Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0040

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/40 af 3. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner og om ændring af forordning (EU) nr. 907/2014

C/2016/6853

OJ L 5, 10.1.2017, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/40/oj

10.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 5/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/40

af 3. november 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner og om ændring af forordning (EU) nr. 907/2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 24 og artikel 223, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (2), særlig artikel 64, stk. 6, litra a), og artikel 106, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del II, afsnit I, kapitel II, afdeling 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 indeholder bestemmelser om to støtteordninger, som skal forbedre uddelingen af landbrugsprodukter til børn i uddannelsesinstitutioner. Den første ordning vedrører uddeling af frugt og grønt, forarbejdet frugt og grønt og bananprodukter (skolefrugt- og skolegrøntordningen), og den anden vedrører uddeling af mælk og mejeriprodukter (skolemælksordningen). Disse to ordninger er erstattet af én enkelt ordning, som blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/791 (3) med virkning fra skoleåret 2017/2018. Med denne fælles ordning er der fastsat en ny fælles ramme for Unionens støtte til uddeling af frugt og grønt, forarbejdet frugt og grønt, friske produkter i banansektoren (»skolefrugt og -grønt«) og for uddelingen af mælk og mejeriprodukter (»skolemælk«) til børn i uddannelsesinstitutioner (»skoleordningen«). Forordning (EU) nr. 1308/2013 som ændret ved forordning (EU) 2016/791 giver tillige Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. For at sikre at skoleordningen fungerer i overensstemmelse med det nye retsgrundlag, er det nødvendigt at vedtage visse bestemmelser i form af sådanne retsakter. Disse retsakter skal erstatte Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1047/2014 (4) og (EU) 2016/247 (5), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/248 (6) og Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2008 (7). Disse retsakter skal derfor ophæves, men skal fortsat finde anvendelse, indtil den nuværende skolefrugt- og skolegrøntordning og skolemælksordning ophører.

(2)

I henhold til artikel 23, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal medlemsstaterne som betingelse for at deltage i skoleordningen fastlægge en strategi på nationalt eller regionalt plan for gennemførelsen af skoleordningen, inden den deltager i ordningen. Der skal udarbejdes en ny strategi hvert sjette år. Medlemsstater, som beslutter at gennemføre skoleordningen på regionalt plan, fastlægger en strategi for hver enkelt region og fastsætter rammer for koordinering i overensstemmelse med deres bestemmelser og procedurer. De skal oprette et fælles kontaktpunkt for udveksling af oplysninger med Kommissionen med det formål at gøre det lettere for Kommissionen at vurdere strategierne og overvåge og evaluere gennemførelsen i den pågældende medlemsstat. Det er også hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser om fastsættelse af frister for, hvornår strategien og eventuelle efterfølgende ændringer skal forelægges Kommissionen.

(3)

Der bør fastsættes særlige betingelser for, hvordan de pædagogiske ledsageforanstaltninger skal udformes og anvendes, navnlig hvad angår behovet for støtte til uddeling af produkter. For at øge effektiviteten af disse foranstaltninger og effektiviteten af skoleordningen generelt bør der endvidere gives mulighed for, at disse foranstaltninger også omfatter inddragelse af lærere og forældre.

(4)

Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, hvilke udgifter til gennemførelsen af skoleordningen, der er berettiget til støtte fra Unionen.

(5)

Af hensyn til god forvaltningspraksis, budgetforvaltning og tilsyn bør der fastlægges betingelser for ydelsen af støtten samt udvælgelsen og godkendelsen af ansøgerne.

(6)

Der bør fastlægges særlige betingelser for suspension og tilbagekaldelse af godkendelsen og for de administrative sanktioner, der kan pålægges støttemodtagere, som ikke opfylder de forpligtelser, der er fastsat i skoleordningen.

