Help Print this page 

Document 32017D0179

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/179 af 1. februar 2017 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger, der er nødvendige for samarbejdsgruppens virke i medfør af artikel 11, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen

C/2017/0438
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/179/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/73


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/179

af 1. februar 2017

om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger, der er nødvendige for samarbejdsgruppens virke i medfør af artikel 11, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (1), og særlig artikel 11, stk. 5,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Strategisk samarbejde mellem medlemsstaterne er sammen med udveksling af oplysninger, erfaring og bedste praksisser vedrørende sikkerheden for net- og informationssystemer afgørende for effektivt at reagere på udfordringerne ved hændelser og risici med relation til sikkerheden af disse systemer i hele Unionen.

(2)

For at støtte og fremme strategisk samarbejde og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og skabe tillid blandt dem er der ved artikel 11 i direktiv (EU) 2016/1148 nedsat en samarbejdsgruppe bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, Kommissionen og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed.

(3)

Efter artikel 11 i direktiv (EU) 2016/1148 skal samarbejdsgruppen udføre sine opgaver på grundlag af toårige arbejdsprogrammer, hvoraf det første skal være fastlagt senest den 9. februar 2018. Samarbejdsgruppen har bl.a. til opgave at levere strategisk vejledning vedrørende aktiviteterne for netværket af enheder, der håndterer It-sikkerhedshændelser (CSIRT-netværket), udveksle oplysninger og bedste praksis og drøfte medlemsstaternes kapaciteter og beredskab. Samarbejdsgruppen skal også senest den 9. august 2018 og med halvandetårige intervaller derefter udarbejde en rapport med en vurdering af den erfaring, der er indhøstet med det strategiske samarbejde efter denne artikel.

(4)

I medfør af artikel 24, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/1148 drøfter samarbejdsgruppen processen, indholdet og typen af nationale foranstaltninger, som gør det muligt at identificere operatører af væsentlige tjenester inden for en bestemt sektor, i perioden fra den 9. februar 2017 til den 9. november 2018 og med henblik på at støtte medlemsstaterne i at anvende en ensartet tilgang, når operatører af væsentlige tjenester identificeres. Efter anmodning fra en medlemsstat drøfter samarbejdsgruppen også specifikke udkast til nationale foranstaltninger i denne medlemsstat, som gør det muligt at udpege operatører af væsentlige tjenester inden for en bestemt sektor.

(5)

I henhold til artikel 14, stk. 7, i direktiv (EU) 2016/1148 kan kompetente myndigheder, der handler sammen inden for samarbejdsgruppen, udarbejde og vedtage retningslinjer vedrørende de omstændigheder, hvorunder operatører af væsentlige tjenester har pligt til at underrette om hændelser, herunder vedrørende kriterier for fastlæggelse af omfanget af en hændelses konsekvenser.

(6)

I medfør af artikel 11, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/1148 varetager Kommissionen samarbejdsgruppens sekretariatsopgaver. Kommissionen bør endvidere yde sekretariatsbistand til undergrupper, der er nedsat i overensstemmelse med denne afgørelse.

(7)

Samarbejdsgruppens formandskab bør varetages af en repræsentant for en medlemsstat, der varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. Formanden bør bistås ved udøvelsen af sine hverv af repræsentanter for de medlemsstater, der varetager det foregående og det efterfølgende formandskab for Rådet for den Europæiske Union. Formanden kan præcisere i forbindelse med hvilke opgaver, der kan være behov for en sådan bistand. I tilfælde, hvor en medlemsstat, der varetager formandskabet for Rådet, ikke ønsker at bestride formandskabet for gruppen, bør der vælges en alternativ formand med et flertal på to tredjedele af gruppens medlemmer.

(8)

Formandens arbejde bør styres af principperne om inklusion, engagement, respekt for mangfoldighed og konsensusopbygning. Navnlig bør samarbejdsgruppens formand fremme alle medlemmers engagement og gøre det muligt at udtrykke forskelligartede synspunkter og holdninger samt bestræbe sig på at finde løsninger med den bredest mulige opbakning i samarbejdsgruppen.

