved et møde [på partskonferencen] (…) træde i kraft 90 dage efter det pågældende møde for alle medlemsstater, (…)«. For at overholde den frist og sikre rettidig ikrafttræden af ændringerne af bilaget til denne forordning bør denne forordning træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter, der er nedsat i medfør af artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 338/97 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.


BILAG

Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D

1.

Arterne er opført i bilag A, B, C og D enten:

a)

ved artens navn, eller

b)

med samtlige arter tilhørende en højere systematisk enhed eller en del heraf

2.

Forkortelsen »spp.« angiver alle arter tilhørende en højere systematisk enhed.

3.

Andre henvisninger til højere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.

4.

Arter, som er trykt med fed skrifttype i bilag A, er optaget dér på grund af deres beskyttelsesstatus i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF (1) eller Rådets direktiv 92/43/EØF (2).

5.

Følgende forkortelser angiver lavere systematiske enheder af planter end art:

a)

»ssp.« angiver underart

b)

»var(s)« angiver varietet (varieteter) og

c)

»fa« angiver form.

6.

Tallene (I), (II) og (III) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed henviser til de lister i konventionen, som de pågældende arter er optaget på, i overensstemmelse med noterne 7-9. Hvis ingen af disse anmærkninger forekommer, betyder det, at de pågældende arter ikke er optaget på konventionens lister.

7.

»(I)« ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på konventionens bilag I.

8.

»(II)« ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på konventionens bilag II.

9.

»(III)« ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den er optaget på konventionens bilag III. I disse tilfælde er det land, for hvilket arten eller den højere systematiske enhed er optaget på bilag III, også anført.

10.

»Kultivar« betyder ifølge definitionen i den 8. udgave af »International Code of Nomenclature for Cultivated Plants« en samling af planter, der a) er blevet udvalgt på grund af en særlig egenskab eller kombination af egenskaber, b) er forskellig, ensartet og stabil med hensyn til disse egenskaber og c) bevarer disse egenskaber, når den opformeres ved passende metoder. Ingen ny systematisk enhed kan anses som sådan, før dens kategorinavn og område er blevet formelt offentliggjort i den seneste udgave af International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11.

Hybrider kan opføres specifikt på listerne, men kun hvis de danner særskilte og stabile bestande i naturen. Dyrehybrider, som i de foregående fire generationer har en eller flere af de arter, der er opført i bilag A eller B, er omfattet af denne forordning på samme måde, som hvis de var rene arter, også selv om den pågældende hybrid ikke er opført specifikt i bilagene.

12.

Når en art er opført i bilag A, B eller C, er alle dele og afledte produkter af arten også omfattet af samme bilag, medmindre der er vedføjet en note til arten om, at alene specifikke dele og afledte produkter er omfattet. I overensstemmelse med artikel 2, litra t), angiver tegnet »#« efterfulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed, som er opført i bilag B eller C, dele eller afledte produkter heraf, der for så vidt forordningen angår anføres som følger:

#1

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

frø, sporer og pollen (herunder pollinia)

b)

in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

c)

afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter og

d)

frugter og dele samt afledte produkter heraf fra kunstigt opformerede planter af slægten Vanilla.

#2

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

frø og pollen og

b)

færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.

#3

Omfatter hele og ituskårne rødder og dele af rødder, undtagen forarbejdede dele eller afledte produkter, som f.eks. pulvere, piller, ekstrakter, tonika, té og konfekt.

#4

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

frø (herunder frøkapsler af Orchidaceae), sporer og pollen (herunder pollinia). Undtagelsen gælder ikke for frø fra Cactaceae spp. eksporteret fra Mexico og for frø fra Beccariophoenix madagascariensis og Dypsis decaryi eksporteret fra Madagaskar

b)

in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

c)

afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter

d)

frugter og dele samt afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter af slægten Vanilla (Orchidaceae) og af familien Cactaceae

e)

stængler, blomster samt dele eller afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter af slægten Opuntia underslægt Opuntia og Selenicereus (Cactaceae) og

f)

færdigvarer af Euphorbia antisyphilitica, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.

#5

Omfatter hele stammer, opsavet træ samt finér

#6

Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér samt krydsfinér.

#7

Omfatter hele stammer, træflis, træsmuld og ekstrakter.

#8

Omfatter underjordiske dele (dvs. rødder og jordstængler): hele, dele og pulveriserede.

#9

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen dele og afledte produkter, der er mærket »Produceret af materiale fra Hoodia spp. tilvejebragt ved kontrolleret høst og produktion i samarbejde med CITES' styrelsesråd i [Botswana under aftale nr. BW/zzzzz] [Namibia under aftale nr. NA/zzzzz] [Sydafrika under aftale nr. NA/zzzzz]«.

#10

Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér, herunder ufærdige trævarer, der anvendes til fremstilling af buer til strygeinstrumenter.

#11

Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér, træsmuld og ekstrakter. Færdige produkter, der indeholder sådanne ekstrakter, herunder dufte, er ikke omfattet af denne anmærkning.

#12

Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér og ekstrakter. Færdige produkter, der indeholder sådanne ekstrakter, herunder dufte, er ikke omfattet af denne anmærkning.

#13

Omfatter kernen (også kendt som »endosperm«, »pulp« eller »kopra«) og afledte produkter heraf.

#14

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

frø og pollen

b)

in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

c)

frugter

d)

blade

e)

raminpulver, herunder alle former for pulver i fast form og

f)

færdige produkter, der er emballeret og klar til salg i detailhandel, undtagen flis, trækugler, bedekranse og træskærerarbejder.

#15

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

blade, blomster, pollen, frugt og frø

b)

ikke-kommerciel handel med højst 10 kg samlet vægt pr. forsendelse

c)

dele og afledte produkter af Dalbergia cochinchinensis, som er omfattet af anmærkning #4

d)

dele og afledte produkter af Dalbergia spp. med oprindelse i og eksporteret fra Mexico, som er omfattet af anmærkning #6.

#16

Omfatter frø, frugt, olie og levende planter.

13.

Nedenstående termer og begreber, der anvendes i anmærkningerne i bilagene, defineres som følger:

Ekstrakt

Ethvert stof, som udvindes direkte af plantemateriale med fysiske eller kemiske midler uanset fremstillingsprocessen. Ekstraktet kan have fast (f.eks. krystaller, harpiks, fine eller grove partikler), halvfast (f.eks. gummi eller voks) eller flydende form (f.eks. opløsninger, tinkturer, olier og essentielle olier).

Færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel

Varer, som sendes enkeltvis eller som samlede partier, og som ikke kræver videre forarbejdning; er pakket, emballeret og klar til endelig anvendelse eller til salg i detailhandel i en tilstand, så de kan sælges til eller anvendes af den brede offentlighed.

