EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0013

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/1359 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2017/13)

EUT L 190 af 21.7.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1359/oj

21.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 190/20


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/1359

af 18. maj 2017

om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2017/13)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1, andet afsnit, sammenholdt med artikel 3.1, første led, samt artikel 18.1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) (1) indførte et program til opkøb af virksomhedsobligationer (corporate sector purchase programme, CSPP). Sammen med det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer, programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen og programmet til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked udgør CSPP en del af det udvidede program til opkøb af aktiver (asset purchase programme, APP). APP har til formål at styrke transmissionen af pengepolitikken yderligere, fremme kreditgivningen i euroområdet, gøre det lettere for husholdninger og virksomheder at låne samt bidrage til at bringe inflationen tilbage på et niveau under, men tæt på 2 % på mellemlangt sigt i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks (ECB) primære mål om at fastholde prisstabilitet.

(2)

Til indførelse af en fælles pengepolitik, herunder gennem APP, kræves en definition af de værktøjer, instrumenter og procedurer, der skal anvendes af Eurosystemet, således at denne politik kan gennemføres på en ensartet måde i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

(3)

Styrelsesrådet traf den 22. marts 2017 en afgørelse om yderligere at præcisere reglerne for gældsinstrumenter udstedt af afviklingsenheder for at sikre en ensartet behandling heraf i Eurosystemets pengepolitiske operationer gennem APP.

(4)

Afgørelse (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring

1.   I afgørelse (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) erstattes artikel 2, nr. 1, punkt j) af følgende:

»j)

er ikke en enhed, uanset om den er offentligt eller privat ejet, der i) har en gradvis afhændelse af sine aktiver og ophør af sin virksomhed som sit hovedformål, eller ii) er en porteføljeadministrations- eller afhændelsesenhed, der er etableret for at støtte omstruktureringer og/eller afvikling (*1) i den finansielle sektor, herunder porteføljeadministrationsselskaber, der er et resultat af en afviklingsforanstaltning i form af anvendelsen af et værktøj til adskillelse af aktiver i henhold til artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 (*2) eller national lovgivning til gennemførelse af artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (*3)

2.   I afgørelse (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) ophæves artikel 2, nr. 1, punkt k).

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 21. juli 2017.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. maj 2017.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/948 af 1. juni 2016 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2016/16) (EUT L 157 af 15.6.2016, s. 28).


Top