EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0078

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/78 af 15. juli 2016 om fastsættelse af administrative bestemmelser for EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til deres køretøjsmonterede eCall-systemer, der er baseret på 112-tjenesten, og ensartede betingelser for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 så vidt angår privatlivets fred og databeskyttelse for brugere af sådanne systemer (EØS-relevant tekst. )

C/2016/4386

OJ L 12, 17.1.2017, p. 26–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/78/oj

17.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 12/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/78

af 15. juli 2016

om fastsættelse af administrative bestemmelser for EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til deres køretøjsmonterede eCall-systemer, der er baseret på 112-tjenesten, og ensartede betingelser for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 så vidt angår privatlivets fred og databeskyttelse for brugere af sådanne systemer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 af 29. april 2015 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (1), særlig artikel 6, stk. 13, og artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) 2015/758 fastsætter en generel forpligtelse om, at nye køretøjstyper i klasse M1 og N1 skal være udstyret med 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer pr. 31. marts 2018.

(2)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/79 (2) fastsættes de specifikke tekniske krav og prøvningsprocedurer for EF-typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til deres 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer og EF-typegodkendelse af 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske enheder samt komponenter til 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (3) fastsætter den generelle ramme for EF-typegodkendelse af motorkøretøjer og definerer roller og ansvarsområder for alle aktører på de forskellige stadier i godkendelsesprocessen. Det er desuden nødvendigt at fastsætte særlige administrative bestemmelser for EF-typegodkendelse af motorkøretøjer med køretøjsmonterede 112-baserede systemer og 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske enheder og komponenter.

(4)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af prøvningsprocedurerne for EF-typegodkendelse og forenkle ansøgningsproceduren bør der indføres et standardiseret sæt oplysningsskemaer, modeller for EF-typegodkendelsesattester og for EF-typegodkendelsesmærket.

(5)

Fabrikanterne bør sikre, at det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system ikke kan spores og ikke er underlagt nogen konstant sporing. I den forbindelse bør det sikres, at de 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer ikke kommunikerer i normal driftstilstand, og at dataene i systemernes interne hukommelse ikke er tilgængelige uden for systemet, før et eCall udløses. Fabrikanterne bør også træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dataene i systemets interne hukommelse mod uautoriseret adgang og misbrug.

(6)

Alle data, som behandles via det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, skal være tilstrækkelige, relevante og stå i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet og behandlet.

(7)

Forbrugerne bør have fuldstændige og pålidelige oplysninger om, hvordan det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system fungerer, navnlig om, hvordan oplysningerne behandles i systemet, og hvordan disse data er beskyttet. Forbrugerne bør endvidere informeres om særlige forhold ved en privat nødopkaldstjeneste eller andre tillægstjenester, som er monteret i motorkøretøjet.

(8)

En konsekvent tilgang til de oplysninger, som forbrugerne får om den korrekte funktion af det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, stiller krav om en brugeroplysningsmodel, som indeholder de minimumsoplysninger, der skal leveres sammen med køretøjets tekniske dokumentation.

(9)

Køretøjsfabrikanterne bør have tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til de tekniske krav til typegodkendelse af 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer. Medlemsstaterne bør ligeledes have tilstrækkelig tid til på deres område at etablere den infrastruktur af alarmcentraler (PSAP), der skal sikre hensigtsmæssig modtagelse og håndtering af eCalls. Derfor bør datoen for anvendelse af denne forordning være den samme som datoen for obligatorisk anvendelse af 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer som angivet i forordning (EU) 2015/758.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er truffet efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (4).

(11)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes de administrative bestemmelser for godkendelse af nye køretøjstyper for så vidt angår 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer og 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske enheder samt 112-baserede køretøjsmonterede komponenter til systemer, der er konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer.

Der fastsættes endvidere ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne i forordning (EU) 2015/758 med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse for brugerne af 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer.

Artikel 2

EF-typegodkendelse af køretøjer for så vidt angår 112-baserede køretøjsmonterede e-Call-systemer

1.   Fabrikanten tilsender den godkendende myndighed, som defineret i artikel 3, nr. 29), i direktiv 2007/46/EF, en ansøgning om EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til dets 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system.

2.   Den i stk. 1 omhandlede ansøgning udformes i overensstemmelse med modellen i bilag I, del 1.

3.   Hvis de tekniske krav i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2017/79 er opfyldt, meddeler godkendelsesmyndigheden EF-typegodkendelse og udsteder en EF-typegodkendelsesattest, som er nummereret i overensstemmelse med det system, der er fastsat i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden køretøjstype.

