EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0741

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/741 af 5. april 2017 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal

EUT L 111 af 28.4.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/741/oj

28.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/6


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/741

af 5. april 2017

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (2), særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (»fonden«) har til formål at gøre det muligt for Unionen at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt i nødsituationer for at udvise solidaritet med befolkningen i regioner, der rammes af naturkatastrofer.

(2)

Fonden må ikke overstige et årligt beløb på 500 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (3).

(3)

Den 26. februar 2016 indgav Det Forenede Kongerige en ansøgning om støtte fra fonden, efter at 11 regioner blev ramt af oversvømmelser i perioden fra december 2015 til januar 2016. Det Forenede Kongeriges myndigheder understregede i deres ansøgning, at skadeopgørelsen var ufuldstændig, og at de relevante tal kun var foreløbige. Den endelige komplette ansøgning blev indgivet den 22. september 2016.

(4)

Den 5. september 2016 indgav Cypern en ansøgning om støtte fra fonden som følge af konsekvenserne af en alvorlig tørke, der havde udviklet sig siden oktober 2015, og naturbrande den 18. og 19. juni 2016.

(5)

Den 21. september 2016 indgav Portugal en ansøgning om støtte fra fonden, efter at øen Madeira blev ramt af naturbrande mellem den 8. og den 13. august 2016.

(6)

Ansøgningerne fra Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal opfylder betingelserne for et finansielt bidrag fra fonden, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 2012/2002.

(7)

Fonden bør derfor anvendes til at yde et finansielt bidrag til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal.

(8)

Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere fonden, bør denne afgørelse anvendes fra datoen for dens vedtagelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 stilles der følgende beløb til rådighed i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond:

a)

til Det Forenede Kongerige et beløb på 60 301 050 EUR

b)

til Cypern et beløb på 7 298 760 EUR

c)

til Portugal et beløb på 3 925 000 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 5. april 2017.

Udfærdiget i Strasbourg, den 5. april 2017.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

I. BORG

Formand


(1)  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


Top