EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0006

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører, og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/3 (ECB/2017/6)

OJ L 40, 17.2.2017, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; ophævet ved 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/72


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274

af 10. februar 2017

om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører, og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/3 (ECB/2017/6)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 6, stk. 1 og 7,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 6, stk. 1 i forordning (EU) nr. 1024/2013 er den Europæiske Centralbank ansvarlig for den fælles tilsynsmekanismes (SSM) effektive og konsekvente virkemåde. Det fremgår af betragtning 79 i forordningen, at yderst motiveret, veluddannet og upartisk personale er af afgørende betydning for effektivt tilsyn.

(2)

I overensstemmelse med artikel 3 til 6 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (2) er ECB ansvarlig for at nedsætte de fælles tilsynsteam, som er sammensat af medarbejdere fra ECB og de kompetente nationale myndigheder. En koordinator for det fælles tilsynsteam, som bistås af en eller flere af de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer, står for koordineringen af det fælles tilsynsteams arbejde.

(3)

Da de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer spiller en vigtig rolle i forbindelse med koordineringen af de medlemmer af det fælles tilsynsteam, der kommer fra de respektive kompetente nationale myndigheder, er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at indføre en ensartet procedure for at give feedback vedrørende de opgaver, som underkoordinatorerne udfører i de fælles tilsynsteams. I forbindelse med en løbende forbedring af den måde, hvorpå de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører deres opgaver, kan den feedback, der gives vedrørende udførelsen af opgaverne, sikre, at de fælles tilsynsteam fungerer korrekt.

(4)

De kompetente nationale myndigheder er eneansvarlige for evalueringen af deres medarbejdere, og ECB er eneansvarlig for evalueringen af sine medarbejdere. Ikke desto mindre kan de kompetente nationale myndigheder anvende den feedback, der gives vedrørende udførelsen af opgaverne i overensstemmelse med denne afgørelse i forbindelse med ledelsen af deres medarbejdere, og den kan anvendes i de kompetente nationale myndigheders interne evalueringssystemer, såfremt dette er tilladt i henhold til national lovgivning.

(5)

Feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører, blev oprindeligt givet under en prøveperiode i overensstemmelse med principperne fastsat i Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/3 (ECB/2015/36) (3). Som prøveperioden har vist, bør afgørelsen ophæves af hensyn til retssikkerheden.

(6)

Erfaringerne fra prøveperioden indikerede, at en mekanisme til at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører, kan være anvendelig med henblik på at sikre de fælles tilsynsteams effektive virkemåde. Yderligere vurderinger er imidlertid påkrævet. Mekanismen til at give feedback vedrørende udførelsen af opgaver bør derfor fortsætte i en yderligere prøveperiode på et år. En efterfølgende evaluering bør udføres med henblik på at vurdere, om en mere permanent fortsættelse af mekanismen til at give feedback vedrørende udførelsen af opgaver vil være anvendelig.

(7)

Resultaterne af evalueringen indberettes til Tilsynsrådet. På baggrund af evalueringen fremsættes et forslag til Styrelsesrådet om, hvorvidt mekanismen til at give feedback vedrørende udførelsen af opgaver bør fortsætte.

(8)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (4) og afgav en udtalelse den 7. april 2015, hvori det blev anerkendt, at feedback vedrørende udførelsen af opgaver er nødvendig i forbindelse med ledelsen af de fælles tilsynsteams, mekanismen til at give feedback vedrørende udførelsen af opgaver blev støttet samtidig med at det blev anbefalet, at dens præcise udførelse defineres i et passende retligt instrument —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse finder definitionerne i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 2 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) anvendelse.

Artikel 2

Feedback vedrørende udførelsen af opgaver

1.   Koordinatorer for de fælles tilsynsteam giver feedback til de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer vedrørende udførelsen af deres og teamets opgaver og mål i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i bilag I, og under hensyn til de kompetencer, der er fastsat i bilag II.