4.   EF-typegodkendelsesattesten udformes i overensstemmelse med modellen i bilag I, del 2.

5.   Fabrikanten skal i instruktionsbogen angive oplysninger om den databehandling, der foregår i det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system i overensstemmelse med modellen i del 3 i bilag I til denne forordning.

Artikel 3

EF-typegodkendelse af 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske e-Call-enheder eller af komponenter til 112-baserede køretøjsmonterede e-Call-systemer

1.   Fabrikanten tilsender den godkendende myndighed, som defineret i artikel 3, nr. 29), i direktiv 2007/46/EF, en ansøgning om EF-typegodkendelse af en type 112-baseret køretøjsmonteret separat teknisk e-Call-enhed eller af en type komponent til et 112-baseret køretøjsmonteret eCall-system.

2.   Den i stk. 1 omhandlede ansøgning udformes i overensstemmelse med modellen i del 1 i bilag II til denne forordning.

3.   Hvis de tekniske krav i artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2017/79 for så vidt angår komponenter og artikel 7 for så vidt angår separate tekniske enheder er opfyldt, meddeler godkendelsesmyndigheden EF-typegodkendelse og udsteder EF-typegodkendelsesattest, som er nummereret i overensstemmelse med det system, der er fastsat i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden type separat teknisk enhed eller komponent.

4.   EF-typegodkendelsesattesten udformes i overensstemmelse med modellen i bilag II, del 2.

Artikel 4

EF-typegodkendelsesmærke

Hver komponent eller separate tekniske enhed, som er i overensstemmelse med en type, for hvilken der er meddelt EF-godkendelse efter denne forordning, forsynes med et EF-typegodkendelsesmærke, som er i overensstemmelse med modellen i bilag II, del 3.

Artikel 5

Beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse

1.   Fabrikanten træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system eller den separate tekniske enhed ikke kan spores og ikke er underlagt nogen konstant sporing ved normal eCall-driftstilstand. Fabrikanten sikrer endvidere, at data i den interne hukommelse i det pågældende system eller i den separate tekniske enhed automatisk og fortløbende fjernes og ikke er tilgængelige uden for det køretøjsmonterede system eller den separate tekniske enhed, før et eCall udløses.

2.   Fabrikanten underretter ejeren af køretøjet om de foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 9, i forordning (EU) 2015/758 ved hjælp af modellen i del 3 i bilag I til denne forordning.

3.   Fabrikanten træffer passende sikkerhedsforanstaltninger (såsom brug af krypteringsteknologi) til at beskytte personlige data i den interne hukommelse i det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system eller i den 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske enhed og til at forhindre overvågning og misbrug. Sådanne foranstaltninger skal være passende, stå i åbenbart rimeligt forhold til og være nødvendige for det tilsigtede formål.

Artikel 6

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 31. marts 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 123 af 19.5.2015, s. 77.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/79 af 12. september 2016 om fastsættelse af detaljerede tekniske krav og prøvningsprocedurer for EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til deres 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer, af 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske eCall-enheder og -komponenter og om supplering og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 for så vidt angår undtagelser og gældende standarder (se side 44 i denne EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


BILAG I

Administrative dokumenter for EF-typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår montering af 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer

DEL 1

Oplysningsskema

MODEL

Oplysningsskema nr. … vedrørende EF-typegodkendelse af et motorkøretøj for så vidt angår dets 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system.

Nedennævnte oplysninger skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til dette format og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede.

Hvis de i dette oplysningsskema omhandlede systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

0.   GENERELT

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.   Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (1): …

0.3.1.   Mærkets placering: …

0.4.   Køretøjets klasse (2): …

0.5.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.8.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): …

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens bemyndigede repræsentant (i givet fald): …

1.   KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.   Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: …

9.   KAROSSERI

9.1.   Karrosseritype (4): …

9.10.   Indvendig indretning

9.10.2.   Betjeningsorganernes, kontrollampernes og indikatorernes placering og identificering

9.10.2.1.   Fotografier og/eller tegninger af placeringen af symboler og betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer, som navnlig viser symbolet for en eventuel kontrollampe/indikator og dens placering, eller en beskrivelse af andre midler, der anvendes til at advare personer i køretøjet i tilfælde af kritiske svigt, som kan forhindre systemet i at foretage et 112-baseret eCall: …