(9)

I medfør af artikel 11, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/1148 kan samarbejdsgruppen, når det måtte være hensigtsmæssigt, indbyde repræsentanter for relevante interessenter til at deltage i gruppens møder. For at sikre at tiltrædende lande overholder kravene i direktiv (EU) 2016/1148 fra tiltrædelsesdatoen, er det hensigtsmæssigt, at repræsentanterne for sådanne lande indbydes til at deltage i samarbejdsgruppens møder fra og med den dato, hvor tiltrædelsestraktaten undertegnes. Afgørelsen om at indbyde repræsentanter for relevante interessenter eller sagkyndige til at deltage i hele eller en del af et af samarbejdsgruppens møder bør træffes af formanden, medmindre et simpelt flertal blandt gruppens medlemmer modsætter sig den berørte repræsentants eller sagkyndiges deltagelse i mødet eller en del af det.

(10)

I medfør af artikel 13 i direktiv (EU) 2016/1148 kan Unionen i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF indgå internationale aftaler med tredjelande og internationale organisationer, som giver disse mulighed for og tilrettelægger deres deltagelse i nogle af samarbejdsgruppens aktiviteter.

(11)

Af effektivitetshensyn bør samarbejdsgruppen have mulighed for at nedsætte undergrupper.

(12)

Af forenklingshensyn bør samarbejdsgruppen vedtage en mere detaljeret forretningsorden bl.a. med hensyn til den måde, dokumentation distribueres på, den skriftlige procedure eller udarbejdelse af mødereferater.

(13)

Som hovedregel bør drøftelserne i gruppen ikke åbne for offentligheden, da dette kan have negative konsekvenser for opbygningen af tillid mellem medlemmerne i betragtning af, at de forhold, der drøftes, ofte vedrører den offentlige sikkerhed. Gruppen kan dog beslutte efter aftale med formanden at åbne sine drøftelser af visse forhold for offentligheden og også at lette offentlighedens adgang til relevant dokumentation.

(14)

Med henblik på at sikre, at gruppen fungerer gnidningsløst fra den dag, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1148, bør denne afgørelse træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for sikkerhed i net- og informationssystemer, der er nedsat i medfør af artikel 22 i direktiv (EU) 2016/1148 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formål

I denne afgørelse fastlægges de proceduremæssige ordninger, der er nødvendige for samarbejdsgruppens virke, som nedsat i henhold til artikel 11 i direktiv (EU) 2016/1148.

Artikel 2

Gruppens formand

1.   Samarbejdsgruppens formandskab varetages af en repræsentant for den medlemsstat, der varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. Formanden bistås ved udøvelsen af sine hverv af repræsentanter for de medlemsstater, der varetager det foregående og det efterfølgende formandskab for Rådet for den Europæiske Union.

2.   Som undtagelse fra stk. 1 og efter anmodning fra en repræsentant for den medlemsstat, der varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, kan samarbejdsgruppen, såfremt den pågældende medlemsstat ikke ønsker at lede gruppen, beslutte med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer at vælge en alternativ formand blandt medlemsstaterne i stedet, indtil næste formandsskifte, jf. stk. 1.

Artikel 3

Indkaldelse af møde

1.   Samarbejdsgruppen indkaldes af formanden, enten på dennes initiativ eller efter anmodning af et simpelt flertal blandt medlemmerne. Formanden forelægger en vejledende tidsplan for møderne i sin mandatperiode under hensyntagen til samarbejdsgruppens arbejdsprogram.

2.   Samarbejdsgruppens møder afholdes i princippet i Kommissionens lokaler.

Artikel 4

Arbejdsmetoder

Samarbejdsgruppen udfører sit arbejde som en kombination af fysiske eller virtuelle møder og skriftlig procedure.

Artikel 5

Dagsorden

1.   Formanden bistået af sekretariatet udarbejder dagsordenen og sender den til gruppens medlemmer.

2.   Dagsordenen vedtages af samarbejdsgruppen ved mødets begyndelse.

Artikel 6

Afstemningsregler og holdninger udtrykt af samarbejdsgruppens medlemmer

1.   Samarbejdsgruppens afgørelser træffes ved konsensus, medmindre andet er fastsat i denne afgørelse.

2.   I tilfælde af en afstemning, har medlemmer, som har stemt imod eller undladt at stemme, ret til at få en kortfattet begrundelse for årsagerne til deres holdning vedlagt det dokument, der er genstand for afstemning.