(7)

For at skoleordningens effektivitet kan evalueres og for at give mulighed for at gennemføre en fagfællebedømmelse og udveksle god praksis, bør medlemsstaterne regelmæssigt overvåge og evaluere gennemførelsen af deres skoleordning og forelægge Kommissionen deres resultater. Med henblik herpå skal arten og typen af, hvilke oplysninger der skal indgå i overvågningsrapporterne, præciseres. Medlemsstaternes manglende opfyldelse af overvågnings- og evalueringskravene kan desuden have negative følger for vurderingen af effektiviteten af skoleordningen og sikkerheden for, at Unionens støtte forvaltes korrekt. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om præventiv nedsættelse af støtten, som Kommissionen skal anvende i tilfælde af, at en medlemsstat indgiver evalueringsrapporten med forsinkelse.

(8)

Med henblik på at sikre effektiv overvågning og evaluering af skoleordningen bør arten og typen af de oplysninger, som medlemsstaterne skal meddele Kommissionen, præciseres.

(9)

For at sikre at de produkter, der uddeles inden for rammerne af skoleordningen, opfylder målsætningen om at fremme sunde kostvaner og sikre, at børn vænner sig til disse produkters naturlige smag, bør det præciseres, at det maksimale indhold af tilsat sukker i de produkter, der er omhandlet i artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013, for hvilke tilsætning af sukker ikke er teknisk nødvendigt for at tilberede eller fremstille dem, skal være lig nul.

(10)

For at sikre at produkter, der uddeles inden for rammerne af skoleordningen, opfylder målsætningen om at fremme sunde kostvaner, bør det maksimale indhold af tilsat sukker og/eller honning i de produkter, der er omhandlet i bilag V til forordning (EU) nr. 1308/2013, som medlemsstaterne kan tillade, præciseres. Medlemsstaterne kan fastsætte lavere grænser.

(11)

Der bør fastsættes særlige betingelser, som sikrer merværdien og synligheden af Unionens skoleordning, når produkter, hvortil der ydes støtte fra Unionen inden for rammerne af skoleordningen, uddeles i forbindelse med normale skolemåltider i uddannelsesinstitutioner.

(12)

I henhold til artikel 23a, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal medlemsstaterne offentliggøre, at de deltager i skoleordningen og oplyse om, at ordningen støttes Unionen. Medlemsstaterne kan med henblik herpå anvende en plakat, der hænges op på de uddannelsesinstitutioner, der deltager i ordningen. Plakaten skal fremstilles efter bestemte minimumsforskrifter.

(13)

Kapitel V i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 (8) fastsætter bestemmelser for den udløsende begivenhed for den vekselkurs, der finder anvendelse for Unionens støttebeløb og -betalinger. Det er derfor nødvendigt at fastsætte bestemmelser om støtte til gennemførelsen af skoleordningen. Delegeret forordning (EU) nr. 907/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER OM SKOLEORDNINGEN

Artikel 1

Anvendelsesområde og definitioner

1.   Ved denne forordning fastsættes supplerende bestemmelser til forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår Unionens støtte til uddeling og distribution af frugt og grønt, forarbejdet frugt og grønt og friske produkter i banansektoren (»skolefrugt og -grønt«), og for så vidt angår uddeling og distribution af mælk og mejeriprodukter (»skolemælk«) til børn i uddannelsesinstitutioner, for så vidt angår pædagogiske ledsageforanstaltninger og for så vidt angår visse dermed forbundne udgifter inden for rammerne af ordningen, der er omhandlet i artikel 23 i nævnte forordning (»skoleordningen«).

2.   Ved anvendelsen af denne forordning finder definitionen af skoleår, jf. artikel 1, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/39 (9) anvendelse.

Artikel 2

Medlemsstaternes strategier

1.   Ved fastlæggelsen af den strategi, der er henvist til i artikel 23, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1308/2013, vælger medlemsstaterne, hvilket administrativt niveau de vil gennemføre skoleordningen på. Hvis en medlemsstat beslutter at gennemføre skoleordningen på regionalt plan, fastlægger den en strategi for hver enkelt region og sørger for, at der er en koordineringsramme i medlemsstaten. Medlemsstaten opretter et fælles kontaktpunkt for udveksling af oplysninger med Kommissionen.