Pulver

Et tørt, fast stof i form af fine eller grove partikler.

Træflis

Træ, som er blevet findelt.

14.

Da ingen af de arter eller højere systematiske enheder af FLORA, der er opført i bilag A, er forsynet med noter, betyder dette, at hybrider heraf skal behandles i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, hvilket betyder, at hybrider, som er kunstigt opformerede frembringelser af én eller flere af disse arter eller højere systematiske enheder, kan gøres til genstand for handel med et certifikat for kunstig opformering, samt at frø og pollen (herunder pollinia), afskårne blomster, in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer af disse hybrider, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere, ikke er omfattet af denne forordning.

15.

Spildprodukterne urin, fækalier og ambra, som fremkommer uden manipulation af det pågældende dyr, er ikke omfattet af denne forordning.

16.

Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder denne forordning kun for levende enheder og hele, eller i det væsentlige hele, døde enheder, undtagen systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:

§ 1

Hele eller i det væsentlige hele skind, rå eller garvede.

§ 2

Fjer eller skind eller andre fjerdækkede dele.

17.

Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder denne forordning kun for levende enheder, undtagen for systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:

§ 3

Tørrede eller friske planter, herunder eventuelt blade, rødder/rodstokke, stængler, frø/sporer, bark og frugter.

§ 4

Hele stammer, opsavet træ samt finér.

 

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Trivialnavn

FAUNA

CHORDATA (CHORDATES)

MAMMALIA

 

 

 

Pattedyr

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

gaffelantilope

 

Antilocapra americana (I) (Kun populationen i Mexico; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

 

gaffelbuk

Bovidae

 

 

 

antiloper, kvæg, dykkerantiloper, gazeller, geder, får etc.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

addax eller mendesantilope

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

mankefår

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

hjorteantilope eller bezoarantilope

 

Bos gaurus (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Bos frontalis, der ikke er omfattet denne forordning)

 

 

gaur

 

Bos mutus (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Bos grunniens, der ikke er omfattet denne forordning)

 

 

yak eller grynteokse

 

Bos sauveli (I)

 

 

kouprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgai

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Bubalus bubalis, der ikke er omfattet denne forordning)

vandbøffel

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

bjerganoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

markhor eller skrueged

 

 

Capra caucasica (II)

 

kaukasisk skrueged

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Enheder af husdyrformen er ikke omfattet af denne forordning)

art af ged

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

art af ged

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

kinesisk serow

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

rød serow

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

sumatra serow

 

Capricornis thar (I)

 

 

himalaya serow

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

brookes dykkerantilope

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

sortrygget dykkerantilope

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

jentinks dykkerantilope

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

ogilbys dykkerantilope

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

gulrygget dykkerantilope

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

zebradykkerantilope

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

indisk gazelle

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

cuviers gazelle

 

 

 

Gazella dorcas (III Algeriet/Tunesien)

dorcas gazelle

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

tyndhornet gazelle

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

stor sabelantilope

 

 

Kobus leche (II)

 

lechwe

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

rød goral

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

langhalet goral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

himalaya goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

kinesisk goral

 

Nanger dama (I)

 

 

dama gazelle

 

Oryx dammah (I)

 

 

sabeloryx

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabisk oryx

 

 

Ovis ammon (II) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag A)

 

argali

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

tibetansk argali

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

kara tau argali

 

 

Ovis aries (undtagen husdyrformen Ovis aries aries, underarterne i bilag A og underarterne O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimon og O. a. orientalis, som ikke er opført i bilagene til denne forordning)

 

arter af får

 

Ovis aries ophion (I)

 

 

cypriotisk muflon

 

Ovis aries vignei (I)

 

 

ladakh urial

 

 

Ovis canadensis (II) (Kun populationen i Mexico; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

tykhornsfår

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

chiru

 

 

Philantomba monticola (II)

 

blå dykkerantilope

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola eller Vu Quang okse

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

underart af gemse

 

 

Saiga borealis (II)

 

mongolsk saigaantilope

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Tetracerus quadricornis

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

firhornsantilope

Camelidae

 

 

 

kameler, guanaco, vicugna

 

 

Lama guanicoe (II)

 

guanaco

 

Vicugna vicugna (I) (Undtagen populationerne i Argentina [populationerne i provinserne Jujuy og Catamarca og de delvist i fangenskab opdrættede populationer i provinserne Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan]; Bolivia [hele populationen]; Chile [populationen i Primera Región]; Ecuador [hele populationen] og Peru [hele populationen]; som er opført i bilag B)

Vicugna vicugna (II) (Kun populationerne i Argentina [populationerne i provinserne Jujuy og Catamarca og de delvist i fangenskab opdrættede populationer i provinserne Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan]; Bolivia [hele populationen]; Chile [populationen i Primera Región]; Ecuador [hele populationen] og Peru [hele populationen]; alle andre populationer er opført i bilag A) (3)

 

vicugna

Cervidae

 

 

 

hjorte, guemal, muntjakker, puduer

 

Axis calamianensis (I)

 

 

art af axishjort

 

Axis kuhlii (I)

 

 

art af axishjort

 

 

 

Axis porcinus (III) Pakistan (Undtagen de underarter, der er opført i bilag A)

art af axishjort

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

art af axishjort

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

sumphjort

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

underart af kronhjort

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeriet/Tunesien)

underart af kronhjort

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

underart af kronhjort

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

persisk dådyr

 

Hippocamelus spp.

 

 

guemal

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

underart af spidshjort

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

sort muntjak

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

kæmpemuntjak

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

underart af virginiahjort

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampashjort

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

nordlig pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

sydlig pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

barasingha

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Elds kronhjort

Hippopotamidae

 

 

 

flodheste

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

dværgflodhest

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

flodhest

Moschidae

 

 

 

moskushjort

 

Moschus spp. (I) (Kun populationerne i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan; alle andre populationer er opført i bilag B).

