Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1521

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1521 af 1. september 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 5903) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5903

OJ L 229, 5.9.2017, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1521/oj

5.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 229/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1521

af 1. september 2017

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2017) 5903)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i disse medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom. Listen omfatter visse områder i Letland, Litauen og Polen.

(2)

I august 2017 forekom der nogle få tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Bauskas novada og i Jelgavas novada i Letland samt i gmina Komarówka Podlaska i Polen i områder, der på nuværende tidspunkt er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse tilfælde udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(3)

I august 2017 forekom der nogle få udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Šalčininkų og Anykščių rajono savivaldybė i Litauen og i gmina Jedwabne i Polen. Disse udbrud forekom i områder, der på nuværende tidspunkt er opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse udbrud udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(4)

Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation for afrikansk svinepest i de berørte populationer af tamsvin og vildtlevende svin i Unionen bør indgå i vurderingen af den dyresundhedsmæssige risiko, som den nye sygdomssituation i Letland, Litauen og Polen udgør. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, jf. gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest, uden at der samtidig opstår unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen, og uden at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder, der er omfattet af de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastlagt i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, ændres med henblik på at tage hensyn til ændringerne i den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom i Letland, Litauen og Polen.

(5)

De områder, der er berørt af de nye tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Letland og Polen, og som på nuværende tidspunkt er opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, bør derfor nu i stedet opføres i del II i nævnte bilag.

(6)

Desuden bør de områder, der er berørt af de nye udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Litauen og Polen, og som på nuværende tidspunkt er opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, nu i stedet opføres i del III i nævnte bilag.

(7)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. september 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).


BILAG

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU affattes således:

»

BILAG

DEL I

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Hiiu maakond.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aizputes novads

Alsungas novads

Auces novada Bēnes, Vecsaules, Vītiņu un Ukru pagasts, Auces pilsēta

Brocēnu novads

Dobeles novada Penkules pagasts

Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts

Kandavas novada Vānes un Matkules pagasts

Kuldīgas novads

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta

republikas pilsēta Jelgava

Rundāles novada Svitenes un Viesturu pagasts

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta

Skrundas novads

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes

Tērvetes novads

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Joniškio rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybė

Kalvarijos savivaldybė

Kazlų Rūdos savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybė

Marijampolės savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė: Lygūmų, Linkuvos, Pakruojo ir Pašvitinio seniūnijos

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių

Raseinių rajono savivaldybė

Šakių rajono savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim

gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim

powiat zambrowski

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim

powiat augustowski

gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim

powiat miejski Białystok

powiat miejski Łomża

powiat miejski Suwałki

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim

gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim

powiat miejski Siedlce

gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim

powiat ostrowski.

 

w województwie lubelskim:

gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim

gminy Borki, Czemierniki, miasto Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim

gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim

gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda — Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim

powiat miejski Chełm

gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.

DEL II

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Abja vald

Alatskivi vald

Elva linn

Haaslava vald

Haljala vald

Halliste vald

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald)

Ida-Viru maakond

Kambja vald

Karksi vald

Kihelkonna vald

Konguta vald

Kõpu vald

Kuressaare linn

Lääne maakond

Lääne-Saare vald

Laekvere vald

osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maanatee nr 79)

Luunja vald

Mäksa vald

Meeksi vald

Muhu vald

Mustjala vald

Nõo vald

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald)