9.12.2.   Art og placering af supplerende fastholdelsessystemer: ja/nej/ekstraudstyr

(L = venstre side, R = højre side, C = i midten)

 

Frontairbag

Sideairbag

Selestrammer

Første sæderække

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anden sæderække (*1)

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

12.   DIVERSE

12.8.   eCall-system

12.8.1.   Monteret: ja/nej (3).

12.8.2.   Teknisk beskrivelse og/eller skitse …

12.8.3.   Den køretøjsmonterede separate tekniske enheds typegodkendelsesnummer (hvis det foreligger): …

12.8.4.   For eCall-systemer, der ikke er godkendt som separat teknisk enhed:

12.8.4.1.   Detaljeret beskrivelse, fotografier og/eller tegninger af eCall-systemet og dets placering i køretøjet: …

12.8.4.2.   Liste over de vigtigste komponenter i det køretøjsmonterede system: …

12.8.4.3.   Skitsetegning over alle elektriske forbindelser: …

12.8.5.   Der er monteret eCall-system, som understøttes af tredjepartstjenester (TPS): ja/nej (3).

12.8.6.   Andre tillægstjenester: ja/nej (3).

12.8.7.   Overensstemmelseserklæring vedrørende standarderne i artikel 5, stk. 8, i forordning (EU) 2015/758: ja/nej (3).

Dato, underskrift.

Forklarende noter

(1)

Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(2)

Som defineret i del A i bilag II til direktiv 2007/46/EF.

(3)

Det ikke gældende overstreges.

(4)

Anvend koderne som defineret i afsnit C i bilag II til direktiv 2007/46/EF.

DEL 2

EF-typegodkendelsesattest

MODEL

Format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Den typegodkendende myndigheds stempel

Meddelelse vedrørende:

EF-typegodkendelse (1)

udvidelse af EF-typegodkendelse (1)

nægtelse af EF-typegodkendelse (1)

inddragelse af EF-typegodkendelse (1)

af en type køretøj for så vidt angår montering af 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer

i henhold til forordning (EU) 2015/758, senest ændret ved forordning (EU) …/…

EF-typegodkendelsesnummer: …

Begrundelse for udvidelse: …

AFDELING I

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.   Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (2): …

0.3.1.   Mærkets placering: …

0.4.   Køretøjets klasse (3): …

0.5.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.8.   Navn og adresse på samlefabrik(ker): …

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens bemyndigede repræsentant (i givet fald): …

AFDELING II

1.   Eventuelle yderligere oplysninger: Se addendum

2.   Teknisk tjeneste, som er ansvarlig for udførelse af prøvningerne: …

3.   Prøvningsrapportens dato: …

4.   Prøvningsrapportens nummer: …

5.   Eventuelle bemærkninger: se addendum.

6.   Sted: …

7.   Dato: …

8.   Underskrift: …

Bilag:

1.

Informationspakke.

2.

Prøvningsrapport.

Forklarende noter

(1)

Det ikke gældende overstreges.

(2)

Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(3)

Som defineret i del A i bilag II til direktiv 2007/46/EF.

Addendum

til EF-typegodkendelsesattest nr. …

1.   Andre oplysninger

1.1.   Kort beskrivelse af det køretøjsmonterede eCall-system: …

1.2.   eCall-systemets placering: …

1.3.   eCall-systemets udløsningsmetode: …

1.4.   eCall-systemets strømforsyning: …

1.5.   Der er monteret eCall-system med TPS i køretøjet: ja/nej (1).

1.6.   Andre tillægstjenester: ja/nej (1).

2.   Typegodkendelsesnummer for den 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske enhed/komponent (1), som er monteret i køretøjet (hvis relevant), i overensstemmelse med forordning (EU) 2015/758 og dens gennemførelsesretsakter: …

3.   Eventuelle bemærkninger: …

DEL 3

Brugeroplysningsmodel

Den tekniske dokumentation, der overdrages sammen med køretøjet (instruktionsbog), skal indeholde klare, fyldestgørende og let tilgængelige oplysninger om det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system og om, hvordan det fungerer samt om eventuelle eCall-systemer, der understøttes af tredjepartstjenester (TPS-systemer), eller andre tillægstjenester monteret i køretøjet og disses yderligere funktionalitet.

Forskelle mellem den databehandling, der foregår i det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system og TPS-systemet eller andre eventuelle tillægstjenester, skal være klart angivet.