2.   Hvis en medlemsstat ikke stiller produkter under skoleordningen gratis til rådighed, skal den i sin strategi forklare, hvilke ordninger den har indført for at sikre, at Unionens støtte under skoleordningen afspejles i den pris, til hvilken produkterne stilles til rådighed.

3.   De medlemsstater, der ønsker at deltage i skoleordningen, meddeler Kommissionen deres strategi senest den 30. april forud for det første skoleår, der er omfattet af strategien. Medlemsstaterne giver senest den 1. august 2017 Kommissionen meddelelse om deres strategi for den seksårige periode, som starter fra og med skoleåret 2017/2018.

4.   Medlemsstaterne kan ændre deres strategier. Når de gør det, meddeler de Kommissionen den ændrede strategi senest to måneder efter ændringen.

Artikel 3

Pædagogiske ledsageforanstaltninger

1.   De pædagogiske ledsageforanstaltninger, der er henvist til i artikel 23, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal være direkte forbundet med målsætningerne med skoleordningen.

2.   De pædagogiske ledsageforanstaltninger skal supplere uddelingen af skolefrugt og -grøntsager og skolemælk, og, i tilfælde hvor de omfatter andre landbrugsprodukter end dem, der er henvist til i artikel 23, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal foranstaltningerne omfatte prøvesmagning af disse andre produkter.

3.   Forældre og lærere kan inddrages i pædagogiske ledsageforanstaltninger.

Artikel 4

Støtteberettigede udgifter

1.   Følgende udgifter er EU-støtteberettigede:

a)

udgifter til de produkter, der leveres under skoleordningen og uddeles til børn på uddannelsesinstitutioner, jf. artikel 22 i forordning (EU) nr. 1308/2013, som kan omfatte udgifter til anskaffelse, leje og leasing af udstyr, der anvendes i forbindelse med leveringen og uddelingen af produkterne som fastsat i medlemsstatens strategi

b)

udgifter til pædagogiske ledsageforanstaltninger, herunder:

i)

udgifter til tilrettelæggelse af smagskurser, etablering og opretholdelse af skolehaver, tilrettelæggelse af gårdbesøg og lignende aktiviteter, der har til formål at bringe børnene tættere på landbruget

ii)

udgifter til foranstaltninger, der tager sigte på at oplyse børn om landbrug, sunde kostvaner, lokale fødevarekæder, økologisk produktionsmåde, bæredygtig produktion og bekæmpelse af madspild

c)

udgifter til oplysningsmateriale om skoleordningen, som direkte skal have til formål at oplyse den brede offentlighed om skoleordningen, herunder:

i)

udgifter til plakaten, jf. artikel 12 i denne forordning

ii)

udgifter til oplysningskampagner via radio/tv, elektronisk kommunikation, aviser og lignende kommunikationsmidler

iii)

udgifter til informationsarrangementer, konferencer, seminarer og workshopper med henblik på at oplyse den brede offentlighed om skoleordningen og lignende arrangementer

iv)

udgifter til informations- og pr-materiale som f.eks. breve, foldere, brochurer, reklameartikler og lignende

d)

udgifter til netværkssamarbejde, som har til formål at udveksle erfaringer og god praksis med gennemførelse af skoleordningen

e)

udgifter forbundet med medlemsstaternes forpligtelse til at overvåge og evaluere effektiviteten af deres skoleordning

f)

udgifter til transport og distribution af de produkter, der uddeles under skoleordningen, for så vidt som de ikke er omfattet af dette stykkes litra a).

2.   De i stk. 1 omhandlede udgifter må ikke være finansieret under andre af Unionens støtteordninger, programmer, foranstaltninger eller aktioner.

3.   Merværdi (moms) er ikke berettiget til støtte fra Unionen.

4.   Udgifter til moms og personaleomkostninger er ikke EU-støtteberettigede, hvis sådanne personaleomkostninger finansieres over medlemsstatens offentlige midler.

