Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0434

Rådets afgørelse (EU) 2017/434 af 13. februar 2017 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

OJ L 67, 14.3.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/434/oj

14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/434

af 13. februar 2017

om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 37,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 og 209 sammenholdt med artikel 218, stk. 5, og artikel 218, stk. 8, andet afsnit,

under henvisning til fælles forslag fra Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I november 2011 gav Rådet Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Den Islamiske Republik Afghanistan om en samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling (»aftalen«).

(2)

Forhandlingerne om aftalen var vellykkede, og aftalen blev paraferet den 2. juli 2015 i Kabul.

(3)

I henhold til aftalens artikel 59 kan aftalen anvendes midlertidigt forud for dens ikrafttræden.

(4)

Aftalen bør undertegnes på Unionens vegne, og visse bestemmelser i aftalen bør anvendes midlertidigt indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for indgåelse heraf.

(5)

Undertegnelsen af aftalen på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af dele af aftalen mellem Unionen og Den Islamiske Republik Afghanistan berører ikke kompetencefordelingen mellem Unionen og dens medlemsstater i overensstemmelse med traktaterne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling med forbehold af indgåelse af aftalen.

2.   Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

1.   Indtil aftalen træder i kraft, i overensstemmelse med aftalens artikel 59 og under forbehold af de deri omhandlede meddelelser anvendes følgende dele af aftalen midlertidigt mellem Unionen og Den Islamiske Republik Afghanistan, dog kun i det omfang de omfatter spørgsmål, der henhører under Unionens kompetence, herunder spørgsmål under Unionens kompetence til at fastlægge og gennemføre en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik:

a)

Artikel 2 (Generelle principper)

b)

Artikel 3 (Politisk dialog)

c)

Artikel 4 (Menneskerettigheder)

d)

Artikel 5 (Ligestilling mellem kønnene)

e)

Afsnit III: (Udviklingssamarbejde)

f)

Afsnit IV: (Samarbejde om handel og investering)

g)

Artikel 28 (Samarbejde om migration)

h)

Afsnit VII: (Regionalt samarbejde)

i)

Afsnit VIII (Institutionelle rammer), i det omfang bestemmelserne i det pågældende afsnit er begrænset til det formål at sikre aftalens midlertidige anvendelse

j)

Afsnit IX (Afsluttende bestemmelser), i det omfang bestemmelserne i det pågældende afsnit er begrænset til det formål at sikre aftalens midlertidige anvendelse.

2.   Den dato, fra hvilken de i stk. 1 omhandlede dele af aftalen anvendes midlertidigt, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2017.

På Rådets vegne

L. GRECH

Formand


Top