2.   Koordinatorer for de fælles tilsynsteam fastsætter den kompetente nationale myndigheds underkoordinators hovedopgaver og -mål efter samråd med den kompetente nationale myndigheds underkoordinator.

3.   Koordinatorer for de fælles tilsynsteam giver feedback vedrørende udførelsen af opgaver for den feedbackperiode, der begynder på dagen for denne afgørelses ikrafttræden og slutter 12 måneder senere.

Artikel 3

Evaluering

Efter udløbet af feedbackperioden evaluerer ECB i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder funktionen af mekanismen til at give feedback vedrørende udførelsen af opgaver og indberetter resultaterne til Tilsynsrådet. Indberetningen skal indeholde et forslag om, hvorvidt mekanismen til at give feedback vedrørende udførelsen af opgaver bør fortsætte.

Artikel 4

Ophævelse

Afgørelse (EU) 2016/3 (ECB/2015/36) ophæves hermed.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 15. februar 2017.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. februar 2017.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/3 af 18. november 2015 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører i de fælles tilsynsteam i Den Fælles Tilsynsmekanisme (ECB/2015/36) (EUT L 1 af 5.1.2016, s. 4).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


BILAG I

Principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorers udfører i Den Fælles Tilsynsmekanismes fælles tilsynsteam

Princip 1

Omfanget af feedbacken vedrørende udførelsen af opgaver

Kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer i et fælles tilsynsteam i Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism, SSM) er underlagt feedback vedrørende udførelsen af opgaver under forudsætning af, at de arbejder i det fælles tilsynsteam svarende til mindst 25 % af en fuldtidsstilling som defineret i den pågældende kompetente nationale myndigheds rammer for ansættelse.

Princip 2

Formålet med feedbacken vedrørende udførelsen af opgaver

For at støtte og forbedre Den Fælles Tilsynsmekanismes virkemåde som helhed vurderes de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorers udførelse af deres opgaver med henblik på at udvikle deres forståelse for Den Fælles Tilsynsmekanismes mål og kompetencer som underkoordinatorer yderligere, hvorved der bidrages til at forbedre udførelsen af opgaver og at integrere de fælles tilsynsteam.

Princip 3

Proceduren for feedback vedrørende udførelsen af opgaver

1.

Ved begyndelsen af feedbackperioden fastsætter koordinatoren for de fælles tilsynsteam efter samråd med den kompetente nationale myndigheds underkoordinator, som er underlagt feedback vedrørende udførelsen af opgaver i overensstemmelse med princip 1, den kompetente nationale myndigheds underkoordinators hovedopgaver og -mål. Disse opgaver og mål registreres i feedbackformularen.

2.

Koordinatoren for de fælles tilsynsteam vejleder og giver uformel feedback vedrørende udførelsen af opgaver til den kompetente nationale myndigheds underkoordinator under hele feedbackperioden. Når feedbackperioden er afsluttet, giver koordinatoren for de fælles tilsynsteam feedback for hele perioden til hver kompetent national myndigheds underkoordinator både mundtligt og skriftligt i feedbackformularen. Før feedbackformularen færdiggøres har underkoordinatoren mulighed for formelt at registrere sine synspunkter og bemærkninger til den givne feedback vedrørende udførelsen af opgaver.

3.

Den uformelle og afsluttende feedback vedrørende udførelsen af opgaver tager hensyn til den kompetente nationale myndigheds underkoordinators hovedopgaver og -mål, SSM-kompetencerne fastsat i bilag II og teamets bidrag til det fælles tilsynsteams overordnede funktion.

Princip 4

Adgang til feedback vedrørende udførelsen af opgaver

1.

Efter den relevante kompetente nationale myndigheds anmodning kan den kompetente nationale myndighed gives adgang til og anvende feedback for hele perioden med henblik på at fremme myndighedens ledelse af sine medarbejdere, såfremt dette er tilladt i henhold til gældende national lovgivning.

2.

De kompetente nationale myndigheder kan vælge at anvende feedback vedrørende udførelsen af opgaver som yderligere input i deres interne evalueringssystemer, såfremt dette er tilladt i henhold til gældende national lovgivning.

