Help Print this page 

Document 32017D0176

Title and reference
Kommissionens afgørelse (EU) 2017/176 af 25. januar 2017 om opstilling af EU-miljømærkekriterier for gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus (meddelt under nummer C(2017) 303) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0303
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 44–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/176/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/44


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/176

af 25. januar 2017

om opstilling af EU-miljømærkekriterier for gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus

(meddelt under nummer C(2017) 303)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

Med Kommissionens beslutning 2010/18/EF (2) blev der opstillet miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for gulvbelægninger af træ, som er gældende indtil den 31. december 2016.

(4)

For bedre at afspejle de forskellige gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus, der findes på markedet, og den nyeste udvikling inden for disse produkter samt for at tage hensyn til de seneste fem års innovation, anses det for hensigtsmæssigt at ændre produktgruppens navn og anvendelsesområde og fastsætte et revideret sæt EU-miljømærkekriterier.

(5)

De reviderede EU-miljømærkekriterier sigter mod anvendelse af materialer, som er produceret på en mere bæredygtig måde baseret på livscyklusanalyser, der begrænser den forbrugte energi og brug af farlige forbindelser, niveauet af farlige reststoffer, gulvbelægningens bidrag til forurening af indeklimaet og fremmer varige kvalitetsprodukter. De reviderede kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i seks år efter meddelelsen af denne afgørelse, idet der tages højde for innovationscyklussen for denne produktgruppe.

(6)

En kode svarende til produktgruppen er en integreret del af EU-miljømærkets registreringsnummer. For at de kompetente organer skal kunne tildele et EU-miljømærkeregistreringsnummer til gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus, der overholder EU-miljømærkekriterierne, er det nødvendigt at tildele et kodenummer til denne produktgruppe.

(7)

Beslutning 2010/18/EF bør derfor ophæves.

(8)

Det er hensigtsmæssigt at give producenter, hvis produkter er tildelt EU-miljømærket til gulvbelægninger af træ på grundlag af miljøkriterierne i beslutning 2010/18/EF, en overgangsperiode, så de har tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkt, så det kan overholde de reviderede kriterier. Producenterne bør også kunne indgive ansøgninger baseret på miljøkriterierne i beslutning 2010/18/EF i en tilstrækkelig periode.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Produktgruppen »gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus« omfatter indendørs gulvbelægninger, herunder gulve af træ, laminat, kork og bambus, hvor over 80 vægtprocent af det endelige produkt består af træ, træbaserede materialer eller fibre, kork, korkbaserede materialer eller fibre, bambus og bambusbaserede materialer eller fibre, der ikke indeholder syntetiske fibre i nogen af lagene.

Produktgruppen omfatter ikke vægbeklædning, beklædning til ekstern brug, beklædning med en strukturel funktion eller nivelleringsforbindelser.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »trægulve«: en samling elementer af træ, på forhånd samlede planker eller parketplader, som udgør gulvets slidlag

2)   »gulvbelægning af kork«: gulvbelægninger af granuleret kork blandet med et bindemiddel og derefter hærdet, eller flere lag kork (agglomereret/finer), som kan presses sammen med lim, og som er beregnet til brug med en overfladebehandling

3)   »overfladebehandlingsmiddel«: et præparat som defineret i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF (3)

4)   »gulvbelægning af bambus«: gulvbelægning fremstillet af bambus i massive stykker eller sammenpresset og blandet med et bindemiddel

5)   »laminatgulve«: en hård gulvbelægning med et overfladelag af et eller flere tynde lag fibermateriale (almindeligvis papir), som er imprægneret med termohærdende aminoharpikser (almindeligvis melamin), presset eller fastlimet på en kerne og som regel afsluttet med en kontrafiner

6)   »flygtig organisk forbindelse« (VOC): alle organiske forbindelser, som i en kapillarsøjle beklædt med 5 % phenylpolysiloxan og 95 % methylpolysiloxan elueres med et fastholdelsesinterval mellem n-hexadecan (ikke medtaget) og n-docosan (medtaget)

7)   »R-værdi«: summen af alle Ri -værdier, hvor Ri-værdien er forholdet Ci/LCIi, hvor Ci er kammerets massekoncentration af forbindelsen i, og LCIi er LCI-værdien (laveste koncentration af interesse) af forbindelsen i defineret i rapporterne »European Collaborative Action on Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure« (4)

8)   »stof«: et stof som defineret i artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (5)

9)   »blanding«: en blanding som defineret i artikel 3, nr. 2), i forordning (EF) nr. 1907/2006

10)   »biocidholdigt produkt«: et biocidholdigt produkt som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (6)

11)   »konserveringsmiddel«: ethvert produkt, der falder ind under produkttype 8 (træbeskyttelsesmidler) som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012, herunder produkter til beskyttelse af kork og bambus

12)   »aktivstof«: et aktivstof som defineret i artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 528/2012

13)   »genanvendt materiale«: materiale, som er genanvendt fra genvundet eller regenereret materiale ved hjælp af en fremstillingsproces og lavet til et endeligt produkt eller til en sammensætning, som skal indarbejdes i et produkt, med undtagelse af træaffald, flis og fibre fra træfældnings- og savværksaktiviteter som defineret i ISO 14021

14)   »træbaseret materiale«: materiale fremstillet af træfibre, træflis eller træ ved en af flere forskellige processer, som kan omfatte brug af høje temperaturer, pres og harpiksbindemiddel eller klæbemidler. Træbaserede materialer omfatter: hårde fiberplader, fiberplader, mellemhårde fiberplader, spånplader, OSB-plader, krydsfiner og massive træplader. De kan påføres en efterbehandling under fremstillingen af gulvbelægningen

15)   »korkbaseret materiale«: materiale fremstillet af korkfibre, korkflis eller kork ved en af flere forskellige processer, som kan omfatte brug af høje temperaturer, pres og harpiksbindemiddel eller klæbemidler

16)   »bambusbaseret materiale«: materiale fremstillet af bambusfibre, bambusflis eller bambus ved en af flere forskellige processer, som kan omfatte brug af høje temperaturer, pres og harpiksbindemiddel eller klæbemidler

17)   »syntetiske fibre«: alle polymerfibre

18)   »energi fra vedvarende energikilder«: energi fra vedvarende energikilder som defineret i artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF (7)

19)   »oprindelsesgaranti«: en oprindelsesgaranti som defineret i artikel 2, litra j), i direktiv 2009/28/EF.

Artikel 3

For at blive tildelt EU-miljømærket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal et produkt falde ind under produktgruppen »gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus« som defineret i artikel 1 i denne afgørelse og skal opfylde EU-miljømærkekriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, som fremgår af bilaget til denne afgørelse.

Artikel 4

EU-miljømærkekriterierne for produktgruppen »gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation er gyldige i seks år fra datoen for meddelelsen af denne afgørelse.

Artikel 5

Til administrative formål er kodenummeret for produktgruppen »gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus«»035«.

Artikel 6

Beslutning 2010/18/EF ophæves.

Artikel 7

Uanset artikel 6 kan ansøgninger om EU-miljømærket for produkter, der falder ind under produktgruppen »gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus«, som indsendes senest to måneder efter datoen for meddelelsen af denne afgørelse, indsendes i overensstemmelse med kriterierne i beslutning 2010/18/EF eller kriterierne i denne afgørelse.

EU-miljømærkelicenser, der tildeles i overensstemmelse med kriterierne i beslutning 2010/18/EF, kan anvendes i 12 måneder fra datoen for meddelelsen af denne afgørelse.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2017.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning af 2010/18/EF af 26. november 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til gulvbelægninger af træ (EUT L 8 af 13.1.2010, s. 32).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).


