Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1257

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1257 af 11. juli 2017 om de tekniske standarder og formater, der kræves for et ensartet system til matchning af ledige stillinger med jobansøgninger og CV'er på Euresportalen (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4679

OJ L 179, 12.7.2017, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1257/oj

12.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1257

af 11. juli 2017

om de tekniske standarder og formater, der kræves for et ensartet system til matchning af ledige stillinger med jobansøgninger og CV'er på Euresportalen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (1), særlig artikel 17, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2016/589 er der blandt andet fastsat principper og regler om samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne om deling af relevante tilgængelige oplysninger om ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er.

(2)

Artikel 17 i forordning (EU) 2016/589 indeholder bestemmelser om etablering af et ensartet system til at samle ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er fra medlemsstaterne på Euresportalen.

(3)

Med henblik på at fastlægge det ensartede system og muliggøre en effektiv søgning og matchning af oplysningerne er det nødvendigt at anvende fælles standarder og formater for de data, der skal udveksles.

(4)

Disse standarder og formater bør i videst muligt omfang være baseret på veletablerede branchestandarder eller offentlige standarder, der anvendes af de offentlige arbejdsformidlinger og andre aktører på arbejdsmarkedet, og de bør vedtages på grundlag af relevante høringer af medlemsstaterne.

(5)

Det kan være nødvendigt med tiden at tilpasse standarderne og formaterne for at afspejle tekniske eller funktionsmæssige ændringer. Det er derfor vigtigt at indføre en styringsmodel, der sikrer passende høring og inddragelse af medlemsstaterne inden vedtagelsen af standarder og formater.

(6)

For at lette de nationale koordineringsbureauers arbejde med at tilrettelægge en koordineret overførsel af oplysninger til Euresportalen, for at beskytte den måde, hvorpå mekanismen for udveksling af data fungerer, og for at sikre den iboende og tekniske kvalitet af oplysninger er det nødvendigt at identificere og fastlægge en række generelle principper for systemets etablering og drift samt de involverede parters rolle og ansvarsområder.

(7)

Disse generelle principper bør forklare og præcisere de rettigheder og pligter, som oprettere og indehavere af data har, og hvordan beskyttelsen af personoplysninger sikres i hele dataoverførselskæden.

(8)

For at støtte en effektiv matchning på Euresportalen mellem ledige job, herunder stillinger for lærlinge og praktikanter, og jobansøgninger og CV'er i henhold til målene i forordning (EU) 2016/589 er det vigtigt, at Euresmedlemmerne og -partnerne kan gøre så mange af de relevante ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er som muligt tilgængelige på en gennemsigtig måde.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse vedrørende behandling af personoplysninger bør gennemføres i overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (3) samt de nationale gennemførelsesforanstaltninger hertil. Der bør lægges særlig vægt på overholdelse af princippet om formålsbegrænsning, dataminimering, opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Euresudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Ved denne afgørelse fastsættes de tekniske standarder og formater, der skal anvendes til et ensartet system til samling af ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er fra Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne på Eures-portalen, og metoderne og procedurerne til at nå til enighed om yderligere tekniske og funktionsmæssige definitioner.

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »jobansøgning«: et dokument eller en række dokumenter, som en ansøger overfører til en arbejdsgiver eller en arbejdsformidling som led i processen med at informere en arbejdsgiver om, at ansøgeren står til rådighed og ønsker at blive ansat på et bestemt ansættelsessted eller i en bestemt stilling

b)   »CV«: et dokument, der beskriver en persons profil i form af en sammenfatning af erhvervserfaring og uddannelsesmæssig baggrund sammen med andre relevante oplysninger om personens resultater, færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og interesser

c)   »jobsøgerprofil«: standardiseret dataformat for formidling og udligning af arbejdstageres CV'er og jobansøgninger som fastlagt i denne afgørelse

d)   »dataopretter«: den person eller enhed, som oprindeligt oprettede det datasæt, der gøres tilgængeligt på Euresportalen. Arbejdsgivere, der har offentliggjort en ledig stilling, og arbejdstagere, der har oprettet og besluttet at offentliggøre en jobsøgerprofil hos et Euresmedlem eller, hvor det er relevant, en Eurespartner, og som har givet det fornødne samtykke til, at oplysningerne overføres til Euresportalen, betragtes som dataoprettere

e)   »Euresdataindehaver«: den person eller enhed, der har ret til at kontrollere, hvem der skal have adgang til oplysningerne. Euresdataindehaveren kan være dataopretteren eller en anden person, der er bemyndiget af dataopretteren og handler på dennes vegne