Artikel 5

Generelle betingelser for tildeling af støtte og udvælgelse af støtteansøgere

1.   Støtte, der ydes til en medlemsstat under skoleordningen, fordeles blandt de ansøgere om støtte, der er godkendt af medlemsstatens kompetente myndigheder i henhold til artikel 6, og hvis ansøgning vedrører gennemførelsen af følgende:

a)

levering eller distribution af produkter til børn på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af skoleordningen

b)

pædagogiske ledsageforanstaltninger

c)

overvågnings- eller evalueringsforanstaltninger

d)

oplysningsaktiviteter.

2.   Medlemsstaterne udvælger støtteansøgere blandt følgende organer:

a)

uddannelsesinstitutioner

b)

undervisningsmyndigheder

c)

leverandører eller distributører af produkter

d)

organisationer, der handler på vegne af en eller flere uddannelsesinstitutioner eller undervisningsmyndigheder, der specifikt er oprettet med det formål at forvalte og udbyde de aktiviteter, der er henvist til i stk. 1

e)

andre offentlige eller private organer, der forvalter og udbyder de aktiviteter, der er henvist til i stk. 1.

Artikel 6

Betingelser for godkendelse af støtteansøgere

1.   Støtteansøgerne skal være godkendt af myndighederne i den medlemsstat, hvor den uddannelsesinstitution, som produkterne leveres og/eller distribueres til, ligger. Godkendelsen er betinget af, at ansøgerne giver skriftligt tilsagn om:

a)

at sikre, at de produkter, der finansieres af Unionen under skoleordningen, gøres tilgængelige med henblik på konsum til børn i den eller de uddannelsesinstitutioner, for hvilken der ansøges om støtte

b)

at anvende den tildelte støtte til pædagogiske ledsageforanstaltninger, overvågning, evaluering og oplysning i overensstemmelse med skoleordningens målsætninger

c)

at godtgøre uretmæssigt udbetalt støtte for de pågældende mængder, hvis det viser sig, at produkterne ikke er blevet uddelt til eleverne, eller ikke er støtteberettigede

d)

at godtgøre uretmæssigt udbetalt støtte for pædagogiske ledsageforanstaltninger, overvågnings-, evaluerings- og oplysningsforanstaltninger, hvis det viser sig, at disse foranstaltninger eller aktiviteter ikke er korrekt gennemført

e)

på anmodning af de kompetente myndigheder at fremlægge relevante bilag

f)

at tillade, at den kompetente myndighed gennemfører den nødvendige kontrol, navnlig hvad angår regnskabskontrol og fysisk inspektion.

Hvis støtteansøgningerne vedrører aktiviteter, der er underlagt offentlige udbudsprocedurer, kan medlemsstaterne antage, at godkendelsen er givet, hvis de forpligtelser, der er omhandlet i første afsnit, indgår i betingelserne for at deltage i offentlige udbudsprocedurer.

2.   Ved støtteansøgninger, som udelukkende vedrører levering og/eller distribution af produkter, finder stk. 1, litra b) og d), ikke anvendelse. Ansøgerne skal yderligere udfærdige et skriftligt tilsagn om, at de registrerer navn og adresse på de pågældende uddannelsesinstitutioner eller undervisningsmyndighederne, når de modtager deres produkter og en fortegnelse over de mængderne af de specifikke produkter, der er blevet solgt eller leveret.

3.   Ved støtteansøgninger, som udelukkende vedrører pædagogiske ledsageforanstaltninger, finder stk. 1, litra a) c), ikke anvendelse. De kompetente myndigheder kan præcisere, hvilke skriftlige tilsagn, ansøgerne skal afgive, navnlig med hensyn til:

a)

de pædagogiske ledsageforanstaltninger, der gennemføres i skolerne, hvis de pågældende skoler ikke er støtteansøgere

b)

de pædagogiske ledsageforanstaltninger, der omfatter distribution af produkterne.

4.   Ved støtteansøgninger, der udelukkende vedrører evaluering og oplysning, finder stk. 1, litra a) og c), ikke anvendelse.

5.   Medlemsstaterne kan anse godkendelser, der er givet inden for rammerne af ordningen for frugt og grøntsager i skolerne i henhold til delegeret forordning (EU) 2016/247 og/eller inden for rammerne af skolemælksordningen i henhold til forordning (EF) nr. 657/2008, for gyldige, hvis kriterierne og betingelserne ikke er ændret.