Moschus spp. (I) (Undtagen de populationer i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan, der er opført i bilag A)

 

moskushjort

Suidae

 

 

 

hjortesvin, svin

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

hjortesvin

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

art af hjortesvin

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

art af hjortesvin

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

art af hjortesvin

 

Sus salvanius (I)

 

 

indisk dværgsvin

Tayassuidae

 

 

 

halsbåndssvin eller pekarier

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A, samt populationerne af Pecari tajacu i Mexico og USA, som ikke er opført i forordningens bilag)

 

halsbåndssvin eller pekarier

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

chaco-pekari

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

rød panda

Canidae

 

 

 

hunde, ræve, ulve

 

 

 

Canis aureus (III Indien)

guldsjakal

 

Canis lupus (I/II)

(Alle populationer undtagen populationer i Spanien nord for Duero og populationer i Grækenland nord for 39. breddegrad. Populationer i Bhutan, Indien, Nepal og Pakistan er optaget på bilag I, alle andre populationer er opført på bilag II. Omfatter ikke husdyrformen og dingoen, der er opført som Canis lupus familiaris og Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populationer i Spanien nord for Duero og populationer i Grækenland nord for 39. breddegrad). Omfatter ikke husdyrformen og dingoen, der er opført som Canis lupus familiaris og Canis lupus dingo)

 

ulv

 

Canis simensis

 

 

etiopisk ulv

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

krabberæv

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

mankeulv

 

 

Cuon alpinus (II)

 

asiatisk vildhund, dhole eller rødulv

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

culpeo

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

darwins ræv

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

zorro chilla

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

pampasræv

 

Speothos venaticus (I)

 

 

skovhund

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indien)

indisk ræv

 

 

Vulpes cana (II)

 

blanfords ræv

 

 

Vulpes zerda (II)

 

fennek eller ørkenræv

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fossa eller viverkatten

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

art af desmerkat

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

katte, geparder, leoparder, løver, tigre osv.

 

 

Felidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A. Enheder af husdyrformen er ikke omfattet af denne forordning. For Panthera leo (afrikanske populationer): Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for ben, stykker af ben, benprodukter, klør, skeletter, kranier og tænder, der er udtaget af vildt og handles i kommercielt øjemed.

De årlige eksportkvota for handel med ben, stykker af ben, benprodukter, klør, skeletter, kranier og tænder i kommercielt øjemed, der er afledt af kommercielt opdræt i fangenskab i Sydafrika, fastsættes og meddeles årligt til CITES-sekretariatet.)

 

katte

 

Acinonyx jubatus (I) (Der bevilges følgende årlige eksportkvoter for levende enheder og jagttrofæer: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handelen med sådanne enheder er undergivet artikel 4, stk. 1.)

 

 

gepard, cheetah eller jagtleopard

 

Caracal caracal (I) (Kun populationen i Asien; alle andre populationer er opført i bilag B).

 

 

karakal eller ørkenlos

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

asiatisk guldkat

 

Felis nigripes (I)

 

 

sortfodet kat

 

Felis silvestris (II)

 

 

vildkat

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffreys kat

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

andes-bjergkat

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

sydamerikansk tigerkat eller oncilla

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

margay eller langhalet kat

 

Lynx lynx (II)

 

 

los

 

Lynx pardinus (I)

 

 

spansk los eller pardellos

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

træleopard

 

Panthera leo persica (I)

 

 

indisk løve

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

marmorkat

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Kun populationerne i Bangladesh, Indien og Thailand; alle andre populationer er opført i bilag B).

 

 

underart af bengalsk tigerkat

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

iriomote kat

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

fladhovedet kat

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Kun populationen i Indien; alle andre populationer er opført i bilag B).

 

 

rustplettet kat

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

costa rica cougar

 

Puma yagouaroundi (I) (Kun populationerne i Mellem- og Nordamerika; alle andre populationer er opført i bilag B).

 

 

jaguarundi eller cira

 

Uncia uncia (I)

 

 

sneleopard

Herpestidae

 

 

 

manguster

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indien/Pakistan)

almindelig mangust

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indien)

art af mangust

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

art af mangust

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indien)

art af mangust

 

 

 

Herpestes smithii (III Indien)

art af mangust

 

 

 

Herpestes urva (III Indien)

krabbemangust

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indien)

stribetnakket mangust

Hyaenidae

 

 

 

jordulv, hyæner

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

stribet hyæne

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

jordulv

Mephitidae

 

 

 

stinkdyr

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

humboldts andesskunk

Mustelidae

 

 

 

mårer

Lutrinae

 

 

 

oddere

 

 

Lutrinae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

oddere

 

Aonyx capensis microdon (I) (Kun populationerne i Cameroun og Nigeria; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

fingerodder

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

californisk havodder

 

Lontra felina (I)

 

 

havodder

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

neotropisk flododder

 

Lontra provocax (I)

 

 

sydlig flododder

 

Lutra lutra (I)

 

 

odder

 

Lutra nippon (I)

 

 

japansk odder

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

brasiliansk kæmpeodder

Mustelinae

 

 

 

grisoner, mårer, hyaraer, væsler

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

hyara

 

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

grison

 

 

 

Martes flavigula (III Indien)

gulstrubet mår eller charsamår

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indien)

indisk underart af husmår

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indien)

nilgiri-mår

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

honninggrævling

 

Mustela nigripes (I)

 

 

sortfodet ilder

Odobenidae

 

 

 

hvalros

 

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

hvalros

Otariidae

 

 

 

øresæler

 

 

Arctocephalus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

søbjørne eller pelssæler

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

philippi-pelssæl

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

guadaloupe-pelssæl

Phocidae

 

 

 

sæler

 

 

Mirounga leonina (II)

 

sydlig søelefant

 

Monachus spp. (I)

 

 

Procyonidae

Procynidae

 

 

 

halvbjørne

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

buskhalet olingo

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

centralamerikansk kakomistel

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

hvidsnudet næsebjørn

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

underart af rød næsebjørn

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

kinkajou eller snohalebjørn

Ursidae

 

 

 

bjørne

 

 

Ursidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

bjørne

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

stor panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajbjørn

 

Melursus ursinus (I)

 

 

læbebjørn

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

brillebjørn

 

Ursus arctos (I/II)

(Kun populationerne i Bhutan, Kina, Mexico og Mongoliet samt underarten Ursus arctos isabellinus er optaget på bilag I; alle andre populationer er opført i bilag II)

 

 

brun bjørn

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

asiatisk sortbjørn eller kravebjørn

Viverridae

 

 

 

binturong, desmerkatte, art af desmerkat, fossa, linsang, odder-desmerkat, palmeruller

 

 

 

Arctictis binturong (III Indien)

binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

civette eller afrikansk desmerkat

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

odderdesmerkat

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

båndet palmeruller

 

 

 

Paguma larvata (III India)

maskepalmeruller

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indien)

indisk palmeruller

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indien)

jerdons palmeruller

 

 

Prionodon linsang (II)

 

båndet linsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

plettet desmerdyr

 

 

 

Viverra civettina (III Indien)

malabar civette

 

 

 

Viverra zibetha (III Indien)

stor asiatisk civette

 

 

 

Viverricula indica (III Indien)

lille asiatisk civette

CETACEA

 

 

 

hvaler (delfiner, marsvin, hvaler)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

hvaler

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

bredsnudet flagermus

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

art af vampyrflagermus

Pteropodidae

 

 

 

flyvende hunde

 

 

Acerodon spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

flyvende hunde

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

 

Pteropus (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A og Pteropus brunneus)

 

flyvende hunde

 

Pteropus insularis (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

art af flyvende hund

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

bæltedyr

 

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

art af ellevebåndet bæltedyr

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

art af ellevebåndet bæltedyr

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul. Alle enheder anses for at være enheder af arter, der er optaget i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.)