f)   »slutbruger«: en person eller enhed, der henter og bruger data om ledige stillinger og jobsøgerprofiler, der er samlet på Euresportalen i overensstemmelse med denne afgørelse, med det formål at finde ledige stillinger at søge eller at finde kandidater at tilbyde jobmuligheder

g)   »ensartet system«: de datadefinitioner og de funktionsmæssige specifikationer for dataoverførsel og -behandling, der er fastlagt i denne afgørelse med henblik på at muliggøre matchning af ledige stillinger med CV'er

h)   »teknisk infrastruktur«: det kombinerede sæt af hardware, software, net og andre faciliteter, der er nødvendigt for at udvikle, teste, levere, overvåge, kontrollere eller støtte de relevante IT-tjenester, der er nødvendige for anvendelse af det ensartede system

i)   »en enkelt koordineret kanal«: den tjeneste, der er oprettet mellem Euresportalens tilslutningspunkt og tilslutningspunktet i en medlemsstat, og som gør det muligt at overføre data fra de nationale Euresmedlemmer og, hvor det er relevant, Eurespartnere til Euresportalen i overensstemmelse med det ensartede system og ved hjælp af en passende teknisk infrastruktur.

Artikel 2

Generelle principper for overførsel og udveksling af data

1.   Hver medlemsstat opretter og vedligeholder en enkelt koordineret kanal for overførsel af ledige stillinger og jobsøgerprofiler fra de nationale Euresmedlemmer og, hvor det er relevant, Eurespartnere til Euresportalen.

2.   Med henblik herpå opretter hver medlemsstat en teknisk infrastruktur, der er tilsluttet Euresportalen, og hvortil Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne kan tilslutte sig og overføre deres data.

3.   Det Europæiske Koordineringsbureau driver Euresportalen og tilhørende IT-tjenester til modtagelse og behandling af de data, som overføres via den infrastruktur, der er omhandlet i stk. 1.

4.   Det Europæiske Koordineringsbureau gør ikke kun dataene tilgængelige for slutbrugernes søgninger og matchning direkte på Euresportalen, men også via applikationsgrænseflader, der gør det muligt for Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne at gøre oplysningerne tilgængelige i deres respektive systemer for medarbejderne og for brugerne af deres jobsøgningsportaler og -tjenester.

5.   Alle de nødvendige definitioner, standarder, specifikationer og procedurer skal beskrives nærmere i dokumenter, der skal godkendes af de nationale koordineringsbureauer ved hjælp af den styringsstruktur, der er fastsat i denne afgørelse, og gøres tilgængelige for alle berørte parter i et særligt afsnit på Euresportalens extranet.

Artikel 3

Generelle principper for datas indhold og kvalitet

1.   De data, der overføres til Euresportalen i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/589 og denne afgørelse, indekseres, opbevares og gøres tilgængelige dér udelukkende med henblik på søgning og matchning i løbet af den gyldighedsperiode, der er fastsat af dataopretteren eller Euresdataindehaveren for de individuelle data. Data, der er anonymiseret, kan opbevares og videregives, herunder også til tredjeparter, til forskningsmæssige og statistiske formål efter udløbet af gyldighedsperioden.

2.   Overførsel af data til Euresportalen berører ikke de rettigheder, som dataopretterne eller Euresdataindehaverne har til dataene i overensstemmelse med de love, bestemmelser og aftaler, der finder anvendelse gennem hele overførselskæden fra dataopretteren til Euresportalen.

3.   Personoplysninger, der overføres til og lagres på Euresportalen, må kun videregives i det omfang, dataopretteren har givet sit samtykke til. De kan kun videregives til Euresmedlemmer og -partnere eller til slutbrugere, som er registreret på Euresportalen eller hos et Euresmedlem eller en Eurespartner, der giver dem adgang til dataene via de grænseflader, der er omhandlet i artikel 2, stk. 4, forudsat at disse slutbrugere har accepteret en række vilkår og betingelser, der er i fuld overensstemmelse med det samtykke, som er givet af dataopretterne, og de aftaler, som er indgået med disse.

