Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0704(01)

Kommissionens afgørelse af 8. maj 2017 om foreneligheden med EU-retten af de foranstaltninger, som er truffet af Ungarn i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)

OJ C 214, 4.7.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 214/3


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. maj 2017

om foreneligheden med EU-retten af de foranstaltninger, som er truffet af Ungarn i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)

(2017/C 214/04)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (1), særlig artikel 14, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev af 20. februar 2017 meddelte Ungarn visse foranstaltninger, der var blevet truffet i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU, til Kommissionen.

(2)

Kommissionen har inden for en periode på tre måneder fra modtagelsen af anmeldelsen efterprøvet, om de pågældende foranstaltninger er forenelige med EU-retten, især hvad angår foranstaltningernes proportionalitet og den nationale høringsprocedures gennemsigtighed.

(3)

I forbindelse med undersøgelsen af foranstaltningerne har Kommissionen taget hensyn til de tilgængelige oplysninger om det ungarske audiovisuelle marked og især til indvirkningen på tv-markedet.

(4)

Ungarn har udarbejdet listen over begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse på en klar og gennemsigtig måde efter en bred offentlig høring.

(5)

På grundlag af dokumentation og de seertal, som de ungarske myndigheder har fremlagt, har Kommissionens tjenestegrene kontrolleret, at listen over udvalgte begivenheder, som er blevet udarbejdet i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU, opfylder mindst to af følgende kriterier, der anses for at være pålidelige indikatorer for, om begivenheder er af væsentlig samfundsmæssig interesse: i) begivenheden er af særlig almen interesse for medlemsstatens befolkning og ikke blot af betydning for dem, der sædvanligvis følger med i den pågældende sport eller aktivitet, ii) begivenheden har en generelt anerkendt og klar kulturel betydning for medlemsstatens befolkning, især som katalysator for kulturel identitet, iii) begivenheden omfatter landsholdets deltagelse i en kamp eller turnering af international betydning, og iv) begivenheden har traditionelt været udsendt på gratis tv og tiltrækker et stort antal seere.

(6)

Den anmeldte liste over begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse indeholder en række udvalgte begivenheder, der anses for at være begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, som f.eks. sommer- og vinter-OL med deltagelse af det ungarske landshold eller en eller flere ungarske atleter. Som de ungarske myndigheder har dokumenteret, er sommer- og vinter-OL særdeles populære i den brede offentlighed og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sportsbegivenheder. Disse begivenheder tiltrækker også et stort antal seere, og de er traditionelt blevet transmitteret på gratis tv.

(7)

Åbningskampene, kvartfinalerne, semifinalerne og finalen i VM i fodbold (arrangeret af FIFA) og EM i fodbold (arrangeret af UEFA) anses også for at være begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Som de ungarske myndigheder har demonstreret, er disse begivenheder af særlig almen interesse i Ungarn, idet de er særdeles populære i den brede offentlighed og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sportsbegivenheder. Der er tale om begivenheder, hvor et landshold deltager i en international turnering af væsentlig interesse. De tiltrækker også et stort antal seere og er traditionelt blevet transmitteret på gratis tv.

(8)

Listen omfatter også alle de kampe, som det ungarske herrelandshold spiller ved VM i fodbold og EM i fodbold, samt kvalifikationskampe til disse begivenheder og officielle venskabskampe. Som de ungarske myndigheder har dokumenteret, er disse begivenheder af særlig almen interesse i det ungarske samfund og ikke kun blandt dem, der sædvanligvis følger med i fodbold. Der er tale om kampe med deltagelse af landsholdet i en international turnering af væsentlig interesse. De tiltrækker også et stort antal seere og er traditionelt blevet transmitteret på gratis tv.

(9)

UEFA Champions League-finalen og kampene i UEFA Champions League og UEFA Europa League med et ungarsk klubhold anses også for at være begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. De er af særlig almen interesse i det ungarske samfund, idet de er populære i den brede offentlighed og ikke kun blandt dem, der traditionelt ser fodboldkampe. De omfatter også kampe med deltagelse af ungarske klubhold i en international turnering af væsentlig interesse. De tiltrækker et stort antal seere og er traditionelt blevet transmitteret på gratis tv.

(10)

Kampe ved EM i håndbold (arrangeret af EHF) for herrer og damer med deltagelse af det ungarske landshold anses også for at være begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. De ungarske myndigheder påpeger, at de er af særlig almen interesse i Ungarn, og at denne interesse rækker ud over fansene af denne sport. De omfatter normalt deltagelse af et ungarsk landshold, tiltrækker et stort antal seere og er traditionelt blevet udsendt på gratis tv.

