Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2166

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2166 af 17. november 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 7540) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7540

OJ L 304, 21.11.2017, p. 57–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2166/oj

21.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2166

af 17. november 2017

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2017) 7540)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i disse medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom. Listen omfatter visse områder i Estland, Letland, Litauen og Polen.

(2)

Der blev i september og oktober 2017 konstateret nogle få tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Kuldīgas novads i Letland, i Jurbarko rajono savivaldybė i Litauen og i gminy Bargłów Kościelny, Płaska, Sejny og Stary Brus i Polen i områder, der på nuværende tidspunkt er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse tilfælde udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(3)

Der forekom i september og oktober 2017 nogle få udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Lääne-Nigula valdin i Estland, i Neretas novads i Letland, i Anykščių rajono savivaldybė, Kavarsko seniūnija, i Litauen og i gmina Lipsk i Polen. Disse udbrud forekom i områder, der på nuværende tidspunkt er opført i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse udbrud udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(4)

Der er siden oktober 2016 ikke indberettet udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i visse områder i Letland, der på nuværende tidspunkt er opført i del III i nævnte bilag. På grundlag af nationale programmer for biosikkerhed, der skal forhindre spredning af afrikansk svinepest, er der desuden på tilfredsstillende vis indført overvågning af biosikkerhedsforanstaltninger på bedrifter i de pågældende områder. Disse kendsgerninger viser en forbedring af den epidemiologiske situation i Letland.

(5)

Der er siden juli 2017 ikke indberettet udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i visse områder i Litauen, der på nuværende tidspunkt er opført i del III i nævnte bilag, og i hvilke der ikke er ikke-kommercielle svinebedrifter. Desuden er der på tilfredsstillende vis indført overvågning af biosikkerhedsforanstaltninger på bedrifter i de pågældende områder. Disse kendsgerninger viser en forbedring af den epidemiologiske situation i Litauen.

(6)

Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation for afrikansk svinepest i de berørte populationer af tamsvin og vildtlevende svin i Unionen bør indgå i vurderingen af den dyresundhedsmæssige risiko, som den nye sygdomssituation i Estland, Letland, Litauen og Polen udgør. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, jf. gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest, uden at der samtidig opstår unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen, og uden at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder, der er omfattet af de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastlagt i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, ændres med henblik på at tage hensyn til ændringerne i den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom i Estland, Letland, Litauen og Polen.

(7)

De områder, der er berørt af de nye tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Letland, Litauen og Polen, og som på nuværende tidspunkt er opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, bør derfor nu i stedet opføres i del II i nævnte bilag.

(8)

Desuden bør de områder, der er berørt af de nye udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Estland, Letland, Litauen og Polen, og som på nuværende tidspunkt er opført i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, nu i stedet opføres i del III i nævnte bilag.

(9)

Desuden bør de specifikke områder i Letland, der på nuværende tidspunkt er opført i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og hvor der ikke for nylig er blevet indberettet udbrud af afrikansk svinepest, nu i stedet opføres i del II i nævnte bilag.

(10)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).


BILAG

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU affattes således:

»

BILAG

DEL I

1.   Tjekkiet

Følgende områder i Tjekkiet:

okres Uherské Hradiště

okres Kroměříž

okres Vsetín.

2.   Estland

Følgende områder i Estland:

Hiiu maakond.

3.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aizputes novads

Alsungas novads

Auces novada Bēnes, Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta

Dobeles novada Penkules pagasts

Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Gudenieku, Turlavas, Kurmāles, Snēpeles, Laidu pagasts, Kuldīgas pilsēta

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta

republikas pilsēta Jelgava

Rundāles novada Svitenes un Viesturu pagasts

Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas un Zirņu pagasts, Saldus pilsēta

Skrundas novads

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes

Tērvetes novads

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

4.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Joniškio rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybė Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto Jurbarkų ir Viešvilės seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 146

Kalvarijos savivaldybė

Kazlų Rūdos savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybė

Marijampolės savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė: Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr A1, Ariogalos miesto, Betygalos seniūnijos, Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto, Šiluvos ir Viduklės seniūnijos

Šakių rajono savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

5.   Polen

Følgende områder i Polen:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim

gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka i część gminy Sztabin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 664 w powiecie augustowskim

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim

gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim

powiat zambrowski

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim

gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim

powiat miejski Białystok

powiat miejski Łomża

powiat miejski Suwałki.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim

gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim

powiat miejski Siedlce

gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim

powiat ostrowski.

 

w województwie lubelskim:

gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów w powiecie łęczyńskim,

gminy Borki, Czemierniki, miasto Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim

gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim

gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda — Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim

powiat miejski Chełm

gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów

w powiecie lubartowskim.

DEL II

1.   Tjekkiet

Følgende områder i Tjekkiet:

okres Zlín.