Oplysninger om privatlivets fred og databeskyttelse skal angives særskilt for det 112-baserede system og TPS-systemet forud for deres ibrugtagning for at undgå forvirring med hensyn til formålet med og merværdien af databehandlingen.

Denne model fastsætter de minimumsoplysninger, som brugeren skal have, og kan suppleres med andre relevante oplysninger om de konkrete omstændigheder, hvorunder personoplysningerne indsamles eller behandles.

1.   BESKRIVELSE AF DET KØRETØJSMONTEREDE eCALL-SYSTEM

1.1.   Oversigt over det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, dets drift og funktioner: …

1.2.   Den 112-baserede eCall-tjeneste er en offentlig tjeneste af almen interesse, som er tilgængelig vederlagsfrit.

1.3.   Det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system er som standardindstilling aktiveret. Det udløses automatisk via køretøjsmonterede sensorer i tilfælde af en alvorlig ulykke. Det udløses også automatisk, hvis køretøjet er udstyret med et TPS-system, som ikke fungerer i tilfælde af en alvorlig ulykke.

1.4.   Det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system kan desuden udløses manuelt, hvis det er nødvendigt. Instruktioner om manuel aktivering af systemet: …

1.5.   I tilfælde af en alvorlig systemfejl, som kan deaktivere det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, vil personer i køretøjet modtage følgende advarsel: …

2.   OPLYSNINGER OM DATABEHANDLING

2.1.   Enhver behandling af personoplysninger i det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system skal overholde bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (2) og 2002/58/EF (3) og skal navnlig tage hensyn til nødvendigheden af at beskytte fysiske personers vitale interesser, jf. artikel 7, litra d), i direktiv 95/46/EF (4).

2.2.   Behandling af sådanne data er strengt begrænset til at sikre, at nødopkald gennem eCall sker til det fælleseuropæiske alarmnummer 112.

2.3.   Typer data og modtagerne heraf

2.3.1.   Det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system må kun indsamle og behandle følgende data:

Køretøjets identifikationsnummer

Køretøjstype (personbiler eller lette erhvervskøretøjer)

Energilagringstype til køretøjets fremdrift (benzin/diesel/CNG/LPG/elektrisk/hydrogen)

Køretøjets tre sidste positioner og kørselsretning

Logfil for automatisk aktivering af systemet og dets tidsstempel

Eventuelle yderligere data: …

2.3.2.   Modtagerne af data, der behandles af det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, er de relevante alarmcentraler, der af de respektive offentlige myndigheder i det land, på hvis område de befinder sig, er udpeget til som de første at modtage og håndtere eCall til det fælleseuropæiske alarmnummer 112.

Eventuelle supplerende oplysninger: …

2.4.   Databehandling

2.4.1.   Det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system er udformet således, at det sikrer, at data i systemets hukommelse ikke er tilgængelige uden for systemet, før der udløses et eCall.

Eventuelle supplerende oplysninger: …

2.4.2.   Det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system er udformet således, at det ikke kan spores og ikke er underlagt nogen konstant sporing ved normal driftstilstand

Eventuelle supplerende oplysninger: …

2.4.3.   Det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system er udformet således, at data i systemets interne hukommelse fjernes automatisk og fortløbende.

2.4.3.1.   Køretøjets positionsdata overskrives løbende i systemets interne hukommelse, således at maksimalt køretøjets seneste tre ajourførte placeringer, som er nødvendige for systemets almindelige funktion, gemmes.

2.4.3.2.   Logfilen med aktivitetsdata i det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system bliver ikke gemt længere end nødvendigt for håndteringen af alarmopkaldet og aldrig længere end 13 timer, fra opkaldet blev udløst.

Eventuelle supplerende oplysninger: …

2.5.   Hvordan den registrerede kan udøve sine rettigheder

2.5.1.   Den registrerede (køretøjets ejer) har ret til at få adgang til oplysninger og i givet fald til berigtigelse, sletning eller blokering af data om vedkommende, som ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 95/46/EF. En eventuel tredjemand, til hvem sådanne oplysninger er blevet videregivet, underrettes om enhver berigtigelse, sletning eller blokering, der er foretaget i overensstemmelse med nævnte direktiv, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.

2.5.2.   Den registrerede har ret til at klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed, hvis vedkommende finder, at hans eller hendes rettigheder er blevet krænket som følge af behandlingen af vedkommendes personoplysninger.