 

art af bæltedyr

 

Priodontes maximus (I)

 

 

kæmpebæltedyr

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

pungmårer Sminthopsis longicaudata (I)

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

kænguruer, kratkænguruer

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

art af trækænguru

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

art af trækænguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

stribet harekænguru

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

art af klohalekænguru

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

art af klohalekænguru

Phalangeridae

 

 

 

kuskus

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

østlig kuskus

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

sydlig kuskus

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

nordlig kuskus

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

admiralty island kuskus

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

plettet kuskus

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

waigeou kuskus

Potoroidae

 

 

 

rottekænguruer

 

Bettongia spp. (I)

 

 

arter af rottekænguruer

Vombatidae

 

 

 

vombatter

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

art af vombat

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

harer, kaniner

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

børstekanin

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

vulkanhare

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

myrepindsvin

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

langsnablet myrepindsvin

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

art af langnæset punggrævling

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

ørepunggrævling eller stor kaninpunggrævling

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

heste, vildæsler, zebraer

 

Equus africanus (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Equus asinus, der ikke er omfattet denne forordning)

 

 

afrikansk vildæsel

 

Equus grevyi (I)

 

 

grevys zebra

 

Equus hemionus (I/II) (Arten er opført i bilag II, men underarten Equus hemionus hemionus og Equus hemionus khur er opført i bilag I)

 

 

asiatisk vildæsel eller kulan

 

Equus kiang (II)

 

 

kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

przewalskiis hest

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

hartmanns bjergzebra

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

bjergzebra

Rhinocerotidae

 

 

 

næsehorn

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag B)

 

 

næsehorn

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Kun populationerne i Sydafrika og Swaziland; alle andre populationer er opført under bilag A. Udelukkende med det formål at tillade international handel med levende dyr til hensigtsmæssige og acceptable bestemmelsessteder samt med jagttrofæer. Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er optaget i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed)

 

sydligt bredsnudet næsehorn eller hvidt næsehorn

Tapiridae

 

 

 

tapirer

 

Tapiridae spp. (I) (Undtagen de arter, der er opført i bilag B)

 

 

tapirer

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

sydamerikansk tapir

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

skældyr

 

 

Manis spp. (II)

(Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

skældyr

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

indisk skældyr

 

Manis culionensis (I)

 

 

filipinsk skældyr

 

Manis gigantea (I)

 

 

kæmpeskældyr

 

Manis javanica (I)

 

 

Sunda-skældyr

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

kinesisk skældyr

 

Manis temminckii (I)

 

 

Termmincks skældyr

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

langhalet skældyr

 

Manis tricuspis (I)

 

 

træskældyr

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

tre-tåede dovendyr

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

art af tretået dovendyr

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

brunstrubet tretået dovendyr

Megalonychidae

 

 

 

to-tået dovendyr

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

hoffmans dovendyr

Myrmecophagidae

 

 

 

myreslugere

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

stor myresluger

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

tamandu-myresluger

PRIMATER

 

 

 

primater (aber og halvaber)

 

 

PRIMATER spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

primater

Atelidae

 

 

 

brøleaber, edderkoppeaber

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

art af brøleabe

 

Alouatta palliata (I)

 

 

kappe-brøleabe

 

Alouatta pigra (I)

 

 

art af brøleabe

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

underart af gylden edderkoppeabe

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

underart af gylden edderkoppeabe

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

ulden edderkoppeabe

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

nordlig muriqui

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

hendees uldabe

Cebidae

 

 

 

egernaber, pelsaber

 

Callimico goeldii (I)

 

 

springtamarin eller goldies tamarin

 

Callithrix aurita (I)

 

 

art af silkeabe

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

art af silkeabe

 

Leontopithecus spp.

 

 

løvetamariner

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

tofarvet tamarin

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffreys tamarin

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

hvidfodet tamarin

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

martins tamarin

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

paryksilkeabe

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

rødrygget egern-abe

Cercopithecidae

 

 

 

marekatte

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

art af mangabey

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

dianamarekat

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

art af marekat

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

art af marekat

 

Colobus satanas (II)

 

 

sort colobusabe

 

Macaca silenus (I)

 

 

wanderu eller skægabe

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

berberabe

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

næseabe

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

zanzibar rød colobusabe

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

pennants røde colobusabe

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

preuss' røde colobusabe

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

thollons røde colobusabe

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

art af langur

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

art af langur

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

kostumeaber

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hanumanlangur

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

art af grå langur

 

Simias concolor (I)

 

 

simakobou

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

delacours langur

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

art af langur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

gylden langur

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

art af langur

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

art af langur

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

laotiansk langur

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

art af langur

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

hvidhovedet langur

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

shortridges langur

Cheirogaleidae

 

 

 

små makier

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

små makier Daubentoniidae

Daubentoniidae

 

 

 

fingerdyr eller aye-aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

fingerdyr eller aye-aye

Hominidae

 

 

 

menneskeaber

 

Gorilla beringei (I)

 

 

bjerggorilla

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

lavlandsgorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

chimpanser og bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

sumatraorangutan

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

borneo orangutang

Hylobatidae

 

 

 

gibboner

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibboner

Indriidae

 

 

 

indri, sifakas og silkemakier

 

Indriidae spp. (I)

 

 

indri, sifakas og silkemakier

Lemuridae

 

 

 

ægte lemurer

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

ægte lemurer

Lepilemuridae

 

 

 

væselmakier

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

væselmakier

Lorisidae

 

 

 

lorier

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

lorier

Pitheciidae

 

 

 

uakaris, titis, sakis

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakaris

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

abeart

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

abeart

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

abeart

 

Callicebus personatus (II)

 

 

sahuassu

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

hvidnæset saki

Tarsiidae

 

 

 

spøgelsesaber

 

Tarsius spp. (II)

 

 

spøgelsesaber

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

elefanter

 

Elephas maximus (I)

 

 

asiatisk elefant

 

Loxodonta africana (I) (Undtagen populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe, der er opført i bilag B)

Loxodonta africana (II)

(Kun populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe (5); alle andre populationer er opført i bilag A)

 

afrikansk elefant

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

chinchillaer

 