BILAG

GENERELLE FORHOLD

KRITERIER FOR EU-MILJØMÆRKET

Kriterier for tildeling af EU-miljømærket til gulvbelægningsprodukter baseret på træ, kork og bambus

Kriterium 1

Produktbeskrivelse

Kriterium 2

Træ-, kork- og bambusbaserede materialer

Kriterium 3

Generelle krav til farlige stoffer og blandinger

Kriterium 4

Særlige krav til stoffer

Kriterium 5

Energiforbrug i fremstillingsprocessen

Kriterium 6

Emissioner af flygtige organiske forbindelser fra gulvbelægninger

Kriterium 7

Emissioner af formaldehyd fra gulvbelægninger og kernebrædder

Kriterium 8

Brugsegnethed

Kriterium 9

Reparationsmulighed og udvidet garanti

Kriterium 10

Forbrugeroplysninger

Kriterium 11

Oplysninger på EU-miljømærket

Tillæg I

Vejledning i beregning af mængden af anvendte flygtige organiske forbindelser

Tillæg II

Vejledning i beregning af energiforbruget i fremstillingsprocessen

Tillæg III

Liste over standarder

VURDERING OG VERIFIKATION

Der er for hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyser, prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, kan dette materiale stamme fra ansøgeren eller dennes leverandør(er), alt efter hvad der er relevant.

Kompetente organer skal fortrinsvis anerkende attester, som udstedes af organer, som er akkrediteret i henhold til den relevante harmoniserede standard for prøvnings- og kalibreringslaboratorier, og verifikationer fra organer, som er akkrediteret i henhold til de relevante harmoniserede standarder for organer, der certificerer produkter, processer og tjenester. Akkrediteringen skal udføres i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 (1).

Der kan eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis det kompetente organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ligeværdige.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation eller kontrolbesøg på stedet.

Det er en forudsætning, at produktet opfylder alle lovkrav i de lande, hvor det påtænkes markedsført. Ansøgeren skal afgive en erklæring om, at produktet opfylder dette krav.

Hvis en leverandør foretrækker ikke at oplyse de stoffer, der udgør en blanding, over for ansøgeren, kan leverandøren sende oplysningerne direkte til det kompetente organ.

Kriterium 1   Produktbeskrivelse

Det kompetente organ skal have en teknisk beskrivelse af gulvbelægningen, herunder tegninger, der illustrerer de dele eller materialer, som udgør det endelige gulvbelægningsprodukt, dets mål og en beskrivelse af fremstillingsprocessen. Denne beskrivelse skal ledsages af materialelisten for produktet med angivelse af produktets samlede vægt, og hvordan denne fordeles på de forskellige anvendte materialer.

Der skal påvises overholdelse af anvendelsesområdet for produktgruppen som defineret i artikel 1.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en overensstemmelseserklæring samt følgende oplysninger om gulvbelægningen:

varemærke/handelsnavn (2)

en beskrivelse af produktet, herunder tekniske tegninger, der illustrerer de dele eller materialer, som er anvendt i det endelige produkt

materialelisten: den procentvise sammensætning af råmaterialer, stoffer eller blandinger i det endelige produkt i masse, herunder eventuelle tilsætningsstoffer og overfladebehandling, hvor dette er relevant

en liste over alle produktets komponenter (3) og deres vægt

en beskrivelse af fremstillingsprocessen. Leverandører af råmaterialer eller stoffer skal beskrives med juridisk navn, produktionssted, kontaktoplysninger og beskrivelse af det eller de produktionstrin, de har udført eller er en del af.

Produktblad, miljødeklaration for produktet eller tilsvarende dokumenter kan accepteres som bevis for overholdelse af dette kriterium, forudsat at de indeholder de angivne oplysninger.

Kriterium 2   Træ-, kork- og bambusbaserede materialer

Dette krav gælder træ, træbaserede materialer, kork, korkbaserede materialer, bambus eller bambusbaserede materialer med en vægt på over 1 % af det endelige produkt.

Træ, træbaserede materialer, kork, korkbaserede materialer, bambus eller bambusbaserede materialer må ikke stamme fra genetisk modificerede organismer (GMO) og skal være omfattet af certifikater for leverandørkæden (chain of custody) udstedt af en uafhængig ekstern certificeringsordning som f.eks. FSC (Forest Stewardship Council) eller det fælleseuropæiske skovcertificeringsprojekt PEFC eller lignende.

Alt nyt træ skal være omfattet af gyldige certifikater, der borger for bæredygtig skovforvaltning og for kontrol af leverandørkæden, og som er udstedt af en uafhængig ekstern certificeringsordning som f.eks. FSC, PEFC eller lignende.

Hvor en certificeringsordning giver mulighed for at blande ucertificeret materiale med certificeret og/eller genanvendt materiale i et produkt eller en produktionslinje, skal mindst 70 % af træet, korken og/eller bambussen være bæredygtige certificerede nye materialer og/eller genanvendte materialer.

Det ucertificerede materiale skal være omfattet af et kontrolsystem, som sikrer, at det stammer fra lovlige kilder og opfylder alle andre krav i certificeringsordningen vedrørende ucertificeret materiale.

Certificeringsorganer, der udsteder certifikater for skov og/eller leverandørkæden, skal være akkrediteret eller anerkendt af den pågældende certificeringsordning.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en overensstemmelseserklæring, som understøttes af et gyldigt, uafhængigt certificeret certifikat for leverandørkæden fra producenten for træ, træbaserede materialer eller fibre, kork, korkbaserede materialer eller fibre, bambus og bambusbaserede materialer eller fibre, der anvendes i produktet eller produktionslinjen, og påvise, at intet nyt materiale stammer fra GMO-kilder. Ansøgeren skal fremlægge reviderede regnskaber, der viser, at mindst 70 % af materialerne stammer fra skove eller områder, som forvaltes i overensstemmelse med principper for bæredygtig skovforvaltning og/eller fra genanvendte kilder, der opfylder kravene fra den relevante uafhængige leverandørkædeordning. FSC, PEFC eller lignende ordninger skal accepteres som uafhængig ekstern certificeringsordning.

Hvis produktet eller produktionslinjen indeholder ucertificeret materiale, skal der fremlægges bevis for, at det ucertificerede nye materiale udgør mindre end 30 %, og at det er omfattet af en kontrolordning, som sikrer, at det stammer fra lovlige kilder og opfylder alle andre krav i certificeringsordningen vedrørende ucertificeret materiale.

Kriterium 3   Generelle krav til farlige stoffer og blandinger

Produktets og eventuelle dele af produktets indhold af stoffer, som i henhold til artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 er identificeret som særligt problematiske stoffer (SVHC), eller stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for klassificering, mærkning og emballering (CLP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (4) for de farer, der fremgår af tabel 3.1 i denne afgørelse, skal begrænses i overensstemmelse med punkt 3.a og 3.b. Med henblik på dette kriterium er kandidatlisten over særligt problematiske stoffer og CLP-fareklassificeringer i tabel 3.1 inddelt efter deres farlige egenskaber.

Tabel 3.1

Gruppering af begrænsede farer

Gruppe 1-farer — SVHC og CLP

Farer, som identificerer et stof som henhørende i gruppe 1:

stoffer, der optræder på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC)

kræftfremkaldende, mutagen og eller reproduktionstoksisk (CMR), kategori 1A eller 1B: CMR H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Gruppe 2-farer — CLP

Farer, som identificerer et stof som henhørende i gruppe 2:

kategori 2, CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362

kategori 1, akvatisk toksicitet: H400, H410

kategori 1 og 2, akut toksicitet: H300, H310, H330, H304

kategori 1, aspirationstoksicitet: H304

kategori 1, specifik målorgantoksicitet (STOT): H370, H372

kategori 1, hudsensibiliserende stof H317

Gruppe 3-farer — CLP

Farer, som identificerer et stof som henhørende i gruppe 3:

kategori 2, 3 og 4, akvatisk toksicitet: H411, H412, H413

kategori 3, akut toksicitet: H301, H311, H331, EUH070

kategori 2, STOT: H371, H373

3.a.   Begrænsning af SVHC

Produktet og dets komponenter må ikke indeholde SVHC, som forekommer i koncentrationer på over 0,10 vægtprocent.

