Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2409

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2409 af 18. december 2017 om at give Sverige tilladelse til at anvende en nedsat punktafgiftssats for elektricitet, der forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren, som er beliggende i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

OJ L 342, 21.12.2017, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2409/oj

21.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/10


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2409

af 18. december 2017

om at give Sverige tilladelse til at anvende en nedsat punktafgiftssats for elektricitet, der forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren, som er beliggende i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1), særlig artikel 19,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/47/EU (2) bemyndiger Sverige til indtil den 31. december 2017 at anvende en nedsat punktafgiftssats for elektricitet, som forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren i visse områder i det nordlige Sverige (»modtagerne«), i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/96/EF.

(2)

Ved brev af 10. maj 2017 anmodede Sverige om bemyndigelse til fortsat at anvende en nedsat punktafgiftssats for elektricitet, som forbruges af modtagerne, i en yderligere periode på seks år indtil den 31. december 2023. Nedsættelsen skal være begrænset til 96 SEK pr. MWh. Ved brev af 1. september 2017 fremsendte Sverige yderligere oplysninger og præciseringer.

(3)

I de pågældende geografiske områder er udgifterne til opvarmning i gennemsnit 30 % højere end i resten af landet på grund af den længere opvarmningsperiode. En nedsættelse af elektricitetsudgifterne for modtagerne indsnævrer forskellen mellem de samlede udgifter til opvarmning for forbrugerne i det nordlige Sverige og dem, der betales af forbrugerne i resten af landet. Foranstaltningen bidrager derfor til at nå regional- og samhørighedspolitiske mål. Afgiftsnedsættelsen bør ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at kompensere for de ekstra udgifter til opvarmning, som afholdes af forbrugerne i de berørte geografiske områder.

(4)

De nedsatte punktafgiftssatser bør ligge over de minimumssatser, der er fastsat i artikel 10 i direktiv 2003/96/EF.

(5)

Foranstaltningen forventes ikke at ville medføre væsentlige konkurrenceforvridninger eller ændringer i samhandelen mellem medlemsstaterne i betragtning af den afsidesliggende karakter af de områder, som nedsættelsen finder anvendelse på, det forhold, at den ikke bør overstige de ekstra udgifter til opvarmning i det nordlige Sverige, og den omstændighed, at foranstaltningen er begrænset til husholdninger og virksomheder i servicesektoren.

(6)

Foranstaltningen er derfor acceptabel i forhold til hensynet til et velfungerende indre marked og behovet for at sikre loyal konkurrence. Den er også forenelig med Unionens sundheds-, miljø-, energi- og transportpolitik.

(7)

Som følge af artikel 19, stk. 2, i direktiv 2003/96/EF bør hver tilladelse givet efter nævnte artikel være strengt tidsbegrænset. For at give modtagerne en tilstrækkelig grad af sikkerhed bør tilladelsen indrømmes for en periode på seks år. Nærværende afgørelse berører ikke Unionens statsstøtteregler.

(8)

Bemyndigelsen efter afgørelse 2012/47/EU bør fortsat gælde, således at der ikke opstår et tomrum mellem nævnte afgørelses udløb og det tidspunkt, hvor nærværende afgørelse får virkning —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Det tillades herved Sverige at anvende en nedsat punktafgiftssats for elektricitet, som forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren i de i bilaget anførte kommuner.

En sådan nedsættelse fra den normale nationale punktafgiftssats for elektricitet må ikke være større end, hvad der er nødvendigt for at kompensere for de ekstra opvarmningsudgifter som følge af den nordlige beliggenhed sammenlignet med resten af Sverige, og må ikke overstige 96 SEK pr. MWh.

2.   De nedsatte satser skal overholde kravene i direktiv 2003/96/EF, navnlig minimumssatserne i artikel 10.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2023.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Rådets vegne

K. SIMSON

Formand


(1)  EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/47/EU af 24. januar 2012 om bemyndigelse af Sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren, som er beliggende i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 33).


BILAG

Regioner

Kommuner

Norrbottens län

Alle kommuner

Västerbottens län

Alle kommuner

Jämtlands län

Alle kommuner

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


Top