4.   Arbejdsgivere kan implicit eller eksplicit overdrage eller give afkald på rettighederne til de data, som knytter sig til en ledig stilling, bortset fra personoplysninger. En arbejdstager beholder rettighederne til sine personoplysninger og skal til enhver tid kunne trække sit samtykke til offentliggørelse af oplysningerne tilbage og slette, ændre eller på anden måde behandle en del af eller alle de data, der er overført til Euresportalen. Det samme gælder for arbejdsgivere med hensyn til personoplysninger, som knytter sig til en ledig stilling.

5.   Det påhviler de nationale koordineringsbureauer og Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne at sikre, at alle data, der via dem leveres til Euresportalen, er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/589, denne afgørelse og andre gældende love og bestemmelser, navnlig med hensyn til beskyttelsen af personoplysninger, at dataopretterne eller Euresdataindehaverne oplyses om, hvordan deres data vil blive anvendt og behandlet, og at alle nødvendige samtykker og tilladelser er indhentet. Dataenes oprindelse og eventuelle ændringer af dataene samt det afgivne samtykke skal kunne spores igennem hele overførselskæden fra opretteren til Euresportalen.

6.   Det Europæiske Koordineringsbureau skal være registeransvarlig som omhandlet i forordning (EF) nr. 45/2001 med hensyn til personoplysninger, der lagres på Euresportalen. Det er i henhold til nævnte forordning ansvarligt for behandlingen af personoplysninger, herunder den i stk. 1 omhandlede anonymiseringsprocedure, og for de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre passende sikkerhed, fortrolighed og integritet for de pågældende data.

7.   Koordineringsgruppen udarbejder og når til enighed om fælles minimumskrav for de erklæringer, vilkår og betingelser vedrørende beskyttelse af personoplysninger, der skal anvendes af Det Europæiske Koordineringsbureau, de nationale koordineringsbureauer, Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne for at opfylde kravene i forordning (EU) 2016/589 for så vidt angår informeret samtykke fra dataopretterne eller Euresdataindehaverne og for at sikre ensartede vilkår og betingelser for adgang til data.

Artikel 4

De nationale koordineringsbureauers roller og ansvar

De nationale koordineringsbureauer er i deres respektive medlemsstat ansvarlige for tilrettelæggelsen af koordineret og sikker overførsel af oplysninger om ledige stillinger og jobsøgerprofiler til Euresportalen, navnlig ved:

a)

at føre tilsyn med oprettelsen og vedligeholdelsen af den tekniske infrastruktur, der er nødvendig for at sikre, at de relevante data fra Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne kan overføres til Euresportalen via en enkelt koordineret kanal

b)

at gøre det muligt for alle Euresmedlemmer og, hvor det er relevant, Eurespartnere at tilslutte sig og overføre data via denne enkelte koordinerede kanal

c)

at sikre løbende overvågning af tilslutningerne til Euresportalen og til de deltagende Euresmedlemmer og -partnere og ved at være i stand til at handle hurtigt for at afhjælpe eventuelle tekniske eller andre spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med tilslutningen eller de data, der skal overføres

d)

at sørge for, at alle aktiviteter i forbindelse med udveksling og overførsel af data gennemføres i fuld overensstemmelse med forordning (EU) 2016/589 og de generelle principper, der er fastsat i denne afgørelse, og ved at gribe ind, når dette ikke er tilfældet

e)

at sørge for, at alle overførte data overholder de aftalte formater og standarder som fastsat i forordning (EU) 2016/589 og i denne afgørelse

f)

at sørge for, at der er truffet foranstaltninger, der sikrer, at dataopretterne er fuldt ud informeret om og klar over, hvordan deres oplysninger vil blive anvendt og behandlet

g)

at tilvejebringe og regelmæssigt ajourføre oplysninger om de foranstaltninger og systemer, der er indført for at sikre kvalitet, sikkerhed, integritet, fortrolighed og sporbarhed af data, herunder beskyttelse af personoplysninger

h)

at deltage i udveksling af oplysninger og i samarbejde som fastlagt i artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) 2016/589

i)

at holde Det Europæiske Koordineringsbureau informeret om politikker vedrørende udelukkelse af ledige stillinger eller kategorier af ledige stillinger i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) 2016/589.

j)

at underrette om udpegningen af et enkelt kontaktpunkt som omhandlet i artikel 9.