Der gøres ingen undtagelse fra dette krav for SVHC på kandidatlisten, som forekommer i produktet eller komponenter deraf i koncentrationer på over 0,10 vægtprocent.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal indsamle erklæringer om, at der ikke forefindes SVHC i koncentrationer, som overskrider den anførte grænseværdi for produktet og dets komponenter. Erklæringerne skal tage udgangspunkt i den seneste version af kandidatlisten, der er offentliggjort af ECHA (5).

3.b.   Begrænsning af CLP-klassificerede stoffer eller blandinger, som anvendes i gulvbelægningen

Stoffer eller blandinger, som producenten af gulvbelægningen eller dennes leverandører anvender i forbindelse med udarbejdelsen af råmaterialer, fremstilling, montage eller enhver anden behandling af gulvbelægningen, skal ikke klassificeres med nogen af de CLP-farer, som er anført i tabel 3.1. Begrænsede stoffer eller blandinger omfatter klæbemidler, malinger, grundmalinger, lakker, bejdse, harpikser, biocidholdige produkter, spartelmasser, voks, olier, fugemasser, farver og tætningsmidler.

Det er dog tilladt at anvende sådanne begrænsede stoffer, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

det begrænsede stof eller den begrænsede blanding blev anvendt i mængder, der udgør mindre end 0,10 % af den samlede vægt af gulvbelægningen og en af dens komponenter

det begrænsede stofs egenskaber ændres ved behandling (f.eks. ikke længere er biotilgængeligt eller undergår en kemisk reaktion), så den begrænsede CLP-fare ikke længere er gældende, og indholdet af ureageret reststof er mindre end 0,10 % af den samlede vægt af gulvbelægningen og en af dens komponenter.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren og/eller dennes leverandører skal over for det kompetente organ fremlægge en erklæring om overensstemmelse med kriterium 3.b samt, hvor det er relevant, en liste over relevante anvendte stoffer og blandinger, sammen med erklæringer om deres fareklassificering eller ingen klassificering, deres tilføjede mængder og, hvor det er relevant, erklæringer om, hvorvidt stofferne ændrer egenskaber ved forarbejdning, så de begrænsede CLP-farer ikke længere finder anvendelse. I så fald skal der angives mængder af eventuelt ureageret restindhold af det begrænsede stof.

Følgende oplysninger skal for hvert stof fremlægges til støtte for erklæringen om, hvorvidt stoffet er fareklassificeret eller ikke:

i)

stoffets CAS- (Chemical Abstract Service) (6), EC- (European Community) (7) eller andet listenummer (hvor sådanne findes for blandinger)

ii)

den fysiske form og tilstand, hvori stoffet eller blandingen anvendes

iii)

harmoniserede CLP-fareklassificeringer

iv)

selvklassificeringer i ECHA's REACH-database (8) over registrerede stoffer (hvis der ikke findes harmoniserede klassificeringer)

v)

blandingsklassifikationer ifølge kriterierne i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Selvklassificerede registreringer fra fælles indgivelser gives forrang ved registreringer i REACH-databasen over registrerede stoffer.

Hvis en klassificering registreres med anmærkningen for manglende data (»data lacking«) eller ikkefyldestgørende grundlag for klassificering (»inconclusive«) ifølge REACH-databasen for registrerede stoffer, eller hvis stoffet endnu ikke er registreret i REACH-databasen, skal der fremlægges toksikologiske oplysninger, der opfylder kravene i bilag VII til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som er tilstrækkelige til at underbygge fyldestgørende selvklassificeringer i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008 og ECHA's vejledning. I tilfælde af registreringer med anmærkningerne »data lacking« eller »inconclusive« skal selvklassificeringerne verificeres, idet følgende informationskilder accepteres:

i)

toksikologiske undersøgelser og farevurderinger foretaget af regeludstedende organer (9) på samme niveau som ECHA, medlemsstaternes regeludstedende organer eller mellemstatslige organer

ii)

et fuldt udfyldt sikkerhedsdatablad i henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006

iii)

en dokumenteret ekspertvurdering foretaget af en professionel toksikolog. Denne skal bygge på en gennemgang af videnskabelig litteratur og eksisterende prøvningsdata samt om nødvendigt resultater fra nye prøvninger udført af uafhængige laboratorier ved hjælp af metoder godkendt af ECHA

iv)

en attest, i givet fald baseret på en ekspertvurdering, udstedt af et akkrediteret overensstemmelsesvurderingsorgan, som foretager farevurderinger i henhold til det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) eller CLP-fareklassificeringssystemer.

Oplysninger om stoffers eller blandingers farlige egenskaber kan i overensstemmelse med bilag XI til forordning (EF) nr. 1907/2006 fremskaffes på anden måde end ved forsøg, for eksempel ved hjælp af alternative metoder såsom in vitro-metoder, ved hjælp af modeller for kvantitative struktur-aktivitets-relationer eller ved hjælp af kategorisering af stoffer og analogislutninger (»read-across«).

Kriterium 4   Særlige krav til stoffer

4.a.   Forurenende stoffer i genanvendt træ, kork og bambus

Genanvendte træfibre eller genanvendt træflis, der anvendes i fremstillingen af det endelige gulvbelægningsprodukt, skal prøves i overensstemmelse med EPF-standarden (European Panel Federation) for leveringsbetingelser for genanvendt træ (10) eller med en anden tilsvarende standard, der har tilsvarende eller strengere grænseværdier, og skal overholde grænseværdierne for forurenende stoffer i henhold til tabel 4.1.

Tabel 4.1

Grænseværdier for forurenende stoffer i genanvendt træ, kork, bambus og deres fibre eller flis (mg/kg tørt genanvendt materiale)

Forurenende stoffer

Grænseværdier

Forurenende stoffer

Grænseværdier

Arsen (As)

25

Kviksølv (Hg)

25

Cadmium (Cd)

50

Fluor (F)

100

Chrom (Cr)

25

Klor (Cl)

1 000

Kobber (Cu)

40

Pentachlorphenol (PCP)

5

Bly (Pb)

90

Tjæreolie (benzo(a)pyren)

0,5

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal fremlægge følgende for det kompetente organ:

en erklæring fra producenten eller leverandøren af plader om, at der ikke er anvendt genanvendt træ, kork, bambus eller deres fibre eller flis i gulvbelægningen, eller

en erklæring fra producenten eller leverandøren af plader, alt efter hvad der er relevant, om, at alt genanvendt træ, kork, bambus eller deres fibre eller flis, der er anvendt, er blevet repræsentativt prøvet i overensstemmelse med EPF-standarden for leveringsbetingelser for genanvendt træ eller andre tilsvarende standarder, der har tilsvarende eller strengere grænseværdier, samt relevante prøvningsrapporter, som påviser, at prøverne af genanvendt materiale overholder de grænseværdier, der er angivet i tabel 4.1.

4.b.   Biocidholdige produkter

Det er ikke tilladt at behandle træ, kork og/eller bambus i gulvbelægninger med biocidholdige produkter.