Artikel 7

Suspension og tilbagetrækning af en godkendelse

1.   Hvis en godkendt støtteansøger ikke opfylder sine forpligtelser i medfør af skoleordningen, suspenderer den kompetente myndighed godkendelsen i en periode på en til 12 måneder, eller trækker den tilbage, hvis uregelmæssighedens alvor berettiger hertil og er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

2.   Suspension og tilbagetrækning anvendes ikke i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra a) til d), i forordning (EU) nr. 1306/2013, eller hvis den manglende opfyldelse af betingelserne er af mindre betydning.

3.   Efter anmodning fra ansøgeren, og hvis årsagen til tilbagetrækningen er blevet afhjulpet, kan den kompetente myndighed igen godkende støtteansøgeren, dog tidligst efter en periode på 12 måneder fra den dato, hvor årsagen til at godkendelsen blev trukket tilbage, blev afhjulpet.

Artikel 8

Administrative sanktioner

Ved manglende opfyldelse af forpligtelserne i henhold til skoleordningen med undtagelse af de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra a) til d), i forordning (EU) nr. 1306/2013, skal ansøgeren udover at tilbagebetale uretmæssigt udbetalte beløb også betale en administrativ sanktion svarende til forskellen mellem det beløb, der oprindelig blev ansøgt om, og det beløb, som ansøgeren er berettiget til.

Artikel 9

Overvågning og evaluering

1.   Medlemsstaterne sørger for, at der etableres hensigtsmæssigt udformede systemer for den årlige overvågning af skoleordningernes gennemførelse.

2.   Medlemsstaterne evaluerer gennemførelsen af skoleordningen og vurderer, hvor effektivt den opfylder målsætningerne.

3.   De årlige overvågningsrapporter skal indeholde oplysninger om de midler, der anvendes til levering og distribution af hver af de produktgrupper, der er angivet i artikel 23, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013, og til pædagogiske ledsageforanstaltninger, antallet af uddannelsesinstitutioner og børn, der deltager i skoleordningen, den gennemsnitlige portionsstørrelse og gennemsnitsprisen pr. portion, hyppigheden af levering af produkter, mængderne af leverede produkter fordelt på produktgrupper, og i givet fald af andre produkter, end de produkter, der er angivet i artikel 23, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013, som er medregnet under de pædagogiske ledsageforanstaltninger i henhold til artikel 23, stk. 7, i nævnte forordning, de typer kommunikations- og ledsageforanstaltninger, der er gennemført, og de myndigheder og interessenter, der deltager i udformningen og gennemførelsen af skoleordningen.

4.   Medlemsstaternes årlige kontrolrapporter om de gennemførte kontroller på stedet og resultaterne heraf skal indeholde oplysninger om støttebeløb, der er ansøgt om, udbetalt og omfattet af kontrol på stedet, nedsættelsen af støtte på baggrund af administrativ kontrol, nedsættelsen af støtte som følge af for sen indgivelse af ansøgninger, støttebeløb, der er tilbagesøgt efter kontrol på stedet og de anvendte administrative sanktioner.

5.   Hvis en medlemsstat ikke fremsender Kommissionen en evalueringsrapport med resultaterne af den i stk. 2 omhandlede evaluering inden for den frist, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/39, nedsættes den kommende endelige tildeling som følger:

a)

med 5 %, hvis fristen overskrides med 1 til 30 dage

b)

med 10 %, hvis fristen overskrides med 31 til 60 dage.

Hvis fristen overskrides med mere end 60 dage, nedsættes den endelige tildeling med 1 % pr. dag derudover, beregnet på grundlag af restbeløbet.

Artikel 10

Maksimumsindhold af tilsatte ingredienser

1.   Det maksimale indhold af tilsat sukker, som kan tillades af medlemsstaterne i henhold til artikel 23, stk. 6, andet afsnit, i de produkter, der er omhandlet i artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013, er lig nul.