Artikel 5

Det Europæiske Koordineringsbureaus rolle og ansvarsområder

Det Europæiske Koordineringsbureau er ansvarligt for at støtte Euresnettet i udførelsen af dets opgaver i forbindelse med den koordinerede overførsel af oplysninger om ledige stillinger og jobsøgerprofiler til Euresportalen, navnlig ved:

a)

at oprette og vedligeholde den tekniske infrastruktur, der er nødvendig for at modtage data fra medlemsstaterne via en enkelt koordineret kanal

b)

at drive og videreudvikle Euresportalen og de tilhørende IT-systemer med henblik på at yde søgnings- og matchningstjenester til Euresnettet og slutbrugere ved hjælp af selvbetjeningssystemer på Euresportalen

c)

at oprette og vedligeholde den tekniske infrastruktur, som er nødvendig for at Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne kan få adgang til ledige stillinger og jobsøgerprofiler på Euresportalen, således at de kan gøre dem tilgængelige og søgbare for deres medarbejdere og for brugere af deres jobsøgningsportaler

d)

at sørge for, at alle aktiviteter i forbindelse med udveksling og overførsel af data gennemføres i fuld overensstemmelse med forordning (EU) 2016/589 og de generelle principper, der er fastsat i denne afgørelse, og ved at gribe ind, når dette ikke er tilfældet

e)

at tilvejebringe og regelmæssigt ajourføre oplysninger om de foranstaltninger og systemer, der er indført for at sikre dataenes kvalitet, sikkerhed, integritet, fortrolighed og sporbarhed, herunder beskyttelse af personoplysninger

f)

at tilvejebringe et særligt afsnit på Euresportalens extranet og andre værktøjer samt den nødvendige støtte, for at de nationale koordineringsbureauer og Euresmedlemmerne og -partnerne kan udveksle oplysninger og behandle klager som fastlagt i forordningen og i denne afgørelse på en effektiv måde

g)

at forberede, ajourføre og tilføje alle de tekniske dokumenter og andre dokumenter på Euresportalens extranet, der er nødvendige for dataoverførsel og -udveksling, især de dokumenter, der er omhandlet i artikel 8.

Artikel 6

Euresmedlemmernes og -partnernes rolle og ansvarsområder

1.   Alle Euresmedlemmer og de Eurespartnere, som har forpligtet sig til at udføre opgaverne med at bidrage til puljen af ledige stillinger og/eller jobsøgerprofiler, deltager gennem den tekniske infrastruktur, der oprettes i overensstemmelse med denne afgørelse, i den koordinerede og sikre overførsel af oplysninger om ledige stillinger og jobsøgerprofiler til Euresportalen, jf. artikel 12, stk. 3, og artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2016/589, navnlig ved:

a)

at oprette den tekniske infrastruktur, der er nødvendig for at tilslutte sig den enkelte koordinerede kanal i deres respektive lande

b)

løbende at overvåge tilslutningerne til Euresportalen og være i stand til at handle hurtigt for at afhjælpe eventuelle tekniske eller andre spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med de data, der skal overføres

c)

at sørge for, at alle aktiviteter i forbindelse med udveksling og overførsel af data gennemføres i fuld overensstemmelse med forordning (EU) 2016/589 og de generelle principper, der er fastsat i denne afgørelse, og ved at gribe ind, når dette ikke er tilfældet

d)

at sørge for, at alle overførte data overholder de aftalte formater og standarder som fastsat i forordning (EU) 2016/589 og i denne afgørelse

e)

at sørge for, at dataopretterne er fuldt ud informeret om og klar over, hvordan deres oplysninger vil blive anvendt og behandlet

f)

at tilvejebringe og regelmæssigt ajourføre oplysninger om de foranstaltninger og systemer, der er indført for at sikre kvalitet, sikkerhed, integritet, fortrolighed og sporbarhed af data, herunder beskyttelse af personoplysninger

g)

at holde det nationale koordineringsbureau informeret på en klar og gennemsigtig måde om anvendelsen af politikker vedrørende udelukkelse af alle offentliggjorte ledige stillinger fra overførslen i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) 2016/589

h)

at oprette en servicekontakt for at fremme det nationale koordineringsbureaus koordinering på nationalt plan. Servicekontakttjenesten kan varetages af en helpdesk eller en lignende tjeneste.

2.   For at sikre, at de medarbejdere, der arbejder med Euresnettet, og slutbrugerne af de jobsøgningsportaler, som de forvalter, har let adgang til og kan søge efter og matche ledige stillinger med jobsøgerprofiler på Euresportalen, kan Euresmedlemmer og -partnere tilslutte deres systemer til og gøre brug af den tekniske infrastruktur, der stilles til rådighed af Det Europæiske Koordineringsbureau med henblik herpå.