Følgende aktive substanser er ikke tilladt til konservering i beholderen af vandbaserede blandinger som klæbemidler eller lakker:

blandinger (3:1) af chloromethylisothiazolinon og methylisothiazolinon (CMIT/MIT CAS No 55965-84-9) i en koncentration på over 15 ppm

methylisothiazolinon i en koncentration på over 200 ppm

andre isothiazolinoner i en koncentration på over 500 ppm.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en erklæring om, at der ikke er brugt biocidholdige produkter, eller i givet fald en erklæring samt et sikkerhedsdatablad fra leverandørerne med angivelse af, hvilke aktivstoffer der er anvendt som konserveringsmidler i beholderen til vandbaserede blandinger.

4.c.   Tungmetaller i malinger, grundmalinger og lakker

Malinger, grundmalinger eller lakker brugt på træ, træbaserede materialer, kork, korkbaserede materialer, bambus eller bambusbaserede materialer må ikke indeholde stoffer baseret på følgende metaller: cadmium, bly, chrom (VI), kviksølv, arsen eller selen i koncentrationer på over 0,010 vægtprocent for hvert enkelt metal i maling-, grundmaling- eller lakformuleringen i beholderen.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren eller i givet fald materialeleverandøren skal over for det kompetente organ fremlægge en erklæring om overholdelse af dette kriterium og de respektive sikkerhedsdatablade fra leverandørerne af de anvendte malinger, grundmalinger og/eller lakker

4.d.   VOC-indhold i overfladebehandling

Overfladebehandlingsprodukter, der anvendes på træ, træbaserede materialer, kork, korkbaserede materialer eller bambus eller bambusbaserede materialer, skal have et af følgende:

et samlet VOC-indhold på mindre end eller lig med 5 vægtprocent (koncentration i beholderen)

et samlet VOC-indhold, der overstiger 5 vægtprocent, forudsat at det påvises, at de anvendes i mængder, der udgør mindre end 10 g/m2 af behandlet overfladeareal.

Kriteriet vedrører den samlede mængde VOC i overfladebehandlingsprodukterne med den kemiske sammensætning, de har i våd form. Hvis produkterne skal fortyndes inden brug, skal beregningen baseres på indholdet i det fortyndede produkt.

Med henblik på dette kriterium forstås der ved VOC flygtige organiske forbindelser som defineret i artikel 2, nr. 5, i direktiv 2004/42/EF.

Dette kriterium gælder ikke for blandinger, der anvendes til reparationer (f.eks. knaster, mærker, hak mv.) under fremstillingsprocessen.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en erklæring om overholdelse af dette kriterium, der understøttes af sikkerhedsdatabladet for de overfladebehandlingsstoffer eller -blandinger, der anvendes på træ, træbaserede materialer, kork, korkbaserede materialer, bambus og/eller bambusbaserede materialer. Hvis det af sikkerhedsdatabladet fremgår, at VOC-indholdet i de anvendte overfladebehandlingsstoffer eller -blandinger er mindre end eller lig med 5 vægtprocent, er der ikke behov for yderligere verifikation.

Hvis VOC-indholdet ikke fremgår af sikkerhedsdatabladet, beregnes VOC-indholdet på grundlag af listen over stoffer i overfladebehandlingsblandingen. Koncentrationen af de enkelte VOC-ingredienser angives i vægtprocent.

Alternativt skal ansøgeren, hvis VOC-indholdet er højere end 5 vægtprocent, fremlægge en beregning, der viser, at den effektive mængde anvendte VOC pr. m2 af det behandlede overfladeareal på gulvbelægningen er mindre end 10 g/m2, i overensstemmelse med retningslinjerne i tillæg I.

4.e.   VOC-indhold i andre anvendte stoffer og blandinger

VOC-indholdet skal være mindre end:

3 vægtprocent i både klæbestoffer og harpikser i beholderne, der anvendes til fremstilling af gulvbelægninger

1 vægtprocent i andre stoffer bortset fra klæbestoffer, harpikser og overfladebehandlingsmidler (kriterium 4.d), der anvendes til fremstilling af gulvbelægninger.

Frit formaldehyd af flydende aminoplastharpikser, der anvendes til fremstilling af gulvbelægninger, må ikke overstige 0,2 vægtprocent.

Kriteriet vedrører den samlede mængde VOC i stofferne med den kemiske sammensætning, de har i våd form. Hvis blandingerne skal fortyndes inden brug, skal beregningen baseres på indholdet i det fortyndede produkt.

Med henblik på dette kriterium forstås der ved VOC flygtige organiske forbindelser som defineret i artikel 2, nr. 5, i direktiv 2004/42/EF.

Dette kriterium gælder ikke for blandinger, der anvendes til reparationer (f.eks. knaster, mærker, hak mv.) under fremstillingsprocessen.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en erklæring om, at kriteriet er overholdt, understøttet af sikkerhedsdatabladet for de anvendte klæbemidler, harpikser eller andre stoffer i beholderen, der anvendes, eller tilsvarende dokumentation, der understøtter overensstemmelseserklæringen, sammen med en komplet fremgangsmåde med mængdeanførsel og CAS-numre.

Hvis det af sikkerhedsdatabladet fremgår, at VOC-indholdet er mindre end 3 vægtprocent af de anvendte klæbemidler og harpikser i beholderen eller mindre end 1 vægtprocent af andre anvendte stoffer, er der ikke behov for yderligere verifikation.

Hvis VOC-indholdet ikke fremgår af sikkerhedsdatabladet, beregnes VOC-indholdet på grundlag af listen over stoffer. Koncentrationen af de enkelte VOC-ingredienser angives i vægtprocent.

Ansøgeren skal fremlægge prøvningsrapporter, der viser, at indholdet af frit formaldehyd i de flydende aminoplastharpikser er mindre end 0,2 vægtprocent i overensstemmelse med standard EN1243.

4.f.   Blødgøringsmidler

Klæbemidler, harpikser eller overfladebehandlingsstoffer eller -blandinger må ikke indeholde blødgøringsmidler i form af phthalater, som er omhandlet i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Sådanne phthalater anses for ikke at være til stede, når den samlede sum af de anførte phthalater beløber sig til mindre end 0,10 vægtprocent af klæbemidlet, harpiksen eller overfladebehandlingsstoffet eller -blandingen (1 000 mg/kg).

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge enten:

en erklæring om, at leverandørens eller gulvproducentens kriterium er overholdt, med angivelse af, at der ikke er anvendt blødgørere i form af phthalater, eller

en erklæring om, at leverandørens eller gulvproducentens kriterium er overholdt, med angivelse af, at der er anvendt blødgørere i form af phthalater, og at der ikke er anvendt nogen af de phthalater, der opfylder kriteriet i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006 i klæbemidlet, harpiksen eller overfladebehandlingsstoffet eller -blandingen. I mangel af en passende erklæring skal klæbemidlet, harpiksen eller overfladebehandlingsstoffet eller -blandingen prøves for tilstedeværelsen af disse phthalater i henhold til ISO 8214-6-standarden.

4.g.   Halogenerede organiske forbindelser

Halogenerede organiske forbindelser er ikke tilladt i stoffer, der anvendes til fremstilling af gulvbelægninger (f.eks. som bindemidler, klæbemidler, overfladebehandlingsmidler mv.).

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en overensstemmelseserklæring samt en erklæring om, at der ikke anvendes halogenerede organiske forbindelser, fra producenten af stofferne. Derudover skal sikkerhedsdatabladene for de respektive stoffer fremlægges.

4.h.   Flammehæmmere

Det er ikke tilladt at anvende flammehæmmere i de stoffer, der anvendes til fremstilling af gulvbelægninger.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en overensstemmelseserklæring samt en erklæring om, at der ikke anvendes flammehæmmere, fra producenten af stofferne. Derudover skal sikkerhedsdatabladene for de respektive stoffer fremlægges.