3.

Adgang til feedback vedrørende udførelsen af opgaver, herunder overførelsen heraf, gives til de kompetente nationale myndigheder i overensstemmelse med artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 45/2001.

Princip 5

Beskyttelse af personoplysninger der behandles i forbindelse med feedback vedrørende udførelsen af opgaver

1.

ECB behandler oplysninger i forbindelse med feedback vedrørende udførelsen af opgaver i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

2.

Oplysninger i forbindelse med feedback anvendes udelukkende til de formål, der er beskrevet i princip 2 og 4, og oplysningerne gemmes i maksimalt fem år.


BILAG II

Liste over særligt relevante kompetencer for medarbejdere i Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM-kompetencer)

Faglig viden : Har kendskab til tilsynspolitikker, metoder og regler, særligt i forbindelse med Den Fælles Tilsynsmekanisme, samt til finansielle institutters virkemåde. Holder sig opdateret om udviklingen inden for disse emner og anvender sin viden inden for de relevante arbejdsområder.

Kommunikation : Formidler tydeligt og præcist information til grupper eller individer, enten mundtligt eller skriftligt, for at sikre, at de har forstået informationerne og budskabet. Lytter til og svarer andre på en hensigtsmæssig måde.

Samarbejde : Opbygger og vedligeholder løbende samarbejde med kollegaer for at realisere teamets europæiske mål. Oparbejder og vedligeholder effektive forbindelser til andre for at fremme og støtte teamarbejde. Deler proaktivt data, oplysninger og viden med teamet.

Vilje til at realisere mål : Udfører opgaver ihærdigt og vedholdende, søger positive løsninger og er i stand til at tilpasse egen tilgang til opgaverne med henblik på at opnå et vellykket resultat.

Dømmekraft og indgriben : Analyserer og vurderer situationer, data og oplysninger for at kunne udarbejde passende strategier, planer og politikker. Er i stand til om nødvendigt at forstå og formulere de forskellige og modstående syn på et bestemt emne, kan justere sin tilgang til et emne efterhånden som en situation ændrer sig, overvejer problemer fra en ny vinkel og arbejder videre på tankegange eller løsninger, som andre har foreslået. Forsøger at forstå spørgsmål fuldt ud før en anbefaling fremsættes eller en konklusion træffes, indsamler samtidig om nødvendigt fyldestgørende og præcise oplysninger, foretager en solid vurdering ved respektfuldt at stille en række dybdegående spørgsmål og er løbende opmærksom på eventuelle nye spørgsmål og oplysninger.

Opmærksom og fremadskuende : Søger ud over egen rolle for at forstå den bredere sammenhæng i forbindelse med udførelsen af sine opgaver ved at have en god forståelse af de forskellige funktioner/områder, ved at udvise forståelse for forskellige kulturelle sammenhænge og synspunkter og ved at vurdere den virkning egne beslutninger kan have på andre. Er fremadskuende og foregriber fremtidige muligheder og problemer, handler for at skabe muligheder eller undgå fremtidige problemer.

Objektivitet, integritet og uafhængighed : Handler uafhængigt og objektivt i EU's interesse og på grundlag af Den Fælles Tilsynsmekanismes professionelle standarder, vurderer omstændigheder for at kunne danne sig et fuldstændigt og realistisk billede af en situation. Bestræber sig på at reducere eller fjerne fordomme og subjektive vurderinger ved at anvende kontrollerbare data og fakta.

Leder teams i Den Fælles Tilsynsmekanisme (kun relevant for ledere) : Leder (virtuelle/fjerne) teams og fører dem frem mod teamets mål. Koordinerer teamaktiviteter på tværs af grænser ved at give instrukser og ved at anvende teamets kompetencer og mangfoldighed på den mest effektive måde. Arbejder på at reducere og håndtere uklarheder og finder nye måder at give instrukser og levere resultater på under uklare omstændigheder.


Top