Artikel 7

Koordineringsgruppens rolle og ansvarsområder

1.   Koordineringsgruppen støtter det ensartede systems gode funktionsmåde og tilrettelæggelsen af den koordinerede og sikre overførsel af oplysninger om ledige stillinger og jobsøgerprofiler til Euresportalen og bidrager løbende til dets forbedring. Koordineringsgruppen overvåger driften nøje og fungerer som et forum for udveksling af synspunkter og bedste praksis med henblik på at forbedre det ensartede systems funktion.

2.   Koordineringsgruppen foretager en gang om året en revision af denne afgørelse, som vil udgøre medlemsstaternes bidrag til Kommissionens aktivitetsrapporter og efterfølgende evalueringsrapporter i overensstemmelse med artikel 33 og 35 i forordning (EU) 2016/589.

3.   Vedtagelsen af og eventuelle ændringer i specifikationerne for Eures' enkelte koordinerede kanal som omhandlet i artikel 8 skal aftales med koordineringsgruppen efter fremgangsmåden i artikel 9, inden de kan anvendes.

4.   Koordineringsgruppen kan nedsætte særlige ekspertgrupper til at yde støtte, hjælp og rådgivning i forbindelse med dens opgaver.

Artikel 8

Tekniske og funktionsmæssige definitioner og specifikationer for udveksling af data

1.   Efter fremgangsmåden i artikel 9 vedtager Det Europæiske Koordineringsbureau »specifikationerne for Eures' enkelte koordinerede kanal«, som omfatter:

a)

»specifikation for Eures' formater og standarder«, der beskriver det dataformat samt de definitioner og standarder, der skal anvendes, og de valideringsregler, som skal overholdes, når en ledig stilling eller en jobsøgerprofil overføres til Euresportalen gennem det ensartede system

b)

de »funktionsmæssige specifikationer for Eures' dataudveksling«, der beskriver den tekniske infrastruktur, der skal stilles til rådighed, og de udvekslingsspecifikationer, der skal indføres, for at sikre udvekslingen af oplysninger

c)

»manualen for Eures' interoperabilitetsproces«, der beskriver processerne, aktionerne og interventionerne i forbindelse med driften af den enkelte koordinerede kanal, håndteringen af ændringsstyring og sikringen af kvalitet, sikkerhed, sporbarhed og databeskyttelse, herunder beskyttelse af personoplysninger.

2.   »Specifikationerne for Eures' enkelte koordinerede kanal« og eventuelle ajourføringer eller ændringer af disse stilles til rådighed for Euresnettet i et særligt afsnit på Euresportalens extranet.

Artikel 9

Styring

1.   Medlemsstaterne udpeger gennem deres nationale koordineringsbureauer et enkelt kontaktpunkt og giver Det Europæiske Koordineringsbureau nærmere oplysninger om dette kontaktpunkt, hvortil alle anmodninger, forespørgsler og meddelelser vedrørende gennemførelsen af bestemmelserne om IT-tjenester i henhold til forordning (EU) 2016/589 og anvendelsen af denne afgørelse kan sendes.

2.   Med henblik på en gnidningsløs funktion af det ensartede system for udveksling af data, Euresportalen og de tilhørende IT-tjenester tilrettelægger Det Europæiske Koordineringsbureau regelmæssige møder med og sikrer effektive kommunikationsmidler mellem de enkelte kontaktpunkter, der er omhandlet i stk. 1. Gruppen af enkelte kontaktpunkter kan være bemyndiget af koordinationsgruppen til at forberede høringer eller kan opfordres til at give vejledning eller rådgivning vedrørende tekniske og IT-relaterede spørgsmål i henhold til forordning (EU) 2016/589.

3.   Inden Det Europæiske Koordineringsbureaus vedtagelse og eventuelle efterfølgende ændringer af »specifikationerne for Eures' enkelte koordinerede kanal« gennemføres der en formel høring af koordinationsgruppen i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) 2016/589. Inden disse høringer skal der, når det er relevant, gennemføres høringer på teknisk plan inden for Euresnettet og med andre relevante nationale og internationale eksperter, som f.eks. organer, der er involveret i udviklingen af formater og standarder.

Artikel 10

Ikrafttræden

1.   Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Det Europæiske Koordineringsbureau offentliggør den første udgave af »specifikationerne for Eures' enkelte koordinerede kanal« og alle andre relevante lister og vejledninger på Euresportalens extranet senest den 1. december 2017.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31) og, fra og med den 25. maj 2018, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.)


Top