4.i.   Axidirin og polyazidiriner

Axidirin og polyazidiriner er ikke tilladt i stoffer, der anvendes til fremstilling af gulvbelægninger (f.eks. som overfladebehandlingsmidler mv.).

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en overensstemmelseserklæring samt en erklæring om, at der ikke anvendes axidirin og polyazidiriner, fra producenten af stofferne. Derudover skal sikkerhedsdatabladene for de respektive stoffer fremlægges.

Kriterium 5.   Energiforbrug i fremstillingsprocessen

Det gennemsnitlige årlige energiforbrug ved fremstillingen af gulvbelægningerne skal beregnes som anført i tabel 5.1 og tillæg II og skal overstige følgende grænseværdier (E-score):

Produkt

E-score

Gulve af massivt træ

> 11,0

Trægulve med flere lag

Gulvbelægninger af træfiner

Gulvbelægninger af kork og gulve af korkfliser

Gulvbelægninger af bambus

Laminatgulve

> 8,0


Tabel 5.1

Beregning af E-score

Formel

 

Miljøparameter

Maksimumkrav

Formula

A

Andel af vedvarende energi i det samlede årlige energiforbrug

%

B

Årlig indkøbt elektricitet

kWh/m2

15 kWh/m2

K

Årligt brændselsforbrug

kWh/m2

35 kWh/m2

 

Hvor A = Forholdet mellem energi fra vedvarende energikilder og den samlede energi.

I tælleren i A-forholdet skal brændsel fra vedvarende energikilder læses som (mængde brændsel × standardværdi) plus den varme, der genereres på stedet fra brændsel, der ikke er fra vedvarende energikilder, plus 2,5 × elektricitet på stedet genereret af brændsel, som ikke er fra vedvarende energikilder, og 2,5 × indkøbt elektricitet fra vedvarende energikilder.

I nævneren i A-forholdet skal indkøbt brændsel fra vedvarende energikilder læses som (mængde brændsel × standardværdi) plus det indkøbte brændsel, som ikke er fra vedvarende energikilder, læses som (mængde brændsel × standardværdi) plus den varme, der genereres på stedet fra brændsel, der ikke er fra vedvarende energikilder, plus 2,5 × elektricitet på stedet genereret af brændsel, som ikke er fra vedvarende energikilder, plus 2,5 × indkøbt elektricitet fra vedvarende energikilder og plus 2,5 × indkøbt elektricitet, der ikke er fra vedvarende energikilder.

 

B = Årlig indkøbt elektricitet er summen af den elektricitet, der købes af en ekstern leverandør. Hvis den indkøbte elektricitet er elektricitet fra vedvarende energikilder, skal der anvendes en faktor på 0,8.

 

C = Årligt brændselsforbrug er summen af alt brændsel, der indkøbes eller dannes som biprodukt ved fremstillingen af gulve og anvendes til at generere energi på stedet.

 

E-scoren beregnes pr. m2 fremstillet gulv og skal tage højde for den direkte energi, der forbruges ved fremstillingen af gulvet. Indirekte energiforbrug medregnes ikke.

Følgende er en vejledende liste over aktiviteter, som skal medregnes og ikke medregnes i energiforbruget. Aktiviteterne begynder med modtagelsen af de fældede træer (træstammer), kork og bambus på producentens eller dennes leverandørers område og indtil afslutningen af fremstillingsprocessen.

Produkt

Betingelser for el- og brændselsforbrug (vejledende liste)

Inkluderet

Ikke inkluderet

Gulve af massivt træ

tørring, slibning og savning

dimensionering og tilpasning

slibning

overfladebehandling

emballering

samt andre aktiviteter med henblik på fremstilling

fremstilling af lakker eller andre præparater i beholderen

energiforbrug ved kvalitetskontrolaktiviteter

indirekte energiforbrug (f.eks. varme, lys, intern transport mv.).

Trægulve med flere lag

tørring, slibning og savning

dimensionering og tilpasning

slibning

presning

overfladebehandling

emballering

samt andre aktiviteter med henblik på fremstilling

Gulvbelægninger af kork og korkfliser

tørring, slibning og savning

dimensionering og tilpasning

slibning

presning

fremstilling af eventuelle kernebrædder, der anvendes i strukturen

overfladebehandling

emballering

samt andre aktiviteter med henblik på fremstilling

Gulvbelægninger af bambus

Laminatgulve

fremstilling af kernebrædder

imprægnering af dekorations-, overflade- og bagbeklædningspapir

presning

dimensionering

emballering

samt andre aktiviteter med henblik på fremstilling

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal angive og påvise:

den type og mængde af elektricitet, som i gennemsnit er købt af en ekstern leverandør pr. år. Hvis der købes elektricitet fra vedvarende energikilder, skal der fremlægges oprindelsesgarantier i overensstemmelse med direktiv 2009/28/EF. Hvor direktiv 2009/28/EF ikke finder anvendelse i det land, hvor gulvbelægningen fremstilles, fremlægges tilsvarende dokumentation

den type brændsler og de mængder, der er anvendt ved fremstillingen af gulvbelægningerne ved hjælp af kontrakter, regninger eller tilsvarende dokumentation, der omfatter datoer, leveret/købt mængde og specifikation for brændslet (f.eks. fysisk-kemiske egenskaber, nedre brændværdi mv.). Der skal vedlægges en erklæring om, hvilke af de anvendte brændsler der kommer fra vedvarende energikilder, i overensstemmelse med direktiv 2009/28/EF

den mængde energi, der er anvendt ved de fremstillingstrin, der indgå i beregningen af E-scoren sammen med tilhørende dokumenter (f.eks. energimålinger ved forskellige fremstillingstrin, udstyrets energiforbrug som rapporteret i produktbladene mv.)

den type og mængde af energi, der er blevet solgt. Beregningerne skal i givet fald omfatte den type og mængde brændsel, som er anvendt til at generere den solgte energi, datoer eller perioder, hvor den blev genereret, og salgsdatoer

en erklæring om den mængde af gulve, som der ansøges om EU-miljømærke om (i m2), der er blevet produceret hvert år i gennemsnit.

De dokumenter, der anvendes til at formidle energiforbrug, brændselskøb og energiproduktion samt dokumenter, der formidler gulvproduktionen til de nationale myndigheder, kan anvendes til at dokumentere, at kriteriet er overholdt.

Kriterium 6   Emissioner af flygtige organiske forbindelser fra gulvbelægninger

Gulvbelægningerne må ikke overstige emissionsværdierne i tabel 6.1 målt i et prøvningskammer i overensstemmelse med prøvningsstandarden CEN/TS16516. Emballering og levering af prøver, der fremsendes til prøvning samt deres håndtering og behandling skal følge de procedurer, som er beskrevet i CEN/TS 16516.

Tabel 6.1

Emissionskrav

Produkter

Emissionskrav

Sammensætning

Grænseværdi efter 28 dages opbevaring i et ventileret prøvningskammer (se CEN/TS16516) i mg/m3 luft (d)

Gulve af massivt træ

Trægulve med flere lag

Gulvbelægninger af træfiner

VOC i alt minus eddikesyre

(CAS 64-19-7)

< 0,3

Gulvbelægninger af kork

Gulvbelægninger af bambus

VOC i alt

Laminatgulve

VOC i alt

< 0,16

Alle gulvbelægninger

SVOC i alt

< 0,1

Gulve af massivt træ

Trægulve med flere lag

Gulvbelægninger af træfiner

R-værdi for LCI-stoffer minus eddikesyre (CAS 64-19-7)

≤ 1

Gulvbelægninger af kork

Gulvbelægninger af bambus

Laminatgulve

R-værdi for LCI-stoffer

≤ 1

Alle gulvbelægninger

Kræftfremkaldende stoffer

< 0,001

Med henblik på dette kriterium forstås der ved VOC alle flygtige organiske forbindelser, der eluerer mellem og med n-hexan og n-hexadecan på en gaskromatografisk søjle, og som har et kogepunkt på mellem ca. 68 °C og 287 °C, hvor målingen er udført med en kapillærsøjle beklædt med 5 % phenylpolysiloxan og 95 % methylpolysiloxan »delvis flygtig forbindelse« (SVOC).