Chinchilla spp. (I) (Enheder af husdyrformen er ikke omfattet af denne forordning)

 

 

chinchillaer

Cuniculidae

 

 

 

pakaer

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

art af paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agoutis

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

mellemamerikansk agouti

Erethizontidae

 

 

 

træpindsvin

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

art af træpindsvin

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

sydamerikansk træpindsvin

Hystricidae

 

 

 

hulepindsvin

 

Hystrix cristata

 

 

hvidhalet hulepindsvin

Muridae

 

 

 

mus, rotter

 

Leporillus conditor (I)

 

 

art af husbyggende mus

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

shark bay mus

 

Xeromys myoides (I)

 

 

art af gnaver

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

art af gnaver

Sciuridae

 

 

 

jordegern, egern

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

mexikansk præriehund

 

 

 

Marmota caudata (III Indien)

langhalet murmeldyr

 

 

 

Marmota himalayana (III Indien)

himalayamurmeldyr

 

 

Ratufa spp. (II)

 

kæmpeegern

 

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

deppes egern

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

træspidsmus

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

dugong

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

manater

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

fugle

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

ænder, gæs, svaner etc.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

aucklandand

 

 

Anas bernieri (II)

 

madagaskarkrikand

 

Anas chlorotis (I)

 

 

new zealandsk brunand

 

 

Anas formosa (II)

 

sibirisk krikand

 

Anas laysanensis (I)

 

 

laysanand

 

Anas nesiotis (I)

 

 

art af brunand

 

Anas querquedula

 

 

atlingand

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

hvidvinget and

 

Aythya innotata

 

 

madagaskar hvidøjet and

 

Aythya nyroca

 

 

hvidøjet and

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

aleutisk canadagås

 

Branta ruficollis (II)

 

 

rødhalset gås

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

hawaiigås

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

coskorobasvane

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

sorthalset svane

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

cubatræand

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

sortbuget træand

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

okkertræand

 

Mergus octosetaceus

 

 

brasiliansk skallesluger

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

hvidhovedet skarveand

 

Rhodonessa caryophyllacea (muligvis uddød) (I)

 

 

rosenhovedet and

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

knopgås

 

Tadorna cristata

 

 

koreagravand

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

kolibrier

 

 

Trochilidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

kolibrier

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

art af kolibri

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

trieler

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

tostribet triel

Laridae

 

 

 

måger, terner

 

Larus relictus (I)

 

 

reliktmåge

Scolopacidae

 

 

 

spover, klirer

 

Numenius borealis (I)

 

 

eskimospove

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

tyndnæbbet spove

 

Tringa guttifer (I)

 

 

sakhalinklire

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

hejrer

 

Ardea alba

 

 

sølvhejre

 

Bubulcus ibis

 

 

kohejre

 

Egretta garzetta

 

 

silkehejre

Balaenicipitidae

 

 

 

træskonæb

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

træskonæb

Ciconiidae

 

 

 

storke

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

manchurerstork

 

Ciconia nigra (II)

 

 

sort stork

 

Ciconia stormi

 

 

sundastork

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

adjudantstork

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

mangrovestork

Phoenicopteridae

 

 

 

flamingoer

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

flamingoer

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

europæisk flamingo

Threskiornithidae

 

 

 

ibiser, skestorke

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

rød ibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

kapibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

eremitibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

japansk ibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

skestork

 

Pseudibis gigantea

 

 

kæmpeibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

duer

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

nicobardue

 

Claravis godefrida

 

 

hvidmasket grådue

 

Columba livia

 

 

klippedue

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

mindorokejserdue

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

dolkestikdue

 

 

Goura spp. (II)

 

kronduer

 

Leptotila wellsi

 

 

grenadajorddue

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

rosendue

 

Streptopelia turtur

 

 

turteldue

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

næsehornsfugle

 

 

Aceros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

næsehornsfugle

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

rødhalset rynkenæb

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

 

Buceros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

næsehornsfugle

 

Buceros bicornis (I)

 

 

stor næsehornsfugl

 

 

Penelopides spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

hjelmnæsehornsfugl

 

 

Rhyticeros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

næsehornsfugle

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

gulpunget rynkenæb

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

turakoer

 

 

Tauraco spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

turakoer

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

camerounturako

FALCONIFORMES

 

 

 

rovfugle (ørne, falke, høge, gribbe)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Undtagen de arter, der er opført under bilag A; undtagen én art af familien Cathartidae, der er opført i bilag C; de andre arter i den familie er ikke opført i bilagene til nærværende forordning); og undtagen Caracara lutosa)

 

rovfugle

Accipitridae

 

 

 

høge, ørne

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

balkanhøg

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

duehøg

 

Accipiter nisus (II)

 

 

spurvehøg

 

Aegypius monachus (II)

 

 

munkegrib

 

Aquila adalberti (I)

 

 

spansk kejserørn

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

kongeørn

 

Aquila clanga (II)

 

 

stor skrigeørn

 

Aquila heliaca (I)

 

 

kejserørn

 

Aquila pomarina (II)

 

 

lille skrigeørn

 

Buteo buteo (II)

 

 

musvåge

 

Buteo lagopus (II)

 

 

fjeldvåge

 

Buteo rufinus (II)

 

 

ørnevåge

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

cubansk papegøjebaza

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

slangeørn

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

rørhøg

 

Circus cyaneus (II)

 

 

blå kærhøg

 

Circus macrourus (II)

 

 

steppehøg

 

Circus pygargus (II)

 

 

hedehøg

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

blå glente

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

madagaskarslangehøg

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

lammegrib

 

Gyps fulvus (II)

 

 

gåsegrib

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla er opført i bilag I; de andre arter er opført i bilag II)

 

 

havørne

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpy

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

høgeørn

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

dværgørn

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

sodrygget våge

 

Milvus migrans (II) (Undtagen Milvus migrans lineatus, som er opført i bilag B)

 

 

sort glente

 

Milvus milvus (II)

 

 

rød glente

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

ådselgrib

 

Pernis apivorus (II)

 

 

hvepsevåge

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

fillipinsk abeørn

Cathartidae

 

 

 

Vestgribbe

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

californisk kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kongekondor

 

Vultur gryphus (I)

 

 

andeskondor

Falconidae

 

 

 

falke

 

Falco araeus (I)

 

 

seychellertårnfalk

 

Falco biarmicus (II)

 

 

lannerfalk

 

Falco cherrug (II)

 

 

slagfalk

 

Falco columbarius (II)

 

 

dværgfalk

 

Falco eleonorae (II)

 

 

eleonorafalk

 

Falco jugger (I)

 

 

laggarfalk

 

Falco naumanni (II)

 

 

lille tårnfalk

 