3.   Samarbejdsgruppen vedtager sit arbejdsprogram med et flertal på to tredjedele af gruppens medlemmer.

Artikel 7

Tredjeparter og sagkyndige

1.   Repræsentanter for tiltrædende lande indbydes til at deltage i samarbejdsgruppens møder fra datoen for undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten.

2.   Formanden kan på eget initiativ eller efter anmodning af et medlem af samarbejdsgruppen beslutte at indbyde repræsentanter for relevante interessenter eller sagkyndige til at deltage i et møde eller i en særlig del af et af gruppens møder. Et simpelt flertal blandt gruppens medlemmer kan imidlertid modsætte sig en sådan deltagelse.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede repræsentanter for tredjeparter, relevante interessenter og sagkyndige overværer ikke og deltager ikke i samarbejdsgruppens afstemninger.

Artikel 8

Nedsættelse af undergrupper

1.   Samarbejdsgruppen kan nedsætte undergrupper til at undersøge specifikke spørgsmål med tilknytning til gruppens arbejde.

2.   Samarbejdsgruppen fastlægger undergruppernes kommissorium. En undergruppe aflægger rapport til samarbejdsgruppen og ophører med at eksistere, når dets kommissorium er opfyldt.

3.   Kommissionen yder sekretariatsbistand til de i stk. 1 omhandlede undergrupper.

4.   Reglerne om aktindsigt og fortrolighed, der er omhandlet i artikel 10, reglerne om beskyttelse af personoplysninger, der er omhandlet i artikel 11, og reglerne om mødeudgifter, der er omhandlet i artikel 12, finder anvendelse på undergrupper.

Artikel 9

Forretningsorden

1.   Samarbejdsgruppen vedtager sin forretningsorden med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer.

2.   Formanden kan efter anmodning fra et medlem af gruppen eller på eget initiativ foreslå ændringer af forretningsordenen.

Artikel 10

Aktindsigt og fortrolighed

1.   Anmodninger rettet til samarbejdsgruppen om aktindsigt i dokumenter vedrørende dens aktiviteter behandles af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (2).

2.   Gruppens drøftelser er ikke åbne for offentligheden. Gruppen kan efter aftale med formanden beslutte i forbindelse med visse anliggender at åbne sine drøftelser for offentligheden.

3.   Dokumenter, der sendes til medlemmer af samarbejdsgruppen, repræsentanter for tredjeparter og sagkyndige, gøres ikke tilgængelige for offentligheden, medmindre der er givet aktindsigt i disse dokumenter i medfør af stk. 1, eller Kommissionen på anden måde har offentliggjort dem.

4.   Kommissionens sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af Unionens klassificerede oplysninger, som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 (3) og (EU, Euratom) 2015/444 (4), finder anvendelse på sådanne oplysninger, som samarbejdsgruppen har modtaget, udformet eller behandlet. Oplysninger, der behandles i gruppen, og som er omfattet af tavshedspligt, beskyttes på passende vis.

5.   Samarbejdsgruppens medlemmer og repræsentanter for tredjeparter og sagkyndige skal overholde kravene om fortrolighed i denne artikel. Formanden sikrer, at repræsentanter for tredjeparter og sagkyndige informeres om de krav til fortrolighed, som påhviler dem.

Artikel 11

Beskyttelse af personoplysninger

Samarbejdsgruppen behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (5).

Artikel 12

Mødeudgifter

1.   Kommissionen aflønner ikke dem, der deltager i samarbejdsgruppens aktiviteter, for deres tjenester.

2.   De rejseudgifter, der afholdes af deltagerne i samarbejdsgruppens møder, kan godtgøres af Kommissionen. Godtgørelse finder sted i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i Kommissionen og inden for grænserne af de disponible bevillinger, der er tildelt Kommissionens tjenestegrene som led i den årlige procedure for tildeling af ressourcer.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(3)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(4)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


Top