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en overensstemmelseserklæring understøttet af prøvningsrapporterne fra kammerprøvninger udført i overensstemmelse med CEN/TS16516 eller en tilsvarende metode, der viser, at grænseværdierne i tabel 6.1 er overholdt. Prøvningsrapporterne skal indeholde:

den anvendte prøvningsmetode

Prøvningsresultaterne og de nødvendige beregninger, der viser grænseværdierne i tabel 6.1.

Hvis kammerets koncentrationsgrænseværdier ved 28 dage kan opfyldes, tre dage efter prøven er placeret i kammeret, eller enhver anden periode mellem tre og 27 dage, efter prøven er placeret i kammeret, kan det erklæres, at kravene er opfyldt, og prøvningen kan stoppes før tiden.

Prøvningsdata fra op til 12 måneder forud for ansøgningen om EU-miljømærket er gyldige for produkter, så længe der ikke er foretaget ændringer i fremstillingsprocessen eller de kemiske formuleringer, som anses for at øge VOC-emissionerne fra det endelige produkt.

Et gyldigt certifikat fra relevante indeklimamærker kan også anvendes som dokumentation for overholdelse, hvis indeklimamærket opfylder kravene for dette kriterium, og hvis det kompetente organ anser det for at være tilsvarende.

Kriterium 7   Emissioner af formaldehyd fra gulvbelægninger og kernebrædder

Gulvbelægninger fremstillet ved hjælp af formaldehydbaserede kernebrædder, klæbemidler, harpikser eller efterbehandlingsmidler og i givet fald de ubehandlede kernebrædder, der er fremstillet ved hjælp af formaldehydbaserede klæbemidler eller harpikser, skal have én af følgende:

formaldehydemissioner, der er lavere end 50 % af den tærskelværdi, der lader dem blive klassificeret som E1 som defineret i bilag B til EN 13986+A1 (der finder anvendelse på alle gulvbelægninger og kerneplader, som ikke er fremstillet af MDF/HDF)

formaldehydemissioner, der er lavere end E1-grænseværdien på 65 % som defineret i bilag B til EN 13986+A1, der finder anvendelse på ubehandlede MDF-/HDF-kernebrædder

formaldehydemissioner, der er lavere end de grænseværdier, der fremgår af California Air Resources Board (CARB) Phase II eller de japanske standarder F3 eller F4 star.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en erklæring om, at produktet opfylder dette kriterium. Vurdering og verifikation af gulvbelægninger og kerneplader med lav emission af formaldehyd varierer, afhængigt af den certificeringsordning, det falder ind under. Den krævede verifikationsdokumentation for de enkelte ordninger er beskrevet i tabel 7.1.

Tabel 7.1

Verifikationsdokumentation for gulvbelægninger med lav emission af formaldehyd

Certificeringsordning

Vurdering og verifikation

E1

(som defineret i bilag B til EN 13986+A1)

En erklæring fra producenten og leverandøren af kernepladen, hvor det er relevant, om, at gulvbelægningen og ubehandlede kerneplader, som ikke er fremstillet af MDF/HDF, opfylder E1-emissionsgrænseværdien på 50 % som defineret i bilag B til EN 13986+A1 (11) eller i tilfælde af ubehandlede MDF-/HDF-plader 65 % som defineret i bilag B til EN 13986+A1 understøttet af prøvningsrapporter udført i overensstemmelse med enten EN 120, EN 717-2 eller EN 717-1 eller en tilsvarende metode.

CARB: Fase II-grænseværdier

En erklæring fra producenten og leverandøren af kernepladen, hvor dette er relevant, samt prøvningsresultater i henhold til ASTM E1333 eller ASTM D6007, som påviser, at gulvbelægningen overholder fase II-emissionsværdierne for formaldehyd, som er defineret i California Composite Wood Products Regulation 93120 (12).

Gulvbelægningen og kernepladen, hvor det er relevant, kan mærkes i overensstemmelse med afsnit 93120.3(e) med angivelse af oplysninger om producentens navn, varepartiets nummer eller batchnummer og tildelt CARB-nummer for tredjepartscertificeringsorganet (denne del er ikke obligatorisk, hvis produkterne sælges uden for Californien, eller hvis de blev fremstillet uden brug af tilsat formaldehyd eller bestemte formaldehydbaserede harpikser med ultralavt emissionsniveau.

F-3 eller F4 star-grænseværdier

En erklæring fra producenten og leverandøren, hvor det er relevant, om overensstemmelse med grænseværdierne for formaldehydemissioner i henhold til JIS A 5905 (for træfiberplader) eller JIS A 5908:2003 (for spånplader og krydsfiner) understøttet af prøvningsdata ifølge JIS A 1460-exsikkatormetoden.

Kriterium 8   Brugsegnethed

Det er kun krav i forbindelse med den særlige type gulve, som skal opfyldes.

Gulvbelægningerne skal prøves og klassificeres i overensstemmelse med de seneste versioner af de standarder og indikationer, som fremgår af tabel 8.1.

Tabel 8.1

Standarder for prøvninger og klassificering af gulvbelægninger

Gulvbelægning

Prøvningsmetode

Klassifikation

Gulvbelægning af træfiner (13)

EN 1534 for modstandsdygtighed over for trykmærker

EN 13329 for tykkelsestolerancer

Passende metode for prøvning af modstandsdygtighed over for stød (14)

Passende metode for prøvning af modstandsdygtighed over for slid (14)

ISO 24334 for låsestyrke

EN ISO 10874 (1)

Fabrikslakerede massive trægulve og trægulve med flere lag

Det øverste lags tykkelse

Træets hårdhed i overfladelaget (2)

EN 685 (2) CTBA

Fabriksolieret, ubehandlet træ og ubehandlet trægulv med flere lag

Gulvbelægninger af korkfliser

EN 12104

EN ISO 10874

Gulvbelægninger af kork

EN 660-1 for slidgruppe

EN 425 for kontorstol

EN 425 for simuleret flytning af møbelben

ISO 24343-1 for resterende trykmærker

Gulvbelægninger af bambus

EN 1534 for modstandsdygtighed over for trykmærker

EN 13696 for det øverste lags tykkelse eller slidlag

Laminatgulve

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

Gulvbelægninger skal opnå mindst:

Gulvbelægning

Grænseværdier

Træfinergulv

brug af klasse 23 for gulve til privat brug

brug af klasse 32 for gulve til kommerciel brug

Fabrikslakerede massive trægulve og trægulve med flere lag

brug af klasse 23 for gulve til privat og kommerciel brug

Fabriksolieret, ubehandlet massivt trægulv og ubehandlet trægulv med flere lag

Gulvbelægninger af korkfliser

brug af klasse 23 for gulve til privat brug

brug af klasse 32 for gulve til kommerciel brug

Gulvbelægninger af kork

Gulvbelægninger af bambus

Ligevægtsvandindhold: 8 % ved 20 °C og 50 % relativ fugtighed

Modstandsdygtighed over for trykmærker:

≥ 4 kg/mm2 for normalt- og sidepressede gulvbelægninger

≥ 9,5 kg/mm2 for gulvbelægninger med høj tæthed

Laminatgulve

brug af klasse 23 for gulve til privat brug

brug af klasse 32 for gulve til kommerciel brug

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt. Erklæringen skal understøttes af prøvningsrapporter, der omfatter:

typen af gulv

den eller de anvendte prøvningsmetoder

prøvningsresultatet og klassifikationen af gulve ifølge resultaterne og i givet fald den relevante standard.