2.5.3.   Kontakt, der forestår behandlingen af anmodninger om adgang (i givet fald): …

3.   OPLYSNINGER OM TREDJEPARTSTJENESTER ELLER ANDRE TILLÆGSTJENESTER (HVIS MONTERET)

3.1.   Beskrivelse af TPS-systemets/tillægstjenestens drift og funktionalitet: …

3.2.   Enhver behandling af personoplysninger gennem TPS-systemet/andre tillægstjenester skal være i overensstemmelse med bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger i direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF.

3.2.1.   Retsgrundlaget for anvendelsen af tredjepartstjenester og/eller tillægstjenester og for disses databehandling …

3.3.   TPS-systemet og/eller andre tillægstjenester må kun behandle personoplysninger på grundlag af den registreredes udtrykkelige samtykke (køretøjets ejer(e)).

3.4.   Metoder til databehandling via TPS-systemet og/eller andre tillægstjenester, herunder eventuelle nødvendige yderligere oplysninger om sporbarhed, sporing og behandling af personoplysninger: …

3.5.   Ejeren af et køretøj, der er udstyret med et TPS-eCall-system og/eller andre tillægstjenester ud over det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system, har ret til at vælge at anvende det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system i stedet for TPS-eCall-systemet og de andre tillægstjenester.

3.5.1.   Kontaktoplysninger for anmodninger om deaktivering af TPS-eCall-systemet: …


(*1)  Tabellen kan udvides efter behov, hvis køretøjet har flere end to rækker sæder, eller hvis der er flere end tre sæder i bredden.

(1)  Det ikke gældende overstreges.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

(4)  Direktiv 95/46/EF ophæves ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse), EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1. Forordningen anvendes fra den 25. maj 2018.


BILAG II

Administrative dokumenter for EF-typegodkendelse af 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske eCall-enheder eller komponenter til 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer

DEL 1

Oplysningsskema

MODEL

Administrativt dokument nr. … vedrørende EF-typegodkendelse af 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske eCall-enheder eller komponenter til 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer (3).

Nedennævnte oplysninger skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til dette format og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede.

Hvis den i dette oplysningsskema omhandlede separate tekniske enhed eller komponent omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

0.   GENERELT

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.   Type: …

0.3.   Typeidentifikationsmærker, hvis anført på den separate tekniske enhed (1): …

0.3.1.   Mærkets placering: …

0.4.   I tilfælde af en separat teknisk enhed bestemt til køretøjets klasse (2): …

0.5.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.7.   EF-godkendelsesmærkets placering og fastgørelsesmåde: …

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens bemyndigede repræsentant (i givet fald): …

12.8.   eCall-system

12.8.2.   Teknisk beskrivelse og/eller skitse …

12.8.3.1.   Fotografier og/eller tegninger, som er tilstrækkeligt detaljerede og i et målestoksforhold, som gør det muligt at identificere den separate tekniske enhed eller komponent. Tegningerne skal vise den separate tekniske enheds eller komponents påtænkte placering på køretøjet og det område, der er beregnet til det respektive EF-typegodkendelsesmærke: …

12.8.3.1.1.   Anvisninger for montering i køretøjet, herunder placering og retning for komponenten til det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system: …

12.8.3.1.2.   Placering og montering af den 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske enhed i køretøjet: …

12.8.3.2.   Liste over den separate tekniske enheds eller komponents vigtigste elementer: …

12.8.7.   Overensstemmelseserklæring vedrørende standarderne i artikel 5, stk. 8, i forordning (EU) 2015/758: ja/nej (3).

Forklarende noter

(1)

Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(2)

Som defineret i del A i bilag II til direktiv 2007/46/EF.

(3)

Det ikke gældende overstreges.

DEL 2

EF-typegodkendelsesattest

MODEL

Format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Den typegodkendende myndigheds stempel

Meddelelse vedrørende:

EF-typegodkendelse (1)

udvidelse af EF-typegodkendelse (1)

nægtelse af EF-typegodkendelse (1)

inddragelse af EF-typegodkendelse (1)

af en type køretøj for så vidt angår montering af 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer (1)

i henhold til forordning (EU) 2015/758:

EF-typegodkendelsesnummer: …

Begrundelse for udvidelse: …

AFDELING I

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.   Type: …

0.3.   Typeidentifikationsmærke, som er anført på komponenten/den separate tekniske enhed (2): …

0.3.1.   Mærkets placering: …

0.4.   I tilfælde af en separat teknisk enhed, bestemt til køretøjets klasse (3): …

0.5.   Fabrikantens navn og adresse: …

0.7.   EF-godkendelsesmærkets placering og fastgørelsesmåde: …

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): …

AFDELING II

1.   Eventuelle yderligere oplysninger: Se addendum

2.   Teknisk tjeneste, som er ansvarlig for udførelse af prøvningerne: …

3.   Prøvningsrapportens dato: …

4.   Prøvningsrapportens nummer: …

5.   Eventuelle bemærkninger: se addendum.

6.   Sted: …

7.   Dato: …

8.   Underskrift: …

Bilag:

1.