Falco newtoni (I) (Kun populationen på Seychellerne)

 

 

madagaskartårnfalk

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

berberfalk

 

Falco peregrinus (I)

 

 

vandrefalk

 

Falco punctatus (I)

 

 

mauritiustårnfalk

 

Falco rusticolus (I)

 

 

jagtfalk

 

Falco subbuteo (II)

 

 

lærkefalk

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

tårnfalk

 

Falco vespertinus (II)

 

 

aftenfalk

Pandionidae

 

 

 

fiskeørne

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

fiskeørn

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

blåknoppet hokko

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

rødnæbbet hokko

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

gulknoppet hokko

 

 

Crax fasciolata

 

nøgenmasket hokko

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

gullappet hokko

 

 

 

Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala og Honduras)

stor hokko

 

Mitu mitu (I)

 

 

alagoashokko

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Ortalis vetula

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

brun chachalaca

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

hjelmhokko

 

Penelope albipennis (I)

 

 

hvidvinget penelopehøne

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

toppet penelopehøne

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

chalopehøne

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

sortpandet fløjtehøne

 

Pipile pipile (I)

 

 

trinidadfløjtehøne

Megapodiidae

 

 

 

tallegallahøns, buskhøns

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

hammerhøne eller maleo

Phasianidae

 

 

 

ryper, perlehøns, agerhøns, fasaner, tragopaner

 

 

Argusianus argus (II)

 

argusfasan

 

Catreus wallichii (I)

 

 

wallichfasan

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

underart af bobwhitevagtel

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

hvid ørefasan

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

brun ørefasan

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

grå junglehøne el. sonnerats junglehøne

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

blodfasan

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

kinesisk glansfasan

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

hvidhalet glansfasan

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

hvidhalet glansfasan

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

edwardsfasan

 

 

Lophura hatinhensis

 

vietnamildryg

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

kalijfasan

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

swinhoes fasan

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

påfuglekalkun

 

Odontophorus strophium

 

 

halsbåndstandvagtel

 

Ophrysia superciliosa

 

 

uttar pradesh-vagtel

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

art af påfugl

 

 

Pavo muticus (II)

 

grøn påfugl

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

grå påfuglefasan

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

vietnampåfuglefasan

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

malajpåfuglefasan

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

palawanpåfuglefasan

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

borneopåfuglefasan

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

koklassfasan

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

topargus

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

elliotts fasan

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

burmafasan

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikadofasan

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

kaspisk kongehøne

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

tibetkongehøne

 

Tragopan blythii (I)

 

 

nagaland tragopan

 

Tragopan caboti (I)

 

 

cabots tragopan

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

vestlig tragopan

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

satyrtragopan

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

art af præriehøne

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

traner

 

 

Gruidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

traner

 

Grus americana (I)

 

 

trompetértrane

 

Grus canadensis (I/II) (Arten er opført i bilag II, men underarterne Grus canadensis nesiotes og Grus canadensis pulla er opført i bilag I)

 

 

prærietrane

 

Grus grus (II)

 

 

trane

 

Grus japonensis (I)

 

 

japansk trane

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

snetrane

 

Grus monacha (I)

 

 

hættetrane

 

Grus nigricollis (I)

 

 

sorthalset trane

 

Grus vipio (I)

 

 

hvidhalset trane

Otididae

 

 

 

trapper

 

 

Otididae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

trapper

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

indisk trappe

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

østlig kravetrappe

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

kravetrappe

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

stor florikan

 

Otis tarda (II)

 

 

stortrappe

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

florikan

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

dværgtrappe

Rallidae

 

 

 

blishøns, rørvagtler

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

brun skovrikse

Rhynochetidae

 

 

 

kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

kratfugle

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

vestlig kratfugl

Cotingidae

 

 

 

Cotingas

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

pragtparasolfugl

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

hjelmparasolfugl

 

Cotinga maculata (I)

 

 

blå purpurkotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

klippehaner

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

hvidvingekotinga

Emberizidae

 

 

 

kardinaler, tangarer

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

grøn kardinal

 

 

Paroaria capitata (II)

 

sortstrubet kardinal

 

 

Paroaria coronata (II)

 

grå kardinal

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

pragttangar

Estrildidae

 

 

 

manakiner, astrilder

 

 

Amandava formosa (II)

 

olivengrøn astrild

 

 

Lonchura fuscata

 

timorrisfugl

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

risfugl

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

korthalet bæltefinke

Fringillidae

 

 

 

finker

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

kapucinersisken

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

yarellsisken

Hirundinidae

 

 

 

svaler

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

hvidøjet flodsvale

Icteridae

 

 

 

trupialer

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

saffranstrupial

Meliphagidae

 

 

 

honningædere

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

hjelmhonningæder

Muscicapidae

 

 

 

fluesnappere, skrigedrosler m.fl.

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

art af sanger

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

indogoniltava

 

Dasyornis broadbenti litoralis (muligvis uddød) (I)

 

 

art af brunhovedet børstesanger

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

vestlig børstesanger

 

 

Garrulax canorus (II)

 

sangskadedrossel (kinesisk Hwamei)

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

sangskadedrossel (taiwansk Hwamei)

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

sølvøret sangtimalie (solfugl)

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

sangtimalie (solfugl)

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

omei pragttimalie

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

gulhovedet kragedrossel

 

Picathartes oreas (I)

 

 

rødhovedet kragedrossel

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

mascarenerparadismonark

Paradisaeidae

 

 

 

paradisfugle

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

paradisfugle

Pittidae

 

 

 

pittaer

 

 

Pitta guajana (II)

 

gyldenbrynet pitta

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

gurneys pitta

 

Pitta kochi (I)

 

 

luzonpitta

 

 

Pitta nympha (II)

 

nymfepitta

Pycnonotidae

 

 

 

bulbuler

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

art af bulbul

Sturnidae

 

 

 

stære

 

 

Gracula religiosa (II)

 

beostær

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

balistær eller Rotschilds stær

Zosteropidae

 

 

 

brillefugle

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

norfolkbrillefugl

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

fregatfugle

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

juleø-fregatfugl

Pelecanidae

 

 

 

pelikaner

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

krøltoppet pelikan

Sulidae

 

 

 

suler

 

Papasula abbotti (I)

 

 

juleø-sule

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

skægfugle

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

tukanskægfugl

Picidae

 

 

 

spætter

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

underart af hvidbuget sortspætte

Ramphastidae

 

 

 

tukaner

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

safrantukan

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

sorthalset arasari

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

brunøret arasari

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

grøn arasari

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

rødbrystet tukan

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

kølnæbbet tukan

 

 

Ramphastos toco (II)