Hvis gulvbelægningen er blevet prøvet i henhold til en anden prøvningsmetode end den, der er angivet ovenfor, kan dette accepteres, hvis det kompetente organ mener, at prøvningsmetoderne er sammenlignelige.

Kriterium 9   Reparationsmulighed og udvidet garanti

Det er kun krav i forbindelse med den særlige type gulve, som skal opfyldes.

Med henblik på reparation og udskiftning af slidte dele skal gulvbelægningen opfylde følgende krav:

Reparationsmulighed: Forbrugervejledningen eller producentens websted skal give oplysninger, som er tilgængelige for brugere og installatører.

a)

Udformning af reparation og reparationsdokument: For gulvbelægninger, som ikke er limet, skal gulvet være konstrueret til at blive demonteret for at lette reparation, genbrug og genanvendelse. Der skal leveres enkle og illustrerede vejledninger i at demontere og udskifte ødelagte elementer. Demontering og udskiftning skal kunne udføres uden særlige forudsætninger og ved hjælp af almindeligt håndværktøj. Der skal gives oplysninger om/anbefalinger til at have ekstra gulvbelægningselementer på lager i tilfælde af reparationer

Udvidet produktgaranti:

b)

Ansøgeren skal uden ekstra omkostning give mindst fem års garanti fra den dato, produktet bliver leveret. Denne garanti skal gives uanset producentens og forhandlerens nationale lovbestemte forpligtelser.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, samt:

en kopi af reparationsdokumentet eller andet materiale, der oplyser om konstruktionen med henblik på reparation

en kopi af garantien, der angiver vilkår og betingelser for den udvidede produktgaranti, der gives i forbrugeroplysningsdokumentet, og som opfylder minimumskravene i dette kriterium.

Kriterium 10   Forbrugeroplysninger

Produktet skal leveres med relevante forbrugeroplysninger på emballagen eller på den dokumentation, som ledsager produktet. Det er kun krav i forbindelse med den særlige type gulve, som skal opfyldes.

Instruktioner vedrørende følgende aspekter skal være læselige og fremstå på det sprog, der tales i det land, hvor produktet markedsføres, og/eller omfatte grafiske fremstillinger eller ikoner:

Oplysninger om den undergruppe, som produktet tilhører (massive gulve eller gulve med flere lag, korkgulve, korkflisegulve, bambusgulve, laminatgulve mv.), mængden af træ, kork eller bambusmateriale i det endelige produkt i vægtprocent, samt om der stadig er brug for overfladebehandling hos brugeren.

Anbefalinger til installationen: Alle relevante instruktioner vedrørende bedste miljømæssige installationspraksis skal medtages:

flydende installation anbefales, hvor det er muligt. Der skal henvises til den nødvendige forberedelse af den underliggende overflade og de nødvendige hjælpematerialer

hvis der anbefales limet installation på grund af eventuel længere varighed, skal det anbefales at anvende et klæbemiddel/en lim, der er certificeret med et type I-miljømærke eller et lavemissionsklæbemiddel, der opfylder EMICODE EC1 eller tilsvarende

illustrerede monterings- og demonteringsinstruktioner i henhold til kravene i kriterium 9.a. (hvis relevant).

Anbefaling til overfladebehandling af ubeskyttede gulvbelægninger og gulve, der har behov for en olieret overflade:

relevante oplysninger om den type og mængde overfladebehandlingsprodukter, som der er behov for (f.eks. olie eller lak) for at opnå den tilsigtede holdbarhed

relevante oplysninger om overfladebehandling af gulve med overfladebehandlingsprodukter med lav emission i overensstemmelse med direktiv 2004/42/EF

oplysninger om, hvordan gulvets levetid kan forlænges gennem renovering, f.eks. med slibning og overfladebehandling.

Anbefalinger til brug, rengøring og vedligeholdelse af produktet:

der skal gives relevante oplysninger om rutinemæssig rengøring, hvor det er relevant for den pågældende type af gulvbelægning, samt om rengøringsmidler med type I-miljømærke

vedligeholdelsesinstruktioner, herunder vedligeholdelsesprodukter samt produkter til renovering eller intensiv rengøring. Om muligt bør der anbefales vedligeholdelsesprodukter med type I-miljømærke

en klar erklæring om gulvets anvendelsesområder og en erklæring om overensstemmelse med de relevante EN-standarder for produktet som omhandlet i kriterium 8.

Oplysninger vedrørende reparationsmuligheder:

en klar erklæring med anbefaling af reservedele i henhold til kravene i kriterium 9.a.

relevante oplysninger om vilkår og betingelser i produktgarantien i henhold til kravene i kriterium 9.b.

Oplysninger vedrørende produktets levetid:

Forbrugeren skal have en detaljeret beskrivelse af de bedste måder at bortskaffe produktet på (f.eks. genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse mv.), opstillet efter deres indvirkning på miljøet.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en erklæring om overholdelse af kriteriet understøttet af en kopi af forbrugeroplysningsdokumentet, der leveres sammen med produktet. Kopien skal dokumentere overensstemmelse med hvert af de punkter, der er angivet i kriteriet, alt efter hvad der er relevant.

Kriterium 11   Oplysninger på EU-miljømærket

Logoet skal være synligt og læseligt. EU-miljømærkets registrerings-/licensnummer skal fremgå af produktet og skal være læseligt og klart synligt.

Det valgfrie mærke med tekstrubrik skal indeholde følgende tekst:

Træ-, kork- eller bambusmateriale fra bæredygtigt skovbrug

Energibesparende fremstillingsproces

Lavemissionsprodukt.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal over for det kompetente organ fremlægge en erklæring om overholdelse af kriteriet samt en kopi af de oplysninger, som fremgår af EU-miljømærket.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

(2)  Handelsnavn er alle de navne, hvorunder stoffet markedsføres på EU-markedet.

(3)  Ved komponent forstås hvert af de lag, som gulvbelægningerne består af, og hvis materiale, facon eller form har en specifik funktion. Der er f.eks. tale om slidlaget eller det ridsefaste lag, mønster- eller finerlaget, substrat- eller stabilitetslaget og bagbeklædningen.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(5)  ECHA, Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, http://www.echa.europa.eu/da/web/guest/candidate-list-table.

(6)  CAS-register: https://www.cas.org/content/chemical-substances.

(7)  EF-fortegnelse: http://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals/ec-inventory.

(8)  ECHA, REACH-databasen over registrerede stoffer: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(9)  ECHA, Samarbejde med ligestillede kontrolmyndigheder: http://echa.europa.eu/da/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(10)  »EPF Standard for delivery conditions of recycled wood«, oktober 2002. Foreligger online på: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(d)  Kammerprøvningen skal udføres 28 dage efter afslutningen af overfladebehandlingen. Indtil dette tidspunkt opbevares det produkt, der skal prøves, i en forseglet pakke på fremstillingsstedet og leveres således til prøvningslaboratoriet.

(11)  Kravene gælder for gulvbelægninger med et fugtindhold på H = 6,5 %.

(12)  Regulation 93120 »Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products« California Code of Regulations.

(13)  Gulvbelægninger af træfiner er en hård gulvbelægning af et substrat fremstillet af en træbaseret plade med en overflade af træfiner og eventuelt bagbeklædning.