(11)

Listen omfatter også alle kampe i EHF Champions League og damernes EHF Champions League med deltagelse af ungarske klubhold. De ungarske myndigheder har demonstreret, at disse begivenheder er af særlig almen interesse i det ungarske samfund og ikke begrænset til dem, der sædvanligvis følger med i håndbold. Der er tale om kampe med deltagelse af ungarske klubhold i en international turnering. De tiltrækker også et stort antal seere og er traditionelt blevet transmitteret på gratis tv.

(12)

Kampe i FINA Men's Water Polo World League og LEN Champion League med deltagelse af det ungarske landshold anses også for at være begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. De ungarske myndigheder påpeger, at de er af særlig almen interesse i det ungarske samfund og ikke begrænset til dem, der sædvanligvis følger med i denne sport. Den særligt udbredte interesse styrkes af det forhold, at det ungarske landshold tidligere har haft stor succes i disse turneringer. Der er tale om kampe med deltagelse af landsholdet i en international turnering. De tiltrækker et stort antal seere og er traditionelt blevet transmitteret på gratis tv.

(13)

Listen omfatter også det ungarske Formel 1 Grand Prix, der anses for at være en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse. Som de ungarske myndigheder har demonstreret, er denne begivenhed af særlig almen interesse i det ungarske samfund og har en betydning, der ikke begrænser sig til dem, der sædvanligvis følger med i denne sport. Denne begivenhed tiltrækker også et stort antal seere og er traditionelt blevet transmitteret på gratis tv.

(14)

De pågældende foranstaltninger går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå det ønskede mål, nemlig at beskytte retten til information og bred offentlig adgang til tv-dækning af begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Konklusionen tager hensyn til metoderne for udsendelse af de pågældende begivenheder, definitionen af et »kvalificeret tv-spredningsforetagende«, den rolle som det ungarske medieråd spiller i forbindelse med løsning af de tvister, som opstår i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningerne, og det forhold, at afgørelsen om opstilling af listen over begivenheder finder anvendelse på begivenheder, hvorom der er indgået kontrakter om eksklusivrettigheder, efter at afgørelsen trådte i kraft. Det må derfor konkluderes, at virkningen på ejendomsretten, jf. artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, ikke rækker ud over de virkninger, der er en iboende del af optagelsen af disse begivenheder på den liste, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU.

(15)

Af samme grund forekommer de ungarske foranstaltninger proportionelle og tilstrækkelige til at retfærdiggøre undtagelsen fra den grundlæggende ret til at levere tjenesteydelser, som er fastsat i artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er i offentlighedens interesse at sikre et bredt publikum adgang til udsendelser af begivenheder af samfundsmæssig interesse. Desuden udgør de ungarske foranstaltninger ikke diskrimination eller markedsafskærmning over for andre medlemsstaters tv-spredningsforetagender, rettighedshavere eller andre økonomiske aktører.

(16)

De pågældende foranstaltninger er endvidere forenelige med Unionens konkurrenceregler. Udpegningen af de tv-spredningsforetagender, der er kvalificeret til at transmittere de nævnte begivenheder, er baseret på objektive kriterier, som tillader faktisk og potentiel konkurrence om erhvervelse af transmissionsrettighederne til disse begivenheder. Dertil kommer, at det nævnte antal begivenheder ikke er så uforholdsmæssigt stort, at der skabes konkurrencefordrejning på markederne for gratis tv og betalings-tv i efterfølgende led. Det må derfor konkluderes, at indvirkningen på den fri konkurrence ikke rækker ud over de virkninger, der er en iboende del af optagelsen af disse begivenheder på den liste, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU.

(17)

Kommissionen har meddelt de andre medlemsstater, hvilke foranstaltninger Ungarn har truffet, og forelagt resultaterne af sin undersøgelse på et møde i det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU. Udvalget har vedtaget en positiv udtalelse —

BESTEMT FØLGENDE:

Eneste artikel

1.   De foranstaltninger, som Ungarn har truffet i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU og meddelt Kommissionen i henhold til samme direktivs artikel 14, stk. 2, er forenelige med EU-retten.

2.   De foranstaltninger, som Ungarn har truffet, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2017.

På Kommissionens vegne

Andrus ANSIP

Næstformand


(1)  EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.


Top