EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0011(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/760 af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11)

OJ L 113, 29.4.2017, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/760/oj

29.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/52


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/760

af 24. april 2017

om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 30,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) (2), særlig artikel 3, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer, der skal opkræves i henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) bør dække, men ikke overstige, de udgifter, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har afholdt i forbindelse med sine tilsynsopgaver i den pågældende gebyrperiode. Disse udgifter består primært af omkostninger, som er direkte forbundet med ECB's tilsynsopgaver, f.eks. tilsyn med signifikante enheder, overvågning af tilsynet med mindre signifikante enheder og udførelsen af horisontale og specialiserede opgaver. De omfatter også omkostninger, der er indirekte forbundet med ECB's tilsynsopgaver, f.eks. omkostninger til tjenesteydelser, som leveres af ECB's eksisterende forretningsområder, herunder byggeforvaltning, personaleforvaltning, administrative tjenester, budgetlægning og styring, bogføring, juridiske tjenester, kommunikations- og oversættelselsestjenester, intern revision samt statistik- og IT-tjenester.

(2)

Med henblik på beregningen af de årlige tilsynsgebyrer, som skal betales af de signifikante enheder og signifikante koncerner under tilsyn og de mindre signifikante enheder og mindre signifikante koncerner under tilsyn, bør de samlede omkostninger fordeles på grundlag af de udgifter, der vedrører de relevante funktioner, som varetager det direkte tilsyn med signifikante enheder og signifikante koncerner under tilsyn og det indirekte tilsyn med mindre signifikante enheder og mindre signifikante koncerner under tilsyn.

(3)

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 bør beregnes som summen af a) de anslåede årlige udgifter til tilsynsopgaver i 2017, baseret på det godkendte budget for ECB for 2017, under hensyntagen til den forventede udvikling i ECB's anslåede årlige udgifter, som var kendt på tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse, og b) et eventuelt overskud eller underskud fra 2016.

(4)

Et eventuelt overskud eller underskud bør bestemmes ved at trække de faktiske årlige omkostninger afholdt i forbindelse med tilsynsopgaverne i 2016, således som de fremgår af ECB's årsregnskab for 2016 (3), fra de anslåede årlige omkostninger, som er blevet opkrævet i 2016, som fastsat i bilaget til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/661 (ECB/2016/7) (4).

(5)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) bør der også tages højde for eventuelle gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives, modtagne rentebetalinger i overensstemmelse med artikel 14 og modtagne eller tilbagebetalte beløb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i den forordning, i forbindelse med estimeringen af de årlige omkostninger for tilsynsopgaverne i 2017 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse finder definitionerne i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) og forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) anvendelse.

Artikel 2

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

1.   Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 udgør 424 957 652 EUR, beregnet som angivet i bilag I.

2.   Hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn betaler følgende samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer:

a)

signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn: 391 279 654 EUR

b)

mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn: EUR 33 677 998 EUR.

Fordelingen af det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer for 2017, som skal betales for hver kategori, fremgår af bilag II.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. april 2017.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23.

(3)  Offentliggjort på ECB's websted www.ecb.europa.eu i februar 2017.

(4)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/661 af 15. april 2016 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2016 (ECB/2016/7) (EUT L 114 af 28.4.2016, s. 14).

(5)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).


BILAG I

Beregning af det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

(EUR)

Estimerede årlige omkostninger for 2017

464 676 594

Løn og ydelser

208 621 881

Leje og vedligeholdelse af bygninger

54 990 329

Andre driftsomkostninger

201 064 384

Overskud/underskud fra 2016

– 41 089 798

Beløb, der skal tages højde for, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 370 856

Gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives

0

Modtagne rentebetalinger i overensstemmelse med artikel 14 i ovennævnte forordning

– 23 761

Modtagne eller tilbagebetalte beløb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i ovennævnte forordning

1 394 617

I ALT

424 957 652


BILAG II

Fordeling af det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

(EUR)

 

Signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn

Mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn

I alt

Estimerede årlige omkostninger for 2017

427 700 563

36 976 031

464 676 594

Overskud/underskud fra 2016

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Beløb, der skal tages højde for, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 172 601

198 255

1 370 856

Gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives

0

0

0

Modtagne rentebetalinger i overensstemmelse med artikel 14 i ovennævnte forordning

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Modtagne eller tilbagebetalte beløb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i ovennævnte forordning

1 181 297

213 320

1 394 617

I ALT

391 279 654

33 677 998

424 957 652


Top