2.   Det maksimale indhold af tilsat sukker og/eller honning, som kan tillades af medlemsstaterne i henhold til artikel 23, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013, i de produkter, der er opført i bilag V til forordning (EU) nr. 1308/2013, er 7 %. I dette stykke forstås ved »sukker« varer, der henhører under KN-kode 1701 og 1702. Det sukker, der er tilsat frugten, medregnes i det maksimale indhold af tilsat sukker på 7 %.

3.   Ost må højst indeholde 10 % andre bestanddele end mælkebestanddele.

Artikel 11

Uddeling af produkter i forbindelse med de normale skolemåltider

I behørigt begrundede tilfælde, hvor medlemsstaterne finder, at det er mere effektivt for opfyldelsen af målsætningerne for deres strategi, kan de give skolerne mulighed for at uddele produkter, der modtager EU-støtte under skoleordningen, i forbindelse med normale skolemåltider.

I disse tilfælde sørger medlemsstaterne for, at disse produkter:

a)

ikke anvendes til tilberedning af de normale skolemåltider

b)

ikke anvendes til at erstatte produkter, der er en del af de normale skolemåltider, i form af finansielle bidrag fra offentlige og/eller private enheder

c)

til enhver tid er let genkendelige som værende led i skoleordningen gennem passende kommunikations- og oplysningsforanstaltninger.

Litra b) finder ikke anvendelse, hvis uddannelsesinstitutionerne uddeler de normale skolemåltider gratis.

Artikel 12

Offentlig omtale

Med henblik på artikel 23a, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1308/2013 kan medlemsstaterne anvende en plakat, der opfylder de minimumskrav, der er fastsat i bilaget til denne forordning, og som permanent skal være anbragt på et klart synlig sted ved den deltagende uddannelsesinstitutions hovedindgang.

KAPITEL II

ÆNDRINGER, OPHÆVELSE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 907/2014

I delegeret forordning (EU) nr. 907/2014 indsættes følgende artikel:

»Artikel 32a

Beløb og støttebetalinger i sammenhæng med gennemførelsen af skoleordningen

For støtte ydet til gennemførelsen af skoleordningen i henhold til del II, afsnit I, kapitel II, afdeling 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 er den udløsende begivenhed for vekselkursen den 1. januar, som går forud for det pågældende skoleår.«

Artikel 14

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 657/2008, delegeret forordning (EU) nr. 1047/2014, (EU) 2016/247 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/248 ophæves. Disse forordninger finder dog fortsat anvendelse for skolemælksordningen og ordningen for skolefrugt og -grønt for de skoleår, der går forud for skoleåret 2017/2018, indtil de pågældende ordninger udløber.

Artikel 15

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse på støtte vedrørende skoleåret 2017/2018 og efterfølgende skoleår.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/791 af 11. maj 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1047/2014 af 29. juli 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår medlemsstaternes fastlæggelse af en national eller regional strategi i forbindelse med skolemælksordningen (EUT L 291 af 7.10.2014, s. 4).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/247 af 17. december 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til levering og distribution af frugt og grøntsager, forarbejdede frugter og grøntsager og bananprodukter inden for rammerne af skolefrugt- og grøntsagsordningen (EUT L 46 af 23.2.2016, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/248 af 17. december 2015 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til levering og uddeling af frugt og grønt, forarbejdet frugt og grønt og bananprodukter inden for rammerne af skolefrugt- og skolegrøntordningen og om fastsættelse af vejledende tildeling for denne støtte (EUT L 46 af 23.2.2016, s. 8).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2008 af 10. juli 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter til skoleelever (EUT L 183 af 11.7.2008, s. 17).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 18).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/39 af 3. november 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner (se side 1 i denne EUT)


BILAG

Minimumskrav for plakaten, jf. artikel 12

Plakatstørrelse:

A3 eller større

Bogstaver:

1 cm eller større

Titel:

»EU-skoleordningen«

Indhold:

Mindst med følgende ordlyd:

(Undervisningsinstitutionen (f.eks. børnehaven/børnehaveklassen/skolen)) deltager i EU-skoleordningen, der er støttet med EU-midler.

Plakaten skal indeholde Den Europæiske Unions logo.


Top