Peipsiääre vald

Piirissaare vald

Põlva maakond

Puhja vald

Rägavere vald

Rakvere linn

Rakvere vald

Rannu vald

Rapla maakond

Rõngu vald

Ruhnu vald

Salme vald

Sõmeru vald

Suure-Jaani vald

Tähtvere vald

Tartu linn

Tartu vald

Tarvastu vald

Torgu vald

Ülenurme vald

Valga maakond

Vara vald

Vihula vald

Viljandi linn

Viljandi vald

Vinni vald

Viru-Nigula vald

Võhma linn

Võnnu vald

Võru maakond.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Ādažu novads

Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts

Aizkraukles novads

Aknīstes novads

Alojas novads

Alūksnes novads

Amatas novads

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta

Auces novada Lielauces un Īles pagasts

Babītes novads

Baldones novads

Baltinavas novads

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts

Bauskas novads

Beverīnas novads

Burtnieku novads

Carnikavas novads

Cēsu novads

Cesvaines novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta

Dundagas novads

Engures novads

Ērgļu novads

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2

Gulbenes novada Līgo pagasts

Iecavas novads

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta

Ilūkstes novads

Jaunjelgavas novads

Jaunpils novads

Jēkabpils novads

Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta

Kārsavas novads

Ķeguma novads

Ķekavas novads

Kocēnu novads

Kokneses novads

Krāslavas novads

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128

Krustpils novads

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta

Līvānu novads

Lubānas novads

Ludzas novads

Madonas novads

Mālpils novads

Mārupes novads

Mazsalacas novads

Mērsraga novads

Naukšēnu novads

Neretas novads

Ogres novads

Olaines novads

Ozolnieku novads

Pārgaujas novads

Pļaviņu novads

Preiļu novada Saunas pagasts

Priekuļu novads

Raunas novada Raunas pagasts

republikas pilsēta Daugavpils

republikas pilsēta Jēkabpils

republikas pilsēta Jūrmala

republikas pilsēta Rēzekne

republikas pilsēta Valmiera

Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts

Rojas novads

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10

Rugāju novada Lazdukalna pagasts

Rundāles novada Rundāles pagasts

Rūjienas novads

Salacgrīvas novads

Salas novads

Saulkrastu novads

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3

Skrīveru novads

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta

Strenču novads

Talsu novads

Tukuma novads

Valkas novads

Varakļānu novads

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta

Viesītes novads

Viļakas novads

Viļānu novads

Zilupes novads.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Alytaus miesto savivaldybė

Alytaus rajono savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 120 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 1205, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos

Birštono savivaldybė

Biržų miesto savivaldybė

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos

Elektrėnų savivaldybė

Ignalinos rajono savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybė: Žeimių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 144 ir į vakarus nuo kelio Nr 232

Kaišiadorių miesto savivaldybė

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė

Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos

Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos

Molėtų rajono savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio, Klovainių, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Namišių, Saločių, Pušaloto ir Vaškųseniūnijos

Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos

Prienų miesto savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė

Rokiškio rajono savivaldybė

Širvintų rajono savivaldybė

Švenčionių rajono savivaldybė

Trakų rajono savivaldybė

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Ukmergės miesto, Veprių, Želvos ir Žemaitkiemio seniūnijos

Utenos rajono savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė

Visagino savivaldybė

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

 

w województwie podlaskim:

część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczoną przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Komarówka Podlaska i Wohyń w powiecie radzyńskim

gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim.

DEL III

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Aegviidu vald

Anija vald

Audru vald

Järva maakond

Jõgeva maakond

Kadrina vald

Kolga-Jaani vald

Kõo vald

Laeva vald

Laimjala vald

osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79)

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20)

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest

Orissaare vald

Pihtla vald

Pöide vald, Rakke vald

Tapa vald

Tõstamaa vald

Väike-Maarja vald

Valjala vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Apes novada Virešu pagasts

Aglonas novada Aglonas pagasts

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10

Inčukalna novads

Jaunpiebalgas novads

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128

Limbažu novada Vidrižu pagasts

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta

Raunas novada Drustu pagasts

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10

Rugāju novada Rugāju pagasts

Salaspils novads

Sējas novads

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes

Vārkavas novads.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 120 ir į pietus nuo kelio Nr. 1205 ir Traupio seniūnija

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos

Druskininkų savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybė: Bukonių, Dumsių, Jonavos miesto, Kulvos, Rūklos, Šilų, Upninkų, Užusalio seniūnijos ir Žeimių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 144 ir į rytus nuo kelio Nr 232

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos

Lazdijų rajono savivaldybė

Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto ir Pumpėnų seniūnijos

Šalčininkų rajono savivaldybė

Ukmergės rajono savivaldybė: Taujėnų ir Vidiškių seniūnijos

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski

powiat moniecki

gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim

gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim

gmina Korczew w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim

powiat miejski Biała Podlaska

gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim

gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

DEL IV

Italien

Følgende områder i Italien:

tutto il territorio della Sardegna.

«

Top