(14)  Med henblik på overholdelse foretages målinger og beregninger under anvendelse af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de mest avancerede alment anerkendte målings- og beregningsmetoder, herunder harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. De tekniske definitioner, betingelser og parametre beskrevet i brugsanvisningen til EU-miljømærkekriterieansøgningen skal overholdes.

(1)  Den prøvningsmetode, der anvendes til måling af modstandsdygtigheden over for slid, skal oplyses, og det samme skal eventuelt tykkelsen af det øverste lag.

(2)  Klassifikationen af træsorter med hensyn til træets hårdhed og korrelationer mellem brugsklasserne i EN 685 og tykkelsen af det øverste slidlag og træsorterne kan findes i CTBA Revetements interiors Parquet 71.01.

TILLÆG I

Vejledning i beregning af mængden af anvendte flygtige organiske forbindelser

Kravet vedrører den samlede mængde VOC i overfladebehandlingsprodukterne med den kemiske sammensætning, de har i våd form. Hvis produkterne skal fortyndes, skal beregningen baseres på indholdet i det fortyndede produkt.

Denne metode er baseret på, at der beregnes en påført mængde pr. m2 overfladeareal. Indholdet af organiske opløsningsmidler bestemmes som en procentdel af den påførte mængde overfladebehandlingsmiddel.

Den anvendte mængde VOC beregnes ved hjælp af følgende formel:

Formula

Formlen består af:

Mængden af overfladebehandlingsprodukt: For hvert påført lag skal mængden af overfladebehandlingsmiddel i systemet rapporteres i g/m2

Andelen af VOC i overfladebehandlingsprodukter: Koncentrationen skal angives som en vægtprocent

Overfladebehandlingens virkningsgrad, der afhænger af påføringsmetoden. Virkningen vises i tabellen i overensstemmelse med den nyeste teknik i overfladebehandlingsindustrien som vist i tabel 4.2

Summen af alle påførte overfladebehandlingsmidler.

Tabel 4.2

Virkningen af overfladebehandlingsmidler

Overfladebehandling

Virkningsgrad (%)

Overfladebehandling

Virkningsgrad (%)

Automatisk sprøjtelakering uden genanvendelse

50

Valselakering

95

Automatisk sprøjtelakering med genanvendelse

70

Tæppelakering

95

Sprøjtelakering, elektrostatisk

65

Vakuumlakering

95

Sprøjtelakering, klokke/disk

80

 

 

TILLÆG II

Vejledning i beregning af energiforbruget i fremstillingsprocessen

Energiforbruget pr. m2 gulv beregnes som et årligt aritmetisk gennemsnit af de sidste tre år. Hvis virksomheden ikke har disse oplysninger, vurderer de kompetente organer, om tilsvarende data kan godkendes.

Hvis producenten har et energioverskud, der sælges som elektricitet, damp eller varme, kan den solgte mængde fratrækkes brændselsforbruget. Kun brændsel, der rent faktisk forbruges ved fremstillingen af gulvbelægningen, skal indgå i beregningen.

Energiforbruget rapporteres i kWh/m2, selv om beregningerne også kan foretages i MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Energiindholdet i brændslet beregnes på grundlag af tabel 5.2. Hvis der produceres elektrisk energi på stedet, kan en af følgende metoder anvendes til beregning af brændstofforbrug:

Faktisk årligt forbrug af brændsel

Forbrug af elektricitet produceret på stedet multipliceret med 2,5, hvis oprindelsen er en ikkebrændbar vedvarende kilde.

Energiforbrugets værdier skal beregnes ved hjælp af standardværdier for brændsel. Energiindholdet i forskellige brændsler er angivet i tabel 5.2.

Tabel 5.2

Standardbrændselsværdier  (1)

Brændsel

MJ/kg

Brændsel

MJ/kg

Benzin

44,0

Pellets (7 % W)

16,8

Diesel

 

Tørv

7,8-13,8

LPG

45,2

Halm (15 % W)

 

Eo1-olie

42,3

Biogas

 

Eo5-olie

44,0

Træflis (25 % W)

13,8

Naturgas

47,2

Træaffald

 

Kraftværkskul

28,5

GJ/ton svarer til MJ/kg

Formlen til beregning af energiindholdet af træflis afhænger af vandindholdet. Der skal bruges energi for at få vandet til at fordampe i træet. Denne energi reducerer varmeværdien i træflisen. Energiindholdet kan beregnes som:

Formula

Faktoren 21,442 er summen af vandets fordampningsvarme (2,442MJ/kg) og energiindholdet i tørt træ 19,0 MJ/kg. Hvis ansøgeren har laboratorieanalyser af et brændsels varmeværdi, kan de kompetente organer overveje at anvende denne varmeværdi til at beregne energiindholdet.


(1)  Værdierne er fastlagt i bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

(% W) er vægtprocenten af vand i brændslet og betegnes med f i nedenstående formel. Hvis intet andet er angivet, er f = 0 % W, og askeindholdet er gennemsnitligt.

TILLÆG III

Liste over standarder og andre tekniske specifikationer

Tabel III.1.

Liste over standarder og andre tekniske specifikationer

Standard

Titel

Definitioner af gulvbelægninger

EN 12466

Modstandsdygtige gulvbelægninger — ordliste

EN 13329

Laminatgulve Specifikationer, krav og prøvningsmetoder

ISO 14021

Miljømærker og -erklæringer — Selverklærede miljøanprisninger (type II-miljømærker)

Emissioner af flygtige organiske forbindelser

CEN/TS 16516

Byggevarer — Vurdering og udslip af farlige stoffer — Bestemmelse af emissioner indendørs

EN 717-1

Træbaserede plader — Bestemmelse af frigivelse af formaldehyd — Formaldehydemissioner med kammermetoden

EN 717-2

Træbaserede plader — Bestemmelse af frigivelse af formaldehyd — Formaldehydemissioner med gasanalysemetoden

EN 120

Træbaserede plader — bestemmelse af formaldehydindhold — Udvindingsmetode kaldet perforatormetoden

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Råvarer

EPF

»EPF Standard for delivery conditions of recycled wood«, oktober 2002. Foreligger online på: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Klæbemidler. Bestemmelse af frit formaldehyd i amino- og amidoformaldehydkondensater

ISO 8214-6

Sikkerhedskrav til legetøj — Del 6: Visse phthalatestere i legetøj og produkter til børn

Brugsegnethed

EN 425

Modstandsdygtige gulvbelægninger af laminat. Prøvning af kontorstole

EN 660-1

Modstandsdygtige gulvbelægninger. Bestemmelse af slidstyrke. Stuttgart-prøvning

EN 685

Modstandsdygtige gulvbelægninger af tekstil og laminat. Klassifikation

EN 1534

Træ- og parketgulve — Bestemmelse af modstandsdygtighed over for trykmærker (Brinell) — Prøvningsmetoder

EN ISO 10874

Modstandsdygtige gulvbelægninger af tekstil og laminat — Klassifikation

EN 12104

Modstandsdygtige gulvbelægninger. Korkgulvfliser. Specifikation

EN 13329

Gulvbelægninger af laminat. Specifikationer, krav og prøvningsmetoder

EN 13696

Trægulve — Metoder til prøvning af elasticitet, modstandsdygtighed over for slid og modstandsdygtighed over for stød

EN 14978

Gulvbelægninger af laminat — Elementer med akrylbaseret overfladelag, hærdet med elektronstråler — Specifikationer, krav og prøvningsmetoder

EN 15468

Gulvbelægninger af laminat — Elementer med direkte påført tryk og overfladelag af harpiks. Specifikationer, krav og prøvningsmetoder

ISO 24343-1

Modstandsdygtige gulvbelægninger af laminat — Bestemmelse af trykmærker og resterende trykmærker — Del 1: Resterende trykmærker


Top