 

kæmpetukan

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

rødnæbbet tukan

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

gulbrystet tukan

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

pletnæbbet tukanet

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

lappedykkere

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

atitlanlappedykker

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

albatrosser

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

korthalet albatros

PSITTACIFORMES

 

 

 

papegøjefugle

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Undtagen de arter, der er opført i bilag A, samt arterne Agapornis roseicollis (rosenhovedet dværgpapegøje), Melopsittacus undulatus (undulat), Nymphicus hollandicus (nymfeparakit) og Psittacula krameri (lille alexanderparakit), som ikke er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

papegøjefugle

Cacatuidae

 

 

 

kakaduer

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

tanimbarkakadu eller goffins kakadue

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

filippinsk kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

molukkakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

lille gultoppet kakadu

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

arakakadu eller palmekakadue

Loriidae

 

 

 

lorier, dværgpapegøjer

 

Eos histrio (I)

 

 

diademlori

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina er opført i bilag I, de øvrige arter er opført i bilag II)

 

 

vinilorier

Psittacidae

 

 

 

amazoner, araer, parakitter, papegøjer

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

blåhovedet amazone

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

gulnakket amazone

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

guldskuldret amazone eller rothschilds amazone

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

rødhalet amazone eller purpurblåkindet amazone

 

Amazona finschi (I)

 

 

lillakronet amazone eller finchs amazone

 

Amazona guildingii (I)

 

 

kongeamazone eller guildings amazone

 

Amazona imperialis (I)

 

 

kejseramazone

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

cuba-amazone

 

Amazona oratrix (I)

 

 

(dobbelt) gulhovedet amazone

 

Amazona pretrei (I)

 

 

pragtamazone eller petreis amazone

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

rødpandet amazone

 

Amazona tucumana (I)

 

 

tucumanamazone

 

Amazona versicolor (I)

 

 

st. Lucia-amazone eller mangefarvet amazone

 

Amazona vinacea (I)

 

 

vinrød amazone

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

grønkindet amazone

 

Amazona vittata (I)

 

 

Puerto Rico-amazone

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

havblå, hyacint og indigoara

 

Ara ambiguus (I)

 

 

stor grøn ara eller stor militær/soldaterara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

blåstrubet ara eller candinde ara

 

Ara macao (I)

 

 

lyserød ara

 

Ara militaris (I)

 

 

lille soldaterara eller lille militærara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

rødøret ara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

spix's ara

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

norfolk øens parakit

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

chatham øens springparakit

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

gedeparakit

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

art af gedeparakit

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

coxen's dobbeltøjet figenpapegøje

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

hornparakit

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

guldparakit

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

guldbuget græsparakit

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

guløret parakit

 

Pezoporus occidentalis (muligvis uddød) (I)

 

 

natparakit

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

jordparakit

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

rødpandet pragtpapegøje

 

Primolius couloni (I)

 

 

blåhovedet dværgara

 

Primolius maracana (I)

 

 

rødrygget dværgara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

guldskuldret sangparakit

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

sortkappet sangparakit eller hooded parakit

 

Psephotus pulcherrimus (muligvis uddød) (I)

 

 

paradis(sang)parakit

 

Psittacula echo (I)

 

 

mauritius-alexanderparakit

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

grå jako

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

blåstrubet conure

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

araparakitter eller tyknæbsparakitter

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

uglepapegøje

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

nanduer

 

Pterocnemia pennata (I) (Undtagen Pterocnemia pennata pennata, der er opført i bilag B)

 

 

lille nandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

lille nandu

 

 

Rhea americana (II)

 

nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

pingviner

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

brillepingvin

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

humboldtpingvin

STRIGIFORMES

 

 

 

ugler

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A og Sceloglaux albifacies)

 

ugler

Strigidae

 

 

 

ugler

 

Aegolius funereus (II)

 

 

perleugle

 

Asio flammeus (II)

 

 

mosehornugle

 

Asio otus (II)

 

 

skovhornugle

 

Athene noctua (II)

 

 

kirkeugle

 

Bubo bubo (II) (Undtagen Bubo bubo bengalensis, som er opført i bilag B)

 

 

stor hornugle

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

spurveugle

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

skovkirkeugle

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

mindanaohornugle

 

Ninox natalis (I)

 

 

juleø-høgeugle

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

sneugle

 

Otus ireneae (II)

 

 

sokokedværghornugle

 

Otus scops (II)

 

 

dværghornugle

 

Strix aluco (II)

 

 

natugle

 

Strix nebulosa (II)

 

 

lapugle

 

Strix uralensis (II) (Undtagen Strix uralensis davidi, som er opført i bilag B)

 

 

slagugle

 

Surnia ulula (II)

 

 

høgeugle

Tytonidae

 

 

 

slørugler

 

Tyto alba (II)

 

 

slørugle

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

madagaskarslørugle

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

struds

 

Struthio camelus (I) (Kun populationerne i Algeriet, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Mali, Mauritanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal og Sudan; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

 

struds

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

tinamuer

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

olivengrå tinamu

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

trongoner

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

quetzal

REPTILIA

 

 

 

krybdyr

CROCODYLIA

 

 

 

alligatorer, kaimaner, krokodiller

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

alligatorer, kaimaner, krokodiller

Alligatoridae

 

 

 

alligatorer, kaimaner

 

Alligator sinensis (I)

 

 

kinesisk alligator

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

rio apaporis brillekaiman

 

Caiman latirostris (I) (Undtagen populationen i Argentina, der er opført i bilag B)

 

 

bredsnudet kaiman

 

Melanosuchus niger (I) (Undtagen populationen i Brasilien, der er opført i bilag B, og populationen i Ecuador, som er opført i bilag B, og som er omfattet af en årlig eksportkvote på nul, indtil CITES-sekretariatet og »IUCN/SSC Crocodile Specialist Group« har godkendt en årlig eksportkvote)

 

 

sort kaiman

Crocodylidae

 

 

 

krokodiller

 

Crocodylus acutus (I) (Undtagen populationen i det integrerede mangroveforvaltningsdistrikt i Cispata-bugten, Tinajones, La Balsa og de omkringliggende områder i departmentet Córdoba i Colombia og populationen i Cuba, som er optaget i bilag B)

 

 

spidssnudet krokodille

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

panserkrokodille

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

orinoco krokodille

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

mindoro-krokodille

 

Crocodylus moreletii (I)(Undtagen populationen i Belize, som er opført i bilag B med en kvote på nul for enheder, der er fanget i naturen, som handles i kommercielt øjemed, og populationen i Mexico, der er opført i bilag B)

 

 

morelets krokodille

 