2.   Estland

Følgende områder i Estland:

Haapsalu linn

Hanila vald

Harju maakond

Ida-Viru maakond

Jõgeva maakond

Järva maakond

Kihelkonna vald

Kullamaa vald

Kuressaare linn

Lääne-Viru maakond

Lääne-Saare vald

osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maanatee nr 79)

Lihula vald

Martna vald

Muhu vald

Mustjala vald

Osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230

Nõva vald

Pihtla vald

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald)

Põlva maakond

Rapla maakond

Osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31

Ruhnu vald

Salme vald

Tartu maakond

Torgu vald

Valga maakond

Viljandi maakond

Vormsi vald

Võru maakond.

3.   Letland

Følgende områder i Letland:

Ādažu novads

Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts

Aizkraukles novads

Aknīstes novads

Alojas novads

Alūksnes novads

Amatas novads

Apes novads

Auces novada Lielauces un Īles pagasts

Babītes novads

Baldones novads

Baltinavas novads

Balvu novads

Bauskas novads

Beverīnas novads

Brocēnu novads

Burtnieku novads

Carnikavas novads

Cēsu novads

Cesvaines novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta

Dundagas novads

Engures novads

Ērgļu novads

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2

Gulbenes novads

Iecavas novads

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta

Ilūkstes novads

Jaunjelgavas novads

Jaunpiebalgas novads

Jaunpils novads

Jēkabpils novads

Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts

Kandavas novads

Kārsavas novads

Ķeguma novads

Ķekavas novads

Kocēnu novads

Kokneses novads

Krāslavas novads

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128

Krustpils novads

Kuldīgas novada Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kalibes un Vārmes pagasti

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta

Līvānu novads

Lubānas novads

Ludzas novads

Madonas novads

Mālpils novads

Mārupes novads

Mazsalacas novads

Mērsraga novads

Naukšēnu novads

Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932

Ogres novads

Olaines novads

Ozolnieku novads

Pārgaujas novads

Pļaviņu novads

Preiļu novada Saunas pagasts

Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20

Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2

republikas pilsēta Daugavpils

republikas pilsēta Jēkabpils

republikas pilsēta Jūrmala

republikas pilsēta Rēzekne

republikas pilsēta Valmiera

Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts

Rojas novads

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10

Rugāju novads

Rundāles novada Rundāles pagasts

Rūjienas novads

Salacgrīvas novads

Salas novads

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts

Saulkrastu novads

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3

Skrīveru novads

Smiltenes novads

Strenču novads

Talsu novads

Tukuma novads

Valkas novads

Varakļānu novads

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta

Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta

Viļakas novads

Viļānu novads

Zilupes novads.

4.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Alytaus miesto savivaldybė

Alytaus rajono savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos

Birštono savivaldybė

Biržų miesto savivaldybė

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos

Elektrėnų savivaldybė

Ignalinos rajono savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybė Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 146

Kaišiadorių miesto savivaldybė

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė

Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos

Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos

Molėtų rajono savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo ir Žeimelio seniūnijos

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos

Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų, Girkalnio, Ariogalios seniūnijos į pietus nuo kelio Nr. A1

Prienų miesto savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė

Rokiškio rajono savivaldybė

Širvintų rajono savivaldybė

Švenčionių rajono savivaldybė

Trakų rajono savivaldybė

Utenos rajono savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė

Visagino savivaldybė

Zarasų rajono savivaldybė.

5.   Polen

Følgende områder i Polen:

 

w województwie podlaskim:

część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczoną przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim

gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim

powiat sejneński

gminy Bargłów Kościelny, Płaska i część gminy Sztabin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 664 w powiecie augustowskim

gminy Sokółka, Szudziałowo, Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór i Krynki w powiecie sokólskim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Przesmyki w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Komarówka Podlaska i Wohyń w powiecie radzyńskim

gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim

gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim.

DEL III

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Audru vald

Lääne-Nigula vald

Laimjala vald

osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79)

Osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 230,

Orissaare vald

Pöide vald

Osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maanteest nr 31

Tõstamaa vald

Valjala vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aglonas novada Aglonas pagasts

Auces novada Vītiņu pagasts

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10

Inčukalna novads

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128

Limbažu novada Vidrižu pagasts

Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932

Priekuļu novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta

Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10

Salaspils novads

Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts

Sējas novads

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes

Vārkavas novads

Viesītes novada Rites un Saukas pagasts.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus-nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos

Druskininkų savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos

Lazdijų rajono savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija

Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos

Šalčininkų rajono savivaldybė

Ukmergės rajono savivaldybė

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski

powiat moniecki

gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim

gmina Lipsk w powiecie augustowskim

części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim

gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim

powiat miejski Biała Podlaska

gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim

gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

DEL IV

Italien

Følgende områder i Italien:

tutto il territorio della Sardegna.

«

Top