Informationspakke.

2.

Prøvningsrapport.

Addendum

til EF-typegodkendelsesattest nr. …

1.   Andre oplysninger

1.1.   Kort beskrivelse af den 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske eCall-enhed/komponenten til det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system (3): …

1.1.1.   Anvisninger for montering i køretøjet, herunder placering og retning for komponenten til det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system: …

1.1.2.   Eksempel på EF-typegodkendelsesmærkning på den 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske eCall-enhed/komponenten til det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system (3): …

1.2.   Placering og montering af den separate tekniske eCall-enhed i køretøjet: …

1.3.   Udløsningsmetode: …

1.4.   Strømforsyning: …

2.   Komponenten til det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system opfylder de tekniske krav, der er fastsat i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/79. Den opfylder desuden de tekniske krav, der er omfattet af:

2.1.   Bilag IV til delegeret forordning (EU) 2017/79: ja/nej (3).

2.2.   Bilag VI til delegeret forordning (EU) 2017/79: ja/nej (3).

2.3.   Bilag VII til delegeret forordning (EU) 2017/79: ja/nej (3).

3.   Eventuelle bemærkninger: …

DEL 3

EF-typegodkendelsesmærkning af separate tekniske enheder og komponenter

1.   EF-typegodkendelsesmærket for komponenter og separate tekniske enheder består af:

1.1.   Et rektangel omkring et lille »e«, efterfulgt af den tal- eller bogstavkombination, der kendetegner den medlemsstat, som har udstedt EF-typegodkendelse af en separat teknisk enhed eller komponent:

1

for Tyskland

12

for Østrig

26

for Slovenien

2

for Frankrig

13

for Luxembourg

27

for Slovakiet

3

for Italien

17

for Finland

29

for Estland

4

for Nederlandene

18

for Danmark

32

for Letland

5

for Sverige

19

for Rumænien

34

For Bulgarien

6

for Belgien

20

for Polen

36

for Litauen

7

for Ungarn

21

for Portugal

49

for Cypern

8

for Tjekkiet

23

for Grækenland

50

For Malta

9

for Spanien

24

for Irland

 

 

11

for Det Forenede Kongerige

25

for Kroatien

 

 

1.2.   I nærheden af rektanglet, »basisgodkendelsens nummer« — som udgør del 4 af typegodkendelsesnummeret — med to foranstillede cifre, der er løbenummeret på denne forordning. Løbenummeret er pt. »00«.

1.3.   For 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske enheder foranstilles symbolet »ECALL« i nærheden af rektanglet.

2.   EF-typegodkendelsesmærket påføres den største del af komponenten til det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-system eller den 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske eCall-enhed på en sådan måde, at det ikke kan slettes og er tydeligt og let læseligt.

3.   Eksempler på EF-typegodkendelsesmærke til 112-baserede køretøjsmonterede separate tekniske eCall-enheder og til komponenter til 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer er vist i henholdsvis figur 1 og 2.

Figur 1

Eksempel på EF-typegodkendelsesmærke til 112-baserede køretøjsbaserede separate tekniske eCall-enheder

Image

Forklarende noter

Tegnforklaring

EF-typegodkendelsen for den separate tekniske enhed blev udstedt af Bulgarien med nummer 0046. De to første cifre »00« angiver, at den separate tekniske enhed blev godkendt i henhold til denne forordning.

Figur 2

Eksempel på EF-typegodkendelsesmærke til komponenter til 112-baserede køretøjsbaserede eCall-systemer

Image

Forklarende noter

Tegnforklaring

EF-komponenttypegodkendelsen blev udstedt af Tyskland med nummer 00026. De to første cifre »00« angiver, at komponenten blev godkendt i henhold til denne forordning.


(1)  Det ikke gældende overstreges.

(2)  Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(3)  Det ikke gældende overstreges.


Top