Crocodylus niloticus (I) (Undtagen populationerne i Botswana, Ægypten [med en kvote på nul for enheder, der er fanget i naturen, som handles i kommercielt øjemed], Ethiopien, Kenya, Madagascar, Malavi, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Uganda, Tanzania [underlagt en årlig eksportkvote på højst 1600 enheder, der er fanget i naturen, herunder jagttrofæer, udover enheder opdrættet i fangeskab], Zambia and Zimbabwe; disse populationer er opført i bilag B)

 

 

nilkrokodille

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

sumpkrokodille

 

Crocodylus porosus (I) (Undtagen populationerne i Australien, Indonesien, Malaysia [fangst i naturen begrænset til staten Sarawak og en kvote på nul for vilde enheder i de andre stater i Malaysia (Sabah og Den Malysiske halvø), uden ændring i kvoten på nul, medmindre dette godkendes af CITES-parterne] og Papua Ny Guinea, der er opført i bilag B)

 

 

saltvandskrokodille

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

cuba-krokodille

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

siam-krokodille

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

vestafrikansk dværgkrokodille eller kortsnudet krokodille

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

falsk gavial

Gavialidae

 

 

 

gangesgavial

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gangesgavial

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

tuataraer eller broøgler

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

tuataraer eller broøgler

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

tornhaleagamer

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

bælte- og pladeøgler

Anguidae

 

 

 

Alligatorøgler

 

 

Abronia spp. (II) (undtagen for de arter, der er opført i bilag A. Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for enheder, der er fanget i naturen, hvad angår Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis og A. vasconcelosii)

 

Alligatorøgler

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

 

 

Abronia campbelli (I)

 

 

 

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

 

 

Abronia frosti (I)

 

 

 

 

Abronia meledona (I)

 

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

kamæleoner

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

dværgkamelæoner

 

 

Brookesia spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

dværgkamelæoner

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

art af dværgkamæleon

 

 

Calumma spp. (II)

 

madagaskiske kamæleoner

 

 

Chamaeleo spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

kamæleoner

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

europæisk kamæleon

 

 

Furcifer spp. (II)

 

madagaskiske kamæleoner

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

dværgkamelæoner

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

dværgkamelæoner

 

 

Palleon spp. (II)

 

 

 

 

Rhampholeon spp. (II)

 

Dværgkamæleoner

 

 

Rieppeleon spp. (II)

 

Dværgkamæleoner

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

bælte- og pladeøgler

 

 

Cordylus spp. (II)

 

gekkoer

 

 

Hemicordylus spp. (II)

 

 

 

 

Karusaurus spp. (II)

 

 

 

 

Namazonurus spp. (II)

 

 

 

 

Ninurta spp. (II)

 

 

 

 

Ouroborus spp. (II)

 

 

 

 

Pseudocordylus spp. (II)

 

 

 

 

Smaug spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

gekkoer

 

Cnemaspis psychedelica (I)

 

 

Psykedelisk gekko

 

 

 

Dactylocnemis spp. (III New Zealand)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III New Zealand)

arter af gekkoer

 

Lygodactylus williamsi (I)

 

 

blå gekko

 

 

 

Mokopirirakau spp. (III New Zealand)

 

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

art af nøgenfingergekko

 

 

Naultinus spp. (II)

 

grøn gekko fra New Zealand

 

 

Paroedura masobe (II)

 

masobe-gekko

 

 

Phelsuma spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

daggekkoer

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

art af daggekko

 

 

Rhoptropella spp. (II)

 

 

 

 

 

Toropuku spp. (III New Zealand)

 

 

 

 

Tukutuku spp. (III New Zealand)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

bladhalegekkoer

 

 

 

Woodworthia spp. (III New Zealand)

 

Helodermatidae

 

 

 

giftøgler

 

 

Heloderma spp. (II) (Undtagen de underarter, der er opfært i bilag A)

 

giftøgler

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

guatemala gilaøgle

Iguanidae

 

 

 

leguaner

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

havleguan

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Fiji-leguaner

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Galapagos-leguaner

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

leguaner fra øen Utila

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

leguaner fra Rio Aguan-dalen

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

leguaner fra øen Roatán

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

leguaner fra Guatemala

 

Cyclura spp. (I)

 

 

næsehornsleguaner

 

 

Iguana spp. (II)

 

leguaner

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

art af tudseleguan

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

art af tudseleguan

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

art af tudseleguan

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

art af tudseleguan

 

Sauromalus varius (I)

 

 

san esteban island chuckwalla

Lacertidae

 

 

 

firben

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

hierro kæmpefirben

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

lilfords murfirben

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

ibiza murfirben

Lanthanotidae

 

 

 

øreløs varan

 

 

Lanthanotidae spp. (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for kommerciel handel med enheder, der er fanget i naturen)

 

 

Scincidae

 

 

 

skinker

 

 

Corucia zebrata (II)

 

snohaleskink

Teiidae

 

 

 

tejuer

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

art af teju

 

 

Dracaena spp. (II)

 

krokodilletejuer

 

 

Salvator spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

ægte tejuer

Varanidae

 

 

 

varaner

 

 

Varanus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

varaner

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

bengalsk varan

 

Varanus flavescens (I)

 

 

gul varan

 

Varanus griseus (I)

 

 

ørkenvaran

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

komodovaran

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

art af varan

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

grays varan

Xenosauridae

 

 

 

krokodillehaleøgle

 

Shinisaurus crocodilurus (I)

 

 

krokodillehaleøgle

SERPENTES

 

 

 

slanger

Boidae

 

 

 

boaer

 

 

Boidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

boaer

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

madagascar-boaer

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

argentinsk kongeboa

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

puerto rico boa

 

Epicrates monensis (I)

 

 

mona island boa

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

jamaica boa

 

Eryx jaculus (II)

 

 

europæisk sandboa

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

madagascar-boa

Bolyeriidae

 

 

 

round island boaer

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

round island boaer

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

round island boa

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

round island keel-scaled boa

Colubridae

 

 

 

snoge

 

 

 

Atretium schistosum (III Indien)

art af asiatisk vandsnog

 

 

 

Cerberus rynchops (III Indien)

hundehovedet vandsnog

 

 

Clelia clelia (II)

 

mussurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

falsk vandkobra

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

indisk ægslange

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

indisk rottesnog

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Indien)

art af asiatisk vandsnog

 

 

 

Xenochrophis schnurrenbergeri (III Indien)

 

 

 

 

Xenochrophis tytleri (III Indien)

 

Elapidae

 

 

 

kobraer, koralslanger

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

art af australsk giftsnog

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

art af mellemamerikansk koralslange

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

art af latinamerikansk koralslange

 

 

 

Micrurus ruatanus (III Honduras)